Рефераты по менеджменту

Аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища

02 Апреля 2012, реферат

Зовнішнє середовище організації включає такі елементи, як споживачі, конкуренти, урядові установи, постачальники, фінансові організації та джерела трудових ресурсів. Насправді елементів зовнішнього середовища набагато більше, але ми не будемо йти в нетрі і обмежимося лише тими, які головним чином впливають на успіх організації. Зовнішню середовище організації поділяють на дві основні групи: середовище прямого і непрямого впливу. Середовище прямого впливу включає в себе фактори, які безпосередньо впливають на організацію. До таких факторів слід віднести споживачів, конкурентів, постачальників, фінансові організації та урядові установи. Середовище непрямого впливу не впливає безпосередньо на організацію але тим не менше впливає на прийняті нею рішення. Основні фактори середовища прямого впливу наступні.

Аналіз діяльності "Оболонь"

06 Марта 2013, доклад

Пивзавод «Оболонь» було засновано в 1980 році. В 1992 році підприємство приватизоване і перетворене в ЗАТ «Оболонь». Наприкінці квітня 2011 результатом зборів акціонерів товариства “Оболонь” стало рішення про зміну назви закритого акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

Аналіз діяльності "Південний ГЗК"

29 Мая 2013, курсовая работа

Маркетинговою діяльністю на підприємствах, у фірмах, як правило, займаються підрозділи, які здійснюють продаж, рекламу, дослідження, обслуговування споживачів і клієнтів, а також управляючі, що відповідають за певні територіальні ринки і товарні групи, віце-президент, який здійснює загальне керівництво маркетингом. Вони виконують певні обов'язки, що стосуються маркетингової діяльності – планування, ціноутворення, розподіл, просування товару на ринку, комунікації ринку, реклама тощо.

Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

26 Ноября 2011, контрольная работа

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Аналіз менеджменту Відкритого акціонерного товариства “Сумсільмаш”

30 Марта 2012, курсовая работа

Наукове значіння роботи заключається в проведенні аналізу обраної проблеми, у зроблених висновках і пропозиціях.
Мета роботи – зробити багатофакторний аналіз менеджменту підприємства, а також виявити переваги та недоліки системи управління підприємством, використовуючи математичні, статистичні методи дослідження, а також методи економічного та фінансового аналізу.
Об’єктом дослідження виступає менеджмент підприємства ВАТ “Сумсільмаш”. При здійсненні аналізу буде взято до уваги специфіку і спеціалізацію функціонування підприємства, яка буде вивчатися в першому розділі курсової роботи.

Аналіз метродотеля організації процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства

07 Декабря 2011, курсовая работа

Тема даної курсової роботи - "Аналіз метродотеля організації процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства". У ході роботи було описано, організацію і обслуговування офіціантами в закладі швидкого харчування, проаналізовано технологію робіт. Отже, основна мета - докладне вивчення технології обслуговування споживачів у закладі ресторанного господарства. Для досягнення поставленої мети ставиться ряд задач, зв'язаних з поетапним вивченням процесу організації обслуговування. Об’єктом дослідження є технологія обслуговування та її аналіз.

Аналіз мотивації трудової діяльності на торгівельних підприємствах Донецького регіону

25 Февраля 2013, курсовая работа

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних цілей діяльності підприємства (організації).

Аналіз організації процесу обслуговування споживачів в закладах ресторанного господарства

19 Февраля 2012, курсовая работа

В даний час ресторанне господарства розвивається по різних напрямках. З'являється велика кількість ресторанів з національною кухнею, з'являються нові види закладів ресторанного господарства, у наші дні ЗРГ оснащуються автоматизованими системами ведення рахунків, з'являються нові професії (сомелье, хостес) і, зрештою, сучасне ЗРГ при готельному комплексі стає місцем красивого, приємного проведення часу. Саме тому, актуальність обраної теми очевидна.

Аналіз організаційної культури підприємства

31 Марта 2011, практическая работа

Роль організаційної культури на підприємствах надзвичайно важлива. Організаційна культура об'єднує усі види діяльності та усі взаємовідносини усередині підприємства, створюючи високопродуктивний колектив. Вона створює зовнішній образ підприємства, формує його імідж, визначає характер відносин з клієнтами, партнерами.

Аналіз податкового законодавства з питань реструктуризації податкової заборгованості

12 Февраля 2013, контрольная работа

Державна податкова політика як один із важливих засобів державного регулювання економіки розробляється державними органами в рамках загальнодержавної політики, спрямовується на виконання пріоритетних завдань суспільного розвитку та стратегічних цілей економічного зростання.
Методами податкового регулювання є: податкові пільги; податкові кредити; податкові канікули; відстрочення сплати податків; реструктуризація податкової заборгованості; податкова амністія; врегулювання подвійного оподаткування.

Аналіз рівня розвитку співробітництва України і Фінляндії

15 Декабря 2012, контрольная работа

Економіка Фінляндії базується на приватному підприємництві, але уряд контролює ряд галузей економіки і навіть монопольно володіє деякими з них. Після Другої світової війни Фінляндія була переважно аграрно-індустріальною країною, краще були розвинуті лісівництво, гірничодобувна промисловість. Упродовж перших післявоєнних десятиліть економіка була переорієнтована зі сфери виробництва на сферу послуг. Країна стала своєрідним торговельним мостом між країнами Західної Європи і СРСР.

Аналіз розвитку системи освіти в Італії

09 Февраля 2013, контрольная работа

Система освіти, як і культура її народу, є унікальним явищем, незрівнянно складнішим, ніж інші системи (транспорту, зв'язку, безпеки), бо глибоко пов'язана з духовними і матеріальними аспектами минулого і сучасного. З огляду на це у кожній країні освіта та її організація мають свої особливості. Проте наймогутнішими ініціаторами змін у системі освіти виступають не її власні проблеми чи негаразди (системні чинники), а ті, які перебувають поза нею, насамперед, пріоритети й вимоги до навчання і виховання, спричинені включенням даної країни до спільного руху світового співтовариства у майбутнє, змінами у виробництві, культурі та поведінці. Відтак, при реформуванні вищої освіти, з одного боку, враховуються пріоритети збереження культурної різноманітності національних систем освіти, а з іншого - завдання поліпшення міжнародної співпраці, мобільності, працевлаштування студентів у Європейському чи міжнародному ареалі, міжнародної конкурентоспроможності закладів вищої освіти.

Аналіз та управління внутрішнім середовищем підприємства готельного бізнесу

31 Января 2013, курсовая работа

Метою даної роботи є вивчити внутрішнє середовищє готельного комплексу “Братислава” та провести аналіз його управлінської діяльності.
Для досягнення поставленої мети необхідно виконати наступні завдання:
• розкрити економічну сутність внутрішнього середовища підприємств готельного бізнесу;
• надати організаційно-управлінську характеристику готельного комплексу «Братислава»;
• провести аналіз господарської діяльності готелю та аналіз ефективності управління основними елементами його внутрішнього середовища;
• визначити напрямки удосконалення управління елементами внутрішнього середовища готельного комплексу «Братислава».

Аналітичне дослідження інновацій

14 Июня 2011, реферат

Але 19 лютого 2008 р. цю фабрику викупили Згунццардо Бруно, громадянин Республіки Італії, та Дарра Джанпаоло, також громадянин Італії. Засноване воно на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Анализ внешней и внутренней среды предприятия

27 Декабря 2011, курсовая работа

Внешняя среда является источником, питающим организацию ресурсами,
необходимыми для поддержания ее внутреннего потенциала на должном уровне.
Организация находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой,
обеспечивая тем самым себе возможность выживания. Но ресурсы внешней среды
не безграничны. И на них претендуют многие другие организации, находящиеся
в этой же среде.

Анализ внешней среды международного бизнеса

13 Сентября 2011, реферат

Внешняя среда, в которой оперирует фирма, принципиально важна для любого бизнеса вне зависимости от его направленности и масштабов.
Но для международного бизнеса она имеет совершенно особое значение: если в собственной стране все «более или менее знакомо», то, выходя на международный рынок, фирма попадает зачастую не только в незнакомую экономическую, политическую, социальную и культурную среду, но — что не менее важно — и в обстановку, когда далеко не очевидны возможности и источники ее изучения и адекватной оценки.

Анализ газов на аппарате «Каскад»

19 Апреля 2012, реферат

Многокомпонентные электрохимические газоанализаторы мод. "КАСКАД-312.1-312.5, 512.1, 512.2 " предназначены для измерения температуры газа и массовых концентраций СО, NО2, NО, SО2, Н2S, Сl2 и объемных долей О2 и СО2 в вентиляционных и промышленных газовых выбросах. Область применения - регулировка режимов работы котельного оборудования и контроль промышленных и вентиляционных выбросов.

Анализ и выбор стратегии развития компании ОАО «Аэрофлот»

27 Мая 2013, курсовая работа

Целью данной работы является постановка стратегической цели развития компании. Благодаря анализу должны быть выявлены:
Основные финансовые показатели
Основные показатели производственной деятельности
Факторы и преимущества влияющие на развитие компании.
Заключительным этапом является определение стратегии развития в сложившихся условиях и формирование базовых тактических задач по достижению данной цели.

Анализ и повышение квалификации персонала фирмы

17 Ноября 2011, курсовая работа

Целями Общества являются осуществление коммерческой деятельности для извлечения прибыли, наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей российских и иностранных предприятий, организаций и граждан в продукции (работах, услугах) производимой Обществом, привлечение и эффективное использование в народном хозяйстве Российской Федерации материальных и финансовых ресурсов, передовой технологии, управленческого опыта, с целью получения прибыли.

Анализ как составная часть процесса принятия решения

08 Января 2011, реферат

Методы разработки управленческих решений включают в себя способы и приемы выполнения операций, необходимых в разработке управленческих решений. К ним относятся способы анализа, обработки информации, выбора вариантов действий и пр.

Анализ конфликтных ситуаций на предприятии и пути их разрешения (на примере ОАО «Копыльский маслосырзавод»)

25 Февраля 2014, курсовая работа

Таким образом, цель данной курсовой работы анализ социально-психологического климата в коллективе, совершенствование процесса разрешения конфликтов на основании выявленных характерных черт и основных проблем управления персоналом на ОАО «Копыльский маслосырзавод» для повышения эффективности деятельности организации.
Исходя из поставленной цели можно сформулировать следующие задачи исследования:
1) изучить теоретические положения, касающиеся конфликтов и способы их разрешения;
2) проанализировать деятельность, систему управления процессом разрешения конфликтных ситуаций на ОАО «Копыльский маслосырзавод»;
3) разработать рекомендации по совершенствованию разрешения конфликтов на ОАО «Копыльский маслосырзавод».
4

Анализ корпоративной культуры предприятий ООО «Невада»

27 Декабря 2011, курсовая работа

Характеристика предприятий ООО «Невада».

I. Предприятие «Невада» является обществом с ограниченной ответственностью.

Компания работает на рынке с 2003 года. За это время клиентами компании стали многие предприятия торговли г. Владивостока и Приморского края.

Анализ маркетинговой политики на примере компании IKEA в Екатеринбурге

08 Декабря 2012, курсовая работа

Цель работы: дать рекомендации компании IKEA по повышению уровня продаж в области продажи мебели для гостиных.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
Рассмотреть общие характеристики компании IKEA.
Раскрыть маркетинговую политику компании.
Провести анализ проблем компании IKEA в области продажи мебели для гостиных.

Анализ организационной структуры предприятия «Метран-Смарт»

26 Мая 2011, практическая работа

«Метран-смарт» входит в объединение ЗАО «Метран». ЗАО «Метран» стало преемником завода «Прибор». Он специализируется на выпуске измерительных приборов для водо и газопроводов. Фирма «Метран-смарт» представляет собой отдельный цех по сборка данных приборов.
Исследуемый нами технологический отдел занимается обслуживанием и контролем производства в данном цехе.

Анализ основных проблем предприятий малого бизнеса в Российской Федерации

14 Января 2012, курсовая работа

Цель работы: рассмотреть основы организации малого бизнеса в Российской Федерации.
Задачи:
1. Рассмотреть основы организации предприятия малого бизнеса в Российской Федерации.
2. Произвести анализ основных проблем предприятий малого бизнеса в Российской Федерации.

Анализ PR-деятельности в компании «Юридический Центр"

04 Марта 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является проанализировать PR-деятельность компании «Юридический Центр» и по итогам анализа составить лист рекомендаций по развитию отдела по связям с общественностью для данной компании.
Для наиболее эффективного достижения цели работы, перед автором были поставлены следующие задачи:
1. проанализировать подходы к определению понятия «связи с общественностью»: какими именно подходами происходит формирование данного понятия;
2. рассмотреть понятие «деятельность» с точки зрения философии и психологии, а также смежные понятия «цель», «задачи», «функции», «направление»;
3. понять, кто такой PR-специалист, и что входит в его обязанности, какими навыками, умениями и способностями он должен обладать
4. разобраться в понятии «PR-образование», а именно, какие конкретно требования предъявляются к специалистам по PR в нашей стране, какими знаниями они должны обладать;
5. выявить причины и закономерности возникновения PR-отделов, а также их структуру относительно численности и направления деятельности;
6. составить вопросник для проведения интервью с представителем компании «Юридический Центр»;
7. составить описательный лист компании;
8. по итогам интервью составить рекомендательный лист.

Анализ активов марочного капитала, на примере Apple

23 Ноября 2012, курсовая работа

В последние годы стремительно возрастает влияние марок, принадлежащих компаниям розничной торговли (естественно, за счет ослабления позиций марок производителей). Существует угроза, что в будущем и те и другие будут потеснены более эффективными марками э-торговцев или поисковых систем. Если компания утрачивает контроль над своей торговой маркой, она рискует превратиться в поставщика никому не известных товаров, а ее стоимость плавно перетечет в руки тех, кому отдает предпочтение покупатель. Исходя из этого, во многих отраслях создание и поддержка торговых марок являются необходимым условием повышения акционерной стоимости компаний.

Анализ альтернатив и выбор стратегии развития организации

30 Октября 2011, контрольная работа

В первой части содержаться теоретические аспекты стратегии развития организации. Рассматриваются такие вопросы как: стратегическое управление организацией, стратегическое планирование и концепция многоуровневого развития организации.
Во второй части рассматривается стратегия развития организации, ее цели и задачи, выполняемые ей функции, потенциал, которым располагает данная организация, для решения поставленных перед ней задач.

Анализ альтернатив и выбор стратегии развития организации

14 Марта 2012, курсовая работа

Структурно работу можно представить в виде двух частей. В первой части содержаться теоретические аспекты стратегии развития организации. Рассматриваются такие вопросы как: стратегическое управление организацией, стратегическое планирование и концепция многоуровневого развития организации.
Во второй части рассматривается стратегия развития организации, ее цели и задачи, выполняемые ей функции, потенциал, которым располагает данная организация, для решения поставленных перед ней задач.

Анализ альтернатив при выборе стратегии развития организации

12 Декабря 2012, курсовая работа

В последнее время резко возросло значение стратегии, которая может позволить фирме выживать в конкурентной борьбе в долгосрочной перспективе. Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых запросов и изменение позиции потребителя, появление новых возможностей для бизнеса, развитие информационных сетей, широкая доступность современных технологий, изменение роли человеческих ресурсов, и другие причины привели к возрастанию значения выработки стратегии развития организации.
Стратегия – это детальный всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей.