Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)

Умови вивозу продукції з підприємства ПП «Україна-Дивне»

Найменування  продукції Об'єм продукції, що реалізовується,

Ц.

Вивезено, Ц.
Власними  засобами Найманими або іншими Структура,%
власних найманих
Зерно 16398 12302 4096 75,02 24,98
Молоко 12418 4565 7853 36,76 63,24
М'ясо  ВХР 1862 53 1809 2,85 97,15
 

       На  підприємстві ПП «Україна-Дивне» було реалізовано зерна власними засобами 12302 центнерів, що складає 75,02 відсотків від всієї реалізованої продукції зерна, а найманими засобами було реалізовано 4096 центнерів зерна, що складає 24,98 відсотків від всієї реалізованої продукції зерна. Молока було реалізовано власними засобами 36,76 відсотків, що складає 4565 центнерів, а найманими засобами було реалізовано 63,24 відсотків, це говорить про те, що власних засобів на підприємстві на реалізацію молока мало. Менше всього власних засобів, це на реалізацію м'яса ВРХ, його реалізація власними засобами склала 2,85 відсотків, що дорівнює 53 т, а найманими засобами склала 97,15 відсотків, тобто майже вся продукція м'яса ВРХ була реалізована найманими засобами. Тільки велика частина продукції зерна була реалізована власними засобами. 

       2.2. Аналіз фінансового стану підприємства 

       Аналіз  фінансового стану підприємства передбачає розрахунок великої кількості  показників, що заважає дослідити  головні тенденції в зміні  фінансового стану підприємства, тому він є досить містким і часто мало ефективним.

     Порівняльний аналітичний баланс ПП «Україна-Дивне» представлений в таблиці 2.10.

     Таблиця 2.10.

     Порівняльний аналітичний баланс ПП «Україна-Дивне»

Показники 2008 рік 2009 рік Зміни
Абс.вел., тис.грн. Абс.вел., тис.грн. В абс. вел., тис.грн Темпи росту,%
1 2 3 4  
Актив
1. Необоротні активи
Нематеріальні активи:        
Позалишкова вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
первісна  вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
Незавершене будівництво 2985,10 3222,80 237,70 107,96
Основні засоби:        
залишкова вартість 2671,00 2504,80 -166,20 97,82
первісна  вартість 4206,90 4534,70 327,80 107,79
знос 1535,90 2029,90 494,00 132,16
Довгострок  фін інв:        
 

       Продовження таблиці 2.10.

в кап ін підприємств 16,00 16,00 0,00 100,00
ін  фін інвестиціі - 5,70 5,70 -
Усього  за розділом 1 5673,40 5750,60 77,20 101,36
2. Оборотні активи
Запаси:        
виробничі запаси 1338,60 1111,30 -227,30 83,02
твар  на відгодівлі 259,50 496,0 236,50 191,14
незавершене виробн 440,30 96,80 -343,50 21,99
готова  продукція 873,80 2603,00 1729,2 297,89
товари 35,40 - -35,40 -
Дебітор. заборг.        
чиста реалізац варт 1488,50 1883,70 395,20 126,55
первісна  вартість 1488,50 1883,70 395,20 126,55
Дебіт. заборг. розрах        
з бюджетом - 587,70 587,70 -
за  видан авансами 56,40 - -56,40 -
Інша  дебітор. заборг. 1667,90 1205,50 -462,40 72,28
Гр.кошти         
в нац валюті 104,10 120,50 16,40 115,75
в іноз валюті 1,00 1,20 0,20 120,00
Усього  за розділом 2 6265,50 8105,70 1840,20 129,37
3. Витрати майбутніх періодів
Баланс 11938,9 13856,3 1917,40 116,06
Пасив
1. Власний капітал
Статутний капітал 20,00 20,00 0,00 100,00
резервний капітал 4325,40 5481,00 1155,60 126,72
Нерозп  прибуток 1155,50 1989,00 833,50 172,13
Усього  за розділом 1 5500,90 7490,00 1989,10 136,16
2. Забезпечення наступних витрат і платежів
Цільове фінансув - 243,80 243,80 -
Усього  за розділом 2 - 243,80 243,80 -

       Продовження таблиці 2.10.

3. Довгострокові зобов’язання 
Довгостр  кред банк 278,00 278,00 0,00 100,00
Довгостр  фін зобов 2495,60 2397,40 -98,2 96,07
Усього  за розділом 3 2773,60 2675,40 -98,20 96,46
4.Поточні  зобов’язання 
Короткострок  кр банків 1090,20 1291,60 201,40 118,47
кред  заборг за т.р.п. 1932,10 1756,50 -175,60 90,91
Поточні з-ння за розрахунками:        
з бюджетом 359,00 96,90 -262,10 26,99
зі  страхування  0,90 - -0,90 -
з оплати праці 60,40 60,00 -0,40 99,34
Інш поточні зобов’язання 221,80 242,10 20,30 109,34
Усього  за розділом 4 3664,40 3447,10 -217,30 94,07
5. Доходи майбутніх періодів

Баланс

11938,9 13856,3 1917,40 116,06
 
 

       Складемо  порівняльний аналітичний баланс з  урахуванням особливостей складу кожного  розділу активу і пасиву балансу  для більш повного та точного  аналізу фінансового стану підприємства (табл. 2.11.). 

Таблиця 2.11.

Аналіз  змін статей пасиву і активу балансу

Показники 2008 рік 2009 рік Зміни
Абс.вел., тис.грн. Абс.вел., тис.грн. В абс.вел., тис.грн Темпи росту,%
1 2 3 4 5
Необоротні  активи

       Продовження таблиці 2.11.

Нематеріальні активи:        
залишкова вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
первісна  вартість 1,30 1,30 0,00 100,00
Незавершене будівництво 2985,10 3222,80 237,70 107,96
Основні засоби:        
залишкова вартість 2671,00 2504,80 -166,20 97,82
первісна  вартість 4206,90 4534,70 327,80 107,79
знос 1535,90 2029,90 494,00 132,16
Довгострок  фін інв:        
в кап ін підприємств 16,00 16,00 0,00 100,00
ін  фін інвестиціі - 5,70 5,70 -
Усього  необоротних активів 5673,40 5750,60 77,20 101,36
Оборотні  активи
Запаси:        
виробничі запаси 1338,60 1111,30 -227,30 83,02
твар  на відгодівлі 259,50 496,0 236,50 191,14
незавершене виробн 440,30 96,80 -343,50 21,99
готова  продукція 873,80 2603,00 1729,2 297,89
товари 35,40 - -35,40 -
Дебітор. заборг.        
чиста реалізац варт 1488,50 1883,70 395,20 126,55
первісна  вартість 1488,50 1883,70 395,20 126,55
Дебіт. заборг. розрах        
з бюджетом - 587,70 587,70 -
за  видан авансами 56,40 - -56,40 -
Інша  дебітор. заборг. 1667,90 1205,50 -462,40 72,28
Гр.кошти         
в нац валюті 104,10 120,50 16,40 115,75
в іноз валюті 1,00 1,20 0,20 120,00

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства