Аналіз фінансової звітністі підприємства

Автор работы: s************@yandex.ru, 27 Ноября 2011 в 17:33, реферат

Описание

Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

Содержание

стор.
Вступ 3
Розділ 1. Фінансова звітність:призначення, склад та аналітичні можливості
4
1.1. Місце звітності в системі управління підприємством
4
1.2. Склад бухгалтерської звітності
5
Розділ 2. Фінансова звітність: методии і прийоми аналізу
7
2.1. Аналіз форм звітності та їх взаємозв’язок
7
2.2. Методика експрес-аналізу фінансової звітності
18
2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності підприємства
21
Розділ 3. Аналіз фінансової звітності підприємства “Техштамп”
29
3.1. Аналіз майнового стану підприємства
29
3.2. Аналіз ліквідності і фінансової стійкості
32
3.3. Оцінка ділової активності і результатів діяльності підприємства
34
Висновок
37
Список використаної літератури
38
Додатки

Работа состоит из  1 файл

Аналіз фінансової звітністі підприємства.DOC

— 552.50 Кб (Скачать документ)
 

Зміст

  стор.
Вступ 3
   Розділ 1. Фінансова звітність:призначення, склад та аналітичні можливості
4
  1.1. Місце звітності  в системі управління підприємством
4
  1.2. Склад бухгалтерської  звітності
5
   Розділ 2. Фінансова звітність: методии і прийоми  аналізу
   7
  2.1. Аналіз форм  звітності та їх взаємозв’язок
7
  2.2. Методика  експрес-аналізу фінансової звітності
18
  2.3. Аналіз фінансово-господарськоїдіяльності  підприємства
21
   Розділ 3. Аналіз фінансової звітності  підприємства “Техштамп”
29
  3.1. Аналіз майнового стану підприємства
29
  3.2. Аналіз ліквідності  і фінансової стійкості
32
  3.3. Оцінка ділової  активності і результатів діяльності  підприємства
34
   Висновок
37
   Список  використаної літератури
38
   Додатки
40

 

Вступ

    В умовах ринкової економіки бухгалтерська ( фінансова) звітність господарюючих суб’єктів є основним засобом комунікації і найвжливішим елементом інформаційного забеспечення фінансового аналізу.

    Всі підприємства в тій чи іншій мірі постійно потребують додаткових джерел фінансування. Знайти їх можна на ринку капіталів, приваблюючи потенціальних інвесторів та кредиторів шляхом їх об’єктивного інформування про свою фінансово-господарську діяльність, в основному за допомогою фінансової звітності. Наскільки привабливі опубліковані фінансові результати, які показують поточний і перспективний фінансовий стан підприємства, на стільки висока вірогідність отримання додаткових джерел фінансування.

    Крім  того, звітність підприємства служить  також джерелом  інформації не тільки зовнішніх, але й внутрішніх користувачів. За даними звітності може бути зроблено детальний аналіз показників фінансової стану і платоспроможності підприємства, його майнового стану, дана оцінка ефективності використання фінансових і матеріальних ресурсів і т.д.

    Мета  роботи — аналіз форм фінансової звітності і визначення показників, які характеризують діяльність підприємства, використовуючи дані звітних форм.

    Звітність розглядається як метод узагальнення даних фінансового обліку та як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.

    У даній роботі буде проведено аналіз фінансової звітності по даним промислового підприємства “Техштамп” , державної форми власності. Аналіз буде проведено, викоритовуючи дані основних річних форм звітності (баланс, звіт про фінансові результати та їх використання, звіт про фінансово-майновий стан підприємства).

    В процесі виконання роботи виділяються  для розгляду слідуючі питання: місце  звітності в системі управління підприїмств, нормативно-правова база звітності, взаємозв’язок форм звітності, взаємозв’язок інтересів користувачів звітної інформації, основні відмінності між вітчизняною і зарубіжною звітністю, характеристика основної форми звітності — баланс, складання аналітичного балансу-нетто.

    Розглядаються методи і способи аналізу: методика експрес-аналізу звітності, поглиблений аналіз господарської діяльності підприємства на основі показників фінансової стійкості, ділової активності та результатів діяльності.

    З допомогою методики поглибленого аналізу  проводиться вивчене фінансово-господарської діяльності підприємства  “Техштамп”, дослідження його платоспроможності та фінансової стійкості, інших показників які можуть бути розраховані на основі звітної інформації.

 

    
    
    

Розділ 1

Фінансова звітність:

призначення, склад та аналітичні можливості 
 
 

1.1. Місце звітності в системі управління підприємством

    Всі підприємства будь-якої  форми власності  зобов’язані складати на основі даних синтетичного і аналітичного обліку бухгалтерську звітність, яка є кінцевим етапом облікового процесу. Бухгалтерська (фінансова) звітність у встановлених формах містить систему достовірних відомостей про реалізацію продукції, робіт та послуг, про витрати на їх виробництво, про майновий і фінансовий стан підприємства, про результати його господарської діяльності.

    Бухгалтерська звітність є найкращим джерелом інформації для прийняття  управлінських рішень в області планування. За даними звітності керівник  звітує перед трудовим колективом, засновником  (власником), відповідними  структурами управління (фінансові органи, банки) та іншими зацікавленими організаціями.

    Ведення обліку, звітності і аналізу є  об’єктивною необхідністю виробничого процесу.

    Система управлінського обліку поділяється  на фінансовий та виробничий облік (облік  витрат). Інформація накопичена, оброблена  і систематизована виробничим обліком, призначена для внутрішнього використання в процесі планування, контролю та аналізу діяльності підприємства. Ця інформація є комерційною таємницею.

    Фінансовий  облік — частина облікової  інформації, в якій включено відомості  про фінансовий стан та господарську діяльність підприємства. Ці дані узагальнюються в документах фінансової звітності, основними формами якої є баланс і звіт про фінансові результати. Ця інформація призначена не тільки для внутрішнього, але й для зовнішнього, по відношенню до підприємтсва, використання.

      Звітність підприємства розглядається   як метод узагальнення даних  фінансового обліку і як інформаційна ланка між підприємством та суспільством.

      Фінансовий облік ведеться на  основі розроблених спеціальних  вимог та стандартів, на основі яких повинна бути складена фінансова звітність, а також форми і показники, які складаються, групуються і розраховуються на основі встановлених параметрів.

    В останні роки все більше при складанні  фінансової (бухгалтерської)  звітності  посилюється відповідність її до міжнародних стандартів.

    Бухгалтерська звітність - важливий інструмент управління. Вона використовується для встановлення реальних активів підприємства, ступені їх ліквідності, оцінки платоспроможності та життєздатності підприємства, розробки в необхідних випадках власних заходів фінансового оздоровлення (санації) підприємства.

    Складання звітності покладається на використання ряду нормативних документів:

    Положенням  про органiзацiю бухгалтерського  облiку i звiтностi в Українi: затвердженим постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 квiтня 1993 року №250, з врахуванням змiн та доповнень, внесених постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 5 липня 1993 року №509, вiд 24 вересня 1993 року №804, вiд 21 березня 1994 року №175 та вiд 26 квiтня 1995 року №307 i вiд 14 серпня 1996 року №951.

    Інструкція  про порядок заповнення форм річного  бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України  від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1997 рік. - №13 - с.126-202.

    Інструкція  про порядок заповнення форм річного  бухгалтерського звіту підприємства:Затв. Наказом Мінфіну України  від 18 серпня 1995 р. №139 (із змінами, внесеними ззгідно з наказами Мінфіну №13 від 21.01.96, №231 від 28.10.96, №267 від 20.12.96, №30 від 10.02.97) // Галицькі контракти. - 1996 рік. - №13 - с.47-50.

    Вказiвками  щодо органiзацiї бухгалтерського  облiку в Українi, затвердженими наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 7 травня 1993року №25, з врахуванням змiн та доповнень, внесених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 9 серпня 1993 року №55 (п.1.5), вiд 14 жовтня 1993 року №78, вiд 25 березня 1994 року №29 та вiд 10 травня 1995 року №68 i вiд 23 сiчня 1996 року №13, та вiд 19 листопада 1996 р. №244.

    Складанню річного звіту, передує обов’язкова  інвентаризація фактичної наявності майна, грошових коштів, незавершеного виробництва і розрахунків, принципи якої і механізми урегулювання різниць (надлишків і недостач) відображені в Інструкції по інвентаризації, затверженої наказом Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69.

    Бухгалтерський  звіт вкючає три типові форми (форма  № 1, № 2, № 3), які складаються всіми господарськими суб’єктами (крім банків) незалежно від виду діяльності, та форми власності. Міністерства та відомства України за згодою з Мінфіном і Мінстатом  можуть затвердити спеціалізовані форми бухгалтерської звітності і вказівки по їх заповненню.

    Виправлення помилок за минулий рік, проводяться в тому місяці звітного року, в якому вони були виявлені, і на зміну початкового сальдо не впливає.

    При формуванні показників фінансового  звіту враховуються вимоги зовнішніх  користувачів звітної інформації (інвесторів, кредиторів), податкових і фінансових органів, банків, а також міжнародні  стандарти та система національних рахунків. 
 
 

1.2. Склад бухгалтерської звітності 

    Бухгалтерська звiтнiсть підпиємства - це система  узагальнених поазникiв, що характеризують пiдсумки фiнансово-господарської дiяльностi підпиємства за минулий перiод (мiсяць, квартал, рiк). Вона складається шляхом пiдрахунку, групування i спецiальної обробки даних синтетичного і аналітичного облiку i є завершальною їх стадiєю.

    Звiтнiсть  мiстить вiдомостi про реалiзовану продукцiю, витрати на  виробництво продукцiї, про стан господарських коштiв та джерел їх утворення, про фiнансовi результати роботи пiдприємства. Основна задача звiтностi — вишукування резервiв подальшого росту та удосконалення дiяльностi пiдприємства, стабiльностi на ринку.

    Для виконання покладених на бухгалтерську  звiтнiсть функцiй вона має вiдповiдати таким основним вимогам:

 • гарантувати реальнiсть та достовiрнiсть даних, якi забезпечуються документальним обгрунтуванням всiх записiв, проведенням iнвентаризацiй, додержуванням правил оцiнки статей балансу, розподiлом прибуткiв i витрат за вiдповiднi звiтнi перiоди;
 • забезпечувати вчаснiсть надходження даних на пiдставi регламентацiї термiнiв спiвставлення звiтних даних для оперативного управлiння господарською дiяльнiстю органiзацiй i пiдприємств.

    Основними умовами правильностi складання  бухгалтерських звiтiв i балансiв є:

 • повнота вiдображення всiх господарських операцiй за звiтний перiод;
 • тотожнiсть даних синтетичного i аналiтичного облiкiв;
 • тотожнiсть показникiв бухгалтерських звiтiв, балансiв i даних синтетичного й аналiтичного облiкiв.

    За  періодичністю складання і подання  бухгалтерську звiтнiсть подiляють  на:

 • перiодичну (мiсячна, квартальна, піврічна, дев’ятимісячна);
 • рiчну.

      Що до обсягу i складу, то їх  визначають тривалiсть звітного перiоду.

    Розглянемо  склад основних видів фінансової звітності (див. додатки).

    Квартальна  звiтностi включає  такi типовi форми:

  • Форма № 1 “Баланс пiдприємства”;
  • Форма № 2 “Звiт про фiнансовi результати та їх використання”.

    До  складу рiчної звiтностi входять такi типовi форми:

  • Форма № 1 “Баланс пiдприємства”;
  • Форма № 2 “Звiт про фiнансовi результати та їх використання”;
  • Форма № 3 “Звіт про фінансово-майновий стан підприємства”.

    До  рiчного бухгалтерського звiту додають  пояснювальну записку, обсяг якої не повинен перевищувати 15-20 сторiнок, з викладенням основних факторiв, що вплинули у звiтному роцi на кiнцевi результати дiяльностi пiдприємства, i висвiтленням фiнансового стану пiдприємства.

Информация о работе Аналіз фінансової звітністі підприємства