Рефераты по математике

Багатовимірні випадкові величини

27 Июня 2011, практическая работа

На одному й тому самому просторі елементарних подій ( можна визначити не одну, а кілька випадкових величин. Така потреба постає, наприклад, коли досліджуваний об’єкт характеризується кількома випадковими параметрами. Так, у разі виготовлення валів такі їх параметри, як діаметр, довжина, овальність є випадковими величинами, значення яких наперед не можна передбачити.

Балалар бақшасының мектепке даярлық тобында өткізілетін сабақтар үлгісі: жиын, санау, сан

20 Апреля 2012, реферат

Балалар бақшасында даярлық топ ерекше орын алады. Педагогтың міндеті, бір жағынан, балалардың алған білімдерін жүйеге келтіру және бұдан бұрынғы бүкіл тәрбиелеу және оқыту жұмысы нәтнжесінде балалардың жалпы өсіп жетілу дәрежесін зерттеу болса, екінші жағынан, баланың жеке басын қайта қалыптастыруды талап ететін, балаларды психологиялық жағынан дайындау болып табылады. Осы кезеңде балалардың сана-сезімі мен мінез-құлқында болашақ оқушының өзінің оқуына, өз тәртібіне жауапкершілігін түсінетіндей өзгеріс болуы керек. Бала балалар бақшасында

Бастауыш мектептің математика сабағында дидактикалық ойындарды қолдану маңызы

02 Февраля 2013, курсовая работа

Қарапайым түсініктерді қалыптастыру оқушылардың танымдық сұранысының объективті көрінісі ретінде, яғни олардың шығармашылық есептерді орындауда білімі, біліктілік және машақтарға ие болуларына бағытталған қауырт оқу танымдық іс-әрекеті ретінде көрінеді. Осындай іс-әрекетті басқаратын, қарастырылып отырған математикалық жағдайдың (ол әртүрлі есеп, тапсырмалар, проблемалық мәселелер болуы мүмкін) шешімін табуда оқушының іс-әрекетінің шығармашылық сипатында өрбуіне жетелейтін әдістемені жасау қажеттілігінен туып отыр.

Бастауыш сынып математика сабақтарында дамыта оқыту технологиясын қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін арттыру

21 Февраля 2012, автореферат

Жұмыстың көкейтестілігі: Бүгінгі таңда республикадағы және аймақтағы экономикалық-нарықтық қатынастардың қалыптасу жағдайына сәйкес мектептегі математиканы оқыту мазмұнын жетілдіру, оқытудың озық технологияларын қолдану – айрықша өзекті проблемаларға айналып отыр.
Қазіргі заман талаптары мектеп оқушыларының шығармашылық қабілеттерін, білім алудағы дербестігін мақсатты түрде дамытып отыру міндетін қойып отыр.

Бастауыш сынып математика сабақтарында дамыта оқыту технологиясын қолдану арқылы оқушылардың танымдық қабілетін арттыру

05 Ноября 2012, доклад

Қазіргі таңда білім берудің әлеуметтік құрылымы маңызды элементтердің біріне айналып отыр. Дүниежүзінде білімнің рөлі артып, әр елдің өзіндік білім беру жүйесі тағайындалған. Бірақ, ол әлем халықтарының білім берудегі тәжірибесімен, бағыт-бағдарымен деңгейлес болуы қажет. Қазақстан Республикасындағы үлкен өзгерістердің білім беру саласында қамтылуы маңызды іс-шара болып табылады. Осы орайда білім беруді дамыту тұжырымдамасы Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін дамытудағы маңызды құжат екендігі сөзсіз.

Бернхард Риман и эллиптическая геометрия

13 Мая 2012, курсовая работа

По аналогии с плоскостью в пространстве Евклида имеется только два типа поверхностей, которые могут без деформации передвигаться сами по себе, так, чтобы каждая точка поверхности совмещалась с любой другой ее точкой и притом, чтобы направление любой касательной к поверхности в первой точке совместилось с направлением любой касательной во второй точке. Такими поверхностями являются плоскости и сферы.

Бином Ньютона. Теорема паскаля

22 Октября 2013, доклад

Бином Ньютона: (a+b)n=an+n/1*an-1*b+ n(n-1)/1*2 * an-2b2+…+n(n-1)…(n-r+1)/1*2*3*…*r * an-rbr+…+bn
Теорема Паскаля. Если шестиугольник вписан в окружность либо любое другое коническое сечение (эллипс, параболу, гиперболу, даже пару прямых), то точки пересечения трёх пар противоположных сторон лежат на одной прямой.

Биография Пьера Ферма

15 Мая 2012, реферат

Биография Пьера Ферма с описаниями его самых великих теорем

Бифуркации и их значения

07 Ноября 2013, реферат

Термин происходит от лат. bifurcus - раздвоенный и употребляется в широком смысле для обозначения всевозможных качественных перестроек или метаморфоз различных объектов при изменении параметров, от которых они зависят.
Этим термином сейчас обозначают поворотные пункты развития, подчеркивая ситуацию выбора, возможность нескольких вариантов дальнейшего хода событий, потерю устойчивости предшествующего состояния. Суть бифуркации лучше всего иллюстрирует витязь на распутье, который стоит перед камнем с надписью "Направо пойти – женатому быть, налево пойти – коня потерять, прямо пойти – буйну голову сложить".

Буквенная запись свойств сложения и вычитания

15 Декабря 2011, доклад

Уравнением называют равенство, содержащее букву, значение которой надо найти.
Значение буквы, при котором из уравнения получается верное числовое равенство, называют корнем уравнения. (например, корнем уравнения x+ 2= 5 является число 3.)

Булевы функции

07 Декабря 2012, контрольная работа

Функция f(x,y,z)=(01100011)
I.Представить всеми способами.
II.Представить в виде СДНФ и СКНФ.

Вектора

05 Мая 2012, реферат

1 Вектор - это направленный прямолинейный отрезок, т. е. отрезок, имеющий определенную длину и определенное направление. Если А — начало вектора, а В - его конец, то вектор обозначается символом АВ или а. Вектор ВА (у него начало в точке В, а конец в точке A ) называется противоположным вектору АВ . Вектор, противоположный вектору а , обозначается -а .

Векторная алгебра и аналитическая геометрия

15 Января 2011, контрольная работа

решение 7 задач.

Великий математик Иоганн Карл Фри́дрих Га́усс

26 Февраля 2012, реферат

Иоганн Карл Фри́дрих Га́усс (нем. Johann Carl Friedrich Gauß; 30 апреля 1777, Брауншвейг — 23 февраля 1855, Гёттинген) — немецкий математик, астроном и физик, считается одним из величайших математиков всех времён, «королём математиков»[1].

Вероятность вокруг нас

12 Февраля 2013, реферат

Цель моего исследования заключалась в следующем:
Знакомство с понятием теория вероятности и исследование вероятности успешной сдачи учащимися 11 классов Единого Государственного Экзамена.

Взаимосвязь математики и физики

18 Января 2012, творческая работа

Цель данной работы:
Определить функцию связи физики и математики;
Показать на примере как понятия математики используются в физике.

Взаимосвязь между тензорами напряжений и деформаций. Обобщенный закон Гука

17 Октября 2011, доклад

Для изотропного тела уравнения (1.58) не должны изменяться при любых преобразованиях координат. Осуществляя поворот осей на 1800, можно установить, что нормальные напряжения не связаны с угловыми деформациями, а касательные — с линейными, что снижает количество упругих постоянных до 12. Кроме того, касательные напряжения не связаны с упругими деформациями в других плоскостях, а это уменьшает количество упругих постоянных до девяти. Наконец, после поворота осей на 900 и на произвольный угол число упругих постоянных становится равным двум, которые известны из курса сопротивления материалов.

Види нестандартних уроків з геометрії

08 Мая 2012, курсовая работа

Актуальність теми. Сучасна освіта — це освіта для людини. Її стрижнем є розвиваюча, культуротворча домінанта, виховання здатності до самоосвіти і саморозвитку особистості, яка вміє використовувати набуті знання і вміння для творчого розв'язання проблем, критично мислити, опрацьовувати різноманітну інформацію, прагне змінити на краще своє життя.
Роль учителя є вирішальною у процесах формування мислення, гар тування характеру й виховання моральних якостей учня. Він генератор і джерело ідей, якими керується другий суб'єкт педагогічного процесу — учень. Від педагогічної майстерності вчителя залежить націлювання учнів на належний навчальний лад. Тоді цілі вчителя стають і цілями учнів — у них одна мета. Природно, що прагнення обох до єдиної мети прискорює її досягнення. Щоб керувати процесом формування і розвитку здібностей учнів, треба знати актуальні і потенціальні їх рівні. Водночас виникає проблема: якими повинні бути умови середовища, щоб кожен школяр міг розвинути свої творчі нахили й перетворити їх у творчі досягнення.

Використання дослідницьких завдань в навчанні математики

03 Ноября 2012, дипломная работа

Цель исследования: определить роль и место исследовательских задач в обучении математике, привести примеры и способы решения исследовательских задач.
Цель исследования обусловила решение следующих задач:
проанализировать научно-методическую литературы по проблеме исследования;
осуществить анализ учебников, заданий ВНО и ПДА на наличие исследовательских задач;
уточнить определение исследовательских задач и привести их типологию;
определить пути использования ИТ для поддержки решения исследовательских задач.

Вклад Б. Паскаля в развитие теории вероятностей

29 Декабря 2011, реферат

Одно из произведений, написанное Паскалем, называется «Пари Паскаля», в котором он размышляет о вопросе спасения с точки зрения вероятностей. В «Пари Паскаля» говорится: «Что теряет человек, который становится Христианином? Если после его смерти оказывается, что Бога не существует, что и его вера была напрасной, этот человек ничего не потерял. На самом деле этот человек прожил свою жизнь даже более счастливо по сравнению со своими неверующими друзьями.

Вклад ученных в математику

11 Апреля 2012, доклад

Когда посетители знаменитого учёного видели в его домашнем кабинете небольшой телескоп, они не могли не спросить, для чего он предназначен. Эйнштейн обычно отвечал: «Нет, это не для звёзд. Телескоп принадлежал бакалейщику, ранее жившему здесь. Приятная вещь. Я его берегу, как игрушку». Конечно, Эйнштейну доводилось бывать на крупнейших обсерваториях мира и видеть лучшие телескопы, но его «инструментом» было теоретическое мышление, а не астрономическая труба. Альберт Эйнштейн - один из величайших мыслителей всех времён.

Влияние развивающих игр на познавательное и личностное развитие детей

26 Декабря 2011, курсовая работа

Дошкольное детство – период познания и освоения мира человеческих отношений. Это период первоначального становления личности, возникновения эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, самооценки, усложнения и осознавания переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами, эмоционально - потребностной сферы.

Возникновение измерений в древности

13 Ноября 2011, реферат

В древности человеку приходилось постепенно постигать не только искусство счета, но и измерений. Когда древний человек, уже мыслящий, попытался найти для себя пещеру, он вынужден был соразмерить длину, ширину и высоту своего будущего жилища с собственным ростом. А ведь это и есть измерение. Изготовляя простейшие орудия труда, строя дома, добывая пищу, возникает необходимость измерять расстояния, а затем площади, емкости, массу, время. Наш предок располагал только собственным ростом, длиной рук и ног.

Возникновение комбинаторики

12 Февраля 2012, реферат

Термин "комбинаторика" был введён в математический обиход знаменитым Лейбницем. В 1666 году он опубликовал "Рассуждения о комбинаторном искусстве".
В 1713 году было опубликовано сочинение Я. Бернулли "Искусство предположений", в котором с достаточной полнотой были изложены известные к тому времени комбинаторные факты. . Сочинение состояло из 4 частей, комбинаторике была посвящена вторая часть, в которой содержатся формулы:
-для числа перестановок из n элементов
-для числа сочетаний (называемого Я. Бернулли классовым числом) без повторений и с повторениями;
-для числа размещений с повторениями и без повторений.

Все формулы по алгебре и геометрии

18 Февраля 2013, задача

Формулы сокр. умножения и разложения на множители :
(a± b)² =a² ± 2ab+b²
(a± b)³ =a³ ± 3a² b+3ab² ± b³
a² -b² =(a+b)(a-b)

Высшая математика

18 Ноября 2011, контрольная работа

Три станка работают независимо друг от друга. Вероятность того, что первый станок в течение смены выйдет из строя, равна 0,1, второй – 0,2 и третий – 0,3. Найти вероятность того, что в течение смены выйдут из строя: а) не менее двух станков; б) два станка; в) три станка.
Решение. Будем использовать правила сложения и умножения вероятностей.
б) Вероятность того, что в течение смены выйдут из строя два станка, равна:


в) Вероятность того, что в течение смены выйдут из строя три станка, равна:


а) Вероятность того, что в течение смены выйдут из строя не менее двух станков (два или три станка), равна:

Высшая математика в медицинских вузах

02 Января 2012, контрольная работа

дифференциалы, интегралы, пределы, математические модели
задачи

Вычисление всех собственных значений положительно определенной симметрической матрицы

31 Марта 2012, курсовая работа

Все методы нахождения собственных значений и соответствующим им собственных векторов можно разделить на два класса: точные и итерационные.
К точным методам относятся те, что сначала строят собственный многочлен матрицы, а затем, находят его корни, получают собственные значения. По найденным собственным значениям находят соответствующие им собственные векторы, не прибегая к решению однородных систем линейных алгебраических уравнений.

Вычисление интеграла по формуле трапеций и Симпсона

13 Сентября 2013, контрольная работа

Для достижения заданной степени точности необходимо определить значение так, чтобы:
, где
Положим , тогда неравенство будет:
Возьмем

Вычисление обратной матрицы

14 Октября 2011, реферат

Квадратная матрица А называется невырожденной, или неособенной, если её определитель отличен от нуля и вырожденной, или особенной, если её определитель равен нулю.