Рефераты по экономике

Амортизация

06 Декабря 2010, доклад

Амортизация есть постепенное перенесение стоимости основных средств в процессе их эксплуатации на стоимость готовой продукции, работ и услуг. Амортизационные отчисления – денежное выражение размера амортизации основных средств, включаемого в себестоимость продукции, работ и услуг. Таким путем организация возмещает затраты по использованию объектов основных средств.

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления. Амортизация начисляется по объектам основных средств, находящихся в организации на правах собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления.

Амортизация и методы ее начисления

28 Января 2013, курсовая работа

В данной курсовой работе рассматриваются и объясняются преимущества и недостатки разных методов начисления амортизации. По ходу работы приводятся постановления Российской Федерации и положения, регулирующие учет амортизации.
В конце работы предлагается приложение, в котором рассматривается расчетная таблица для начисления амортизации.

Амортизация основных средств фирмы

03 Октября 2011, курсовая работа

Началу деятельности любого производственного предприятия предшествует создание соответствующего производственного аппарата: станков, машин, транспортных средств, счетных и измерительных приборов, другого оборудования, разнообразных малоценных, быстроизнашивающихся средств и предметов труда.

Амортизация основных фондов

07 Декабря 2011, реферат

Амортизация – это процесс перенесения стоимости средств труда по мере их износа на стоимость производимой продукции, а также и услуг для аккумуляции денежных средств для последующего полного восстановления (реновации) основных фондов.
Основной для определения ежегодного размера амортизационных отчислений явля

Амортизация основных фондов. Виды амортизации

14 Июня 2013, контрольная работа

На ТЭЦ установлены три агрегата Т-100 и три агрегата ПТ-60, шесть котлоагрегатов и три пиковых водогрейных котла. Капиталовложения в головной агрегат Т-100 16 млн.ед., а в каждый последующий 8 млн.ед. Для ПТ-60, соответственно, 11 млн.ед. и 6 млн.ед. Для котлоагрегатов - 9 и 6 млн.ед. Для пиковых водогрейных котлов капиталовложения в каждый агрегат – 2 млн.ед. Определить капиталовложения в ТЭЦ.

Аналiз стану,руху робочої сили та використання робочого часу

13 Августа 2011, курсовая работа

Кількісною характеристикою використання робочої сили є показники
тривалості робочого часу. Як свідчить статистика, загальна величина
робочого часу протягом року має сталу тенденцію до зменшення. Зараз
законодавче встановлено п'ятиденний робочий тиждень (40 робочих годин).

Аналiз фiнансового стану комерцiйного банку

24 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальність теми полягає у тому, що оцінка фінансового стану комерційних банків з огляду на економічну ситуацію в країні та за її межами є надзвичайно важливою як для самого банку,так і для його клієнтів і партнерів.
Метою курсової роботи є дослідження методів оцінки фінансового стану комерційного банку та впливу такого аналізу на його діяльність.
Завданням курсової роботи є дослідження основних методів аналізу фінансового стану банку, оцінка показників фінансового стану комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «Приватбанк») та з’ясування шляхів поліпшення фінансового стану банку.

Аналіз міграційної політики України: основні напрями її діяльності

18 Сентября 2011, курсовая работа

Процес міжнародної трудової міграції в Україні на сучасному етапі ринкової трансформації економіки, як якісно нове для нас явище,є мало дослідженим і потребує особливої уваги з боку вчених і держави. А тим часом,у світовій практиці вже існують достатньо змістовні моделі системного втручання в процес міждержавної трудової міграції населення.

Аналіз споживання та заощадження в короткостроковому та довгостроковому періоді

23 Мая 2011, практическая работа

Функцію спеоживання та функцію заощадження в короткостроковому періоді досліджував Кейнс, а в довгостроковому–С.Кузнец.

Аналіз інвестиційної діяльності

23 Ноября 2011, реферат

Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки. Це обумовлено тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень.

Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні за останні 10 років

26 Января 2013, реферат

Дослідження проблем інвестиційної діяльності має для України принципово важливе значення, адже за рахунок інвестиційних ресурсів забезпечується модернізація та оновлення основних фондів підприємств, пришвидшується реалізація інноваційних проектів, що позитивно вливає на підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної продукції; відбуваються прогресивні структурні зрушення в суспільному виробництві. Отже, за допомогою інвестицій забезпечується не тільки ефективне функціонування і розвиток окремих підприємств, а й загальне економічне зростання країни.

Аналіз агропромислового комплексу національної економіки

08 Апреля 2012, реферат

Метою реферату є аналіз агропромислового комплексу національної економіки.
Завданням даного реферату є :
1. Дослідити теоретичні аспекти становлення та розвитку АПК
2. Проаналізувати сучасний стан основних галузей АПК
3. Визначити основні перспективи та проблеми інвестування агропромислового комплексу України

Аналіз ділової активності підприємства

24 Февраля 2013, курсовая работа

Сьогодні всі підприємства України знаходяться в важких умовах виживання. Вплив таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий інвестиційний клімат тощо вкрай негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

22 Декабря 2011, реферат

Кадровому потенціалові підприємства належить провідна роль у розв'язанні науково-технічних, організаційних та економічних завдань щодо досягнення накреслених результатів господарювання. Ступінь забезпечення підприємства робочою силою та раціональне її використання значною мірою визначають організаційно-технічний рівень виробництва, характеризують ступінь використання техніки і технології, предметів праці, створюють умови для високої конкурентоздатності та фінансової стабільності.

Аналіз ефективності господарської діяльності підприємства

18 Февраля 2013, курсовая работа

Економічний аналіз це глибоке дослідження економічних явищ на підприємстві, тобто виявлення причин відхилення від плану і недоліків в роботі, розкриття резервів, їх вивчення, сприяння комплексному здійсненню економічної роботи і управлінню виробництвом, активний вплив на хід виробництва, підвищення його ефективності і покращання якості роботи.
З його допомогою визначається стратегія і тактика розвитку підприємства, обґрунтовуються плани і управлінські рішення, здійснюється контроль за їх виконанням, виявляються резерви підвищення ефективності виробництва, оцінюються результати діяльності підприємства, його підрозділів і робітників.

Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

23 Мая 2011, курсовая работа

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Аналіз платіжного балансу Індії

29 Февраля 2012, доклад

Баланс по текущим операциям. Счет операций с капиталом и финансовых операций. Общий баланс.

Аналіз системи оподаткування

06 Мая 2012, курсовая работа

За останні роки в економіці України відбулися радикальні зміни, обумовлені досягненням Україною політичної та економічної незалежності і переходом до розбудови соціально орієнтованої ринкової економіки. Однією з умов формування в Україні повноцінних ринкових відносин є реформування податкової системи. Податкова система в усіх країнах світу є основою державних фінансів і основним фондом грошових коштів держави. Необхідність в існуванні податкової системи обумовлюється природою держави, яка за своїм призначенням покликана виконувати загальносуспільні завдання і функції, а також об'єктивно існуючим законом вартості, існуванням товарно-грошових відносин та іншими факторами.

Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності Донецької області за 6 місяців 2012 року

12 Сентября 2013, доклад

Экспорт услуг в 2012 года увеличился по сравнению с 2011 годом на 25,8% и составил 353,2 млн. дол., импорт - на 34,8% и составил 315 млн. долл. Следовательно в структуре экспорта и импорта услуг произошло увеличение показателей, что свидетельствует о положительной динамике торговли услугами. Положительное сальдо внешнеэкономических услуг составило 38,2 млн. долл. Сравнивая коэфициенты покрытия импорта экспортом услуг в 2011 году показатель составил 120,1%, а в 2012 году- 112,1 % ,т.е в целом импорт услуг занял более высокую позицию, чем экспорт услуг.

Аналіз сучасного стану молочної промисловості України

21 Ноября 2011, реферат

Розміщення молокопромислових підприємств склалося залежно від розвитку і розміщення молочного скотарства і масового споживання молока і молочних продуктів. Заводи, що випускають молочну продукцію знаходяться в містах її споживання. Наприклад, у Києві працює три великі молокозаводи, є вони й у Харкові, Одесі, Дніпропетровську, Донецьку, Чернігові, Львові, Черкасах, Запоріжжі та інших містах.

Аналіз тіньового сектору економіки

26 Января 2012, реферат

Метою творчої роботи є з`ясування та характеристика основних детермінант, які впливають на розвиток тіньової економіки України, а саме: вплив економічної кризи, недосконалість законодавства та корупція. А також пошук можливих шляхів детінізації економіки. Для цього необхідно, дати характеристику тіньовій економіці та з`ясувати її вплив на економічні процеси в країні. Виділити основні детермінанти, що впливають на розвиток тіньової економіки. Дослідити вплив тінізації на прикладі конкретних сфер економічної діяльності. Та на основі дослідженого розробити пропозиції, щодо вирішення проблеми.

Аналіз та прогнозування розвитку складових суспільної системи

13 Января 2012, контрольная работа

Але на теперішньому етапі розвитку вітчизняного туризму йому приділяється недостатньо уваги з боку держави. Сучасна державна політика не сприймає туризм як істотну і потужну складову національної економіки, тому й фінансування туризму обмежується незначними асигнуваннями, нездатними істотно впливати на існуючі процеси в туризмі. В той же самий час, розглядаючи темпи росту міжнародного туристичного ринку, а також обсяги вітчизняної туристичної сфери, можна констатувати, що туризм повинен стати об’єктом постійної уваги з боку державних органів.

Аналіз та шляхи підвищення продуктивності праці

17 Ноября 2011, реферат

Метою роботи - зрозуміти суть, багатоаспектність та важливість такої економічної категорії, як продуктивність, вивчити методи аналізу і шляхи підвищення продуктивності.
Актуальність даного дослідження полягає у вирішенні головних проблем організації виробництва:
· що слід виробляти;
· які матеріальні та людські ресурси необхідно задіяти і в якому співвідношенні;
· аналіз та оцінка забезпеченості та структури кадрів на підприємстві;
· як буде проводитись розподіл і хто споживатиме створені продукти та послуги.

Аналіз фінансової звітністі підприємства

27 Ноября 2011, реферат

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Аналіз факторів, які впливають на потреби в меблях

21 Марта 2012, курсовая работа

Отже, ціль даної роботи – потреби та інтереси, й економічний механізм їх реалізації.
З вищесказаного, випливають наступні задачі роботи:
- визначити сутність і класифікацію економічних потреб суспільства;

Аналізу використання лізингу як форми оновлення технічної бази виробництва

15 Декабря 2011, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є дослідження механізмів лізингу та його ролі в формуванні основних фондів підприємств.
Для досягнення даної мети в роботі поставлені наступні завдання:
показати джерела фінансування реальних інвестицій;
розкрити сутність лізингових операцій та їх роль в діяльності сучасних підприємств;
провести економічний аналіз діяльності ТОВ «Київдрук»;
розкрити методичні підходи до формування лізингових механізмів на підприємстві;
обгрунтувати проект використання лізингу для формування та оновлення основних фондів підприємства.

Аналізу виробництва і реалізації продукції

10 Марта 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи - розкрити процес економічного аналізу виробництва та реалізації продукції на базовому підприємстві за звітний період, можливі шляхи його удосконалення, зменшення собівартості продукції.
Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:
1. розкрити сутність і зміст готової продукції;
2. виявити механізми здійснення аналізу виробництва і реалізації продукції;
3. виявити особливості аналізу виробництва і реалізації продукції.

Анализ внешнеэкономической деятельности волгоградской области

20 Февраля 2013, реферат

Стабилизация промышленного производства в нашей области на протяжении последних лет обеспечивалась во многом за счет поставок продукции на внешние рынки. Экспортные поставки в отдельные годы достигали 30% внутреннего валового продукта. Благодаря этому заметно укрепились позиции отдельных экспортоориентированных отраслей, что обеспечило относительно стабильное положение в топливно-энергетическом и металлургическом комплексах, химическом производстве.
Наша область входит в число крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции Российской Федерации. В 2004 г. объем производства продукции сельского хозяйства составил 37 млрд руб., или 110,9% к уровню 2003 г. Выращен и убран рекордный за последние годы урожай - 4 млн т зерна (128% к сбору зерновых 2002 г., 177% - к 2003 г.) при средней урожайности 20,1 центнера с гектара. Это позволило полностью обеспечить собственные потребности в фураже, семенах, заполнить продовольственные фонды и реализовать за пределы области большую партию волгоградского зерна.

Анализ деятельности организации в технологии антикризисного управления

13 Января 2012, реферат

Любое управление представляет собой процесс, т. е. последовательность операций, приемов, методов формирования и осуществления воздействия на управляемый объект. Этот процесс имеет естественное закономерное содержание, которое определяется сущностью управления: целеполагание, оценка ситуации, нахождение главной проблемы, принятие и реализация управленческого решения.

Анализ деятельности предприятия и разработка предложений по улучшению его работы» на примере предприятия ОАО «Удмуртавтотранс»

10 Февраля 2012, курсовая работа

Целью написания данного курсового проекта являлось применение полученных знаний в сочетании с практическим опытом к решению конкретных организационных, экономических и других производственных проблем, возникающих сегодня на предприятии и приобретение опыта в работе в разработке заданий на программирование для решения.