Аналітичне дослідження інновацій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2011 в 06:34, реферат

Описание

Але 19 лютого 2008 р. цю фабрику викупили Згунццардо Бруно, громадянин Республіки Італії, та Дарра Джанпаоло, також громадянин Італії. Засноване воно на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Работа состоит из  1 файл

Відкрите акціонерне товариство крок.doc

— 400.50 Кб (Скачать документ)

     РОЗДІЛ 2. АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  СТАНУ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ  ВАТ «КРОК»

     2.1. Організаційно-правова  характеристика підприємства.

     Відкрите  акціонерне товариство «Крок» розташоване  за адресою м. Житомир, вул. Героїв Пожежних, 122 було створене 22 березня 1996року.

     В листопаді 2002 року на підприємство було запрошено італійського інвестора. ВАТ «Крок» було забезпечено 100% іноземними інвестиціями «Ла Кастеллана», центральний офіс якого знаходиться у м. Києві, вул. Генерала Наумова 23 б.

     Але 19 лютого 2008 р. цю фабрику викупили Згунццардо Бруно, громадянин Республіки Італії, та Дарра Джанпаоло, також громадянин Італії. Засноване воно на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

     ВАТ «Крок» створене з метою випуску та реалізації взуття. При створенні підприємства складено його Статут, як самостійної господарсько-фінансової одиниці.

     ВАТ «Крок» є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки у банківських установах, круглу печатку, кутовий штамп з власним найменування, бланки, торговельну марку (знак для товарів та послуг), іншу атрибутику юридичної особи, може від свого імені укладати договори, набувати майнові та пов’язані з ними немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді.

     Керівництво підприємства здійснюється директорами, згідно Статуту підприємства України. Засновницьким документом підприємства є Статут, який затверджено державним реєстратором Житомирської обласної адміністрації.

     ВАТ «Крок» виробляє жіноче шкіряне взуття. Дана продукція має високі характеристики якості такі, як висока якість сировини, з якої виготовляють взуття, велика щільність пластів, високі гігроскопічні властивості та основною перевагою є те, що вони добре зберігають тепло.

     ВАТ «Крок» має відкриті два рахунки: поточний у гривнях та валютний у відкритому акціонерному товаристві комерційний банк «УкрСиббанк».

     Згідно  з законом України „Про зовнішньоекономічну  діяльність” від 16. 04. 2002 р. ВАТ «Крок» як юридична особа є суб’єктом ЗЕД, та може самостійно, у визначених законодавством межах, здійснювати ЗЕД.

     ВАТ «Крок» здійснює такі види ЗЕД:

     1. Експортує взуття.

     2. Імпортує сировину і матеріали.

     3. Здійснює інші види діяльності, зазначені в установчих документах.

     Згідно  зі ст. 80 ГК України (ст.. 24 Закону України  від 19 вересня 1991 р. №1576-XII “Про господарські товариства”; ст.. 152 ЦК України) акціонерним товариством є господарське товариство, яке має статутний фонд, поділений на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов’язаннями тільки майном товариства, а акціонери несуть ризик збитків, пов’язаних із діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

     Установчим  документом даного підприємства є статут, який містить відомості про найменування та місцезнаходження, склад засновників та учасників, склад і компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, в тому числі перелік питань, в яких необхідна одностайність або кваліфікована більшість голосів, порядок формування майна, розподілу прибутків і збитків, умови його реорганізації та ліквідації. Крім того, у статуті містяться також відомості про види акцій, що випускаються, їх номінальну вартість, співвідношення акцій різних видів, кількість акцій, що купуються засновниками, наслідки невиконання зобов’язань по вступу акцій.

     Статутний фонд ВАТ «Крок» становить 4500000 гривень. Статутний фонд поділений на 18000000 простих акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Рішення про зміну статутного фонду приймається вищим органом ВАТ «Крок» і набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру. Збільшення або зменшення статутного фонду ВАТ «Крок» не більш як на 1/3 може бути здійснено за рішенням Правління з відповідним внесенням ним змін в установчі документи Товариства, та наступним затвердженням цих змін Загальними зборами акціонерів Товариства.

     Розмір  статутного фонду може бути збільшений шляхом: випуску та реалізації нових акцій за рахунок грошових або інших матеріальних  внесків акціонерів; збільшення номінальної вартості випущених акцій.

     Розмір  статутного фонду може бути зменшений  шляхом: зменшення номінальної вартості акцій; зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників.

     Майно ВАТ «Крок» складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

     Товариство  є власником: майна, отриманого ним  у власність від його засновників  та учасників; продукції, виробленої Товариством  в результаті господарської діяльності; отриманих доходів; іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

     Джерелами формування майна Товариства є: грошові  та матеріальні внески засновників; доходи, які надходять від реалізації робіт, послуг, а також інших видів  діяльності Товариства; доходи від цінних паперів та операцій з ними; кредити банків та інших кредиторів; безкоштовні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств та фізичних осіб.

     Згідно  законодавству України ВАТ «Крок» поділяє акціонерів на засновників та учасників. Засновники – це особи, які виконують дії, пов’язані із заснуванням даного товариства. Учасники – це особи, які роблять внесок у статутний фонд, проте не бажають брати на себе будь-які обов’язки.

     Процедура створення ВАТ «Крок» була досить складною. Тому, що крім необхідності укладання договору між засновниками, с. 4 ст. 26 Закону України „Про господарські товариства” передбачено 4 етапи, що їх повинні пройти засновники для створення акціонерного товариства: зробити повідомлення про намір створити акціонерне товариство; здійснити підписку на акції (в разі створення відкритого акціонерного товариства); провести установчі збори; здійснити державну реєстрацію акціонерного товариства.

     Акції ВАТ «Крок» розповсюджуються шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акціонери продають належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства. Вищим органом товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

     Виконавчим  органом, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом. Він вирішує всі питання діяльності ВАТ «Крок», крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів. Організаційна структура Ват «Крок» представлена на рис 2.1. Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і організовує виконання їхніх рішень. Він діє від імені підприємства у межах, встановлених статутом і законом. На даному підприємстві налічується 218 працівників, з них 212 є працюючими на даний момент, 6 чоловік знаходяться у декреті.

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.1. Організаційна структура управління ВАТ “Крок”

 

     

     У відповідності із характером виконуючих робіт усі робітники підприємства поділяються на керівників, спеціалістів та робітників.

     Генеральний директор набирає штат і складає  штатний розклад спеціалістів, основних та допоміжних робочих.

     До  обов’язків генерального директора  входять:

  • контроль фінансово-господарської діяльності,
  • упорядкування штатного розкладу і добір кадрів;
  • контроль за веденням бухгалтерського обліку і усіх форм звітності;
  • підготовка і проведення зборів, нарад, семінарів учасників і других заходів.
  • без доручення здійснює дії від імені товариства, представляючи його інтереси перед усіма органами й організаціями.

     Замісник директора забезпечує організацію виробництва, дотримання технології координує дії трудового колективу, відповідає за якість продукції, що випускається за виконання добових, квартальних і річних норм випуску продукції.

     Інженер з охорони праці та безпеки життєдіяльності відповідає за працездатність устаткування, його своєчасне технічне обслуговування, ремонт сторонніми організаціями, а також за своєчасне ознайомлення працівників з правилами безпеки при роботі на дільницях.

     Бухгалтер-економіст  забезпечує повне урахування грошових засобів, що надходять, товарно-матеріальних цінностей і основних цінностей, а також своєчасний відбиток у бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних із їхнім рухом відповідно до встановлених правил. Відповідає за достовірне урахування витрат обігу і виробництва, достовірний розрахунок показників ефективності виробничої діяльності. Відповідає за своєчасні перерахування засобів у держбюджет грошей на погашення позички банкам, відрахування у різноманітні фонди і резерви. Підпорядковується директору підприємства.

     Також на підприємстві є склад, де зберігається виробнича продукція і за яким закріплений начальник. Він слідкує  за кількістю пар взуття, які прибувають на склад, контролює умови для  зберігання продукції. Начальник складу підпорядковується генеральному директору та заміснику директора. Йому ж є підзвітним замісник завідуючого складом.

     Обов’язки працівників основного виробництва  полягають у виконанні закріплених  за ними операцій технологічного процесу  з дотриманням техніки безпеки і технології.

     Допоміжні робітники виконують функції  забезпечення виробництва в обсязі, покладеному на них замісником директора.

     До  допоміжних робітників відносять: електрик контролює та у потрібний момент ліквідує проблеми, які пов’язані  з електроенергією; сантехнік – оператор котельні; механіки швейного та розкрійного цеху; прибиральниця здійснює прибирання закріпленої за нею території підприємства.

     Згідно  розташування виробничих приміщень (три  одиниці) сформовано випуск взуття у  цехах. Підприємство на сьогоднішній день має задіяні три виробничих цехи.

     У цехах знаходяться п’ять ліній  пошиву верху взуття та три лінії  його монтажу. Усі лінії забезпечені  конвеєрами. Кожен цех очолює його майстер. Майстри цехів здійснюють загальне керівництво цехом, несуть відповідальність за стан приміщення, виробничу дисципліну у цеху, відповідає за обладнання та матеріальні цінності цеху. Працюючі у свою чергу відповідають безпосередньо за комплектуючі випуску взуття, безперебійну роботу ліній, охорону праці робітників, але основним питанням їхньої праці є якість виробленого взуття.

     Отже  за допомогою даних про штат ВАТ «Крок» ми можемо зробити висновок, що дане підприємство має лінійно-штабну організаційну структуру. 

     2.2 Оцінка фінансового  стану підприємства

      Проведемо економічний аналіз діяльності підприємства, що дозволить проаналізувати техніко-економічний та фінансовий стан ДП «Житомирське лісове господарство».

      Таблиця 2.1

      Характеристика  ресурсів ВАТ «Крок»

Показник Роки Відхилення
2008 2009 2010 2009 р.  до 2008р. 2010 р. до 2009 р.
+/- % +/- %
1. Необоротні  активи 9629 11004,3 12245 1375,3 114 1240,7 111
у тому числі:              
ü основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові біологічні активи              
  • залишкова вартість
8875,1 10092,2 11021 1217,10 114 928,80 109
  • знос
5504,7 6915,3 7706 1410,60 126 790,70 111
  • первісна вартість
14379,8 17007,5 18727 2627,70 118 1719,50 110
üнезавершене будівництво 733,3 759,9 1057 26,60 104 297,10 139
ü інші необоротні активи 20,6 152,2 152 131,60 7,4 р. -0,20 100
2. Оборотні активи 2210,8 2674,5 4858 463,70 121 2183,50 182
у тому числі:              
ü оборотні активи в запасах товарно-матеріальних цінностей 1634,9 1976 2843 341,10 121 867,00 144
ü дебіторська заборгованість 372,2 532 982 159,80 143 450,00 185
ü грошові кошти 143,7 115 488 -28,70 80 373,00 4,2 р.
ü інші оборотні активи 37,9 33 13 -4,90 87 -20,00 39
3. Витрати майбутніх періодів 52,8 53 53 0,20 100 - 100
Всього 11892,6 13732,2 17353 1839,60 115 3620,80 126

Информация о работе Аналітичне дослідження інновацій