Аналіз ділової активності підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 24 Февраля 2013 в 20:49, курсовая работа

Описание

Сьогодні всі підприємства України знаходяться в важких умовах виживання. Вплив таких факторів як конкуренція, недосконалість законодавства, податковий тягар, несприятливий інвестиційний клімат тощо вкрай негативно діє на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. Тому аналіз фінансового стану та пошук шляхів його покращання є актуальним питанням для будь-якого підприємства.

Содержание

ВСТУП......................................................................................................................3
РОЗДІЛ 1. Оцінка ділової активності господарювання – як
складова аналізу ефективності господарської
діяльності підприємств................................................................5
розділ 2. дослідження ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ та ефективності
господарювання КЕЛЬМЕНЕЦЬКОЇ ДРУКАРНІ ЗА
2004-2005РР…………………………………....................................... 16
2.1. Аналіз ділової активності підприємства..........................................16
2.2. Аналіз ефективності господарювання підприємства......................22
2.3. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості……………...23
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді................................27
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ.............................................................................. 31
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.................................................................35
ДОДАТКИ

Работа состоит из  1 файл

K_Analiz dilovoyi aktivnosti pidpriemstva na prikladi Kelqmenechqka drykarnya.doc

— 1.41 Мб (Скачать документ)

Таблиця 2.7

Показники стану дебіторської заборгованості Кельменецької друкарні за 2004-2005рр.

Назва

2004 рік

2005 рік

Відхилення , +/-

Коефіцієнт оборотності  дебіторської заборгованості, кількість  обертів

12,194

11,531

-0,663

Тривалість обороту (тривалість погашення дебіторської заборгованості), днів

30

31

+1

Частка  дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів, %

35,6

36,0

-0,4


 

Розрахунки проведено  згідно Додатку Г на основі даних Балансу (Додаток Е, Ж) та Звіту про фінансові результати (Додаток З).

Слід відмітити, що частка дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів підприємства зменшилась у 2005р. на 0,4%.

Отже, проаналізувавши  ділову активність аналізованого підприємства, можемо відмітити, що вона знаходиться  на досить низькому рівні, але при цьому  має незначну тенденцію до покращення.

 

 

РОЗДІЛ 3

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ДІЛОВОЇ  АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА в наступному періоді

 

 

 

Провівши  оцінку фінансового стану Кельменецької  друкарні, слід відмітити, що рівень ділової  активності даного підприємства є на досить низькому рівні. Звичайно, на сьогоднішній день таку характеристику можна дати майже всім підприємствам в Україні. Причиною цього є недосконалість законодавства, високий податковий тиск, конкуренція, застарілість обладнання, відсутність інвестицій тощо. Але, на мою думку, підприємство може і власними силами дещо покращити ситуацію щодо підвищення рівня ділової активності підприємства.

Для підвищення ділової активності Кельменецької  друкарні необхідно:

- Проводити  заходи щодо прискорення оборотності оборотних активів та підвищення ефективності їх використання. Збільшення швидкості оборотності оборотних засобів можливе як за рахунок удосконалення технології, автоматизації виробництва, так і за рахунок скорочення часу обертання: налагодження постачання та збуту, прискорення розрахунків та документообігу.

Суму вивільнених (додатково залучених оборотних  активів внаслідок зміни їх оборотності можна визначити, помноживши фактичний одноденний оборот з чистого доходу (виручки) за звітний період на різницю показників оборотності (у днях) звітного та базового періодів, тобто на кількість днів прискорення (сповільнення) оборотності.

З аналізу  балансу підприємства Кельменецька друкарня видно, що воно залучає додаткові  кошти (короткострокові позики банку). Якщо підприємство залучає додаткові позикові кошти (кредити, позики, кредиторська заборгованість), це означає, що при такій швидкості обороту генерується недостатня кількість грошових засобів для покриття витрат та розширення діяльності.

- Прискорювати оборотність запасів, зменшуючи при цьому вартість неліквідних запасів. Надлишкові запаси, звісно є непродуктивними, і представляють інвестиції з низьким чи нульовим доходом

- При уповільненні  оборотності активів підприємства, можна її компенсувати підвищенням рівня рентабельності. Якщо немає можливості підвищити рентабельність необхідно виготовляти і реалізовувати більший обсяг продукції.

- Розширювати  ринок збуту продукції власного  виробництва через застосування  реклами, що збільшить кількість  споживачів, підвищить рівень доходу підприємства, а отже і рівень рентабельності.

Для підвищення рівня  ділової активності необхідно також  шукати резерви підвищення рентабельності.

Основними джерелами  резервів збільшення рентабельності є:

1) Збільшення обсягу  реалізації продукції. Для визначення резервів зростання рентабельності за рахунок зміни обсягу реалізації продукції необхідно різницю в обсягах реалізації помножити на фактичний прибуток за кожним видом продукції. І виходячи з розрахованого резерву прибутку розрахувати резерв рентабельності. Сума таких резервів за різними видами продукції складе загальний резерв зростання прибутку за рахунок зміни обсягу реалізації. Джерелами інформації для визначення резерву є результати аналізу випуску та реалізації продукції;

 1. Зниження собівартості продукції (робіт, послуг). Важливим напрямом 
  пошуку резервів зростання рентабельності є зниження витрат на виробництво та - реалізацію  продукції  (наприклад,   економія  палива,   сировини,  трудових 
  витрат  через   удосконалення  технології  тощо).   На   підставі   порівняння 
  нормативів витрат, використання виробничих потужностей з фактичними 
  витратами визначається резерв їх зниження, а отже, й зростання прибутку та рентабельності;
 2. Підвищення ціни реалізації при підвищенні якості продукції, продажу 
  на більш вигідних ринках збуту.

Підприємство має також  можливість збільшити прибуток за рахунок  зміни та розширення ринків збуту  продукції. У цьому важлива роль належить маркетинговій службі підприємства. Моніторинг ринків збуту дає змогу виявити незадоволені потреби споживачів, скоригувати цінову політику з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Необхідно значну увагу  приділяти аналізу фінансових результатів  від надзвичайних подій, тобто чітко  розрізняти де було справжнє стихійне лихо (пожежа, аварія тощо), а де звичайна недбалість, безгосподарність. Збитки від цих подій є резервами зростання прибутку та рентабельності.

Для покращання фінансового  становища Кельменецької друкарні також необхідно:

1. Слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості. Значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства і робить необхідним залучення  додаткових джерел фінансування; при можливості орієнтуватися на збільшення  кількості замовників для  зменшення   ризику   неоплати,   який   є   значним   при   наявності монопольного замовника;

2. Контролювати  стан розрахунків за простроченою  заборгованістю. В умовах  інфляції будь-яка відстрочка платежу призводить до того, що підприємство реально отримує лише частину боргу;

3. Своєчасно  виявляти недопустимі види дебіторської  і кредиторської заборгованості, до яких в першу чергу відносять прострочену заборгованість постачальникам і прострочену заборгованість покупцям понад трьох місяців, по платежам до бюджету тощо.

Всі ці заходи, на мою  думку, допоможуть підприємству досягти  рівня фінансової стабільності та підвищити  показники ділової активності.

 

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

 

 

 

По закінченні роботи можемо підвести підсумки проведеного дослідження.

Як зазначалось, об’єктом дослідження даної курсової роботи було обрано Кельменецьку друкарню.

Аналіз ділової активності даного підприємства показав, що її рівень дуже низький. Слід відмітити, що основні  показники роботи підприємства такі як валовий прибуток, обсяг реалізації, вартість активів зменшилися у 2005р. порівняно з 2004р. Звичайно це є негативною тенденцією в діяльності підприємства і свідчить про погіршення фінансового становища.

Аналіз показників ефективності (рентабельності) діяльності підприємства дав інформацію про те, що валова рентабельність на кінець 2005 р. зменшилась на 3,6%. Причиною цього стало зменшення суми валового прибутку підприємства. Щодо чистої рентабельності, слід відмітити, що в 2004р. вона становила 0%, а в 2005р. – 0,3%. Ситуація покращалася, але все одно показник має дуже низьке значення. Рентабельність доходу від операційної діяльності в 2004 р. також дорівнювала нульовому значенню, так як підприємство отримало збиток від операційної діяльності, а у 2005 - 0,4%.

Зазначимо, що всі показники ділової активності у 2005р. знизились проти 2004р. Загальна оборотність активів за 2004р. становила 2,400 оберти, а в 2005р. - 2,278. Як бачимо, швидкість обертання активів у 2005р. зменшилась на 0,122. Так як нормою є зростання цього показника, то зменшення свідчить про зниження ділової активності підприємства, тобто зниження інтенсивності використання активів.

Коефіцієнт  оборотності оборотних активів  у 2004р. становив 4,345 оберти, а в 2005р. -   4,154, що на 0,191 менше, ніж у 2004р. Зниження цього коефіцієнту також свідчить про зниження ділової активності підприємства.

Коефіцієнт  інтенсивності запасів становив у 2004р. 7,071, а в 2005р. – 6,848, що на 0,223 менше. Тобто у 2005р. одна гривна використаних у виробництві запасів приносила чистого доходу на 0,22грн. Менше, ніж у 2004р. Це, звичайно свідчить про збільшення неліквідних запасів підприємства і зниження ділової активності.

Аналізуючи  коефіцієнти оборотності власного капіталу Кельменецької друкарні, слід відмітити, що в 2005р. цей показник також зменшився на 0,240, тобто це означає зменшення швидкості обороту власного капіталу. А це також свідчить про тенденцію до зниження ділової активності. В даному випадку причиною зниження цього коефіцієнту стало зниження чистого доходу підприємства у 2005р. проти 2004р., хоча вартість власного капіталу зросла.

Коефіцієнт  оборотності коштів в розрахунках показує збільшення комерційного кредиту, наданого Кельменецькою друкарнею в 2005р. проти 2004р. іншим підприємствам.  Слід зазначити, що значення цього коефіцієнта є досить високим і свідчить про низький рівень неплатежів підприємству. Зниження цього коефіцієнту свідчить про зниження оборотності дебіторської заборгованості та підвищення розміру комерційного кредиту, що надає підприємство своїм контрагентам.

Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості Кельменецької друкарні свідчить про збільшення комерційного кредиту, що надавався підприємству контрагентами у 2005р. Як видно  табл. Даний показник зменшився на 0,212.

Коефіцієнт завантаженості активів даного підприємства показує, що у 2005р. для отримання 1 гривни чистого доходу використовувалось всіх активів підприємства більше на 0,02грн., оборотних активів на 0,01грн. і власного капіталу – на 0,02грн.

Для формування об'єктивних висновків за результатами проведеного аналізу ми порівняли коефіцієнти оборотності з показниками рентабельності.

Оборотний капітал  аналізованого підприємства в 2004 та 2005р. обертався чотири рази в рік при рентабельності основної діяльності, що дорівнює, відповідно, 29,6% та 26 % (див. табл. 2.2 ), тоді індекс ділової активності за 2004 рік складе 1,18 або 118,4%,а за 2005р. 1,04 чи 104 %. Тобто підприємство у 2004 р. за 4 оберти оборотного капіталу за  рік отримало 1,18 грн. валового прибутку з кожної гривні оборотного капіталу, а у 2005р. – тільки 1,04грн. 

Негативні тенденції  щодо зниження ділової активності даного підприємства також виражаються  в збільшенні тривалості обороту  активів підприємства у 2005р. проти 2004р.

Основні причини  цього:

- значна сума активів підприємства;

- недостача грошових коштів для здійснення діяльності.

Хоча фінансовий цикл на даному підприємстві невеликий, що є позитивним фактором діяльності, його збільшення у 2005р свідчить про негативні тенденції в управлінні оборотними засобами та зниження рівня ділової активності.

Аналіз стану розрахунків  показав, що левова частка дебіторської заборгованості Кельменецької друкарні складає заборгованість зі строком погашення до 3-х місяців – 93,1%.

При співставленні дебіторської та кредиторської заборгованості виявилось, що в звітному періоді дебіторська заборгованість збільшилася на 6 тис. грн., що склало 6,3%, і кредиторська також - на 6,0 тис. грн. (3,4%). При загальному збільшенні як дебіторської так і кредиторської заборгованості підприємство отримало пасивне сальдо за звітний період 6 тис. грн. Це свідчить, що кредиторська заборгованість є більшою за дебіторську, тобто значна частка оборотних активів вилучена з господарської діяльності.

Частка дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів підприємства зменшилась у 2005р. на 0,4%.

Отже, можна виділити такі основні напрямки підвищення рівня  ділової активності підприємства:

 1. Проведення заходів щодо прискорення оборотності оборотних активів та підвищення ефективності їх використання.
 2. Прискорювати оборотність запасів, зменшуючи при цьому вартість неліквідних запасів.
 3. Підвищувати рівень рентабельності.
 4. Розширювати ринок збуту продукції власного виробництва через застосування реклами, що збільшить кількість споживачів, підвищить рівень доходу підприємства, а отже і рівень рентабельності.
 5. Слідкувати за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості.
 6. Контролювати стан розрахунків за простроченою заборгованістю.
 7. Своєчасно виявляти недопустимі види дебіторської і кредиторської заборгованості, до яких в першу чергу відносять прострочену заборгованість постачальникам і прострочену заборгованість покупцям понад трьох місяців, по платежам до бюджету тощо.

Перераховані вище заходи, на мою думку, допоможуть підприємству досягти рівня фінансової стабільності та підвищити показники ділової активності.

Информация о работе Аналіз ділової активності підприємства