Рефераты по экономике

Агроөнеркәсіп өндірісін басқаруды жетілдіру бағыттары

01 Февраля 2013, дипломная работа

Кез келген әлеуметті-экономикалық жүйедегі экономиканың жағдайы қоғамда қалыптасқан меншік пен шаруашалық формаларымен, өндіргіш күштері мен өндірістік қатынастарының қол жеткізілген деңгейімен ғылыми техникалық прогреспен , басқа елдермен экономикалық байланыстарының ғаламдану дәрежесімен, мемлекеттің геосаясаттық орналасуымен және басқа факторларымен анықталады.

Адам организміне кері әсер ететін факторлар

10 Апреля 2012, реферат

Міне уже бой многих жастың адамның қызметі қоршаған ортаны ластайды. Индустриялық аулақта-, токсичные выбросы, отынның өртен- азық-түліктері жағымсыз әсерді на қоршаған ортаны оказывают. В соңғы уақытты арнаулы ғылыми және ауыл шаруашылық әдебиетте термин "ауыр металлы" бітті, нешінші айтар-айтпастан ғой теріс үнде- иемденді. Осы термином тамаша туралы бірнәрседе токсичном тоқулы, тірі бойлар үшін қауіпті: бол- ана айуанат немесе өсімдіктер.

Адам ресурстарын дамыту

13 Сентября 2013, доклад

Жан саны халықаралық саясатта, экономикалық қарым-қатынаста қашаннан маңызды рөлге ие болып келеді. Адам ресурсы қай мемлекетте болса да ең басты құндылық есебінде. Тіпті, орта дәулеттісінен тақыр кедейі басым елдердің өзінде халықтың көптігі айналасына, аймаққа, сауда-саттыққа ықпал етуші факторға айналып келеді. Мысалыға, Үндістан. Рас, бізбен салыстырғанда бұқарасының тұрмысы тым нашар. Аш, жалаңаш жұрт тас көшелерде тапқанын жеп отыра береді.

Адаптация персонала

15 Декабря 2011, курсовая работа

Актуальность темы исследования, заключается в том, что для каждого предприятия важно повышение конкурентоспособности на рынке труда. Тем более, в период кризиса, который длится уже более чем полгода в нашей стране. В связи с этим, проблема адаптации стала еще глобальней. В России мы имеем много дешевой рабочей силы, нам необходимо научится использовать ее в правильном направлении, уметь качественно подготавливать персонал и в кратчайшие сроки адаптировать к работе.

Адаптивные и рациональные ожидания в экономическом анализе

04 Декабря 2011, реферат

Свидетельством ее признания является присуждение в 1995 году Нобелевской премии Роберту Лукасу- младшему за “разработку и применение гипотезы рациональных ожиданий, которая привела к изменению макроэкономического анализа и углубления нашего понимания экономической политики”. Р. Лукс показал, что экономические агенты—инвесторы, потребители, наемные работники—не являются пассивными объектами макроэкономической политики государства.

Административные барьеры в развитии предпринимательства

22 Ноября 2012, доклад

Из учебников общей экономической теории мы знаем, что условия кон-куренции создают барьеры вхождения на рынок, заставляют экономических агентов работать по определенным правилам, соответствующим специфике рынка. Как выяснялось, помимо рыночных барьеров в экономике существуют и административные барьеры. Административные барьеры– удел не только раз-вивающихся экономик и переходных обществ, они в той или иной степени имеются и в экономически развитых странах.

Административные и экономические методы управления природопользованием

27 Декабря 2011, реферат

Управление природопользованием — это деятельность государства по организации рационального использования и воспроизводства природных ресурсов, охраны окружающей среды, а так же по обеспечению соблюдения хозяйствующими субъектами требований в области охраны окружающей среды.
Механизм управления природопользованием объединяет методы функции и организационные структуры (органы управления).

Азаматтардын касипкерлик кизмети

27 Февраля 2013, реферат

Рынок жағдайларында табыс алуға бағыттылған азаматтардың кәсіпкерлік қызметіне кең жол ашылған. Дара кәсіпкерлік ұғымы Дара кәсіпкерлік туралы заңда тұжырымдалған. Дара кәсіпкерлік қызмет мына белгілердің жиынтығымен сипатталады:
а) ол ынталы бастамалық қызмет болып табылады;
ә) табыс алуға бағытталған;
б) кәсіпкерлікпен шұғылданатын азаматтардың өздерінің меншігіне негізделген;
в) азаматтардың атынан олардың тәуекелі үшін және олардың мүліктік жауапкершілігімен жүзеге асырылады.

Азаматтардың меншік құқығы ұғымы, оның түрлері мен туындау негіздері

21 Сентября 2011, реферат

Азаматтардың меншік құқығы жеке меншік құқығы түрлерінің бірі болып табылады. Қазақстан Республикасының азаматтары заңды түрде алған қандай да болсын мүлкін жеке меншігінде ұстай алады. Азаматтардың меншік құқығы азаматтар меншігінің экономикалық санатын көрсетеді. Біз меншікті иемденуді алып қоғамдық қатынастар ретінде қарастырып отырғандықтан, азаматтардың меншіктері жеке дара иемдену тұрғысынан алғанда қоғамдық қатынастар болып табылады.

Азаматтық істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалауды ұйымдастыру туралы

25 Октября 2011, реферат

Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексіне, Қазақстан Республикасының "Прокуратура туралы" Заңына және азаматтық істер бойынша сот актілерінің заңдылығына прокурорлық қадағалауды жүзеге асырудың тәртібін белгілейтін өзгеде заң актілеріне сәйкес әзірленген. Қазақстан Республикасының Азаматтық іс жүргізу кодексінің 26-тарауымен реттелетін қатынастарға қолданылмайды.

Азаматтық құқық субъектілері

13 Декабря 2011, реферат

Азаматтық заңдармен тауар-ақша қатынастары және қатысушылардың теңдігіне негізделген өзге де мүліктік қатынастар, сондай-ақ мүліктік қатынастарға байланысты мүліктік емес жеке қатынастар реттеледі. Азаматтық заңдармен реттелетін қатынастардың қатысушылары азаматтар, заңды тұлғалар, мемлекет, сондай-ақ әкімшілік аумақтық бөліністер болып табылады.

Азаматтық құқықтың негізгі қағидалары

17 Февраля 2013, реферат

Барлық заңдық нормалар бір-бірімен тығыз байланысты, өзара тәуелді, өзара негізделген және бірыңғай жүйе құрайды. Құқық жүйесі — нақтылы түрде қалыптасқан құқықтың ішкі құрылымы. Құқық жүйесін заңдылық жүйесінен айыра білу қажет, олар мән мен нысан ретінде сәйкес келеді. Құқық жүйесі төмендегідей негізгі элементтерден тұрады: құқық институты (құқықтық институт) және құқық саласы.

Азық-түлік қауіпсіздігі

28 Января 2013, реферат

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев үстіміздегі жылғы Қазақстан халқына Жолдауында «Қазақстанның аг­рар­лық сек­торы үл­кен экспорттық мүмкін­діктерге және инновациялар енгізу үшін жоғары әлеуетке ие. Азық-түлікке деген қажеттілік әлемде жыл сайын өсе беретін болады. Бізге бұл мүмкіндікті жіберіп алуға болмайды. Мемлекет ауыл шаруашылы­ғына орасан көмек көрсетіп отыр» деп атап көрсеткен еді.

Аймақтатың әлеуметтік экономикалық ерекшеліктері

04 Февраля 2013, реферат

XXI ғасырға адамзат экологиялық қауіппен еніп отыр, яғни планетаның өмір сүруінің езіне қауіп теніп отыр. Сондықтан жастарда экологиялық мәдениетті қалыптастыру өте маңызды, осы жастардың алдына болашақ әлемнің экологиялық қауіпсіздігінің негізін қалау мәселесі қойылып отыр.
Қазір экологиялық білім мен тәрбие беру приоритетті маңызға ие болып отыр. Қазақстан Республикасында үздіксіз экологиялық білім мен тәрбие берудің біртүтас ұлттық жүйесі жасалуда.

Аймақтық басқару

27 Марта 2012, курсовая работа

Мемлекеттің алдында тұрған негізгі мақсат - халықтың әл-ауқатын ұлттық экономиканы тұрақты дамыту негізінде жоғарылату. Қойылған мақсатқа жету үшін Қазақстан Республикасының атқару өкіметімен бірқатар приоритеттер жиынтығы айқындалған. Солардың бірі - аймақтық басқарудың нәтижелілігін жоғарылату. Тәуелсіздік алғалы ел басшылығымен мемлекеттік басқарудың нәтижелі жүйесін құруда қазіргі заманға сай мемлекеттікті және тәуелсіздікті нығайту, нарықтық қатынастарды дамыту сияқты бірқатар қадамдар қатары жасалды.

Аймақтық интеграциялық урдістері мен Қазақстан

13 Марта 2012, реферат

XX ғасырдың аяғында, соңғы орасан зор әлеуметтік империялардың бірі Кеңестер Одағы өмір сүруін тоқтатты. Бұл дүние жүзі тарихындағы аса ірі оқиға. Әлемдегі ықпал ету жағынан бұл – Ежелгі Рим империясының, Британ империясының құлауымен пара-пар. Сонымен В.И.Лениннің басшылығымен 1922 жылы 30 желтоқсанда құрған КСРО өз құрылуынан 70 жыл өткен соң өмір сүруін тоқтатты. Әлемдік қауымдастық жаңа мемлекеттер санымен толыға түсті.

Аймақтық талдау әдістер

09 Ноября 2011, контрольная работа

1. ҚР аймақтық саясатының мақсаттары, мәселелері мен қағидалары.
2. Аймақтық талдау әдістері, мемлекеттік аймақтық саясатын жүзеге асыру құралдары мен механизмдері.

Аймақтық экономика түрлері

11 Ноября 2011, курсовая работа

Осындай аралық органдар болып өз функцияларын орталық үкіметтің ведомствосына қарастыбөлімінен тәуелсіз жүзеге асыратын аймақтардың, облыстардың басқару органдары болып келеді. Ондай құрылымдар АҚШ, Германия, Швейцария, Австрия сияқты федералды мемлекеттерде, сонымен қатар дәл осылай Франция, Швеция, Жапония сияқты унитарлы мемлекеттерде болады.

Жергілікті өкімет органдары өз функциясын қалалық немесе ауылдық аудандарда жүзеге асыратын төменгі әкімшілік бірлік болып келеді. Оларға бағынышты аумақтар аралық территориялық құрылымдарға кіреді. Аралық және жергілікті өкімет органдарын қаржыландыруда үш негізгі табыс көзі бар:

- салықтар - міндетті мемлекетке тегін төлемдер;

- салықсыз табыстар – салықтардан, жәрдем ақшадан (мемлекет немесе қандай болмасын мекеме ұсынатын әдетте ақшалы жәрдемақы түрі) және займдардан басқа барлық табыстар;

- субсидия - басқа өкімет органдарының қаражаттарынан пайызсыз тегін жәрдем.

Айналым капиталы

09 Ноября 2011, доклад

Айналымнан тыс активтерді тиімді пайдаланудың әдіс-тәсілдері

Айналымнан тыс активтер есебі

27 Октября 2011, курсовая работа

Осы курстық жұмыстың тақырыбы “Айналымнан тыс активтер” болып табылады. Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігінің 18.09.2002 ж. №438 бұйрығымен бекітілген Бухгалтерлік есеп шотының І-бөлімі «Айналымнан тыс активтер» деп аталады. Осы тақырыпқа сай курстық жұмыста «Айналымнан тыс активтер» бөліміне жататын келесідей мәселелер қарастырылды: бірінші бөлімінде «Материалдық емес активтер» және «Материалдық емес активтердің амортизациясы», екінші бөлімінде «Негізгі құралдар», «Негізгі құралдардың тозуы» және «Инвестициялар».

Активные и пассивные операции коммерческих банков

22 Ноября 2012, курсовая работа

Целью данной работы стали активные и пассивные операции на примере коммерческого банка. Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:
• Сущность активных и пассивных операций коммерческого банка;
• Основные направления использования ресурсов банка;
• Источники информации для анализа;
• Исследование структуры актива и пассива баланса коммерческого банка;
•Выводы по результатам анализа и конкретные предложения, направленные на расширение деятельности коммерческого банка.

Активные операции комерческого банка

15 Мая 2012, доклад

Активные операции по экономическому содержанию подразделяются: ссудные (учетно-ссудные), расчетные, кассовые, инвестиционные и фондовые, валютные, гарантийные. Ссудные операции - это операции по предоставлению средств заемщику на началах срочности, возвратности и платности. Ссудные операции, связанные с покупкой векселей либо принятием векселей в залог, - это учетно-ссудные операции.

Активные операции коммерческих банков

27 Марта 2012, реферат

Экономическая значимость и актуальность данного вопроса - вопрос проведения активных операций и определили написание настоящей работы, целью которой является исследовать в теоретическом плане сущность и значение активных операций коммерческих банков, а также проанализировать практику осуществления данных операций.
Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
- определить сущность активных операций коммерческих банков;
- выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;
- выявить основные проблемы совершенствования активных операций.

Активные формы продажи товаров и их роль в торговом обслуживании населения

18 Января 2012, курсовая работа

Розничная торговля - это завершающая форма продажи товаров конечному потребителю в небольших объемах через магазины, павильоны, лотки, палатки и другие пункты сети розничной торговли. Розничные торговые предприятия реализуют товары непосредственно населению, то есть физическим лицам, применяя свои, специфические способы и методы розничной продажи, окончательно завершают обращение от изготовителя продукции.
Цель курсовой работы -изучить активные формы продажи товаров;
Задачи курсовой работы: исследование необходимости развития активных продаж в современном мире.
Предметом исследования в работе являются различные активные формы розничной продажи товаров.

Актуальные вопросы воспитания личного состава вооруженных сил Российской Федерации

05 Марта 2013, курсовая работа

В традициях российских вооруженных сил командир для своих подчиненных всегда был не только начальником, но и старшим товарищем, наставником и воспитателем. Особая роль отводилась именно воспитанию, так как при всем понимании важности профессионализма воина, его специальной и физической подготовки, духовной составляющей личности солдата и матроса состоянию духа воинских коллективов российские военачальники придавали первостепенное значение.

Актуальные проблемы налоговой политики в условиях реформирования экономики

08 Мая 2013, контрольная работа

К настоящему времени в Российской Федерации в целом закончено формирование основ современной налоговой системы государства с рыночной экономикой. Основные параметры устройства российской налоговой системы в настоящее время уже не отражают систему налогов и сборов, унаследованную от советских времен. Система базируется на общепринятых в современной мировой практике основных видах налогов с учетом специфики российской экономики. Однако и сегодня осуществляются некоторые преобразования налоговой системы. Эффективность и результативность функционирования российской налоговой системы хотя и соответствует нынешнему уровню развития экономики, но все же далека от идеальной.

Актуальные проблемы потребительской кооперации

19 Января 2012, курсовая работа

Работа раскрывает основные направления потребительской кооперации. Рассмотрены виды и проблемы потребительской кооперации.

Актуальные проблемы развития и организации сферы обслуживания в Российской Федерации

30 Мая 2011, реферат

Жизнь современного человека трудно представить без телефона, транспорта, магазинов, школ, больниц - иными словами, без сферы обслуживания. Иногда её называют просто "сервис" или "услуги". Здесь трудятся люди самых разных профессий - своеобразная сборная команда, в которой играют преподаватели, милиционеры, банкиры, уборщицы, врачи, почтальоны, продавцы, парикмахеры, дорожные рабочие, программисты, водопроводчики, транспортники и т. д.

Акциз

02 Октября 2011, реферат

Президенттің Қазақстан халқына Жолдауына қойған біздің мемлекеттің кең ауқымды мақсаты – тәуелсіз гүлденген және саяси тұрақты Қазақстанды орнату үшін шекті ұзақ мерзімді басымдықтарды жүзеге асыру керек:
1. Ұлттық қауіпсіздік;
2. Ішкі саяси тұратылық және қоғамның үйлесімі;
3. Шетелдік инвестициялар мен ішкі жиналымдардың жоғарғы деңгейімен бірге ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өркендеу;
4. Республика азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты;
5. Энергетикалық ресурстар;
6. Инфрақұрылым;
7. Көлік пен байланыс;
8. Кәсіби мемлекет.
Осынау басымдықтарды іске асыру мемлекеттен орасан зор қаржылық ресурстарды жұмылдыру мен тиімді қолдануды талап етеді, ал ол өз кезегіндегі барлық қаржылық жүйені одан әрі реформалауды көздейді.
Қазақстандық бюджет республиканың стратегиялық басымдықтарын жүзеге асырудың негізгі құралы болып келеді, өйткені ол елдің ең маңызды қаржы ағымдарының қозғалысын реттейді. Келешек көкжиектегі салықтық-бюджеттік аяны реформалаудың негізгі бағыттарына салықтық әкімгерлеуді жақсарту және бюджеттік бағдарламау тәсілдерін өндіру кіреді.
Үкімет 2003 жылға дейін салық реформасын жалғастыру және салықтық әкімгерудің тиімділігін арттыру есебінен салық түсімдерін ішкі жалпы өнім көлеміне шаққанда 14-15 пайызға өсіруді көзеп отыр:
1. Салық органдарын міндеттілік дәйектері бойынша жаңарту;
2. Салық төлеушілерді есепке алудың біртұтас ұлттық жүйесін құру;
3. Салық қызметтерін компьютерлеу;
4. Салық мағлұмдамаларының ықшамдалған нысандарын жақсарту және өндіру, Әділет министрлігі, кеден және Салық комитеттері арасындағы ақпаратты тиімділікпен, ретімен ұйымдастыру, кенді пайдалану мен мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі келісім-шарттарда салықтық сараптау жүйесін енгізу, оларды орындау мониторингі, шаруашылық субъектілеріне кешенді салықтық тексерулер жүргізу жөнінде нұсқаунамаларды жасақтау.
Бұл жерде акциз туралы айта кету жөн. Акциз, қалыптасқан қағида бойынша, тұрғындарға арналған және мемлекеттің монополиясы болып табылатын тапшы, жоғары рентабедьді тауарлар мен өнімдерге салынады. Мемлекет акциз салығы сұраным мен ұсынымды реттеуге, сонымен бірге мемлекеттік бюджетті толықыру үшін пайдаланады.
Акциз салығы, салыстырмалы түрде азғантай тауар түрлеріне салынады. Саналмаған тауарлар бойынша акциз нарығын Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинеті бекітеді, олар республиканың бүкіл территориясында бірыңғай болады және календарлық жыл бойы өзгертуге жатпайды.

Акционерлік қоғам

15 Марта 2012, курсовая работа

Қазақстан Республикасының «Акционерлік қоғамдар туралы» (2004 ж) заңы бар, осы Заң акционерлік қоғамның құқықтық жағдайын, құрылу, қызмет, қайта ұйымдастырылу және таратылу тәртібін, акционерлердің құқықтары мен міндеттерін, сондай – ақ олардың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі шараларды; акционерлік қоғам органдарының құзіретін, құрылу және жұмыс істеу тәртібін және жауапкершілігін белгілейді.