Аналітичне дослідження інновацій

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2011 в 06:34, реферат

Описание

Але 19 лютого 2008 р. цю фабрику викупили Згунццардо Бруно, громадянин Республіки Італії, та Дарра Джанпаоло, також громадянин Італії. Засноване воно на основі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про господарські товариства», «Про власність», «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншого чинного законодавства України для здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності.

Работа состоит из  1 файл

Відкрите акціонерне товариство крок.doc

— 400.50 Кб (Скачать документ)
 

     Отже, модель DuPont – це ефективний інструмент управління ресурсним, господарським і вартісним потенціалами підприємства. На основі моделі DuPont можливо визначити елементи господарської діяльності, які створюють позитивні та негативні передумови для формування, накопичення та використання ресурсного, господарського і вартісного потенціалів підприємства.

     Для визначення беззбиткового обсягу виробництва (чистого доходу) на даному підприємстві припустимо, що адміністративні витрати і витрати на збут є постійними витратами підприємства.

     Тому  для розрахунку рівня беззбитковості, використовуючи форму №2 «Звіт про  фінансові результати» проведемо  розрахунки, які представлені в таблиці 2.7.

      Таблиця 2.7

Аналіз  та оцінка рівня економічної безпеки  господарської діяльності ДП«Житомирське лісове господарство» за 2010 рік

Чистий  дохід Витрати
показники рядок за звітністю сума, тис. грн. показники рядок за звітністю сума, тис. грн.
1 2 3 4 5 6
Показники діяльності підприємства за звітом про  фінансові результати
Чистий  дохід від операційної діяльності 035 28108 Собівартість  реалізованих обєктів основної операційної  діяльності 040 14808
Чистий  дохід від іншої операційної діяльності 060 925 Собіварість обєктів іншої операційної діяльності 090 1523
Чистий  дохід від фінансової діяльності 120 - Адміністративні витрати 070 2289
Чистий  дохід від інвестиційної діяльності 110,130 - Витрати на збут 080 6427
Чистий  дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 - Витрати від фінансової діяльності 140 -
Чистий  дохід від надзвичайних подій 200 - Витрати від інвестиційної діяльності 150,160 -
      Витрати від надзвичайних подій 205 -
      Податок на прибуток 180,210 1159
Разом (ЧД) х 29033 Разом (ВВ) х 26206
Чистий  прибуток (ЧП) підприємства 2827 тис. грн. (29033-26206)
Розрахункові  показники
Постійні  витрати (ПВ) АВ + ВЗ 2289 + 6427 8716 тис.грн.
Змінні  витрати (ЗВ) ВВ - ПВ 26206 - 8716 17490 тис.грн.
Валовий прибуток (ВП) ПВ + ЧП 8716 + 2827 11543 тис.грн.
Валова  прибутковість чистого доходу (ВПчд) ВП / ЧД 11543 / 29033 0,397 грн.

(39,7 коп.)

Витратомісткість  чистого доходу за змінними витратами (ВМчд) ЗВ / ЧД 17490 / 29033 0,602 грн.

(60,2 коп.)

Величина чистого доходу для беззбиткової діяльності (ЧДб) ПВ / ВПчд 8716 / 0,397 21954,7 тис.грн.
Величина  змінних витрат для беззбиткової діяльності (ЗВб) ЧДб х  ВМчд 21954,7 х  0,602 13216,7 тис.грн.
Рівень (коефіцієнт) економічної безпеки  діяльності підприємства ЧД  – ЧДб

ЧД

29033 – 21954,7

29033

0,244 (24,4%)
 

      Проаналізувавши дані табл. 2.7 можна зробити такі висновки:

      - підприємство отримує 39,7 коп.  валового прибутку на 1 грн. одержаного  чистого доходу;

      - підприємство здійснює змінні  витрати в сумі 60,2 коп. для одержання 1 грн. чистого доходу;

      - для беззбиткового рівня господарської  діяльності підприємству необхідно  щоб чистий дохід дорівнював 21954,7 тис. грн.;

      - змінні витрати в сумі 13216,7 тис.  грн. забезпечують підприємству  беззбитковий рівень господарської діяльності;

      - чистий дохід ВАТ «КРОК» більший на 24,4% від чистого доходу, який забезпечує його беззбиткову діяльність.

      Графічне  зображення аналітичних розрахунків  для оцінки рівня економічної  безпеки господарської діяльності ВАТ Житомирський «КРОК» показано на рис. 2.1. 
 

      Рис. 2.1. Графічне зображення точки беззбитковості ВАТ «Крок»

      Витратоміскість чистого доходу ВАТ «Крок» за змінними витратами менше 1,0 грн., тобто 0,602 грн.. Це свідчить, що підприємство формує валовий прибуток, тобто дотримується прибуткового сценарію розвитку.

      Також підприємство має можливість, при  фактичному одержані  чистого збитку, збільшити обсяги реалізації продукції  для забезпечення беззбитковості.

      В даному випадку підприємство може максимізувати прибуток за рахунок зміни цін, обсягів реалізації, виробничої собівартості і постійних витрат щодо їх зменшення і збільшення за умови не збільшення показника «витратомісткість чистого доходу» (табл. 2.8).

      Таблиця 2.8

      Можливі варіанти отримання прибутку в 2012 році

Показники Прогноз прибутку підприємства на 2010 р.
а б в
Чистий  дохід (ЧДп) 36000 42000 48000
Змінні  витрати (ЗВп) 21672 25284 28896
Валовий прибуток (ВПп) 14328 16716 19104
Постійні  витрати (ПВп ) 8716 8716 8716
Чистий  прибуток (ЧПп), 5612 8000 10388
Витратомісткість 1 грн. чистого доходу за змінними витратами (ВМчд), грн. 0,602 0,602 0,602
 

      Отже, всі варіанти прогнозу прибутку ВАТ «Крок» є позитивними, тобто прибутковими.

      Проаналізувавши стан ресурсів підприємства, можна  зробити висновок, що ВАТ «Крок» збільшило свої обсяги діяльності. Це призвело до покращення результатів діяльності. Такий розвиток свідчить про ефективність господарської діяльності, яка зросла за рахунок збільшення обсягів виробництва. 
 
 
 
 

      2.3 Сучасний стан  інноваційного розвитку  підприємства.

     Інноваційний  розвиток економіки притаманний  всім розвиненим країнам світу, який є одночасно і чинником, і наслідком  економічного піднесення країн. Його ефективність обумовлюється змістом відповідних інноваційних напрямків, що задовольняють потреби динамічного розвитку економіки. Звичайно, що в реалізації інноваційної стратегії соціально-економічного розвитку держави повинні бути задіяні різні науково-дослідні та інноваційні структури. Але провідну роль у формуванні та реалізації інноваційної моделі має відіграти підприємництво, ініціатива підприємств.

     Через нововведення фірми реалізують свій інноваційний потенціал і конкурентні  позиції, а для більшості підприємств  інновації сьогодні стають і досягненням комерційної мети, і чинником економічної стабільності й зростання, оскільки інновації орієнтовані на задоволення ринкового попиту, конкретних запитів споживачів. Власне будь-яке підприємництво невіддільне від інновацій.

     Сьогодні  головним чинником економічного зростання  є ефективні інвестиції в інноваційний процес, які забезпечують перманентну  структурну перебудову економіки на новій технологічній основі. "Високий  рівень продуктивності обумовлюється  не просто інвестиціями в основний капітал, а інвестиціями, які дають змогу формувати новий тип економіки – економіки, яка ґрунтується на знаннях". Технологічні зміни, особливо на теренах впровадження базових та інфраструктурних науково-технічних інновацій, є безпосередньо пов'язаними з виробництвом нових інноваційних наукомістких товарів, які потребують значних цілеспрямованих інвестиційних капітальних витрат. Залучення внутрішніх та іноземних інвестицій, передусім у науково-виробничу сферу, дасть змогу багатьом підприємствам мати ефективні інструменти прискорення розвитку пріоритетних сфер виробничої діяльності.

     Інновації забезпечують необхідну якість інвестицій, структурну перебудову економіки й  суспільства і відкривають шлях новим продуктам і виробництвам, досконалішим і якіснішим. Дослідження засвідчили, що найефективнішими є інвестиції в інновації, де учасники інвестиційного ринку мають можливість одержати досить високий прибуток. Високий потенціал ефективності інновацій забезпечує попит на нововведення з боку суб'єктів господарської діяльності, формуючи ринок науково-технічних, організаційних, економічних і соціальних нововведень.

     Однак можливості підприємств щодо залучення  інновацій різні, що зумовлено передусім  існуючими ресурсними обмеженнями, особливо фінансовими. Тому управління інноваційною діяльністю слід здійснювати, з одного боку, з огляду на потенційні можливості інновації у формуванні конкурентних переваг, а з іншого – на інвестиційні можливості підприємств. Для цього необхідне економічне обґрунтування доцільності впровадження кожної, навіть на перший погляд безперечно перспективної новації.

     Інтенсивний розвиток інновацій світового взуттєвого виробництва, який спостерігається в останні десятиріччя, та певні тенденції, що намітились у виробництві взуття на вітчизняних фабриках (зокрема поступове нарощення обсягів виробництва взуття після тривалого спаду, підвищення попиту на якісне і відносно дешеве взуття), потребують переосмислення перспектив розвитку та застосування окремих видів оснащення та технологій у взуттєвому виробництві України. Зокрема, це відноситься і до технології та оснащення для гарячого формування сліду взуття (ГФСВ).

     Як  відомо, для забезпечення товарного  вигляду та міцності приклеювання підошви  поверхню сліду (затяжної кромки) заготовки  взуття перед її куйовдженням та приклеюванням піддають вирівнюванню пластинами обтяжно-затяжних машин або гарячому формуванню в прес-формах взуттєвих пресів та машин.

     Вагомою інновацією, що нещодавно введена  на ВАТ «Крок» є використання нового обладнання для ГФСВ. Ці машини, є досить ефективними для виготовлення взуття, оскільки значно покращилася якість продукції, зовнішній вигляд та конкурентоспроможність. Розглянемо введені інноваційні машини для виготовлення взуття:

     1) Машина для формування взуття YF-7032 фірми "In Ye Machinery Co.", Ltd (Тайвань). Автоматизована пневматична машина для гарячого пресування затягнутого низу взуття. Машина застосовується для термічного розгладжування затягнутого низу взуття на колодці. Дає добрий ефект для затягнутого низу взуття, головним чином за рахунок того, що згорнені складки можуть скоротити час на їх наступне шліфування (зачистку); машина адаптована під гідравлічний принцип роботи і керування, проста в експлуатації та безпечна.

     2) Машина для вирівнювання низу взуття YZ-903 фірми "Yong Zheng shoe-making Machinery Factory" (Китай). Вона підходить для розгладжування (вирівнювання) низу чоловічого та жіночого взуття з високим та низьким каблуком. Застосовуючи автоматичні гідравлічні врівноважені притискні штанги і алюмінієві прес-форми, виготовлені відповідно до колодки, вона здатна досягнути кращого вирівнювання (розгладжування), навіть якщо змінена форма п’яткової частини і носка або який-небудь розмір нижньої частини взуття. Маючи пристрій для контролю тиску, вона дозволяє обирати правильним інший тиск, що прикладається для покращення якості вирівнювання всіх видів взуття.

     3) Гідравлічна машина для гарячого пресування низу взуття TS-HC-759A фірми "Taiwan Elitech Global Corp." Тайванської асоціації взуттєвих машин (Taiwan Shoe Machinery Union) (Тайвань). Машина для розгладжування установленого на колодку і затягнутого верху взуття гарячим пресуванням. Цю машину рекомендують особливо використовувати у випадку нарощеного затягнутого низу взуття і складок затяжної кромки, що дасть можливість ущільнити (герметизувати) склеювання верху з підошвою після пресування та нагріву. Після того як складки в носовій та п’ятковій частині після затяжки будуть значно зменшені, правильний ефект приклеювання може бути досягнутим. Взуттєва прес-форма нагрівається від електричного нагрівача, що є швидким та зручним для зміни режимів формування взуття. Взуттєва прес-форма може бути відрегулювала в поздовжньому та в поперечному напрямках. Машина має гідравлічний привід. Роботою в парі з електронною системою керування досягається автоматизація технологічного процесу. Зручна в експлуатації, безпечна і високоефективна.

     4) Гідравлічна машина для гарячого пресування низу взуття YG-936 фірми "Ying Hui Machine Co.", Ltd (Тайвань). Ця машина має сучасну гідравлічну систему, що дозволяє прикладати до сліду заготовки високий тиск і забезпечувати добрий ефект формування. На машині можуть встановлюватися два види прес-форм: цільні установочні прес-форми і установочні прес-форми для передньої і задньої частин. Нагрітий і розм’якшений матеріал затяжної кромки формується (ущільнюється). Це сприяє зменшення податливості (нежорсткості та зазорів) низу взуття. Пристрій приєднання прес-форм має функції автоматичного регулювання кута (автоматичного кутового налагодження). Це може бути автоматичне регулювання під час приведення у відповідність останнього і низу взуття з прикладеним зусиллям.

     5) Гідравлічна машина для гарячого пресування низу взуття TS-901L фірми Tung Sheng Company Limited (Тайвань). Ця машина є копією попередньої, має влаштовану гідравлічну систему, яка створює сильне і рівномірне пресування. В ній передбачені одноелементні та двоелементні конструкції взуттєвої форми. У відповідності до вимог якості сліду взуття, нагрівання призначається для зменшення складок сліду взуття. Згідно з формою взуттєвої колодки, нижні прес-форми і верхній приєднувальний пристрій мають функцію авторегулювання кута для узгодженого положення взуттєвої колодки і покращення прикладення зусилля.

     6) Гідравлічна машина для гарячого пресування низу взуття TC-327 фірми "Innovation Machinery Co.", Ltd (Тайвань). Машина спеціально застосовується для розгладжування сліду верху взуття, зв’язаного з колодкою, так що в кінцевому результаті на місця з’єднання верху заготовки може бути більш якісно (акуратно і рівномірно) нанесено клей. Зменшується рівень прошліфовування (шершування) затяжної кромки, що також дозволить краще нанести клей та забезпечити якісне приклеювання підошви. Відмічається, що суцільне по сліду гідравлічне пресування дає кращий ефект приклеювання. Система для суцільного гідравлічного пресування використовується для досягнення безпеки операції і високої її ефективності.

Информация о работе Аналітичне дослідження інновацій