Аналіз ділової активності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 20:49, курсовая работа

Описание

Сьогодні всі підприємства України знаходяться в важких умовах виживання. Вплив таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий інвестиційний клімат тощо вкрай негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Оцінка ділової активності господарювання – як
складова аналізу ефективності господарської
діяльності підприємств................................................................5
розділ 2. дослідження ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ та ефективності
господарювання КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ДРУКАРНІ ЗА
2004-2005РР…………………………………....................................... 16
2.1. Аналіз ділової активності підприємства..........................................16
2.2. Аналіз ефективності господарювання підприємства......................22
2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості……………...23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді................................27
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35
ДОДАТКИ

Работа состоит из  1 файл

K_Analiz dilovoyi aktivnosti pidpriemstva na prikladi Kelqmenechqka drykarnya.doc

— 1.41 Мб (Скачать документ)

Слід відмітити, що підприємство є невеликим, але має широкий  ринок збуту. Так продукцією Кельменецької друкарні користуються у всій Чернівецькій області та у таких прилеглих регіонах, як Івано-Франківська, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька області тощо.

Проаналізуємо прибуток підприємства, обсяг реалізації та наявність активів підприємства за 2004-2005рр. (табл. 2.1.)

Таблиця 2.1

Аналіз кількісних абсолютних показників ділової активності Кельменецької  друкарні за 2004-2005рр.

тис. грн.

Показник

2004 рік

2005 рік

Відхилення,

+ / -

Темп приросту, %

Обсяг реалізації

1434

1356

-78

-5,4

Валовий прибуток

354

294

-60

-16,9

Середньорічна вартість активів підприємства

498

496

-2

-0,4


 

Дані табл. 2.1 взято  з Балансу ф №1 та Звіту про  фінансові результати за 2004-2005р. (Додаток Е, Ж, З).

Слід відмітити, що всі  показники підприємства, які відображено  в табл. 2.1 зменшилися у 2005р. І темпи приросту їх зовсім не відповідають нерівності 1.1. Звичайно це є негативною тенденцією в діяльності підприємства і свідчить про погіршення фінансового становища. Для наглядності динаміку зазначених показників відобразимо за допомогою діаграми (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Динаміка кількісних абсолютних показників ділової активності Кельменецької друкарні за 2004-2005рр.

Тепер можемо проаналізувати показники ділової активності (оборотності) активів підприємства.

Для цього використаємо табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Показники ділової активності (оборотності) активів Кельменецької  друкарні за 2004-2005рр.

Показник

2004 рік

2005 рік

Відхилення, +/-

Коефіцієнт оборотності активів

2,400

2,278

-0,122

Коефіцієнт оборотності оборотних активів

4,345

4,154

-0,191

Коефіцієнт оборотності запасів

7,071

6,848

-0,223

Коефіцієнт  оборотності власного капіталу

3,957

3,717

-0,240

Коефіцієнт оборотності коштів в розрахунках (дебіторської заборгованості)

12,194

11,531

-0,663

Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості

6,097

5,885

-0,212

Коефіцієнт завантаженості активів

0,417

0,439

+0,022

Коефіцієнт завантаженості активів  в обороті

0,230

0,241

+0,011

Коефіцієнт  завантаженості власного капіталу

0,253

0,269

+0,016


 

Розрахунки проведено  на основі даних Балансу ф №1 та Звіту про фінансові результати за 2004-2005р. (Додаток Е, Ж, З), використовуючи порядок розрахунку, наведений в Додатку Г.

Таблиця 2.3 показує, що в основному всі показники  ділової активності у 2005р. знизились проти 2004р. Проаналізуємо кожен з них окремо.

Загальна  оборотність активів за 2004р. становила 2,400 оберти, а в 2005р. - 2,278. Як бачимо, швидкість обертання активів у 2005р. зменшилась на 0,122. Так як нормою є зростання цього показника, то зменшення свідчить про зниження ділової активності підприємства, тобто зниження інтенсивності використання активів.

Коефіцієнт  оборотності оборотних активів  у 2004р. становив 4,345 оберти, а в 2005р. -   4,154, що на 0,191 менше, ніж у 2004р. Зниження цього коефіцієнту також свідчить про зниження ділової активності підприємства.

Коефіцієнт  інтенсивності запасів становив у 2004р. 7,071, а в 2005р. – 6,848, що на 0,223 менше. Тобто у 2005р. одна гривна використаних у виробництві запасів приносила чистого доходу на 0,22грн. Менше, ніж у 2004р. Це, звичайно свідчить про збільшення неліквідних запасів підприємства і зниження ділової активності.

Аналізуючи  коефіцієнти оборотності власного капіталу Кельменецької друкарні, слід відмітити, що в 2005р. цей показник також зменшився на 0,240, тобто це означає зменшення швидкості обороту власного капіталу. А це також свідчить про тенденцію до зниження ділової активності. В даному випадку причиною зниження цього коефіцієнту стало зниження чистого доходу підприємства у 2005р. проти 2004р., хоча вартість власного капіталу зросла.

Коефіцієнт  оборотності коштів в розрахунках показує збільшення комерційного кредиту, наданого Кельменецькою друкарнею в 2005р. проти 2004р. іншим підприємствам.  Слід зазначити, що значення цього коефіцієнта є досить високим і свідчить про низький рівень неплатежів підприємству. Зниження цього коефіцієнту свідчить про зниження оборотності дебіторської заборгованості та підвищення розміру комерційного кредиту, що надає підприємство своїм контрагентам.

Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості Кельменецької друкарні свідчить про збільшення комерційного кредиту, що надавався підприємству контрагентами у 2005р. Як видно  табл. Даний показник зменшився на 0,212.

Коефіцієнт  завантаженості активів даного підприємства показує, що у 2005р. для отримання 1 гривни чистого доходу використовувалось всіх активів підприємства більше на 0,02грн., оборотних активів на 0,01грн. і власного капіталу – на 0,02грн.

Для формування об'єктивних висновків за результатами проведеного аналізу необхідно порівняти коефіцієнти оборотності з показниками рентабельності.

Таблиця 2.2 показує, що оборотний капітал аналізованого підприємства в 2004 та 2005р. обертався чотири рази в рік при рентабельності основної діяльності, що дорівнює, відповідно, 29,6% та 26 % (див. табл. 2.5 ), тоді індекс ділової активності за 2004 рік складе 1,18 або 118,4%,а за 2005р. 1,04 чи 104 %. Тобто підприємство у 2004 р. за 4 оберти оборотного капіталу за  рік отримало 1,18 грн. валового прибутку з кожної гривні оборотного капіталу, а у 2005р. – тільки 1,04грн. 

Динаміку індексу ділової  активності показано на рис. 2.2.

Рис. 2.1. Динаміка індексу ділової активності Кельменецької  друкарні за 2004-2005рр.

Важливо також проаналізувати тривалість обороту активів. Відобразимо цей розрахунок в табл. 2.3.

Таблиця 2.3

Розрахунок  тривалості обороту активів Кельменецької  друкарні за 2004-2005рр.

 

Показник

2004 рік

2005 рік

Відхилення , +/-

Період обороту:

– активів

150

158

+8

– дебіторської заборгованості (К1)

30

31

+1

– запасів (К2)

51

61

+10

– кредиторської заборгованості (КЗ)

59

61

+2

Фінансовий  цикл

22

31

+9


 

Розрахунок  проводився за порядком, відображеним в табл. 1.1 на основі даних балансу.

З табл. 2.3 бачимо негативні тенденції щодо зниження ділової активності підприємства. Це виражається в збільшенні тривалості обороту активів підприємства у 2005р. проти 2004р.

Основні причини цього:

    1. Значна сума активів підприємства.
    2. Недостача грошових коштів для здійснення діяльності.

Хоча фінансовий цикл на даному підприємстві невеликий, що є позитивним фактором діяльності, його збільшення у 2005р свідчить про негативні тенденції в управлінні оборотними засобами та зниження рівня ділової активності.

 

 

 

2.2. Аналіз ефективності  господарювання підприємства

 

 

Наступним етапом є аналіз показників ефективності (рентабельності) діяльності підприємства. Можемо провести оцінку одним із трьох способів (витратним, ресурсним, доходним). Виберемо спосіб розрахунку доходних показників ефективності діяльності (табл. 2.4).

Розрахунки проведено  на основі даних Балансу ф №1 та Звіту про фінансові результати за 2004-2005р. (Додаток Е, Ж, З), використовуючи порядок розрахунку, наведений в  Додатку В.

Таблиця 2.4

Доходні показники ефективності діяльності Кельменецької друкарні за 2004 та 2005рр.

%

Показник

2004 рік

2005

рік

Відхилення, +/-

Валова рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, послуг)

29,6

26,0

-3,6

Чиста рентабельність продажу  продукції (товарів, робіт, послуг)

0

0,3

+0,3

Рентабельність доходу від операційної діяльності

0

0,4

+0,4


 

Отже, з табл. 2.2 бачимо, що валова рентабельність на кінець 2005 р. зменшилась на 3,6%. Причиною цього  стало зменшення суми валового прибутку підприємства. Щодо чистої рентабельності, слід відмітити, що в 2004р. вона становила 0%, а в 2005р. – 0,3%. Ситуація покращалася, але все одно показник має дуже низьке значення. Рентабельність доходу від операційної діяльності в 2004 р. також дорівнювала нульовому значенню, так як підприємство отримало збиток від операційної діяльності, а у 2005 - 0,4%.

Для наглядності відобразимо  динаміку показників ефективності господарювання за допомогою діаграми (рис. 2.3).

Рис. 2.3. Динаміка показників ефективності господарювання Кельменецької друкарні за 2004 та 2005рр.

 

Отже, можемо зробити висновок, що на підприємстві існує тенденція до покращення показників ефективності господрювання.

 

 

2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості

 

 

В процесі оцінки ділової активності підприємства важливо приділити увагу і аналізу дебіторської та кредиторської заборгованості.

Почнемо з аналізу  дебіторської заборгованості станом на 01.01.2006р. (табл. 2.5). Для цього можемо використати дані Балансу (Додаток Е, Ж) та Звіту про фінансові результати (Додаток З).

Таблиця 2.5

Аналіз стану дебіторської заборгованості Кельменецької друкарні на 01.01.2006р.

з/п

 

Дебіторська заборгованість за строками погашення

 

Дебіторська заборгованість за товари, товари, послуги

Інша поточна дебіторська заборгованість

Разом

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

тис. грн.

питома вага, %

І

До 3 місяців

74

91,4

20,0

100,0

94

93,1

2

Від 3 до 6 місяців

6

7,4

-

-

6

5,9

3

Від 6 до 12 місяців

-

-

-

-

-

-

4

Більше року

1

1,2

-

-

1

1,0

Разом

81

100,0

20,0

20,0

101

100,0


 

Дані табл. 2.5 показують, що підприємство відповідально відноситься  до управління дебіторською заборгованістю. Так, основна частка дебіторської заборгованості за товари роботи та послуги має  строк погашення до 3-х місяців (91,4%), від 3-х до 6-ти місяців – 7,4%, і більше одного року – 1,2%. Що стосується іншої поточної дебіторської заборгованості, її строк погашення менший 3-х місяців.

Структуру дебіторської заборгованості Кельменецької  друкарні показано на рис. 2.4.

Рис. 2.4. Структура дебіторської заборгованості Кельменецької друкарні станом на 01.01.2006р.

На рис. 2.4 видно, що левова частка дебіторської заборгованості Кельменецької друкарні складає заборгованість зі строком погашення до 3-х місяців – 93,1%.

В процесі аналізу  важливо також співставити дебіторську  та кредиторську заборгованість підприємства. Для цього складається розрахунковий  баланс (табл. 2.6).

Таблиця 2.6

Розрахунковий баланс по підприємству Кельменецька друкарня за 2005рік

тис. грн.

Показники

 

На початок звітного періоду

 

На кінець звітного періоду

 

Відхилення

+, -

%

Дебіторська заборгованість

95

101

+6

6,3

Кредиторська  заборгованість

189

195

+6

3,4

Активне сальдо

-

-

-

Х

Пасивне сальдо

94

94

-188

Х

Баланс

189

195

+6

3,4


 

За даними табл. 2.6 в звітному періоді дебіторська заборгованість збільшилася на 6 тис. грн., що склало 6,3%, і кредиторська також - на 6,0 тис. грн. (3,4%). При загальному збільшенні як дебіторської так і кредиторської заборгованості підприємство отримало пасивне сальдо за звітний період 6 тис. грн. Отже, кредиторська заборгованість підприємства є більшою за дебіторську.

Також можемо проаналізувати показники стану  дебіторської заборгованості (табл. 2.7).

Информация о работе Аналіз ділової активності підприємства