Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)

                  Розрахунок показників рентабельності наведено в табл. 2.16.

Таблиця 2.16.

Аналіз  показників рентабельності ПП «Україна-Дивне»

№ п/п Назва показника 2008 р. 2009 р.
1 Рентабельність  активів,% 0,11 0,15
2 Рентабельність  власного капіталу,% 0,22 0,31
3 Валова рентабельність реалізованої продукції ,% 0,14 0,08
4 Операційна  рентабельність реалізованої продукції,% 0,14 0,15
5 Чиста рентабельність реалізованої продукції ,% 0,10 0,11
 

       Відповідно до результатів табл.. 2.18 можемо зробити наступні висновки: підприємство ПП «Україна-Дивне» є досить рентабельним, тобто порівняно ефективно працює та використовує свої ресурси. Всі показники рентабельності позитивні, що є дуже добре. Спостерігається незначна тенденція їх покращення. Збільшення показника операційної рентабельності свідчить про збільшення доходів від операційної діяльності. Ріст показника валової рентабельності свідчить про покращення ефективності виробничої діяльності, а також про ефективність політики ціноутворення в 2009 році. Чиста рентабельність продажу є задовільною, тобто товариство отримує прибуток від продажу. Рентабельність власного капіталу зростає, тобто дохід від кожної інвестованої власниками капіталу гривні зростає.

       Розглянемо  оцінку ділової активності ПП «Україна-Дивне».

       В широкому розумінні ділова активність означає всю сукупність зусиль, спрямованих на просування підприємства на ринках продукції, праці та капіталу. Ділова активність проявляється в досягненні поставлених цілей, ефективному використанні економічного потенціалу, розширенні ринків збуту.

       Для оцінки рівня ділової активності використовують різні показники оборотності. Ці показники мають важливе значення для оцінки фінансового положення підприємства, оскільки швидкість обігу засобів спричиняє безпосередній вплив на платоспроможність фірми, а також може відображати підвищення виробничо-технічного потенціалу фірми.

  1. Ресурсовіддача або коефіцієнт обіговості активів:

       Коб.а = Виручка від реалізації продукції/Вартість майна

       підприємства                                      (2.12.)           

       2008 р.  К об. а = 1404,4 / 6265,5 = 0,22

       2009 р.  К об. а = 1989,0 / 8105,7 = 0,25

       2. Коефіцієнт оборотності дебіторської  заборгованості:

       Кобдз = Виручка від реалізації продукції/Дебіторська

       заборгованість                (2.13.)

       2008 р.  К об дз = 11462,4 / 178,63 = 57,72

       2009 р.  К об дз = 17010,6 / 198,65 = 85,63

       3. Коефіцієнт оборотності кредиторської  заборгованості:

       Коб.к.з. = Собівартість реалізованої продукції/Кредиторська заборгованість (2.25)

       2008 р.  К об кз = 9596,6 / 1736,8 = 5,21

       2009 р.  К об кз = 15330,8 / 1844,3 = 8,31

       4. Коефіцієнт оборотності запасів:

       Коб.з = Собівартість реалізованої продукції/Вартість запасів (2.14.)

       2008 р.  К об з = 9596,6 / 36 47,41 = 2,68

       2009 р.  К об з = 1533,08 / 3667,35 = 4,25

       5. Коефіцієнт оборотності основних засобів або фондовіддача

       Косн.з. = Собівартість реалізованої продукції/ Вартість основних засобів (2.15.)

       2008 р.  К осн з = 9596,6 / 2476,8 = 3,87

       2009 р.  К осн з = 15330,8 / 2587,9 = 5,92

       Доцільно  також провести розрахунки тривалості обороту дебіторської та кредиторської  заборгованості, активів та запасів, що дасть можливість більш повно розкрити стан ділової активності підприємства. Розраховуються ці показники шляхом відношення кількості днів в періоді (360 днів) до відповідного коефіцієнта оборотності.

       Розраховані показники ділової активності ПП «Україна-Дивне» зведені в табл. 2.17.

       Таблиця 2.17.

Оцінка  ділової активності підприємства ПП «Україна-Дивне»

Показники Роки Зміни Темп  росту, %
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  оборотності активів 0,22 0,25 0,03 1,13
Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості 57,72 85,63 27,91 1,48
Коефіцієнт  оборотності кредиторської заборгованості 5,21 8,31 3,10 1,59
Коефіцієнт  оборотності запасів 2,68 4,25 1,57 1,58
Фондовіддача 3,87 5,92 2,05 1,52
 

       Продовження таблиці 2.17.

Період  обороту дебіторської заборгованості 6,23 4,20 -2,03 0,67
Період  обороту активів 1636,36 1440,0 -196,4 0,88
Період  обороту кредиторської заборгованості 69,23 43,32 -25,91 0,62
Період  обороту запасів 135,34 84,71 -50,63 0,62
 

       За  результатами розрахунків бачимо, що кожна грошова одиниця активів принесла 0,22 грн. реалізованих послуг у 2008 р. при тривалості обороту активів 1636,36 днів, та 0,25 грн. у 2009 р. при тривалості обороту 1440,0 днів, що є дуже позитивним значеннями. Позитивним моментом є зростання оборотності активів та відповідне зменшення періоду обороту на 196,4 дні. Настільки низьке значення коефіцієнту оборотності активів пояснюється важкою структурою активів.

       Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості на початок періоду склав 57,72 і  до кінця періоду зріс на 1,48%, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості має тенденцію зростання. Він склав у 2008 році 5,21 та 8,31 у 2009 році. Темп росту склав 159 %. Слід відмітити, що кредиторська заборгованість обертається дещо повільніше за дебіторську заборгованість. Збереження такої тенденції є негативним.

       Запаси  підприємства за 84 дні перетворюються в реалізовану продукцію Коефіцієнт оборотності запасів складав 2,68 у 2008 році, і до кінця 2009 року збільшився до 4,25. В цілому ділову активність можна охарактеризувати як задовільну, і таку, що позитивно впливає на платоспроможність підприємства ПП «Україна-Дивне».

       Керівництву все ж слід звернути увагу на покращення структури балансу підприємства, оскільки коли по певних статтях коштів спостерігається більш ніж досить то по інших досить важливих статтях кошти, або взагалі відсутні, або їх суми досить малі.  
 

       Таблиця 2.18.

       Показники фінансового стану підприємства ПП «Україна-Дивне»

Показники Фактичне  значення Стан, заходи поліпшення Оптимальні  заходи
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  автономії 0,46 0,54 Стан відмінний. Для подальшого покращення необхідно  збільшувати суму власного капіталу при даному рівні запозичень. Більше  коштів спрямовувати на розвиток виробництва, робити це за рахунок самофінансування.
Коефіцієнт фінансової залежності  
2,17
 
1,85
Стан  слабкий, Слід дещо збільшити рівень само фінансування – більшу частку прибутку використовувати на розвиток виробництва. збільшити рівень само фінансування – більшу частку прибутку використовувати на розвиток виробництва.
Коефіцієнт  фінансового ризику 1,17 0,85 Стан  загрозливий. Слід дещо збільшити рівень само фінансування – більшу частку прибутку використовувати на розвиток виробництва. збільшити рівень само фінансування – більшу частку прибутку використовувати на розвиток виробництва
Коефіцієнт  маневреності власного капіталу  
-0,03
 
0,23
Стан  слабкий. Слід робити відрахування до резервного капіталу для збільшення власного капіталу, можливе збільшення статутного капіталу за рахунок внесків  засновників. Збільшити виплати то резервного капіталу.
 
 

       Продовження таблиці 2.18.

Коефіцієнт  абсолютної ліквідності 0,029 0,033 Знаходиться в  межах норми, але на мою думку  слід дещо переглянути напрямки використання грошових коштів, було б досить непогано частину з них спрямовувати то резервного капіталу. Спрямовувати частину грошових коштів до резервного капіталу.
Коефіцієнт  швидкої ліквідності 0,80 1,15 Стан відмінний. Даний показник не потребує покращення -
Коефіцієнт  загальної ліквідності 1,71 2,20 Стан відмінний. Підприємству досить притримуватись вже  встановленої стратегії діяльності. -
 

       Як  бачимо з проведеного аналізу  таблиця 2.18. ПП «Україна-Дивне»

       має задовільні фінансові показники  діяльності. Показники рентабельності на підприємстві також знаходяться  в межах норми.  

       2.3. Розробка рекомендацій для підвищення ефективної роботи підприємства 

       Узагальнивши  досвід підприємств, що добилися вищої  економічної ефективності тваринництва, і наявні наукові рекомендації, для ПП «Україна-Дивне» був спроектований комплекс заходів, направлених на освоєння і розвиток передового досвіду, впровадження інноваційних досягнень науково-технічного прогресу у даній найбільш важкій галузі сільськогосподарського виробництва.

       Розроблені  заходи розділені на три блоки: 1) заходи по підвищенню економічної ефективності виробництва молока; 2) заходи по підвищенню економічної ефективності вирощування і відгодівлі молодняка ВХР; 3) заходи по підвищенню економічної ефективності вирощування і відгодівлі свиней. Підприємству в цілях підвищення економічної ефективності молочного скотарства рекомендується здійснити низку організаційно-технологічних і організаційно-економічних заходів. При цьому слід зазначити, що чималу частину вказаних заходів керівництво підприємства вже осуществлет. До них можна віднести вкомплектовування стада корів високопродуктивними тваринами голштинской породи. Ця порода вважається не тільки найбільш продуктивною, але і такою, що найбільш пристосовується до різних зовнішніх умов. Вище вже наголошувалося, що ПП «Україна-Дивне» намічає закупівлі корів нової голштинской породи, потенціал продуктивності якої перевищує 7500 кг молока в рік. У господарстві узяли орієнтир на забезпечення середньорічної продуктивності корів на рівні, що перевищує 7500 кг молока. На початку 2010 р. у ПП «Україна-Дивне» поступили перші 150 телят голландської породи, куплені по лізингу у однієї з компаній, що поставляють племінну худобу. В кінці року повинно поступити ще 300 тварин. Їх родителі , судячи по зоотехнічних документах, мають річну продуктивність в межах 8000 кг молока. Господарство отримало довгостроковий кредит на придбання 500 телят  голландської породи. В цілому на молочній фермі ПП «Україна-Дивне» середньорічне поголів'я корів доцільно довести до 1500 тварин, зокрема за рахунок власного відтворення стада.

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства