Рефераты по бизнес-планированию

Ekon tweor

09 Апреля 2012, реферат

Өндіріс факторлары және олардың жасайтын табыс түрлері. Факторлық табыстардың тиімділігін анықтау.
Қазақстандағы өндіріс нарықтарының қалыптасуы мен дамуы. Қазақстандағы еңбек нарығының жағдайы және кәсіподақтың міндеттері. Дамыған елдердегі еңбекақы төлеудің ерекшеліктері.
10-семинар тақырыбы. Ұлттық экономика жүйе ретінде. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштер.
1. Ұлттық экономиканың негізгі секторлары және ұлттық байлық. Ұлттық экономика деңгейіндегі экономикалық айналым моделі.
2. Экономикадағы макроэкономикалық және микроэкономикалық деңгейдегі мәселелердің өзара байланысы.

Gogolge xat

10 Февраля 2013, реферат

Әдебиеттану ғылымының даму жолына көз салсақ, ХІХ ғасырда бұл ғылымның барлық саласын бірдей қамтып, олардың қайсысы туралы болсын кең шолып, терең толғап, ұрпақ үшін өлмес мұра, өшпес өнеге, «ұшқыннан өрт» тудырарлық ой қалдырған - ұлы сыншы Белинский.

PR в формировании имиджа компании как работодателя

24 Октября 2011, реферат

Дефицит высококлассных специалистов существовал всегда и в западных, и в российских компаниях. Особенно актуальна эта проблема сегодня. Остро стоит проблема разрыва в количестве квалифицированного персонала между крупными городами и регионами. Сегодня предпосылкой для всплеска активности на рынке труда профессионалов стал экономический рост. Вслед за ним ужесточились критерии оценки специалистов. Складывается ситуация, когда примерно один и тот же круг специалистов, которых со временем не стало кратно больше, востребован сразу отовсюду.

SWOT анализ сетевой компании ресторанов McDonalds

04 Апреля 2013, аттестационная работа

Корпорация "Макдональдс" (сеть предприятий общественного питания быстрого обслуживания, предлагающих в качестве основного блюда рубленые бифштексы) — искушенный маркетолог. За 28 лет своего не столь уж долгого существования корпорация сумела продать в США и за рубежом свыше 40 млрд порций бифштексов! Имея более 5500 торговых точек (100 — за границей), она прочно удерживает 18% рынка общепита быстрого обслуживания, намного опередив своих ближайших соперников — фирмы "Бергер кинг", "Кентукки фрайд чикн" и "Вэнди".

«Нұралы» кен орынындағы ұңғыманы пайдалануға тапсырудың бизнес-жоспары

04 Декабря 2011, научная работа

Осы заманғы жағдайда мұнай өнімдерінің қажеттілігі мен мұнай өндірісінің техникалық базасын сәйкестендіру үшін сала өсуінің жеделдетілген қарқынын қамтамасыз ету, прогрессивті кен орындарын барынша дамыту талаптары қойылуда.
Мұнай саласының дамуының негізгі бағыты материалдық техникалық прогресс қарқынының өсуі және оның жетістіктерін өндіріске ендіру болып табылады.
Жобада ұсынылып отырған негізгі қызмет – «Нұралы» кен орынын бұрғылау қондырғысымен игеру.

Інноваційно-інвестиційна стратегія туристичної фірми

22 Февраля 2012, курсовая работа

Процес стратегічного планування забезпечує основу для управління членами організації. Не використовуючи переваги стратегічного планування, організації в цілому й окремих людях будуть позбавлені чіткого способу оцінки чи цілі напрямки корпоративного підприємства.
Стратегічне планування являє собою набір дій і рішень, початих керівництвом, що ведуть до розробки специфічних стратегій, призначених для того, щоб допомогти організації досягти своїх цілей.

Автоматизація бізнес-процесів в документообігу

06 Мая 2013, контрольная работа

На сьогоднішній день розрізняють ручні, автоматичні і автоматизовані інформаційні системи управління фірмою.
Ручні інформаційні системи характерні тим, що всі операції виконуються людиною, у таких систем відсутні сучасні технічні засоби переробки інформації.
Автоматичні інформаційні системи виконують всі операції по переробці інформації без участі людини.

Автомобиль көлігімен жүк тасымалдау қызметтерін көрсету

11 Февраля 2012, реферат

Жобаның тұжырымдамасы Алматы облысында автомобиль көлігімен жүк тасымалдау бойынша қызмет көрсетуді қарастырады.

Кәсіпорын қызметінің мақсаты оған қатысушының материалдық жағдайын жақсарту үшін кіріс алу болып табылады.

Кәсіпорынның осы уақыттағы міндеті кейіннен ағымдағы қызметте пайдалану үшін орындықты тягач сатып алу болып табылады.

Агентство по страхованию вкладов: правовое положение, функции, полномочия

04 Марта 2013, реферат

Всеразмерлющий контроль над деятельностью кредитных предприятий, который выполняется Банком России, является одной из форм реализации публичного интереса в создании стабильных экономических условий для гражданского оборота. Однако деятельность Банка России - не единственная форма государственного вмешательства в банковский бизнес.
Центральный банк Pоссийской Федеpации, главным образом, занимается предупреждением банкротства определенных кредитных предприятий и комплексного кризиса в целом, укрепляя единство и стабильность банковской системы, повышая доверие населения.

Администрирование и документирование кадровой деятельности

26 Февраля 2013, контрольная работа

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, либо по соглашению сторон, но в любом случае только при наличии оснований, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. При этом срок его действия не может превышать пяти лет, в противном случае необходимо заключение трудового договора без определенного срока.

Аймактык даму

20 Октября 2011, реферат

Қабылдау дегеніміз – дүниедегі заттар мен құбылыстардың біздің сезім мүшелерімізге тікелей әсер ету нәтижесінде сол заттар мен құбылыстардың кейбір ерекшеліктерінің миымызда бейнелеуі. р

Активные операции коммерческих банков

29 Марта 2012, курсовая работа

Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:
 определить сущность активных операций коммерческих банков;
 выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;
 изучить основные аспекты анализа активных операций коммерческих банков России;
 выявить основные проблемы совершенствования активных операций.

Американский опыт антикризисного управления 20-х – 30-х годов ХХ века. «Новый курс» Ф. Рузвельта

16 Января 2012, доклад

Для того чтобы раскрыть основные положения «Нового курса», необходимо дать общую оценку американской экономики в то время.
В 1920-х гг. наблюдался повышенный рост объемов промышленности и торговли в Америке. Однако стояла существенная задача – не хватало средств для обращения. В 1929 г. наличная сумма составила 1910 млн. долларов – при том, что объемы ВНП равнялись 104 млрд. долларов. Для того чтобы хоть как-то ускорить процесс оборачиваемости денежных средств, стали использоваться различные методы, наибольшее распространение среди которых получил потребительский кредит.

Аналіз беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції

10 Марта 2013, курсовая работа

Основні розділи виконання курсової роботи пов'язані з визначенням оптимального обсягу виробництва і збуту продукції на підставі таких методів оптимізації:
- методу розрахунку беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції;
- методу зіставлення валових показників;
- методу зіставлення граничних показників.

Анализ кадрового потенциала организации

18 Марта 2012, курсовая работа

Экономические реформы, проводимые в России, повлияли на организацию работы кадровой политики и управление персоналом корпорации.
Сегодня управление персоналом представляет собой объект осознанной кадровой политики, являющейся составной частью общей политики корпорации, именно поэтому исследование системы управления персоналом является актуальной темой в современном мире.

Анализ состава и структуры имущества ООО «Громозека»

12 Декабря 2011, реферат

Оценка состава и структуры имущества предприятия имеет первостепенное значение при определении финансового состояния предприятия.
Анализ состава и структуры имущества предприятия характеризует статику и динамику финансово-хозяйственной деятельности, он основан на сравнении отчетных данных бухгалтерского баланса за ряд периодов. Дает общую оценку имущества и позволяет выделить в его составе внеоборотные и оборотные активы.

Анализ бизнес-плана

12 Декабря 2011, реферат

Задачи бизнес-плана: обоснование экономической целесообразности модернизации кондитерской фабрики «X»; анализ основных направлений планирования коммерческой деятельности фирмы на срок проекта с учетом рисков.
В предложенном проекте рассмотрены все затраты на проект, проанализирована ситуация на рынке шоколадных конфет, обоснованы финансовые вложения, определены риски и заложены отклонения в финансировании проекта при росте инфляции, форс-мажорных обстоятельствах.

Анализ и подготовка аналитической информации

22 Ноября 2012, доклад

Этап анализа информации считается самым трудоемким и ответственным в цикле деловой разведки. Квалифицированный аналитик оценивает полученную на этапе сбора информацию, сопоставляет с уже имеющейся в базах данных Службы ДР, и готовит возможные варианты и сценарии развития событий. Даже в том случае, если анализ базируется на логических выводах и абсолютно достоверных данных, аналитику нередко приходится предугадывать ситуацию и представлять обоснованные предположения относительно последствий тех или иных действий своей компании и конкурентов. Следует отметить, что при решении конкретных задач деловой разведки аналитик практически никогда не располагает полной информацией, и ему приходится восстанавливать картину событий и давать прогноз развития ситуации по отдельным фрагментам.

Анализ магазина ОАО Универсам

25 Октября 2011, практическая работа

Планирование показателей по труду
Планирование показателей товарооборота
Планирование издержек обращения
Планирование валового дохода
Планирование прибыли и рентабельности.

Анализ платежеспособности и ликвидности

13 Апреля 2012, дипломная работа

Одним из важнейших критериев, непосредственно связанных с ликвидностью в оценке финансового положения, является платежеспособность организации.

Предприятие считается платежеспособным, если имеющиеся у него денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и активные расчеты (расчеты с дебиторами) покрывают его краткосрочные обязательства .

Платежеспособность – это готовность организации погасить долги в случае одновременного предъявления требований о платежах со стороны всех кредиторов.

Анализ показателей финансово-хозяйственной деятельности

14 Декабря 2011, реферат

Актуальность данной проблемы состоит в следующем: до настоящего времени не найдено оптимального пути реформирования банковской системы России. Было предпринято много попыток по структурной перестройке банковской системы, разрабатывались программы по ее реструктуризации. Но ни одна из мер не принесла должного эффекта.
Поэтому целью данной курсовой работы является поиск наиболее оптимальных путей реформирования банковской системы России, мер по ее реструктуризации. А задача состоит в выявлении сущности банков, определении их основных характеристик и функций, установлении тенденций и перспектив развития банков на современном этапе, выявлении положительных и отрицательных сторон в их деятельности.

Анализ рисков в составе бизнес плана

22 Февраля 2012, реферат

Целью данной работы является рассмотрение анализа рисков в составе бизнес плана.
Задача реферата состоит в том, чтобы более подробно рассмотреть:
принципы анализа риска и их виды;
способы снижения риска и его страхование;
учет рисков;

Анализ сущности и структуры бизнес-плана предприятия на примере ООО «Белладжио»

24 Ноября 2011, курсовая работа

Задачи курсовой работы:
раскрыть сущность бизнес-планирования;
рассмотреть объекты и виды бизнес-плана;
охарактеризовать структуру бизнес-плана;
дать организационно-правовую характеристику ООО «Белладжио»;
дать экономическую финансовую характеристику ООО «Белладжио»;
провести анализ внешней среды предприятия;
провести разработку бизнес-плана ООО «Белладжио».

Анализ условий и факторов безубыточности в системе управления организацией

13 Февраля 2012, курсовая работа

Цель работы: Рассмотреть анализ условий и факторов безубыточности в системе управления организацией.
Задачи: рассмотреть экономическую сущность точки безубыточности;
исследовать особенности определения точки нулевой прибыли; рассмотреть методику анализа точки безубыточности в управленческом учете; использовать данные анализа точки безубыточности в управлении организацией.

Анализ финансового состояния предприятий на примере ЗАО Цифроград

13 Марта 2012, дипломная работа

Для предприятий любых организационно-правовых форм свойственно стремление работать с максимальной экономической отдачей, что заставляет внедрять наиболее эффективные методы управления бизнесом, что обусловило актуальность темы работы. Управление предполагает анализ хода и результатов финансово-хозяйственной деятельности, которая отражается на финансовом состоянии организации.

Анализ финансовой отчетности

16 Марта 2012, контрольная работа

Анализ финансовой отчетности – один из видов экономического анализа – система исследования финансового состояния и финансовых результатов, формирующихся в процессе осуществления хозяйственной деятельности организации в условиях влияния факторов и получающих отражение в бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Аналитикалық жұмысты ұйымдастыру

23 Января 2012, реферат

Инфляцияның салдарлары әр алуан, өзара қайшылықта болады және мынадай жағдайларға әкеп соқтырады. Егерде ұлттық экономика экономикалық өсуі төмен тіпті нөлдік қарқынмен мінезделсе, онда өмір сүру деңгейі көтерілуі мүмкін емес. Инфляция әр түрлі әлеуметтік-экономикалық қиындықтар туғызады.

Аналитическое планирование резльтатов выбора деятельности студента после окончания университета

02 Мая 2012, дипломная работа

Проблема занятости студента после окончания университета актуальна в современном обществе. Существует ряд проблем, с которыми молодым специалистам приходиться сталкиваться. Это, например, проблема отсутствия опыта и, следовательно, престижной должности и высокого стабильного заработка, которая возникает при трудоустройстве; проблема жилья. Ни для кого не секрет, что сегодня заработать на квартиру в большом городе своим честным трудом – это практически нереальная задача, тем более для только что выпустившегося молодого специалиста и т.д.
Для решения всех этих проблем, каждый человек должен поставить перед собой определенные цели, выработать стратегию, которая позволила бы ему успевать за изменениями, происходящими в его окружении. Сегодняшний день диктует необходимость такого управления, которое обеспечивало бы адаптацию молодого поколения к быстро меняющейся окружающей среде.

Антикризисное управление

29 Января 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является закрепление и углубление знаний, полученных при изучении курса «Антикризисное управление», а также получение навыков в самостоятельном проведении диагностики экономического состояния предприятий, определении неудовлетворительной структуры баланса, анализе и оценке реальных возможностей восстановления платежеспособности предприятия и разработке плана мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий.

Антикризисное управление малым предприятием

28 Ноября 2012, курсовая работа

Составление антикризисных программ и стратегий существует не только для больших корпораций и компаний, но так же и для малых коммерческих фирм частного сектора, которые тоже могут довольно сильно пострадать от последствий экономического кризиса. Стоит так же отметить, что антикризисное управление на малом предприятии представляет собой довольно сложный и по-своему уникальный процесс, который будет требовать от предпринимателя, тщательного изучения внутренней структуры и устройства своего бизнес проекта. Следует так же отметить, что во многих случаях основной перечень причин, которые влияют на развитие или же, напротив, на упадок коммерческой эффективности деятельности компании, лежат в производственной и кадровой базе предприятия или фирмы, которая имеет неправильную и неграмотно разработанную структуру.