Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Мая 2011 в 18:40, курсовая работа

Описание

Метою діяльності підприємства є:

посилення і покращення українського сільського господарства;
поширення міжнародної торгівлі конкурентоспроможною продукцією;
насичення ринку товарами, продукцією та послугами;
впровадження найбільш прогресивних форм господарювання;
виробництво продовольчих та непродовольчих товарів;
виробництво та реалізація комбікормів та інших продуктів зерно переробки.

Работа состоит из  1 файл

ДИПЛОМ 2 роз.doc

— 775.50 Кб (Скачать документ)
 

       Продовження таблиці 2.11.

Усього  оборотних активів 6265,50 8105,70 1840,20 129,37
Власний капітал
Статутний капітал 20,00 20,00 0,00 100,00
резервний капітал 4325,40 5481,00 1155,60 126,72
Нерозп  прибуток 1155,50 1989,00 833,50 172,13
Усього  власного капіталу 5500,90 7490,00 1989,10 136,16
Забезпечення  наступних витрат і платежів
Цільове фінансув - 243,80 243,80 -
Усього  - 243,80 243,80 -
Довгострокові зобов’язання
Довгостр. кред банк 278,00 278,00 0,00 100,00
Довгостр. фін зобов 2495,60 2397,40 -98,2 96,07
Усі довгостр зобов 2773,60 2675,40 -98,20 96,46
Поточні зобов’язання
Короткострок  кр банків 1090,20 1291,60 201,40 118,47
кред  заборг за т.р.п. 1932,10 1756,50 -175,60 90,91
Поточні з-ння за розрахунками:        
з бюджетом 359,00 96,90 -262,10 26,99
зі  страхування  0,90 - -0,90 -
з оплати праці 60,40 60,00 -0,40 99,34
Інш поточні зобов’язання 221,80 242,10 20,30 109,34
Усього  поточних зобовязань 3664,40 3447,10 -217,30 94,07
 

       За  даними табл. 2.11. видно, що вартість майна підприємства ПП

       «Україна-Дивне» збільшилась на 16,06% або на 1917,40 тис. грн., що може свідчити про збільшення підприємством господарського обороту – що є позитивним для підприємства.

       В структурі сукупних активів підприємства ПП «Україна-Дивне» питому вагу займають майже порівну необоротні активи (41,50%) та оборотні активи (58,50%). Підприємство має важку структуру активів, що свідчить про значні накладні витрати та про високу чутливість до зміни виручки. При цьому треба зазначити, що в порівнянні з попереднім звітним періодом питома вага необоротних активів в майні підприємства знизилась на 6,02 %. Вартість оборотних активів виросла на 1840,20 тис. грн. (темп росту склав 129,37 %). При цьому доля їх в структурі активів підприємства збільшилась на 6,02 %. Такі зміни можуть бути наслідком сповільнення оборотності оборотних засобів, що є негативною тенденцією.

       Як  видно з табл. 2.11., на початок звітного періоду найбільший вклад в формування оборотних активів внесла дебіторська заборгованість за послуги (51,27 %). На кінець року при збільшенні абсолютного значення заборгованості на 464,1 тис. грн. темп росту склав 114,45 %. Взагалі її доля в складі оборотних активів зменшилась на 5,92 % і складає 45,36 %. Питома вага грошових коштів та їх еквівалентів в структурі оборотних активів на початок року – 1,68 %, а на кінець звітного періоду дещо зменшилась і складає 1,50 %.

       Структура активів з високою долею заборгованості та низькою долею грошових коштів може свідчити про проблеми, пов’язані  з маркетинговою політикою підприємства, а також про переважно не грошовий характер розрахунків.

       Досить  значна частка в структурі оборотних  активів належить виробничим запасам  на початок періоду – 47,04 %. Це свідчить про спад активності підприємства , сповільнення оборотності оборотного капіталу, а на кінець року спостерігається їх збільшення: питома вага запасів зросла на 6,10 % і склала – 53,14 %, що не є позитивним.

       Зобов’язання  підприємства ПП «Україна-Дивне» як на початок, так і на кінець звітного періоду майже на 30 % складались із поточних зобов’язань, що свідчить про нераціональну структуру балансу та про існування ризику втрати фінансової стабільності. На протязі звітного періоду сума зобов’язань зменшилась на 5,81 %. Поточні зобов’язання підприємства на початок періоду складалися в основному з кредиторської заборгованості за надані послуги (52,73 %), а на кінець року бачимо зменшення питомої ваги кредиторської заборгованості до 50,96 %. Довгострокові зобов’язання на початок року складали 23,23%, а вже на кінець зменшились до 19,31%.

       Власний капітал на початок року в структурі пасивів складав 46,08 %. На кінець звітного періоду питома вага власного капіталу зросла на 7,97 % і склала 54,05 %.

       Загальний стан запасів і витрат, протягом двох періодів дещо змінився (11938,9 тис. грн. та 13856,3 тис. грн.).

       Фінансова стійкість підприємства – одна з  найважливіших характеристик фінансового  стану підприємства, яка характеризує ступінь захищеності інтересів  кредиторів та інвесторів, які довгостроково  вкладають кошти в діяльність підприємства.

       Фінансова стійкість пов’язана із загальною фінансовою структурою підприємства, зі ступенем його залежності від кредиторів і інвесторів. Вона характеризує стабільність діяльності підприємства в довгостроковій перспективі.

       Для оцінки оптимальності співвідношення власного і залученого капіталу можна використовувати наступні показники.

       1. Коефіцієнт автономії (фінансової  незалежності) (Ка) – характеризує частку власного капіталу в загальній сумі капіталу, авансованого в діяльність підприємства:

       Ка = Власний капітал/ Всього джерел коштів  (2.1.)

       2008 р.- К а. = 5500,9 /11938,9 = 0,46;

       2009 р.- К а. =7490,0 /13856,3 = 0,54.

       Значення 0,54 говорить про досить стійке, стабільне  і незалежне від зовнішніх  кредиторів підприємство. Критичне значення коефіцієнта – 0,5. Чим вище значення, тим більш фінансово стійке, стабільне і незалежне від зовнішніх кредиторів підприємство.

       2. Коефіцієнт фінансової залежності (Кф.з) – характеризує рівень фінансової залежності підприємства від зовнішніх джерел:

       Кф.з. = Власні джерела коштів/Залучений капітал   (2.2.)

       2008 р.- К ф.з. = 11938,9 /5500,9 = 2,17;

       2009 р.- К ф.з. = 13856,3 /7490,0 = 1,85.

       Зменшення цього показника в динаміці свідчить про зростання фінансової залежності.

       3. Коефіцієнт фінансового ризику (Кф.р) – характеризує співвідношення залучених коштів і власного капіталу:

       Кф.р. = Залучені кошти/Власний капітал   (2.3.)

       2008 р.- К ф.р. = 6438,0 / 5500,9 = 1,17;

       2009 р.- К ф.р. = 6366,3 / 7490,0 = 0,85.

       Критичне  значення коефіцієнта фінансового ризику – 1, тому значення 0,85 говорить про зменшення фінансового ризику підприємства.

       4. Коефіцієнт маневреності власного  капіталу (Км) – показує, яка частка власного капіталу знаходиться в мобільній формі, а яка капіталізована:

       Км = Власні оборотні кошти/Власний капітал   (2.4.)

       2008 р.- Км. = (-172,5) / 5500,9 = -0,03;

       2009 р.- Км. = 1739,4 / 7490,0 = 0,23.

       Таким чином підприємство ПП «Україна-Дивне» має низьку маневреність власного капіталу. Коефіцієнт має бути досить високим (не менше 0,5) для забезпечення гнучкості при використанні власних коштів підприємства; позитивною тенденцією вважається невелике зростання його в динаміці.

       5.Чистий робочий капітал (Рк) – характеризує співвідношення між обіговими активами і короткостроковими зобов’язаннями.

       Рк = обігові активи – короткострокові  зобов’язання  (2.5.)

       2008 р.- Рк = 6265,5;

       2009 р.- Рк = 8105,4 – 243,8 = 7864,9

       Збільшення  робочого капіталу є позитивним для  підприємства. Наявність чистого  робочого капіталу свідчить про те, що підприємство ПП «Україна-Дивне» здатне не тільки сплатити короткострокові зобов’язання, але й має фінансові ресурси для розширення діяльності і здійснення інвестицій. Рівень достатності чистого робочого капіталу визначається шляхом порівняння з аналогічним показником інших підприємств.

       Для оцінки фінансової стійкості підприємства ПП «Україна-Дивне» використовуються багато взаємопов’язаних показників. На практиці неможливо досягти покращення одразу всіх показників, так як покращення одного призводить до погіршення іншого. Розрахунок показників наведено в табл. 2.12.

Таблиця 2.12.

Показники фінансової стійкості ПП «Україна-Дивне»

Показники Роки Норма Зміни
2008 р. 2009 р.
Коефіцієнт  автономії 0,46 0,54 ≥0,5 0,08
Коефіцієнт  фінансової залежності 2,17 1,85 ≤2 -1,15
Коефіцієнт  ризику 1,17 0,85 ≤0,5 -0,32
Коефіцієнт  маневреності власного капіталу -0,03 0,23 >0 0,26
Робочий капітал, тис. грн. 6265,5 7861,9 > 0, ріст 1596,4
 

       Виходячи із результатів табл. 2.12. можемо говорити про зростання коефіцієнта автономії на початок періоду - 0,46, а вже на кінець періоду 0,54. Тобто загальна сума капіталу на 54 % сформована за рахунок власник коштів.

       Коефіцієнт  фінансової залежності за рік дещо зменшився і становить 1,85 що є  досить позитивним. Підприємство є  доволі ризиковим, адже на гривню власних  коштів припадає лише 1,17 грн. у 2008 р. та 0,85 грн. у 2009 р. запозичених, але зменшення даного коефіцієнта вже є позитивним. Отже, ПП «Україна-Дивне» є певним чином залежним від кредиторів, але є фінансово досить стійким з позиції забезпечення власними коштами.

       ПП  «Україна-Дивне» має довгострокові зобов’язання, користується короткостроковими кредитами банків. З одного боку, підприємство має певну залежність від зовнішніх інвесторів та кредиторів, проте водночас це є свідченням досить продуманої та доволі ефективної стратегії, адже підприємство розвивається.

       Дане  підприємство відрізняється низьким  рівнем маневреності власного капіталу у 2008р - <0. Так у 2008 році коефіцієнт маневреності склав -0,03. Це свідчить про недостатність оборотних коштів на підприємстві, що обумовлено високою часткою власних коштів у структурі пасивів підприємства та не досить гнучкою політикою щодо використання власних коштів. В 2009 році покращився на 0,26 пунктів та склав 0,23.

       Фінансовий  стан підприємства в короткостроковій перспективі оцінюється показниками  ліквідності та платоспроможності, які характеризують можливість своєчасних та повних розрахунків по короткостроковим зобов’язанням перед контрагентами.

       Розрахуємо  показники ліквідності і результат занесемо до таблиці 2.13.

Коефіцієнт  абсолютної ліквідності:

 (2.6.)

       2008 р.  Кабс.л = 105,1 / 3664,4 = 0,029

       2009 р.  Кабс.л = 121,7 /3690,9 = 0,033

Коефіцієнт  швидкої ліквідності:

 (2.7.)

       2008 р.  Кшв.л = 4226,2 / 3664,4 = 0,80

       2009 р.  Кшв.л = 6401,6 / 3690,9 = 1,15

Коефіцієнт загальної ліквідності:

     (2.8.)

       2008 р.  Кпок = 6264,6 / 3664,4 = 1,71

Информация о работе Аналіз перспективи розвитку сілскогосподарського підприємства