Аналіз ділової активності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 20:49, курсовая работа

Описание

Сьогодні всі підприємства України знаходяться в важких умовах виживання. Вплив таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий інвестиційний клімат тощо вкрай негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Оцінка ділової активності господарювання – як
складова аналізу ефективності господарської
діяльності підприємств................................................................5
розділ 2. дослідження ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ та ефективності
господарювання КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ДРУКАРНІ ЗА
2004-2005РР…………………………………....................................... 16
2.1. Аналіз ділової активності підприємства..........................................16
2.2. Аналіз ефективності господарювання підприємства......................22
2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості……………...23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді................................27
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35
ДОДАТКИ

Работа состоит из  1 файл

K_Analiz dilovoyi aktivnosti pidpriemstva na prikladi Kelqmenechqka drykarnya.doc

— 1.41 Мб (Скачать документ)

 

 

 

список використаних джерел

 

 

 

 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р.
 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затверджене наказом Міністерства фінансів України № 246 від 20.10.99 р.
 3. Положення бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” затверджене наказом МФУ від 20.10.99р. №246 із змінами і доповненнями, внесеними згідно із наказом МФУ.
 4. Про організацію роботи з готівкового обігу установами банків України: Інструкція НБУ №4, затверджена постановою Правління НБУ № 149 від 20.06.95р.
 5. Про порядок реєстрації виданих, повернених і використаних довіреностей на одержання цінностей: інструкція № 99, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16.05.96 Р.
 6. Про відкриття банками рахунків в національній та іноземній валюті: Інструкція №3, затверджена постановою правління НБУ № 121 від 27.05.96р. (зі змінами та доповненнями).
 7. Абрютина М.С.,  Грачев А.В. Анализ финансово-экономической деятельности  предприятия:   Учебно-практическое  пособие.  - М.:  Изд-во "Дело и Сервис", 1998. - 256 с.
 8. Анализ хозяйственной деятельности в промышленности: Учебник/ Н.А. Русак, В.И. Стражев, О.Ф. Мигун й др. - М.: Выш. шк., 1998. - 398с.
 9. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной 
  деятельности предприятия:  Учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.-384с.
 10. Баканов М.И.,    Шеремет А.Д.    Теория    экономического    анализа: Учебник. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: Финансы и статистика, 2002. 416с.
 11. Басовский Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие. - М.: ИНФРА-М, 2001. - 222 с.
 12. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация:    пер.   с   англ.   /   Науч.   ред.    перевода   чл.-корр.    РАН Й.Й. Елисеева; гл. редактор серии проф. Я.В. Соколов. - М.: Финансы и статистика, 1996. - 624 с.
 13. Богатко А.Н.   Основы экономического анализа   хозяйствующего субьекта. - М.: Финансы и статистика, 1999. - 208 с.
 14. Бороненкова С.А.   Управленческий   анализ:   Учеб.   пособие.   -  М.: Финансы и статистика, 2002. - 384 с.   -
 15. Бутинець Ф.Ф.,    Мних Є.В.,    Олійник О.В.   Економічний    аналіз. Практикум: Навчальний посібник для студентів вузів. - Житомир: ЖІТІ, 2000.-416с.
 16. Гадзевич О.І.     Економічний     аналіз     господарської     діяльності підприємств:    Навчальний   посібник.   -   Луцьк:   Ред.-вид.    відділ   ВДУ ім. Лесі Українки, 1997. - 159 с.
 17. Економічний      аналіз:      Навч.      посібник      /      М.А. Болюха, В.З. Бучевський, М.І. Горбуток; за ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка. К.:КНЕУ, 2001. -540с.
 18. Іваненко В.М., Горбатюк М.І., Льовочкін В.С. Економічний аналіз: Навч.-метод, посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999. - 176с.
 19. Іванова Н.Ю.    Аналіз    беззбитковості    виробництва:    теорія   та практика: Навчальний посібник. - Київ: Лібра, 2002. - 72 с.
 20. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. - К.: МАУП, 2000. - 152с.
 21. Коробов М.Я. Фінансово-економічний  аналіз  діяльності підприємств: Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. - 378 с.
 22. Любушин Н.П.,   Лещева В.Б.,   Дьякова В.Г.   Анализ   финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. - 471 с.
 23. Мец В.О.     Економічний     аналіз     фінансових    результатів     та фінансового стану підприємства: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 1999. - 132 с.
 24. Мних Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві. - К.: "Інститут змісту і методів навчання", 1996. - 236 с.
 25. Мних Є.В.,   Буряк П.Ю.   Економічний  аналіз  на   промисловому підприємстві: Навч. посібник. -Львів: Світ, 1998. - 208 с.
 26. Мних Є.В.,     Ференц І.Д.  Економічний     аналіз: Навчальний посібник. - Львів: "Армія України", 2000. - 144 с.
 27. Ненашев Е.В. Анализ финансов предприятия в условиях рынка: 
  Учеб. пособие. - М.: Высш. шк., 1997. - 192 с.
 28. Нитецкий В.В., Гаврилов А.А. Финансовый анализ в аудите: теорія и практика: Учеб. пособие. - М.: Дело, 2001. - 256 с.
 29. Попович П.Я.  Економічний  аналіз  діяльності  суб'єктів 
  господарювання: Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 454 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       ДОДАТКИ

 

Додаток А

Порядок розрахунку витратних  показників ефективності діяльності

 

 

Показники

Порядок розрахунку / позитивна  тенденція

Характеристика

Зміст

Рентабельність

продукції

(товарів,   робіт,  послуг)

Ф2 Р 050 /

Ф2  Р 040 x 100% (збільшення)

Розраховується як відношення,  валового   прибутку від продажу   до  собівартості        реалізованої  продукції (товарів робіт, послуг)

Показує скільки отримано  валового прибутку з 1грн. понесених  витрат

Рентабельність операційної  діяльності

Ф2 Р100 / Ф2 (Р040+Р070+ Р080 + Р090) х 100 % (збільшення)

Розраховується  як відношення фінансового результату від операційної діяльності            до операційних витрат

Показує скільки отримано  прибутку від операційної діяльності з  1 грн. операційних витрат

Рентабельність звичайної  діяльності

Ф2Р170/Ф2 (Р 040 + Р070+Р080 + Р090 + Р140 + Р150 + Р160) х 100% (збільшення)

Розраховується як відношення фінансового результату від звичайної діяльності до витрат від звичайної діяльності

Показує скільки отримано прибутку від звичайної діяльності з 1 грн. звичайних витрат

Рентабельність господарської  діяльності

Ф2(Р170+Р200--Р205)/Ф2 (Р040 + Р070 + + Р080 + Р090 + Р140 + РІ50 + + Р1бО+Р205)х х100% (збільшення) 

Розраховується як відношення ' загального фінансового результату від звичайної діяльності до витрат підприємства

Показує скільки отримано прибутку від господарської діяльності з 1 гри. загальних витрат

Коефіцієнт покриття виробничих витрат

Ф2Р035 / Ф2

Р 040 x 100% (збільшення)

Розраховується   як відношення чистого доходу  до собівартості реалізованої продукції    (товарів, робіт, послуг)

Показує на яку величину 1грн. чистого доходу покриває виробничі  витрати

Коефіцієнт окупності  витрат

Ф2Р040/Ф2 Р035 х 100% (зменшення)

Розраховується як відношення собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) до чистого доходу

Показує величину виробничих витрат, яка здійснюється для того, щоб отримати 1 грн. чистого доходу


 

 

Порядок розрахунку ресурсних показників ефективності діяльності


Показники

Порядок розрахунку / позитивна тенденція

Характеристика

Зміст

Рентабельність підприємства (активів, виробництва, виробничого  капіталу, загальна рентабельність економічна)

Ф2Р220 / Ф1 Р280(Гр.З + Гр.4) х 0,5) х х100% (збільшення)   

Розраховується,     як відношення   чистого прибутку підприємства        до середньорічної вартості активів підприємства

Показує величину чистого  прибутку, яка припадає на 1 гри. активів

Рентабельність власного капіталу

Ф2Р170/Ф1 Р380(Гр.З + +Гр.4) х 0,5)х100%

Розраховується як відношення прибутку   до оподаткування до   середньорічної     вартості власного капіталу

Показує величину прибутку, яка припадає на 1 грн. власного капіталу

Рентабельність залученого капіталу

Ф2Р170/Ф1 Р480(Гр.З + Гр.4) + Р620 (Гр3 + Гр 4)х х0,5)х100% (збільшення)

Розраховується  як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості   залученого капіталу

Показує величину

прибутку, яка припадає   на   1грн. залученого капіталу

Рентабельність перманентного  капіталу

Ф2Р170/Ф1 Р380(Гр.З + +Гр4)х0,5+ Р480 (ГрЗ+ Гр 4) х 0,5)х100% (збільшення)

Розраховується   як відношення прибутку   до  оподаткування   до   середньорічної     вартості власного капіталу та довгострокових

зобов’язань

Показує      величину прибутку,            яка припадає  на   1 грн. власного капіталу та довгострокових зобов'язань

Рентабельність необоротних активів

Ф2Р170/Ф1

Р080(Гр.З + +Гр4) х 0,5) х х100% (збільшення)

Розраховується  як відношення прибутку до оподаткування до середньорічної вартості необоротних активів

Показує      величину прибутку,            яка припадає   на   1грн. необоротних активів

Рентабельність оборотних  активів

Ф2Р170/Ф1 Р260(Гр.З + Гр.4) х 0,5) х х100% (збільшення)

Розраховується      як відношення  прибутку    до    оподаткування до   середньорічної     вартості оборотних активів

Показує      величину прибутку,            яка припадає   на   1 грн. оборотних активів

Коефіцієнт покриття активів

Ф2Р035/Ф1 Р280 (Гр/3 + Гр.4)х0,5) х х 100% (збільшення)

Розраховується як відношення   чистого доходу до середньорічної вартості         активів

підприємства

Показує     на     яку величину    1 грн. чистого   доходу покриває   активи підприємства

 Коефіцієнт окупності активів

Ф1Р280(Гр.З + + Гр.4)х0,5) / Ф2Р035х100% зменшення)

Розраховується  як відношення середньорічної вартості  активів  до чистого доходу

Показує      величину активів, яка припадає на  1грн.  чистого доходу

Коефіцієнт покриття власного капіталу

Ф2 Р035 / Ф1 Р380 (Гр.З + Гр.4) х 0,5) х 100% (збільшення)

Розраховується   як відношення   чистого доходу до середньорічної вартості      власного капіталу підприємства

Показує     на     яку величину  1грн. чистого   доходу покриває      власний  капітал                     

Коефіцієнт окупності  власного капіталу

Ф1 Р380 (Гр.З + Гр.4)х0,5) / Ф2 Р035 х 100% зменшення)

Розраховується      як відношення середньорічної          вартості власного капіталу до чистого доходу

Показує      величину власного     капіталу, яка     припадає  на 1 грн. чистого доходу


 

Додаток В

 

Порядок розрахунку доходних показників ефективності діяльності

 

 

 

 

 

Показники

Порядок розрахунку / позитивна  тенденція

Характеристика

Зміст

Валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф2 Р050 / Ф2 Р035 х 100% (збільшення)

Розраховується як відношення валового прибутку до чистого доходу

Показує розмір валового прибутку, що отримується з однієї грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Чиста рентабельність продажу  продукції (товарів, робіт, послуг)

Ф2 Р220 / Ф2 Р035 х 100% (збільшення)

Розраховується як відношення чистого прибутку до чистого доходу

Показує розмір чистого  прибутку, що отримується з однієї грн. доходу від продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

Рентабельність доходу від операційної діяльності

Ф2 Р100 / (Р035+Р060) х 100% (збільшення)

Розраховується як відношення фінансового результату від операційної  діяльності до доходів від операційної  діяльності

Показує розмір прибутку, що отримується з однієї грн. доходу від операційної діяльності


 

 

 

Додаток Г

Показники ділової активності (оборотності) підприємства

№ з/п

Показник

Розрахунок

Норма

Характеристика

1

Коефіцієнт оборотності активів

Ф2 Р 035 /

(Ф1 Р 280 ГЗ + Ф1 Р 280 Г4)

х 0,5

Зростання

Відношення  обсягу реалізації до середньої суми активів за період. Показує, скільки разів за період обертається капітал, що вкладений в активи підприємства

2

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

Ф2 Р 035 /

(Ф1 Р260 ГЗ + Ф1 Р260 Г4)

х 0,5

-

Відношення обсягу чистого доходу від реалізації до середньої вартості оборотних активів. Характеризується швидкість обороту оборотних активів підприємства за період або суму доходу, яка отримується з кожної гривні активів

3

Коефіцієнт оборотності запасів

Ф2 Р 035 / ((Ф1Σ(Р100-Р140ГЗ) + Ф1 Σ (Р100-Р140) Г 4))

 х 0,5

Середньо-галузеве

Відношення  обсягу реалізації до суми матеріальних запасів

4

Коефіцієнт оборотності власного капіталу

Ф2 Р 035 / (Ф1 Р380 ГЗ +

Ф1 Р380 Г4)

х 0,5

 

Відношення  обсягу реалізації до середнього за період обсягу власного капіталу. Відображає швидкість обороту вкладеного власного капіталу

5

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (дебіторської заборгованості)

Ф 2 Р 035 / (Ф1 Σ (Р150-Р210) ГЗ + Ф1 Σ (Р150-Р210) Г4)

 х 0,5

Порівняння з середньою по галузі

Відношення  обсягу реалізації до середньої дебіторської заборгованості за період. Показує кількість оборотів дебіторської заборгованості за період

6

Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості

Ф2Р035 / (Ф 1 Р 620 Г 3 + Ф1 Р620 Г4) х 0,5

Середньо-галузеве

Відношення  обсягу реалізації до середньої кредиторської заборгованості

7

Коефіцієнт завантаженості активів

(Ф1 Р280 ГЗ + Ф1 Р280 Г4) х 0,5 / Ф2 Р 035

-

Вартість  майна, що припадає на 1 грн. продажу. Зменшення коефіцієнту свідчить про підвищення ефективності використання активів підприємства

8

Коефіцієнт завантаженості активів  в обороті

(Ф1 Р 260 ГЗ + Ф1 Р260 Г4)

х 0,5 /

Ф2 Р035

-

Вартість  оборотних активів на 1 грн. продажу

9

Коефіцієнт  завантаженості власного капіталу

(Ф1 Р380 ГЗ + Ф1 Р380Г4) х 0,5 / Ф2 Р035

-

Сума власних  джерел фінансування підприємства на 1 грн. продажу


 

 

 

Додаток Д

 

Показники стану дебіторської заборгованості

 

 

з/п

Назва

Розрахунок

Характеристика

1

Коефіцієнт оборотності  дебіторської заборгованості

Ф2Р035 / (Ф1 Σ (Р150-Р210) ГЗ + Ф1 Σ (РІ50-Р210) Г4) х 0,5

Характеризує швидкість  обороту дебіторської заборгованості

2

Тривалість обороту (тривалість погашення дебіторської заборгованості)

360 / Коефіцієнт оборотності  дебіторської заборгованості

Визначає терміни погашення  дебіторської заборгованості

3

Частка  дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів

(Ф1 Σ (Р150-Р210)  /

Ф1 Р 260) х 100

Визначається як співвідношення дебіторської заборгованості та загальної вартості оборотних активів


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Информация о работе Аналіз ділової активності підприємства