Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні за останні 10 років

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 26 Января 2013 в 20:35, реферат

Описание

Дослідження проблем інвестиційної діяльності має для України принципово важливе значення, адже за рахунок інвестиційних ресурсів забезпечується модернізація та оновлення основних фондів підприємств, пришвидшується реалізація інноваційних проектів, що позитивно вливає на підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної продукції; відбуваються прогресивні структурні зрушення в суспільному виробництві. Отже, за допомогою інвестицій забезпечується не тільки ефективне функціонування і розвиток окремих підприємств, а й загальне економічне зростання країни.

Содержание

ВСТУП 3
1. Інфляційні процеси та динаміка інфляції в Україні 4
2. Теоретичні аспекти впливу інфляції на інвестиції 6
3. Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні 7
ВИСНОВКИ 11
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 12

Работа состоит из  1 файл

інвестування.docx

— 5.90 Мб (Скачать документ)

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Економічний факультет

Кафедра економічної  кібернетики

 

 

 

 

Самостійна робота з інвестування на тему:

«Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні за останні 10 років»

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Виконав :

студент 4 курсу 1 групи

Самарчук Сергій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2012

 

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. Інфляційні процеси та динаміка інфляції в Україні 4

2. Теоретичні аспекти впливу інфляції на інвестиції 6

3. Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні 7

ВИСНОВКИ 11

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 12

 

 

ВСТУП

Дослідження проблем інвестиційної  діяльності має для України принципово важливе значення, адже за рахунок інвестиційних ресурсів забезпечується модернізація та оновлення основних фондів підприємств, пришвидшується реалізація інноваційних проектів, що позитивно вливає на підвищення ефективності виробництва та конкурентоспроможність вітчизняної продукції; відбуваються прогресивні структурні зрушення в суспільному виробництві. Отже, за допомогою інвестицій забезпечується не тільки ефективне функціонування і розвиток окремих підприємств, а й загальне економічне зростання країни.

Основним чинником залучення  інвестицій в економіку України  на даному етапі розвитку є рівень її економічної стабільності. Одним  з найвагоміших факторів впливу на економічну стабільність, є інфляційні процеси.

Ще кілька років тому пришвидшення темпів зростання інфляції розглядалось суспільством як тимчасове явище  і не викликало серйозних хвилювань.

Проте високі темпи зростання споживчих цін на сьогодні можуть трактуватися як такі, що набули характеру закономірної тенденції, на розвиток якої інфляційні очікування справляють неабиякий вплив. А враховуючи те, що очікуваний темп інфляції обернено пропорційно пов’язаний з обсягом залучених інвестицій, то розв’язання даної проблеми потребує спільних та погоджених дій уряду та Національного банку України.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Інфляційні  процеси та динаміка інфляції в Україні

Інфляція - це знецінення грошей, зниження їх ньої купівельної спроможності, дисбаланс попиту і пропозиції. У буквальному перекладі термін "інфляція" (від латинського inflatio) означає «здуття», тобто переповнення каналів обігу надлишковими паперовими грошима, не забезпеченими відповідним зростанням товарної маси. Лаконічно інфляції можна дати ще й таке визначення: інфляція - це підвищення загального рівня цін.

Суть інфляції полягає в тому, що національна  валюта знецінюється по відношенню до товарів, послугам та іноземним валютам, які зберігають стабільність своєї  купівельної спроможності. Деякі  вчені-економісти до цього переліку ще й золото, надаючи йому як і  раніше значення загального еквівалента.

Зазвичай  інфляція має у своїй основі не одну, а кілька взаємозалежних причин, і виявляється вона не тільки в  підвищенні цін - поряд з відкритою  цінової, має місце прихована, або  пригнічена, інфляція, яка проявляється насамперед у дефіциті, погіршенні якості товарів [1].

Але не всяке  підвищення цін служить показником інфляції. Ціни можуть підвищуватися  в силу поліпшення якості продукції, погіршення умов видобутку паливно-сировинних ресурсів, зміни суспільних потреб. Але це буде, як правило, не інфляційний, а до певної міри логічне, виправдане зростання цін на окремі товари.

Сучасна інфляція має ряд відмінних особливостей: якщо раніше інфляція носила локальний  характер, то зараз - повсюдний, всеосяжний; якщо раніше вона охоплювала більший  або менший період, тобто мала періодичний  характер, то зараз - хронічний. Сучасна  інфляція відчуває вплив багатьох факторів, як грошових, так і не грошових [2].

Інфляція  зазвичай вимірюється індексом споживчих  цін (ІСЦ), який одночасно свідчить про  зміну життєвого рівня населення. Індекс споживчих цін відображає зміну вартості фіксованого споживчого набору товарів і послуг у поточному  періоді щодо попереднього. Споживчий  набір товарів і послуг - це набір  найбільш представницьких і важливих для споживання домогосподарств  товарів і послуг. Таким чином, вимірюючи ціни на одні і ті ж  товари і послуги в різних періодах, визначається індекс інфляції.

Індекс споживчих  цін (Consumer Price Index, CPI) є одним з ключових показників, які відображають інфляційні процеси в країні. Індекс інфляції використовується як основа для прийняття рішень у галузі управління державними фінансами, аналітики використовують даний показник як базу для аналізу цінових змін на споживчому ринку, державні органи управління вивчають його для ініціювання перегляду розмірів встановлених соціальних гарантій для населення, а також перегляду рівня пенсійного забезпечення [3].

Динаміка індексу споживчих  цін поквартально за останні 10 років  зображена на рисунку нижче:

Рис. 1 Динаміка ІСЦ

 

Свого піку інфляція набула в 1 кварталі 2008 року, коли українська економіка  потерпала від світової фінансової кризи. З часом інфляція уповільнилась, проте піки,які спостерігаються  на рис.1 свідчать про те, що економіка, насамперед гривня, нестабільна.

 

  1. Теоретичні  аспекти впливу інфляції на інвестиції

Одним з головних передумов  успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Для цього необхідні, по-перше, контроль за доходами та видатками бюджету, а по-друге, розв'язання проблем боргового тягаря. Також доцільно було б розробити механізм обміну фінансових ресурсів між галузями, де вони є у відносному надлишку, у галузі, де є потреба в капіталі [4].

Можливості суб’єктів  економічних відносин щодо ефективності прийняття рішень, зокрема про  інвестування на довгострокову перспективу, значно зменшуються внаслідок нестабільності та зростаючого характеру інфляції. Наслідком цього, звичайно, є скорочення темпів залучення інвестицій у реальний сектор економіки, а така ситуація є  негативною внаслідок того, що структура  інвестицій в основний капітал за джерелами фінансування в Україні, порівняно з промислово розвинутими  країнами, потребує вдосконалення, яке  без вжиття радикальних заходів  з боку держави може розтягнутися на багато років [5].

Знецінюючи реальні доходи України, інфляція зменшує обсяги масштабного  бюджетного інвестування в такі життєво  необхідні галузі народного господарства, як енергетика, важке машинобудування, транспорт, видобувні галузі, а також  фундаментальні науки. Звичайно, наслідком  цього є висока ймовірність занепаду галузей, що обслуговують споживання, зокрема, легкої та харчової промисловості, сільського та комунального господарства, а також охорони здоров'я. Візьмемо до уваги, що в провідних країнах  світу від 30% до 40% інвестицій здійснюється самою державою (в Україні даний  показник у 3-4 рази менший). Саме за рахунок  державних коштів здійснюються інвестиції в галузі виробничої і соціальної інфраструктури, а також, що трапляється  рідше, і в житлове будівництво [8].

 Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) мають велике значення для економіки країни, що їх одержує. Так як саме вони забезпечують ефективну інтеграцію національної економіки у світову; служать джерелом капіталовкладень, причому у формі сучасних засобів виробництва, а також залучають вітчизняних підприємців до передового господарського досвіду, сприяють поширенню інновацій, збільшенню продуктивності праці та підвищенню добробуту населення.

  1. Аналіз інфляційних  процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні

Для аналізу впливу інфляції на інвестиційну активність в Україні  за останні 10 років на сайті Держкомстатистики були взяті дані про індекс споживчих цін (ІСЦ), Інвестиції в основний капітал та Прямі іноземні інвестиції. Дані були взяті щоквартально, починаючи з 1 кварталу 2002 року.

 

Рис. 2 Інвестиції в основний капітал, всього

 

Проаналізувавши динаміку інвестицій в основний капітал бачимо, що кожного  року у 4 кварталі обсяг інвестицій збільшується і має сезонний характер.

Якщо розглядати ПІІ в Україну (Рис.3), то можемо спостерігати від’ємні значення, тобто сума інвестицій, була зменшена порівняно з попередніми роками, а також наявне виведення інвестованого капіталу в більших обсягах, ніж здійснено нових інвестицій.

Рис. 3 Прямі іноземні інвестиції

 

Далі розглянемо співставлення  динаміки ІСЦ та інвестицій.

Рис. 4 Співставлення динаміки прямих іноземних інвестицій та ІСЦ

 

Проаналізувавши рис.4 зроблений  висновок про те, що динаміка прямих іноземних інвестицій веде себе подібно  до розвитку ІСЦ, але з лагом в 1 період. В період кризи (2008-2010 рр.) криві  мають досить високий розмах, що свідчить про нестабільність економіки, проте з 2011 року динаміка ІСЦ та ПІІ  стає більш рівною і передбачуваною.

На рис.5 динаміка подібна  – криві ІСЦ та інвестицій в  основний капітал розвиваються майже  однаково, проте картинку спотворює знову ж таки період фінансової кризи.

Рис. 5 Співставлення динаміки інвестицій в основний капітал та ІСЦ

 

Для з’ясування зв’язку  та впливу інфляційних процесів на інвестиційну активність в Україні  було побудовано дві регресії, які  характеризують залежність обсягу інвестицій в основний капітал від індексу  споживчих цін та залежність обсягу прямих іноземних інвестицій від  того ж таки ІСЦ. Результати моделювання  наведені нижче.

Рис. 6 Залежність інвестицій в основний капітал від ІСЦ

 

Рівняння регресії має  вигляд:

     Inv_с= -247219,78+ 255162,44*CPI     , R2=0,54.

Оскільки ІСЦ вимірюється  у відсотках (у числовому вимірі 1%=0,01), то при зміні ІСЦ на 1 % обсяг  інвестицій в основний капітал збільшується на 2551 млн. грн. Проте коефіцієнт детермінації складає 0.54, що не вказує на стійкий зв'язок між двома змінними, тому модель важко назвати адекватною.

Рис. 7 Залежність ПІІ від ІСЦ

 

Рівняння регресії має  вигляд:

Inv_abr= -13309,96+ 14110,50*CPI     , R2=0,77

Оскільки ІСЦ вимірюється  у відсотках (у числовому вимірі 1%=0,01), то при зміні ІСЦ на 1 % обсяг  прямих іноземних інвестицій збільшується на 141,1 млн. дол. США. Коефіцієнт детермінації складає 0.77, що вказує на відносно стійкий зв'язок між двома змінними, тому модель можна назвати адекватною.

 

ВИСНОВКИ

Одним з головних передумов  успішної інвестиційної діяльності є низький рівень інфляції та передбачуваність рівня цін в економіці. Знецінюючи реальні доходи України, інфляція зменшує обсяги масштабного бюджетного інвестування в життєво необхідні галузі народного господарства, які є головними силами у формуванні валового внутрішнього продукту.

Для дослідження впливу інфляції були вибрані такі інвестиції к інвестиції в основний капітал (всього в Україні) та прямі іноземні інвестиції. З  зробленого у роботі аналізу можна  сказати, що інфляція має вплив на інвестиційну активність в Україні, проте її вплив не можна назвати  вагомим, оскільки не прослідковується зв'язок, хоча кон’юнктура розвитку кривих індексу споживчих цін  та інвестицій в основний капітал  та прямих іноземних інвестицій майже  однакова, з значними відхиленнями у кризовий період 2008-2009рр.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Фінансово-економічний  словник. – Львів: Національний університет  „Львівська політехніка”, 2005. – 714 с.
  2. Карпінський Б.А. Збалансованість фінансової системи: методологія, оцінка, порівняння. Монографія. – Львів: Логос, 2005. – 496 с.
  3. Карпінський Б.А. Методологія формування інтегрального індикатора збалансованості фінансової системи України в контексті фінансової безпеки // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2008. – №11. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008. – С. 147-162.
  4. Литвицький В. Інфляція 2007 року // Урядовий кур’єр. – 2008. – 15 січня. – С. 8-9.
  5. Петрик О. Інфляція в Україні: проблеми, ризики, перспективи // Вісник Національного банку України. – 2007. – №3. – С. 2-8.
  6. Федоренко В.Г. Інвестиції та економіка України // Економіка України. – 2007. – №5. – С. 12-16.
  7. Державний комітет статистики України – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

 


Информация о работе Аналіз інфляційних процесів та їх вплив на інвестиційну активність в Україні за останні 10 років