Аналіз беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Марта 2013 в 13:31, курсовая работа

Описание

Основні розділи виконання курсової роботи пов'язані з визначенням оптимального обсягу виробництва і збуту продукції на підставі таких методів оптимізації:
- методу розрахунку беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції;
- методу зіставлення валових показників;
- методу зіставлення граничних показників.

Содержание

Завдання 3
Виконання завдання. 4
1. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ ВАРТІСНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 4
2. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 17
2.1. Метод зіставлення валових показників 18
2.2. Метод зіставлення граничних показників 20
2.3. Визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції в умовах монопольного ринку 24
3. УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА НА ПОСТАЧАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 30
ВИСНОВКИ 34
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 35

Работа состоит из  1 файл

курс.doc

— 619.00 Кб (Скачать документ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Основи бізнесу»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміст

 

 

Завдання

Основні розділи виконання курсової роботи пов'язані з визначенням оптимального обсягу виробництва і збуту продукції на підставі таких методів оптимізації:

- методу розрахунку  беззбитковості підприємства на  підставі вартісної структури  виробництва продукції;

- методу зіставлення валових показників;

- методу зіставлення  граничних показників.

Заключний розділ курсової роботи присвячений розрахунку витрат при управлінні процесом виробничого постачання і визначенням оптимальної величини партії матеріалів, що закуповуються.

При виконанні  курсової роботи необхідно розкрити теоретичну сутність методичних підходів, термінів і співвідношень, що забезпечують вирішення задачі визначення оптимального обсягу виробництва і реалізації продукції підприємства.

Курсову роботу виконують на підставі даних, наведених у додатку. Варіант завдання вибирають за першою літерою прізвища студента й останньою цифрою  номера залікової книжки (див. додаток).

Додаток. Варіант завдання:

Перша

літера

прізвища

студента

Остання цифра номера залікової книжки

Ціна реалізації одиниці  продукції Р, грн/од.

Середні змінні витрати AVC ,

грн / од.

Постійні витрати   FC,  грн

Обсяг вироб-ництва продукції Q, од.

М-Т

6

110

30

1 000

100


 

 

Виконання завдання.

 

  1. АНАЛІЗ БЕЗЗБИТКОВОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ПІДСТАВІ   ВАРТІСНОЇ СТРУКТУРИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

 

Аналіз беззбитковості діяльності підприємства використовуємо, щоб здійснити оцінку:

- початкового періоду  функціонування нової компанії;

- рівня прибутковості  нового виду послуг або нової  предметно-цільової спеціалізації продукції, товару;

- рівня прибутковості  інвестицій при нарощуванні величини  постійного капіталу.

Використовування цього методу розрахунку беззбитковості підприємства припускає таки припущення:

- підприємство виробляє  і реалізує тільки один товар;

- метою підприємства  є максимізація прибутку в  цьому періоді часу;

- оптимізуються тільки  ціна реалізації продукції і  обсяг виробництва. 

Передбачається, що всі  інші параметри діяльності підприємства залишаються незмінними, а обсяг виробництва в цей період часу дорівнює обсягу реалізації продукції.

Результати аналізу  беззбитковості підприємства відповідають на такі питання.

1. Чи зростає можливість  беззбиткової роботи підприємства  або вона зменшується з часом?

2. Чи покриє збільшення  обсягу продажів продукту витрати на проведення програми маркетингових досліджень ринку?

3. Чи збільшиться прибутковість  підприємства після надходження  на ринок нового продукту?

4. Чи окупиться модернізація  технологічної бази виробництва  підприємства?

Величина критичного обсягу виробництва, при якому досягається беззбитковість, залежить від трьох головних параметрів діяльності підприємства:

- продажної ціни продукту, що виробляється;

- змінних витрат виробництва,  реалізації і управління;

- постійних (фіксованих) витрат виробництва.

За даними про ціну реалізації, змінні витрати на одиницю  продукції, постійні витрати і обсяг виробництва продукту, можна розрахувати прогноз величини одержаного валового прибутку і доходу підприємства. При цьому вважається, що ціна реалізації одиниці продукції, та середні змінні витрати не залежать від обсягів виробництва, оскільки підприємство працює у прийнятому релевантному діапазоні виробництва.

При нормальному рівні  використання виробничих потужностей  підприємства розрахункові дані про одержаний валовий прибуток подаємо у вигляді табл. 1.1.

 Таблиця 1.1

Розрахунок показників діяльності підприємства

Показники

Сума, грн

Відсоток від обсягу

продажів

Обсяг продажів S

11000

100,00

Змінні витрати VC

3000

27,27

Прибуток покриття CM

8000

72,73

Постійні витрати FC

1 000

9,09

Доход D

7 000

63,64


 

У точці критичного обсягу виробництва продукції чистий прибуток дорівнює нулю при рівності виручки  від продажу продукції величині сукупних витрат, тобто виручка від  запланованих  обсягів продажу  продукції покриває тільки змінні та постійні витрати підприємства.

 Прибуток покриття в точці  критичного обсягу CMb виробництва, розрахований у вигляді різниці між сумою виручки від продажу продукції і змінними витратами, дорівнює постійним витратам:

 

CMb = FC, ,          (1.1)

 

де FC – сума постійних витрат;   CMb – прибуток покриття  в точці критичного обсягу  виробництва продукції підприємства.

Тобто, для нашого випадку CMb = FC =1000 грн. – в точці беззбитковості

Щоб виразити величину критичного обсягу продажів товарів у точці беззбитковості, необхідно встановити співвідношення між обсягом продажів у гривнях і фізичним обсягом продажів:

 

S  =  P Q           (1.2)

 

де  P  – продажна ціна за одиницю продукції, грн; Q – обсяг продажів продукції в натуральному виміру.

Для визначення критичного обсягу продажів необхідно також подати в натуральному виразі суму змінних витрат VC на одиницю продукції або середні змінні витрати AVC. Зв'язок між змінними і середніми змінними  витратами визначають так:

 

VC =  A· Q         (1.3)

 

Обсяг продажів в натуральному виміру  в точці  критичного обсягу виробництва визначають, використовуючи співвідношення:

 

Qb =  FC /(P  – AVC) ,       (1.4)

 де Qb — обсяг продажів в натуральному виразі в точці критичного обсягу виробництва.

Для нашого випадку обсяг продажів в точці беззбитковості становить:

Qb =  FC /(P  – AVC) = 1000/(110-30) = 1000/80 = 12,5 одиниць продукції - беззбитковий обсяг продажів для підприємства, що аналізуємо.

Для розрахунку прибутку покриття в точці критичного обсягу виробництва використовують співвідношення

 

CMb = P Qb  – A· Qb ,         (1.5)

Проведемо розрахунок для  нашого випадку:

CMb = P Qb  – A· Qb = 110*12,5-30*12,5 = 1000 грн. - , як ми і розрахували вище, це рівень беззбиткового прибутку покриття

Відношення  прибутку покриття до обсягу продажів незалежно від того, чи знаходиться прибуток покриття у точці критичного обсягу виробництва, визначають за рівнянням:

 

CM =  а S,           (1.6)

 

де S – обсяг продажів в точці критичного обсягу виробництва; а – постійний коефіцієнт у вигляді відношення прибутку покриття до обсягу продажів продукції.

CM =  а S = 1000/110*12,5 = 113,64

Підставивши формулу  прибутку покриття, одержану зі співвідношення (1.6) у вираз (1.1), одержують:

 

а Sb  =  FC   або а  =  FC /  Sb         (1.7)

а  =  FC /  Sb  = 1000/1375 = 0,727

Обсяг продажів у грошовому виразі в точці критичного обсягу виробництва  розраховують за формулою

 

Sb =  P Qb .           (1.8)

 Таким чином, обсяг  продажів в точці беззбитковості  становитиме:

Sb =  P Qb .  = 110*12,5 = 1375 грн.

Змінні витрати визначають за формулою    

 

VCb   = Sb -  FC,          (1.9)

 

де VCb – сума змінних витрат підприємства в точці критичного обсягу виробництва.

Визначимо змінні витрати  для нашого випадку:

VCb   = Sb -  FC, = 1375 – 1000 = 375грн.

На підставі розглянутих  співвідношень (1.4)–(1.9) заповнимо зведену таблицю (табл.1.2) і зробимо висновки про забезпечення прибутком покриття кожного проданого виробу і достатності грошових засобів для покриття постійних витрат.

При заповненні табл. 1.2 враховуємо, що обсяг продажів Qb на одиницю продукції буде дорівнювати Р, змінні витрати VCb на одиницю продукції дорівнюють AVC, а суму постійних витрат на одиницю продукції визначають за формулою

 

FC = P – AVC .

Таблиця 1.2.

 

ВАРТІСНІ ПОКАЗНИКИ В ТОЧЦІ КРИТИЧНОГО ОБСЯГУ  ВИРОБНИЦТВА

Показники

На одиницю продукції, грн

У натуральному

Всього, грн

виміру, од.

Обсяг продажів Qb

110

            12,5

1375

Змінні витрати VCb

30

            12,5

375

Прибуток покриття CMb

80

12,5 

1000

Постійні витрати FC

80

12,5 

1000


 

 

На підставі одержаних  даних з табл. 1.2 побудуємо графік критичного обсягу  виробництва  (рис. 1.1), на якому показати:

  1. суму постійних витрат і суму прибутку покриття в гривнях, при яких має бути досягнута беззбитковість виробництва продукту підприємства;
  2. обсяг продажів в точці критичного обсягу  виробництва, при якому прибуток покриття буде дорівнювати сумі постійних витрат;
  3. величину прибутку покриття, яка покриє суму постійних та змінних витрат.

Для побудови графіків необхідно провести додаткові розрахунки, які проведемо у формі Таблиці в Excel:

Таблиця. Розрахункові дані для побудови графіків

Обсяг продажів S,од

Обсяг продажів S,грн.

Змінні витрати VC

Постійні витрати FC

Повні витрати, FC+ VC

Доход D

Рівень беззбитковості, одиниць

а

b

S

См

0

0

0

1000

1000

-1000

12,5

0,727

0

1375

1000

5

550

150

1000

1150

-600

12,5

0,727

0,273

2200

1600

10

1100

300

1000

1300

-200

12,5

0,727

0,273

2200

1600

12,5

1375

375

1000

1375

0

12,5

0,727

0,273

2200

1600

15

1650

450

1000

1450

200

12,5

0,727

0,273

2200

1600

17,5

1925

525

1000

1525

400

12,5

0,727

0,273

2200

1600

20

2200

600

1000

1600

600

12,5

0,727

0,273

2200

1600

25

2750

750

1000

1750

1000

12,5

0,727

0,273

2200

1600

30

3300

900

1000

1900

1400

12,5

0,727

0,273

2200

1600

35

3850

1050

1000

2050

1800

12,5

0,727

0,273

2200

1600

40

4400

1200

1000

2200

2200

12,5

0,727

0,273

2200

1600

Информация о работе Аналіз беззбитковості підприємства на підставі вартісної структури виробництва продукції