Рефераты по туризму

Туристік кәсіпорын қызметтін ұйымдастыру

18 Марта 2013, дипломная работа

Бұл дипломдық жұмыстың мақсаты – туристік кәсіпорын қызметін ұйымдастыру жолдарын талдай отырып, саланың экономикалық тиімділігін ашып көрсету және болашақта дамытудың жолдары мен мүмкіндіктеріне баға беру.
Жоғарыдағы мақсаттарға қол жеткізу үшін төмендегі міндеттерге қол жеткізу қажет. Олардың ішінде ерекше мыналарды бөліп қарастыруға болады:
туризм түсінігінің мәні мен қалыптасуы және даму тарихы;
туристік индустрияның салаларын талдау;
туристік кәсіпорын қызметін ұйымдасытру;
саланың қазіргі даму көрсеткіштері;
Қазақстан аймақтары бойынша қаржылық –экономикалық талдау;
туризмді мемлекеттік реттеу жүйесін қарастыру ;
белгілі бір аймақ бойынша туризмді дамытуға ұсыныстар енгізу және тағы басқалар.

Туристік кәсіпорын құрылымы

20 Апреля 2012, реферат

Менеджер ұғымы ағылшын тілінен аударғанда «бір нәрсені реттеу,теңестіру, басшылық ету» дегенді білдіреді. Менеджменттің міндетін ұйымдағы бір ауыздылықты және ұйым мұқтажын өтеуді қамтамасыз ету болып табылады.
Қазіргі кездегі менеджерлерге төмендегідей талаптар қойылады:
- Өзіне деген сенімділік.

Туристік кәсіпорындардың біздің мемлекеттегі орны

04 Марта 2013, доклад

Туристік кәсіпорын – бұл мүлікті еңбек ұжымының пайдалануы негізінде өнім өндіретін және өткізетін, жұмыстарды орындайтын, қызмет көрсететін заңды тұлға құқығын иеленетін дербес шаруашылық жүргізуші субъект. Еңбек ұжымы мүшелерінің әлеуметтік және экономикалық мүдделерін және мүлікті меншіктенуші мүдделерін қанағаттандыру үшін табыс алуға бағытталған шаруашылық қызметі туристік кәсіпорынның ең басты мәселесі болып табылады.

Туристік фирмаларда жоспарлау жүйесін ұйымдастыру

17 Октября 2011, реферат

Нарықтық экономиканың негізгі экономикалық буыны болып кәсіпорын (фирма) табылады. Кәсіпорын (фирма) дегеніміз - бұл пайда табу мақсатымен өндіріс факторларын қолданып шаруашылықта еркіндік алған экономикалық субъект. Ұйымдастыру формасына байланысты кәсіпорындар әртүрлі формаларға бөлінеді, олардың ішінде ең бастылары: жеке бизнес, серіктестік, акционерлік қоғам.

Туристік қызмет және оның әлеуметтік қызметі

04 Декабря 2011, курсовая работа

Тақырыптың өзектілігі: Туризм – экономика салаларының ішіндегі қарқынды дамып келе жатқан, ірі қызмет көрсету салаларының бірі. Оның дамуының жоғары қарқындары мен валюталық түсімдердің үлкен көлемдері жеке туристік индустрияның қалыптасуына септігін тигізетін түрлі экономика секторларына белсенді ықпалын тигізеді.

Туристік қызмет көрсетулер және олардың мәні

16 Февраля 2013, курсовая работа

Туристiк қызмет көрсету - туристiк саяхат кезеңiнде және осы саяхатқа байланысты туристiң қажеттіліктерiн қанағаттандыру үшiн маңызы зор қызметтер (орналастыру, тасымалдау, тамақтандыру, экскурсиялар, туризм нұсқаушылары, гидтер (гид-аудармашылар) көрсететін қызметтер және сапар мақсатына байланысты көрсетілетін басқа да қызметтер).

Туристік ұйымдар

26 Марта 2012, реферат

туристік ұйымдар, мекемелер

Туристическая деятельность предприятия, ее характеристика оценка эффективности

09 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение туристической деятельности предприятия, ее оценка и характеристика эффективности.

Туристическая отрасль в Бразилии

03 Декабря 2011, доклад

Бразилия - великолепная экзотическая страна с живописными пляжами, древними индейскими традициями и колоритной колониальной архитектурой. Это крупнейшее государство Южной Америки, занимающее почти половину континента, протянулось на 4000 км с запада на восток и на 4300 с севера на юг. Оно граничит практически со всеми странами континента, кроме Эквадора и Чили, значительно превосходя их по площади. Более трети всей территории Бразилии составляют Амазонские джунгли, которые называют 'легкими планеты', так как 50 % всего кислорода на земном шаре вырабатывается именно там.

Туристическая политика Испании

23 Октября 2012, курсовая работа

Основним об’єктом дослідження даної роботи є туристична галузь Іспанії. Предметом - туристична політика в Іспанії.
Основною метою роботи є ознайомлення з туристичною політикою в Іспанії, виявлення основних тенденцій розвитку туристичного ринку Іспанії.
Основними завданнями роботи є:
визначення теоретичних понять туристичної політики;
окреслення туристичної політики Іспанії.

Туристические маршруты по Германии

21 Июня 2011, курсовая работа

Цель работы — выявить особенности и возможности туризма в Германии .

Туристические ресурсы Израиля

29 Мая 2012, курсовая работа

По данным Центрального бюро статистики Израиля в мае 2011 года страну посетили 268 000 туристов, которые провели там более 1 ночи. Эти рекордные показатели на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Еще 40 000 человек приезжали с однодневными турами (что на 23% меньше, чем в прошлом году), из которых 16 000 прибыли на круизных лайнерах (что в 2 раза больше, чем в мае 2010 года). Общее количество обычных и однодневных туристов вместе, в мае 2011 года составило 308 000 человек – столько же, сколько и в мае 2010 года и на 33% больше, чем в мае 2009 года.

Туристические ресурсы Израиля

11 Февраля 2013, курсовая работа

Израиль – государство на восточном побережье Средиземного моря, имеющее на юге выход к Красному морю. Израиль граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией, а также с Египтом, сектором Газа и западным берегом реки Иордан. Площадь Израиля – 27800 кв км, с севера на юг страна протянулась на 470 км, а с запада на восток – на 135 км.

Туристические ресурсы Украины

23 Апреля 2013, курсовая работа

Метою дослідження є комплексна оцінка туристичного потенціалу та туристичного ринку країни.
В ході виконання курсової роботи були встановлені наступні завдання:
1) визначення місця України на світовому туристичному ринку;
2) дослідження природних ресурсів України: рельєфу, клімату, водних, бальнеологічних , тваринних і рослинних ресурсів;
3) оцінка культурно-історичної спадщини країни;
4) аналіз рівня розвитку гостинності;
5) стан використання туристичних ресурсів;
6) аналіз туристичних підприємств України.

Туристические ресурсы Чехии

28 Марта 2012, реферат

Успех путешествия зависит не столько от фирмы, сколько от самого тура и услуг, которые в него включены. Поэтому при рассмотрении всех вариантов обязательно нужно выяснить, за что именно вы платите. Обязательно подробно ознакомиться с экскурсионной и культурной программой тура, заложенной в стоимость путевки. Выяснить какие дополнительные мероприятия предлагаются, узнать, где будет проживание и каковы условия проживания. Необходимо выяснить, как далеко от центра города находится отель, какими удобствами оснащен номер.

Туристические формальности

26 Января 2013, контрольная работа

В большинстве стран для защиты животных и растений
приняты национальные законы и соблюдается Конвенция СИТЕС
«О международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения» (CITES – Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora).

Туристический кластер республики Казахстан

06 Февраля 2013, дипломная работа

Цель и задачи дипломного исследования.
Основная цель дипломной работы – выявить и охарактеризовать главные особенности, тенденции и перспективы развития туристского рынка РК, обозначить шаги по созданию и развитию туристического кластера в республике.
Для достижения данной цели необходимо выделить задачи. Во-первых, дать подробные теоретические основы таких понятий, как туризм, гостеприимство, туристский продукт, продвижение туристского продукта, рынок, индустрия туризма и т.д. Во-вторых, дать характеристику основных эффектов и функций туризма как отрасли экономики, привести примеры положительного и негативного воздействия индустрии туризма на экономику и на население страны. В-третьих, рассмотреть основные характеристики отечественного туристического рынка. В-четвертых, подробно представить меры по осуществлению казахстанской кластерной инициативы в сфере туризма. В-пятых, обобщить и сделать вывод о перспективах и тенденциях развития туристической отрасли РК.

Туристический маршрут «Золотое Кольцо»

10 Декабря 2011, курсовая работа

Цель работы заключается в рассмотрении исторической, культурной и архитектурной значимости и привлекательности городов, входящих в туристский маршрут «Золотое Кольцо».
Следующие основные задачи были решены в ходе достижения поставленной цели:
Дать общую характеристику туристского потенциала всего
региона;
Изучить историческую ценность городов, входящих в «Золотое Кольцо»;
Выявить культурную и архитектурную привлекательность городов туристского маршрута «Золотое Кольцо».

Туристический маршрут по Восточной Европе

19 Декабря 2010, реферат

Почувствуй себя королем, посети великолепные замки, дворцы и крепости восточной Европы.

Туристический маршрут по Луганской области

24 Февраля 2013, творческая работа

Луганщина имеет значительный потенциал для развития туристической индустрии. Туристическо -рекреационные ресурсы региона – это объекты, которые используются или могут быть использованы для отдыха, туризма, лечения, оздоровления населения. Они могут быть разделены на естественные (естественные условия, объекты, явления) и социально-экономические (культурные объекты, памятки архитектуры, истории, археологические стоянки, места, связанные с пребыванием выдающихся деятелей).

Туристический потенциал Турции

05 Декабря 2010, курсовая работа

Основная цель данной работы - исследовать какими рекреационными ресурсами обладает Турция, а также охарактеризовать современное состояние индустрии туризма.

Это позволит увеличить поток российских туристов въезжающих в Турцию с познавательными, лечебно-оздоровительными, экскурсионными и другими целями, что приведет к взаимному сотрудничеству двух стран.

Для решения данной задачи в курсовой работе были использованы различные источники, такие как: периодика, энциклопедические издания, статистические данные научных статей, учебные пособия, путеводители, справочники, серверы сети Интернет.

Туристический потенциал Украины

24 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является оценка современного состояния и тенденций развития курортно-рекреационной отрасли.
Поставленная цель определила решение следующих задач:
 исследование мест и значений определенных территорий в туристической системе Украины;

Туристический рынок Киева

12 Января 2012, статья

Туристичний ринок в Україні знаходиться на стадії становлення.Стан ринку туристичних послуг конгруентний стану економіки і визначається соціально-економічними та політичними процесами, що відбуваються в країні, відтворюючи перебіг реформування суспільного життя. Україна належить до країн, де туризм як активний спосіб проведення дозвілля заохочувався державою, пропагувався та стимулювався шляхом соціалізації туристичних послуг і тому був сприйнятий більшістю населення як складова способу життя.

Туристический спрос в Москве

19 Января 2012, лекция

Тур спрос (ёмкость) – это подтверждение платежеспособностью рекреационных потребностей потребителей, выраженных в определенном количестве турпродукта и услуг, которые потребители могут приобрести при определенных ценах.

Туристическое агентство

14 Января 2011, курсовая работа

Туризм – один из наиболее развивающихся видов хозяйственной деятельности. Совокупные поступления от туризма в мире составили в 2010 году 472 миллиарда $ (1950 – 2,1 миллиарда $) эти данные показывают о стремительном развитии туризма.

Туристичні організації: їх види та діяльність

26 Октября 2013, курсовая работа

Актуальність цієї теми полягає в тому, що на даний час туристична діяльність широко розвивається і стає прибутковим бізнесом. Розширення міжнародних зв’язків відкриває великі можливості для організації туристичної діяльності в Україні та зростанню туроператорської і турагентської діяльності.
На сучасному етапі розвитку у сфері туризму діють різноманітні типи підприємств, що здійснюють туристичну діяльність.
Ключовими суб'єктами туристичної діяльності, які взаємодіють у процесі розробки та реалізації турпродукту, надання й споживання туристичних послуг,є:
- виробник (організатор) і гуртовий продавець туру - туроператор;

Туристичні ресурси івано-франківської області

29 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальність теми визначається тим, що у наш час туризм став одним із найприбутковіших видів бізнесу у світі. За даними Всесвітньої туристської організації (ВТО), він використовує приблизно 7% світового капіталу, на туризм припадає 11% світових споживчих витрат і він дає 5% усіх податкових надходжень. Ці цифри характеризують прямий економічний ефект функціонування індустрії туризму. Розвинений туризм називають одним з головних феноменів XX ст.

Туристичні ресурси Івано-Франківської області

25 Марта 2012, реферат

Івано-Франківська область має багатий природно-ресурсний потенціал, різноманітний рослинний і тваринний світ, джерельні води річок і чисте карпатське повітря. На Івано-Франківщині, більше, ніж деінде в Україні, збереглися природні ландшафти, незаймані території, особливо праліси, ендемічні та реліктові види рослин і тварин. Саме тут є значні рекреаційні ресурси а також різні історичні, культурні та етнографічні пам'ятки.

Туристичні ресурси Естонії

09 Марта 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є всебічне дослідження туристичного потенціалу Естонії.
Зважаючи на мету автор ставить перед собою наступні завдання:
дослідити етапи становлення Естонії;
дати загальну характеристику країни;
проаналізувати туристсько-рекреаційній потенціал Естонії;
визначити перспективи розвитку туризму в Естонії.

Туристичні ресурси Київської області

02 Ноября 2012, реферат

Невипадково вперше в історії України Верховною Радою проголошено туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної економіки та культури. Визнанням ролі та місця України у світовому туристичному співтоваристві стало її обрання до складу Виконавчої ради Всесвітньої туристичної організації – керівного органу цієї міжнародної установи, структурного підрозділу ООН. Це дозволить нашій країні активніше інтегруватися в міжнародний туристичний простір і сприятиме розвитку в Україні різноманітних видів туризму, підвищенню економічної ефективності та посилання соціального спрямування в галузі.