Рефераты по педагогике

Виховні можливості фольклору

23 Марта 2012, контрольная работа

Правильне й усебічне уявлення про традиційну народну культуру можна набути, глибоко ознайомившись з широкими колом фольклорних явищ, які протягом століть становили саму суть і єство культурного буття українського народу. Навіть з появою і розвитком в Україні професійних мистецьких форм фольклор залишився важливим засобом задоволення культурних потреб. Звуження сфери функціонування фольклору – історично закономірний процес, однак у різних культурних традиціях його інтенсивність і динаміка неоднакові

Виховна система пласту

15 Марта 2012, реферат

В реалізації пластової виховної системи є одна основна вимога: всі елементи цієї системи повинні бути одночасно застосовувані. Два перші елементи є незмінними, бо їх неможливо модифікувати відповідно до бажань чи поглядів виховника. Третій елемент, засоби, можуть змінюватись відповідно до потреб. Можна застосовувати одні чи інші типи занять відповідно до зацікавлень молоді, при умові, що все повинно бути збалансовано згідно із загальними напрямними діяльності в Пласт

Вища освіта у Великобританії

21 Февраля 2013, доклад

Політехнічні інститути і шотландські центральні інститути присуджують вчені ступені і кваліфікації того ж рівня, що й університети. Вони пропонують широкий вибір курсів, включаючи курси з прикладних дисциплін . Коледжі і інститути, що дають вищу освіту, зазвичай , за розмірами менше вказаних вище учбових установ. Багато з них пропону ють курси з підвищенн я кваліфікації вчителів, після закінчення яких привласнюються кваліфікації аспірантів, ратифіковані Council for National Academic Awards (CNAA) або університетом. Вища освіта.

Вища освіта фінляндії

05 Марта 2013, реферат

Університети та інститути Фінляндії не тільки досягли, а й постійно підтримують високий рівень якості освіти. Це відноситься як до викладання, так і до науково-дослідної роботи, створення комфортних умов для навчання та проживання студентів і аспірантів. Усе це відбувається спільно з надзвичайно доброзичливим ставленням професорсько-викладацького складу, широким вибором курсів, пропонованих, у тому числі, англійською мовою, що дозволяє залучати у Фінляндію зростаючу кількість іноземних студентів.

Вища освіта Чехії

29 Июня 2013, реферат

Існує безліч точок зору на те, коли ж все-таки вища освіта почала свій розвиток у Чехії. Більшість джерел приводить 1348 рік, коли по указі римського імператора Карла ІV у Празі був відкритий Карлов університет (так він був названий пізніше). Хоча вчені чоловіки вели лекції своїм нечисленним групам ще до цієї дати, створення університету з 4 факультетами (юридичний, вільного мистецтва, теологічний, медичний) було вирішальним кроком. Вища освіта багато років було доступно тільки вибраним.

Вклад А.М. Леушиной в математическое образование

10 Марта 2012, реферат

Вопросы развития количественных представлений у детей дошкольного возраста разрабатывались А. М. Леушиной начиная с 40-х годов. Благодаря ее работам методика получила теоретическое, научное и психолого-педагогическое обоснование, были раскрыты закономерности развития количественных представлений у детей в условиях целенаправленного обучения на занятиях в детском саду.

Вклад Леонардо да Винчи в анатомию

25 Марта 2012, реферат

Цель:


 Выяснить какое значение Леонардо да Винчи сделал для анатомии
 Как повлияли его открытия на современную анатомию
 Каким образом он проводил свои исследования

Включение учащихся 4-5 классов специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида в систему командных игр

25 Марта 2012, дипломная работа

Задачи исследования:
-определить двигательные возможности исследуемых учащихся;
- провести анализ собранных педагогических данных на учащихся;
- выявить уровень физического развития и двигательной подготовленности учащихся.
- разработать, внедрить упражнения и игры с мячом для подготовки к игре « Баскетбол»;
- включить в программу для учащихся 4 классов упражнения с мячом;
- удовлетворить желание учащихся 5 классов играть в баскетбол и другие командные игры.

Власть. Мотив власти

25 Декабря 2010, реферат

Мотив власти кратко можно определить как устойчивое и отчетливо выраженное стремление человека иметь власть над другими людьми. Г. Маррей дал такое определение этому мотиву: мотив власти — это склонность управлять социальным окружением, в том числе людьми, воздействовать на поведение других людей разнообразными способами, включая убеждение, принуждение, внушение, сдерживание, запрещение и т.п.; побуждение других поступать в соответствии со своими интересами и потребностями; добиваться их расположения, сотрудничества; доказывать свою правоту, отстаивать собственную точку зрения; влиять, направлять, организовывать, руководить, надзирать, править, подчинять, властвовать, диктовать условия; судить, устанавливать законы, определять нормы и правила поведения; принимать за других решения, обязывающие их поступать определенным образом; уговаривать, отговаривать, наказывать; очаровывать, привлекать к себе внимание, иметь последователей.

Влияние аутентичных текстов ресурсов сети Интернет на развитие социокультурной компетенции учащихся

29 Марта 2013, дипломная работа

Целью работы является: изучение влияния аутентичных текстов ресурсов сети Интернет на развитие социокультурной компетенции у учащихся 9 классов. Гипотеза: использование аутентичных текстов ресурсов сети Интернет обеспечит развитие социокультурной компетенции. В соответствии с выдвинутой гипотезой были сформулированы задачи исследования: Проанализировать психолого-педагогическую и методическую литературу по вопросу исследования;
Подобрать аутентичные тексты сети Интернет способствующие развитию социокультурной компетенции учащихся по теме изучаемого раздела; Разработать упражнения для работы с текстами.

Влияние военно-патриотических игр на воспитание учеников начальной школы своей родины

21 Декабря 2012, реферат

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из важнейших задач современной школы, ведь детство и юность — самая благодатная пора для привития священного чувства любви к Родине. Под патриотическим воспитанием понимается постепенное и неуклонное формирование у учащихся любви к своей Родине Патриотизм — одна из важнейших черт всесторонне развитой личности. У школьников должно вырабатываться чувство гордости за свою Родину и свой народ, уважение к его великим свершениям и достойным страницам прошлого.

Влияние даты рождения на биоритмы человека

26 Марта 2012, реферат

Задача: составить модель биоритмов для конкретного человека от указанной текущей даты (дня отсчета) на месяц вперед с целью дальнейшего анализа модели. На основе анализа индивидуальных биоритмов прогнозировать неблагоприятные дни, выбирать благоприятные дни для разного рода деятельности.
Цель работы: определить влияние биоритмов на дату рождения.
Объект: любой человек, для которого известна дата его рождения.

Влияние зависимости ролевых компьютерных игр на социализацию подростка

11 Февраля 2012, дипломная работа

Объект исследования – зависимость от компьютерных игр как социально-педагогическая проблема.

Предмет исследования – социализация подростков имеющих компьютерную зависимость.

Цель исследования – выявить и проанализировать влияние компьютерных игр на социализацию подростков.

Влияние игровых технологий на познавательное развитие дошкольников

07 Ноября 2012, курсовая работа

Современные условия характеризуются гуманизацией образовательного процесса, обращением к личности ребенка, развитию лучших его качеств, формированию разносторонней и полноценной личности. Реализация этой задачи объективно требует качественно нового подхода к обучению и воспитанию детей, организации всего образовательного процесса. В первую очередь это означает отказ от авторитарного способа обучения и воспитания детей. Обучение должно быть развивающим, обогащать ребенка знаниями и способами умственной деятельности, формировать познавательные интересы и способности.

Влияние ИКТ на познавательное и интеллектуальное развитие дошкольников

24 Февраля 2013, реферат

Ни для кого не секрет, что хорошо усваивается тот материал, который интересен ребенку. Компьютер несет в себе образный тип информации, наиболее близкий и понятный дошкольникам. Движение, звук, мультипликация надолго привлекают внимание детей. Они получают эмоциональный и познавательный заряд, вызывающий у них желание рассмотреть, действовать, играть, вернуться к этому занятию вновь.

Влияние индивидуальных особенностей на развитие личности ребенка

16 Марта 2012, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – рассмотреть, как индивидуальные особенности влияют на развитие личности ребенка.
Задачи:
1. Определить, какое значение имеет детство в становлении личности.
2. Исследовать индивидуальные и возрастные особенности ребенка и их влияние на развитие личности.
3. Доказать необходимость и значение единства в осуществлении индивидуального подхода в детском саду и семье.
4. Изучить специфику индивидуального подхода в процессе трудовой и игровой деятельности.

Влияние Интернета на социализацию подростков

16 Июня 2013, курсовая работа

Цель исследования – выявить степень влияния Интернета на социализацию подростков.
Задачи исследования:
•Изучить сущность характеристики Интернета как фактора социализации подростков;
•Изучить анализ опроса «Влияние интернета на социализацию подростка»;
•Определить положительное влияние сети Интернет на развитие подростков;
•Выявить отрицательное влияние сети Интернет на развитие подростков;
•Разработать рекомендации по защите от негативного влияния Интернета.

Влияние компьютерных игр на психичское развитие подростков

27 Ноября 2011, курсовая работа

Научно-технический прогресс, набравший к концу ХХ в. головокружительную скорость, послужил причиной появления такого чуда современности как компьютер и компьютерные технологии. Изобретение компьютеров послужило переломным моментом в развитии многих отраслей промышленности, на порядок повысило мощь и эффективность военной техники, внесло множество прогрессивных изменений в работу средств

Влияние конструктивной деятельности младших дошкольников на их умственное развитие

21 Ноября 2011, курсовая работа

Конструирование – одно из видов продуктивной деятельности дошкольника, предполагающей построение предмета. Его успешность зависит от уровня развития восприятия и мышления ребенка. Таким образом, конструирование определяется не только как средство создания конкретных изделий, но и как деятельность, внутри которой формируется общая способность по выстраиванию целостностей различного типа.

Влияние народной подвижной игры на духовно-нравственное воспитание детей

04 Августа 2011, дипломная работа

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ:

1.Изучить степень разработанность проблемы в психолого-педагогической литературе.

2. Выявить особенности влияния народных подвижных игр на духовно-нравственное воспитание детей младшего школьного возраста.

4. Классифицировать народные подвижные игры по принципу их преимущественного их влияния на духовно-нравственное воспитание

Влияние неблагополучной семьи на отклоняющиеся поведение подростков

21 Января 2012, курсовая работа

Деформация личности под влиянием семьи, ее психологической неустойчивости начинается с раннего детства. Именно на этой стадии под влиянием неблагоприятных, иногда случайных, подчас кажущихся малозначительными факторов возникают вредные для дальнейшего развития ценностные установки. В отличие от общественного семейное воспитание основано на чувствах любви, взаимного уважения

Влияние подвижных игр на развитие зрительного внимания у детей дошкольного возраста с нарушением зрения Дата добавления: 08 Декабря 2010 в 23:

09 Июля 2011, курсовая работа

Цель исследования - изучить формирование адаптационных резервов организма детей с близорукостью 7-9 лет в условиях применения курса лечебной физической культуры.

Влияние прогулки на развитие основных движений у детей среднего дошкольного возраста

28 Февраля 2013, дипломная работа

Дошкольный возраст является важнейшим этапом развития и воспитания личности ребенка. На современном этапе развития нашего общества по новому стоят задачи воспитания здоровых, гармонично развитых людей, обладающих высокой умственной и физической работоспособностью. Для успешного решения этой задачи крайне важно правильно поставить физическое воспитание в раннем возрасте, что позволит малышу накопить силы и обеспечить в будущем не только физическое, но и умственное развитие, хорошее здоровье, полученное в дошкольном возрасте, является фундаментом общего развития человека.

Влияние развивающих игр на математическое развитие детей дошкольного возраста

04 Ноября 2011, контрольная работа

Потребность в игре и желание играть у школьников необходимо использовать и направлять в целях решения определенных образовательных задач. Игра будет являться средством воспитания, если она будет включаться в целостный педагогический процесс. Руководя игрой, организуя жизнь детей в игре, воспитатель воздействует на все стороны развития личности ребенка: на чувства, на сознание, на волю и на поведение в целом.

Влияние развития зрительного восприятия и анализа ребенка на формирование у него письма

06 Января 2011, курсовая работа

Цель исследования: изучить развитие зрительного восприятия и ребенка на формирование у него письма. Задачи:
* Изучить литературу по данной теме;
* Определить актуальный уровень развития зрительного восприятия и анализа ребенка на формирование у него письма;
* Выявить особенности зрительного восприятия и формирования письма у ребенка.

Влияние религии на духовно-нравственное воспитание школьников

29 Апреля 2013, реферат

Оценивая влияние, которое православие могло бы оказать на детские души при внесении преподавания его канонов в учебные планы и программы общеобразовательных учреждений, следует невольно задаться некоторыми вопросами: а может ли современная школа заниматься религиозным образованием? Правомерно ли использовать школу для религиозного образования? В каких рамках и формах может осуществляться религиозное образование в школе? Влияет ли религия на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения? Является ли введение основ христианского вероучения в программы школ жизненно необходимым для формирования целостного миропонимания и мировоззрения ребенка, для его духовного воспитания и разностороннего развития?

Влияние родительского отношения на мотивацию часто болеющих детей

03 Марта 2013, дипломная работа

Цель исследования: Изучение влияние родительского отношения на преобладающие мотивы к учебной деятельности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста и разработка коррекционных мероприятий.

Задачи:
1. Изучить психолого-педагогическую и медицинскую литературу по проблемам мотивов, мотивации, особенностей родительского отношения, характеристику часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.
2. Подобрать комплекс методик, позволяющих изучить особенности проявления преобладающих мотивов к учебной деятельности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.
3. Подобрать комплекс методик, ориентированных на выявление родительского отношения часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.
4. Определить состав контрольной и экспериментальной группы.
5. Выявить исходный уровень проявления преобладающих мотивов к учебной деятельности часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (констатирующий эксперимент).
6. Разработать и внедрить коррекционные мероприятия, направленные на формирование познавательного мотива часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (формирующий эксперимент).
7.Определить эффективность коррекционных мероприятий по формированию познавательного мотива часто болеющих детей старшего дошкольного возраста (контрольный эксперимент).
8. Обобщить полученные результаты и разработать рекомендации для воспитателей и родителей по развитию познавательного мотива часто болеющих детей старшего дошкольного возраста.

Влияние самооценки на успешность обучения в младшем школьном возрасте

31 Октября 2011, дипломная работа

При всем многообразии форм обучения и педагогических учреждений, возникающих в настоящее время, основными по-прежнему остаются задачи обучения и воспитания детей и контроль за этими процессами. В контексте идей личностно-ориентированной сферы образования проблема оценивания в учебно-воспитательном процессе приобретает новые формы и содержание. Широкое распространение феномена оценки в учебно-воспитательном процессе школы послужило причиной того, что оценивание учителем результатов учебной деятельности учащихся и самооценивание выделилось в последние годы в самостоятельное направление.

Влияние самооценки на успешность обучения в младшем школьном возрасте

17 Марта 2012, курсовая работа

Предмет - причины неуспеваемости учащихся
Цель — определение типичных трудностей младшего школьника с различным уровнем самооценки, вызванных неуспеваемостью, v путей их преодоления.
Задачи исследования:
1. Проанализировать психолого-педагогическую литературу по изучаемой проблеме.
2. Выявить особенности развития самооценки младших школьников, имеющих трудности в обучении.
3. Изучить причины неуспеваемости в младшем школьном возрасте.
4. Определить направления и содержание развивающей работы по оказанию помощи ребенку.

Влияние семьи на становление личности

24 Апреля 2012, курсовая работа

Цель и задачи работы: Изучение влияния семьи на становление личности.