Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)
stify">       2009 р.  Кпок = 8105,7 / 3690,9 = 2,20

Таблиця 2.13.

Розрахунок  коефіцієнтів ліквідності

Показники Роки Норма Зміни
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  абсолютної ліквідності 0,029 0,033 0,2 - 0,35 0,004
Коефіцієнт  швидкої ліквідності 0,80 1,15 0,7 - 0,8 0,58
Коефіцієнт  загальної ліквідності 1,71 2,20 1 - 2 0,49
 

       Як  видно із наведеного розрахунку коефіцієнт загальної ліквідності склав у 2008 році 1,71. Спостерігаємо тенденцію до його росту у 2009р. він досяг значення 2,20. Дане значення є високим, що є позитивним. Тобто у підприємства вистачає оборотних коштів для погашення короткострокових зобов’язань, що водночас свідчить про нормальну структуру капіталу. Щодо коефіцієнту швидкої ліквідності , то у 2008 році він склав 0,80 а у 2009 році збільшився на 0,35 пунктів і становить 1,15. Бачимо, що він відповідає нормальному рівню, навіть вище.

       Отже, ПП «Україна-Дивне» має можливість погасити короткострокові зобов’язання за рахунок поточних активів за відрахування запасів лише на 115 % при необхідній мінімальній нормі 70 %. Це є доказом раціонального використання фінансових ресурсів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності у 2008 році майже у 10 разів нижче рекомендованого оптимального значення, у 2009 року він виріс до 0,033; він значно менший рекомендованої норми, це свідчить про те, що у 2008 р. підприємство лише на 2,9 % могло погасити всі свої борги, а у 2009 р. його платоспроможність збільшилась до 3,3 %.

       Таким чином, бачимо, що ПП «Україна-Дивне» має  задовільну платоспроможність майже  з усіх позицій її аналізу. За проведеним аналізом бачимо що підприємство може лише на 30% погасити свої борги. Так  як коефіцієнт абсолютної ліквідності менше норми (0,2).

       Графічне  відображення показників ліквідності – рис. 2.5. 

       

       Рис. 2.6. Графічне відображення показників ліквідності

          Коефіцієнт швидкої ліквідності відповідає нормальному значенню, крім того у ПП «Україна-Дивне» нормальна структура балансу, структура капіталу, спостерігається досить раціональне та ефективне використання своїх ресурсів. Можемо говорити про те, що ПП «Україна-Дивне» має нормальну платоспроможність.

       Важливим  узагальнюючим показником, який характеризує кінцевий результат діяльності підприємства є прибуток. Саме від розміру прибутку, отриманого підприємством, залежить формування оборотних коштів, виконання зобов’язань перед бюджетом, платоспроможність підприємства, доходи акціонерів тощо.

         
 
 
 
 

       Рис. 2.7. Види діяльності підприємства 

       Показники діяльності підприємства групуються в  розрізі видів діяльності (рис. 2.7. )

       Аналіз  прибутку проводиться методом порівняння фактичних даних за звітний період з фактичними даними за попередній період. Для цього заповнюється табл. 2.14. і розраховуються показники питомої ваги та змін, що відбулися.

       Таблиця 2.14.

Звіт  про фінансові результати ПП «Україна-Дивне»

Показники Код

рядка

2008 рік 2009 рік Зміни
Абс. вел.,

тис.грн.

Відн.

вел., %

Абс. вел.,

тис.грн.

Відн.

вел., %

В абс.вел

тис.грн.

В структ. % Темпи

росту, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Фінансові результати
Дох від реаліз прод 010 13719,6 20311,8 100,00 100,00 6592,2 0,00 148,05
Податок на додану вартість 015 2257,2 3301,2 16,45 16,26 1044,0 -0,19 146,25
Чистий  дохід від реалізації продукції 035 11462,4 17010,6 83,45 83,75 5548,2 0,30 148,40
Собіварт  реаліз прод 040 9596,6 15330,8 69,95 75,48 5734,2 5,53 159,75
Валовий

Прибуток

050 1865,8 1679,8 13,60 8,27 -186,0 -5,33 90,03
Ін  операц доходи 060 1371,3 2874,2 10,00 14,15 1502,9 4,15 209,60
Адмін витрати 070 890,2 635,8 6,49 3,13 -254,4 -3,36 71,42
Витрати на збут 080 132,4 - 0,97 - -132,4 -0,97 -
Ін  операц витрати 090 337,3 1012,2 2,46 4,98 674,9 2,52 300,09
Фін результати від операц діяльності

Прибуток

100 1877,2 2906,0 13,68 14,31 1028,8 0,63 154,81

       Продовження таблиці 2.14.

Інші  фін доходи 120 - 78,9 - 0,39 78,9 0,39 -
Інші  доходи 130 31,3 - 0,23 - -31,3 -0,23 -
Фін витрати 140 472,8 469,2 3,45 2,31 -3,6 -1,14 99,24
Ін  витрати 160 31,3 366,0 0,23 1,80 334,7 1,57 1169,33
Фін рез від звич діяльн до оподатк

прибуток

170 1404,4 2149,7 10,24 10,58 745,3 0,34 153,07
Фін рез від звич діяльності

Прибуток

190 1404,4 2149,7 10,24 10,56 745,3 0,34 153,07
Надзвичайні

Витрати

205 - 160,7 - 0,79 160,7 6,79 -
Чистий

Прибуток

220 1404,4 1989,0 10,24 9,79 584,6 -0,45 141,63
Елементи  операційних витрат
Матеріальні затрати 230 8822,2 13160,4 74,79 80,67 4338,2 5,88 149,17
Витр. на оплату праці 240 1147,6 1641,9 9,73 10,19 494,3 0,46 143,07
Відрах  на соц.. заходи 250 26,4 34,5 0,23 2,14 8,10 1,91 130,68
Амортизація 260 1059,1 494,0 8,98 3,01 -565,1 -5,97 46,64
Інші  операц. витрати 270 740,0 782,6 6,27 4,53 42,6 -1,74 105,76
Разом 280 11795,3 16113,4 100,00 100,00 4318,1 0,00 136,61
 

       Факторний аналіз являє собою методику комплексного системного вивчення і виміру впливу факторів на величину результативних показників.

       Одним з прийомів проведення факторного аналізу  є прийом елімінування.Елімінувати  означає усунути, виключити вплив  всіх факторів на величину результативного показника, крім одного.

       Використовуючи  цей прийом, на базі даних табл.2.15. визначимо вплив кожного фактора на прибуток від реалізації.

       Таблиця 2.15.
       Факторний аналіз прибутку ПП «Україна-Дивне»
Показники Код строки Попередній (базовий) рік (Хо) Звітний рік (Х1) Зміна

(∆Х)

1. Виручка  від реалізації продукції без  урахування ПДВ, акцизного збору  і інших відрахувань з доходів  (В) 035 11462,4 17010,6 5548,2
2 Собівартість  реалізованої продукції (С) 040 9596,6 15330,8 5734,2
3. Адміністративні витрати (АВ) 070 890,2 635,8 -254,4
4. Витрати  на збут (ЗВ) 080 132,4 - -132,4
5. Інші оперативні витрати (ІОВ) 090 337,3 1012,2 674,9
6. Фінансові  доходи (ФД) 130 31,3 - -31,3
7. Фінансові  витрати (ФД) 140 472,8 469,2 -3,6
8. Податок  на прибуток (ПНП) 180 - - -
9.Чистий  прибуток (ЧП) 220 1404,4 1989,0 584,6
 

       З даних табл. 2.15. витікає, що прибуток за даний період увиличивается (у 2008 році - 1404,4 грн., 2009 р. - 1989,0 ). У результаті, за 2009 рік підприємство отримало прибутки в 4,65 разу більше, ніж в 2008 році. Такий результат вийшов за рахунок деякого збільшення виручки і зменшення комерційних витрат, не дивлячись на зниження собівартості продукції.

       Рентабельність – це показник, що характеризує економічну ефективність.

       Існує багато коефіцієнтів рентабельності, які використовуються в залежності від характеру оцінки ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, що в свою чергу, визначає вибір оціночного показника (прибутку). Це може бути чотири різних показники:

  • валовий прибуток (стр. 050. ф.№2);
  • операційний прибуток (стр.100 ф.№2);
  • прибуток до оподаткування (стр.170. ф.№2);
  • чистий прибуток (стр.220 ф.№2).

       В залежності від того, з чим порівнюється обраний показник прибутку, розрізняють дві групи коефіцієнтів рентабельності:

  1. рентабельність капіталу;
  2. рентабельність продаж.

       Для оцінки рентабельності не існує абсолютних загальноприйнятих значень тому, що ці показники різко коливаються  за галузями. Але ріст показників рентабельності в динаміці є позитивною тенденцією.

RE = Чистий прибуток/Власний капітал = RN *Ro*RD    (2.9.)

       де RN – чиста рентабельність реалізованої продукції;

       RO – ресурсовіддача;

       FD – коефіцієнт фінансової залежності.

Ro = Виручка від реалізації/Середньорічна вартість активів   (2.10.)

FD =  Середньорічна вартість активів/ Середньорічна вартість власного капіталу                                        (2.11.)                                                                                              

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства