Аналіз ділової активності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 20:49, курсовая работа

Описание

Сьогодні всі підприємства України знаходяться в важких умовах виживання. Вплив таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий інвестиційний клімат тощо вкрай негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Оцінка ділової активності господарювання – як
складова аналізу ефективності господарської
діяльності підприємств................................................................5
розділ 2. дослідження ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ та ефективності
господарювання КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ДРУКАРНІ ЗА
2004-2005РР…………………………………....................................... 16
2.1. Аналіз ділової активності підприємства..........................................16
2.2. Аналіз ефективності господарювання підприємства......................22
2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості……………...23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді................................27
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35
ДОДАТКИ

Работа состоит из  1 файл

K_Analiz dilovoyi aktivnosti pidpriemstva na prikladi Kelqmenechqka drykarnya.doc

— 1.41 Мб (Скачать документ)


ЗМІСТ


 

 

ВСТУП......................................................................................................................3

РОЗДІЛ 1. Оцінка ділової активності господарювання – як

 складова аналізу ефективності господарської

 діяльності підприємств................................................................5

розділ 2. дослідження ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ та ефективності

 господарювання КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ДРУКАРНІ ЗА 

 2004-2005РР…………………………………....................................... 16

2.1. Аналіз ділової активності підприємства..........................................16

2.2. Аналіз ефективності  господарювання підприємства......................22

2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської  заборгованості……………...23

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ

 ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді................................27

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................. 31

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

 

 

Сьогодні  всі підприємства України знаходяться  в важких умовах виживання. Вплив  таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий  інвестиційний клімат тощо вкрай  негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Одним з важливих напрямів аналізу фінансового становища  підприємства є аналіз його ділової активності.

Ділова активність характеризується динамічністю розвитку підприємства, швидкістю обороту  засобів підприємства: активів в  цілому (в т.ч. оборотних), власного капіталу, грошових засобів, дебіторської заборгованості.

В процесі  аналізу ділової активності приділяється особлива увага визначенню показників оборотності, рентабельності, аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості. Проведення такого аналізу є досить тривалим процесом, але при цьому отримується вся необхідна інформація. Хоча, слід зазначити, строго порядку проведення такого аналізу не існує. Тому підприємство може саме вибирати, які саме і в якому обсязі йому потрібні показники для проведення аналізу ділової активності. Внраховуючи, що в сьогоднішніх умовах господарювання аналіз фінансового стану являється необхідною передумовою підвищення ефективності діяльності підприємства, можемо відмітити актуальність обраної теми курсової роботи.

 Отже, метою  написання курсової роботи є  вивчення питання аналізу ділової  активності та втілення знань на практиці на прикладі даних такого підприємства як Кельменецька друкарня.

Можна виділити такі основні завдання дослідження:

 1. Висвітлення поняття „ділова активність підприємства” та його пояснення.
 2. Характеристика етапів аналізу ділової активності.
 3. Визначення основних показників ділової активності та їх розрахунок.
 4. Оцінка ділової активності Кельменецької друкарні: загальна оцінка; аналіз показників оборотності; аналіз ефективності (рентабельності) діяльності; аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.
 5. Формування висновків щодо рівня ділової активності аналізованого підприємства.
 6. Формування пропозицій щодо покращання показників ділової активності даного підприємства.

В роботі використовуються таблиці та діаграми. Дослідження  проводяться на основі даних таких форм фінансової звітності як:

1. Форма №1  – Баланс.

2. Форма №2  – Звіт про фінансові результати.

Слід відмітити, що дане питання добре висвітлено в підручниках та посібниках з  фінансового та економічного аналізу, а також в періодичних виданнях.

 

РОЗДІЛ 1

Оцінка ділової активності господарювання – як складова аналізу  ефективності господарської діяльності підприємства

 

 

 

Засоби господарюючих  суб'єктів знаходяться у постійному русі, переходячи з однієї стадії в іншу. Чим швидше відбувається кругообіг, тим більше продукції підприємство може виготовити та реалізувати при сталому їх розмірі. Сповільнення оборотності, потребує додаткового вкладення засобів та може спричинити погіршення фінансового стану підприємству.

Досягнутий  в результаті прискорення оборотності, ефект виражається, передусім, у збільшенні обсягу випуску продукції та суми прибутку без додаткового залучення фінансових ресурсів.

Крім того, збільшення швидкості обороту відображає підвищення економічного потенціалу підриємства, оскільки дозволяє вивільняти частину оборотних засобів для власних потреб (зокрема, для розвитку виробництва). Оцінити наскільки ефективно підприємство використовує свої ресурси (засоби) дозволяє аналіз ділової активності, оскільки саме цей показник зумовлює платоспроможність, фінансову стійкість та стабільність діяльності господарюючого суб'єкта

Ділова активність проявляється в динамічності розвитку підприємства, швидкості обороту засобів підприємства. Критеріями ділової активності є:

  • рівень ефективності використання ресурсів підприємства;
  • стійкість економічного зростання;
  • ступінь виконання завдання за основними показниками господарської діяльності тощо.

Однак, головним критерієм ефективності роботи підприємства є його прибутковість, тому, здійснюючи господарську діяльність підприємство повинно намагатися не лише прискорювати рух засобів, але й отримувати максимальну віддачу від цього проекту.

Аналіз ділової  активності посідає вагоме місце  в фінансово-економічному аналізі  підприємства.

Аналіз ділової активності полягає у дослідженні рівнів і динаміки різноманітних фінансових коефіцієнтів - показників оборотності. Так як розмір річного обороту залежить від швидкості оборотності засобів, тому з розмірами обороту та, відповідно, із оборотністю пов'язана величина умовно-постійних витрат: чим швидший оборот, тим менше на кожен оборот припадає сума цих витрат.

Метою аналізу  ділової активності підприємства є:

 1. Визначення динамічності його розвитку.
 2. Аналіз швидкості обороту засобів підприємства.

Слід зазначити, що при проведенні такого аналізу використовується велика кількість показників ефективності діяльності, оборотності тощо. При аналізі складаються аналітичні таблиці, графіки, діаграми.

Аналіз ділової  активності включає в себе такі основні  етапи: [15, 256]

  1. Загальна оцінка ділової активності.
  2. Оцінка ефективності діяльності.
  3. Оцінка показників оборотності.
  4. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.

Розглянемо  основні етапи аналізу ділової  активності та порядок розрахунку показників.

Аналіз ділової  активності проводиться в кілька етапів, що здійснюються у певній послідовності.  

1. Загальна оцінка ділової активності як за якісними критеріями, так і за допомогою кількісних показників.

До якісних  показників включають:

 • розмір ринку збуту продукції;
 • наявність продукції, що експортується;
 • репутацію підприємства тощо.

Кількісними абсолютними  показниками ділової активності є:

 • обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг);
 • прибуток;
 • розмір активів.

В процесі  дослідження проводиться співставлення  темпів зміни розміру прибутку, обсягу реалізації та активів. Оптимальним вважається співвідношення (1.1), що у світовій практиці отримало назву "золоте правило економіки": [15, 258]

 

ТП    >  ТР     >  ТА     >  100%,                           (1.1)

 

де ТП   - темп зростання (зменшення прибутку);

ТР  - темп зростання (зменшення) обсягу реалізації;  

ТА  - темп зростання (зменшення) вартості активів (валюти балансу).

Дане співвідношення означає наступний причинно-наслідковий зв'язок:

– якщо темпи зростання обсягу продаж (доходу) і прибутку більше темпів зростання активів, то ефективність використання активів збільшується;

– якщо темпи зростання прибутку є більшими за темпи зростання обсягу продажу, це може бути результатом зниження собівартості;

– якщо темпи зростання прибутку більше темпів зростання активів, а темпи зростання обсягу продаж - менші, то підвищення ефективності використання активів відбувалося тільки за рахунок зростання цін на продукцію (роботи, послуги);

– якщо темпи зростання прибутку і обсягу продаж більші темпів зростання активів, то відбувається підвищення ефективності діяльності підприємства.

Необхідно враховувати, що при здійсненні вкладень в нові технології, технічне переоснащення, можуть виникнути відхилення від цього  правила (1.1), так як значні капітальні вкладення можуть окупитися і принести вигоду лише через певний період часу,  в перспективі.

 1. Розрахунок   та   оцінка   показників   ефективності   господарської діяльності.  

Ці   показники  вимірюються   одним   із  способів: витратним, ресурсним, доходним. Ці три способи наведено в додатках А, Б, В.

 1.   Комплексна оцінка ділової активності.

Показники ділової  активності дозволяють оцінити ефективність використання власних засобів підприємством і виражаються в оцінці оборотності активів підприємства.

Оборотність активів може оцінюватися:

– швидкістю обороту - кількістю оборотів, що роблять за період, який аналізується, активи підприємства або їх складові;

– періодом обороту - середнім строком, за який повертаються грошові кошти, що вкладені у господарську діяльність підприємства.

На швидкість  обороту впливають наступні фактори:

– обсяги діяльності підприємства;

– галузь економічної діяльності;

– тривалість виробничого циклу;

– кількість та різноманітність видів ресурсів, які споживаються;

– географія постачальників;

– система розрахунків за продукцію (роботи, послуги);

– платоспроможність клієнтів; 

– якість банківського обслуговування;       

– темпи зростання виробництва та реалізації продукції;    

– облікова політика підприємства;

– кваліфікація менеджерів;

– інфляція тощо.

Основні показники ділової  активності підприємства узагальнені  в Додатку Г.

Наведемо пояснення  до значення і сутності окремих показників ділової активності.

Загальна  оборотність активів (коефіцієнт оборотності  активів) - є узагальнюючим показником оборотності і характеризує швидкість обороту всього майна підприємства за балансом. Коефіцієнт оборотності активів прямо пропорційний обсягу продаж та зворотно пропорційний сумі активів, що використовуються. Вимірює загальну оборотність, чи інтенсивність використання активів.

Необхідно пам'ятати, що з точки зору оцінки, активи представляють собою неоднорідну групу і це відображається на якості та ступені інформативності коефіцієнта, що розглядається.

Підтримання ділової активності підприємства передбачає прискорення оборотності оборотних активів. Цей показник характеризує швидкість обороту (кількість оборотів за період) всіх оборотних активів підприємства (як грошових, так і матеріальних) і дозволяє проаналізувати можливість вивільнення їх з господарської діяльності та визначити напрями більш ефективного використання.

Після визначення оборотності оборотних активів  доцільно визначити оборотність  окремих їх складових (запасів, грошових засобів).

Коефіцієнт  оборотності запасів іноді називають показником інтенсивності використання запасів. Якщо даний коефіцієнт позитивний (вищий середнього галузевого показника), це означає, що підприємство не має надлишків неліквідних запасів, які потребують додаткового фінансування. Висока оборотність запасів є також свого роду підтвердженням названого вище коефіцієнту поточної ліквідності.

Крім того, можна проаналізувати ефективність використання виробничих запасів.

Информация о работе Аналіз ділової активності підприємства