Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ПП «УКРАЇНА- ДИВНЕ» ТА РОЗРОБЛЕННЯ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
 

        2.1.Аналіз діяльності підприємства ПП «Україна-Дивне» 

           Сільськогосподарське підприємство ПП «Україна-Дивне» розташоване в с. Дивне, вул. Фрунзе, 12, Новотроїцького району, Херсонської області.

       ПП  «Україна-Дивне» є юридичною особою за Законодавством України і здійснює на правах самостійного господарюючого суб’єкта виробничу, комерційну та іншу незаборонену законодавством діяльність.

       ПП  «Україна-Дивне» має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку, штампи, товарний знак і фірмову марку.

       Метою діяльності підприємства є:

  • посилення і покращення українського сільського господарства;
  • поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
  • насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
  • впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
  • виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
  • виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

       ПП  «Україна-Дивне» має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю, імпортує в Україну та експортує за її межі продукцію та товари.

       Майно ПП «Україна-Дивне» складається з основних засобів та оборотних коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі. Форма власності на майно колективна.

       Внутрішнє середовище підприємства є складною системою и включає в себе два  взаємопов’язані елементи: трудові  ресурси та організацію виробництва.

       Трудові ресурси утворені найманими працівниками, які забезпечують належне функціонування підприємства.

       Організація виробництва передбачає управління підприємством, а відповідно і організацію  його діяльності.

       Структура ПП «Україна-Дивне» має внутрішнє влаштування, якие характеризує стан підрозділів, галузей як систему зв'язків, послідовність і взаємодію між ними.

       ПП  «Україна-Дивне» має лінійно-штабну структуру управління рис.2.1:

Рис. 2.1. Структура управління ПП «Україна-Дивне» 

       Основним  конкурентом АТ є СТОВ «Укрзернопром» та ВАТ «Зернятко».

       Аналізуючи  положення підприємства на ринку, необхідно розглянути покупців, яких воно обслуговує. ПП «Україна-Дивне» обслуговує близько 10% ринку зернових, 18% ринку м'ясної продукції в Херсоні і Херсонській області. Основними клієнтами є: звичайні підприємства (ТОВ «Мустанг», ВАТ «Арта» і ін.), індивідуальні підприємці (ІП Славін, ІП Сивуха), крупні торгові об'єднання («Торговий дім «ЗУБР», НПК «Алеся», та ін.). Поступово підприємство завойовує свою частку на ринку по м'ясній продукції. Слід відмітити, що серед постійних клієнтів є і російські покупці (ДООТ «Культура», ТОВ «Мобіден», ТОВ «Медсервіс»), тобто підприємство успішно працює і на експорт.

       У табл. 2.1. представлено географічне розміщення покупців продукції ПП «Україна-Дивне» в 2009 році.

Таблиця 2.1

Географія покупців продукції ПП «Україна-Дивне» за 2009 рік

Розміщення  покупців Об'єм постачань
Сума, тис. грн. Питома вага, %
1. Республіканські 26 604 2,9
2. Обласні 21500 26,4
3. Місцеві 24 808 42,9
4. Зарубіжні 26034 27,8
РАЗОМ 98946 100,00
 

       Як  видно з табл. 2.1. найбільшу питому вагу займають місцеві покупці, тобто ті, які розміщені на території Херсона і Херсонської області. Проте слід звернути увагу і на те, що достатньо високий відсоток (27,8% ) складає зарубіжжя, тобто Росія.

       Господарські  зв'язки по постачаннях товарів –  невід'ємна частина комерційної  діяльності, включаючи економічні, організаційно-правові, фінансові відносини  між продавцями і покупцями. Раціональні  господарські зв'язки є умовою динамічного розвитку економіки і збалансованості попиту і пропозиції.

       В результаті аналізу існуючого ринку  збуту продукції ПП «Україна-Дивне», можна зробити висновок, що для підприємства є можливість розширюватися, завойовувати все нові ринки збуту.

       Географічна структура покупців продукції ПП «Україна – Дивне» за 2009 рік зображено за допомогою Excel.

Рис.2.2. Географія покупців продукції ПП «Україна-Дивне» за 2009 рік 

       Таким чином, провівши аналіз зовнішнього  і внутрішнього середовища підприємства ПП «Україна-Дивне» можна зробити висновок про те, що діяльність підприємства є достатньо успішною. Проте слід відмітити, що  є резерви для підвищення ефективності результатів діяльності ПП «Україна-Дивне».

       Підприємство  самостійно забезпечує себе ресурсами  та сировиною, вирощує сільськогосподарську продукцію, тобто зовсім не залежить від постачальників.

       Основною  метою ПП «Україна-Дивне» є: отримання максимального прибутку шляхом забезпечення постійності і подальшого збільшення виробництва продукції; збільшення виробництва продукції; всестороннього збільшення його ефективності, створення експортних ресурсів і необхідних резервів продукції.

       Щодо  впливу політико-законодавчого сектору  на діяльність підприємства, то його прояв  має пряму, конкретну дію: закони, норми та постанови, якими влада регламентує функціонування підприємництва в нашій країні.

       На  діяльність ПП «Україна-Дивне» також впливають сезонні фактори. Так, найбільш завантажені місяці – квітень – жовтень. Мінімальна завантаженість припадає на листопад, грудень та січень.

       Саме  під впливом вищенаведених факторів зовнішнього та внутрішнього середовища функціонує ПП «Україна-Дивне».

       Не  менш важливими для розвитку господарства є й такі показники, як наявність  ресурсів та віддаленість від пунктів  реалізації певних видів продукції. Крім того, економічні умови виробництва характеризуються розмірами і організаційною структурою, спеціалізацією і галузевою структурою, інтенсивністю виробництва.

       Проведемо аналіз основного засобу виробництва  даного підприємства – земельних ресурсів у табл. 2.2.

       Провівши  короткий аналіз складу земельних ресурсів підприємства та динаміки його зміни (табл. 2.2) можна сказати, що розораність  земель у даному підприємстві сягає 100 %, трансформації за наведені роки не спостерігається.

       Таблиця 2.2.

Структура земельних ресурсів ПП «Україна-Дивне»

Угіддя Усього, га В середньому за три роки 2009 р у % до:
2007р 2008р 2009р 2007 р 2008 р
Усього  сільськогосподарських угідь 1614 2480 2707 2267,0 167,7 109,2
у тому числі рілля 1614 2480 2707 2267,0 167,7 109,2
 

       В період 2007-2009 рр. відбулось збільшення розміру оброблюваних земель – загальна зміна при цьому склала 67 %, тобто відбувся приріст земель у господарстві на 67 % у тому числі з 2007 по 2008 роки на 58,6 % та з 2008 по 2009 роки на 9,2 %.

       Проаналізуємо структуру трудових ресурсів підприємства у табл. 2.3.:

Таблиця 2.3

Структура трудових ресурсів ПП «Україна-Дивне»

Показники Усього, осіб
2007р питома вага, % 2008р питома вага, % 2009р питома вага, % В середньому за три роки
Середньооблікова  чисельність працівників, зайнятих у с-г виробництві - всього 51 100 70 100 83 100 68
у тому числі: у рослинництві 26 51,0 41 58,6 52 62,7 40
У тваринництво 25 49,0 29 41,4 31 37,3 28
 

       Провівши  аналіз складу і структури трудових ресурсів, наявних на підприємстві у табл. 2.3, зазначимо, що на початок аналізованого періоду задіяність трудових ресурсів була майже в однаковому співвідношенні у галузях рослинництва і тваринництва. Але за даний, наведений період з 2007 по 2009 роки дане співвідношення змінилось на користь галузі рослинництва і у даній сфері виробництва на 2009 рік питома вага трудових ресурсів була в розмірі 62,7 %.

       Проведемо аналіз напрямку спеціалізації та визначимо  рівень спеціалізації підприємства у табл. 2.4.:

Таблиця 2.4.

Об'єм і  структура товарної продукції ПП «Україна-Дивне»

 
Галузі  і види продукції
2007 р 2008 р 2009 р Середнє значення, тис.грн. Питома вага,% Порядковий номер ym(2i-1)
сума  тис. грн. % сума тис. грн. % сума тис. грн. %
Зернові 982 86,9 1275 113 2745 243 1667,3 39,5 1 39,52
Технічні 90,1 8,0 1436 127 2554 226 1359,9 32,2 2 96,70
Інші  види 26,2 2,3 445 39,4 333 29,5 268,1 6,4 4 44,48
Рослинництво 1098 97,2 3156 279 5632 499 3295,2 78,1 - -
ВРХ 9,5 0,8 100 8,9 354 31,3 154,6 3,7 6 40,30

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства