Рефераты по педагогике

Артикуляционная работа в начальной школе

21 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной работы является анализ артикуляционной работы и раскрытие ее значимости для развития и совершенствования всех видов речевой деятельности.
Задачи:
Изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по теме исследования.
Выявить особенности артикуляционной работы на уроках обучения грамоте.

Аспекты перевода музыкальных текстов с английского на русский язык

15 Октября 2012, курсовая работа

Обширное развитие музыкальной культуры создает ряд серьезных требований перед информационно - справочной литературой. В наше время - время огромного увеличения масштабов художественной деятельности, в условиях интенсивного роста знаний и усложнения терминологии необходимыми спутниками в жизни каждого музыканта становятся словари и справочники разного типа и назначения.

Ата-аналарды педагогикалық, психологиялық таным негізінде серіктестікке тарту жолдары

11 Марта 2013, доклад

Жас ұрпақты жан-жақты жетілген, ақыл-парасаты, ой-өрісі биік азамат етіп тәрбиелеу- қоғамымыздың ең өзекті мәселесі. Бала тәрбиесінің алғашқы алтын қазығы-жанұясы.Жанұялық тәрбие ата-ана мен бала арасындағы қарым-қатынастық жүйені ғыым мен өнер ретінде жан-жақты меңгерту қажет. Сондықтан,мұғалім мен ата-аналардың өзара қатынасы міндеттерінің ең негізгісі-психологиялық-педагогикалық білімдерін көтеру болып табылады.

Ата-анамен жұмыс

17 Февраля 2013, курсовая работа

Қай елде, қай кезде болмасын, бала тәрбиесін ерекше дамытушы да, ілгері апарушы да-балалар, яғни бүгінгі ұрпақ-ертеңгі елдің болашағы. Мен баяндамамның алғы сөзін шығыс ғұламасы Әл-Фарабидің сөзінен бастағым келеді: «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім-адамзаттың хас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» делінген. Осыған байланысты мектебімізде баланы өмірге бейімдеуде мектеп, мұғалім және ата-ананың орны бөлек. Мақсаты: Мектеп, ата-ана, ұстаз болып бірігіп, сапалы білімді, саналы тәрбиелі, салауатты ұрпақ тәрбиелеу. 1. Сынып жетекшінің атқаратын міндеті 2. Ата-ананың атқаратын міндеті 3. Бірлесіп жасалатын жұмыс, күтілетін нәтиже

Аттестаия педагогов

12 Сентября 2013, контрольная работа

Аттестация педагогических кадров – это аттестация специалистов массовой профессии. Изменения прошедших лет привели к необходимости обновления не только процедуры и методики аттестации, но и сути самой ее концепции.
Аттестация педагогических работников – это комплексная оценка уровня их квалификации, профессионализма и продуктивности педагогической деятельности. Целью аттестации является определение соответствия уровня профессиональной компетентности педагогических и руководящих работников требованиям к квалификации при присвоении им квалификационных категорий.

Афферентная моторная афазия

19 Октября 2012, реферат

Центральным расстройством является нарушение кинестетической афферентации произвольных оральных движений. Больные теряют способность совершать по заданию те или иные движения языком, губами и другими органами артикуляции. Непроизвольно эти движения могут быть легко выполнены ими, поскольку не имеется парезов, ограничивающих объем оральных движений - оральная апраксия.

Ақпараттық технологияларды пайдалану

07 Февраля 2013, доклад

Ақпараттық – коммуникациялық технологияның келешек ұрпақтың жан – жақты білім алуына, іскер әрі талантты, шығармашылығы мол, еркін дамуына жол ашатын педагогикалық, психологиялық жағдай жасау үшін де тигізер пайдасы аса мол.
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді.

Білім базасы

03 Ноября 2012, дипломная работа

Есептеу техникасы дамуының қазіргі кезеңі ЭЕМ бағдарламалық қамтамасына жасанды интеллект элементтерінің кіруімен сипатталады. Білім базалары (ББ) осыған байланысты жасалған. Бағдарламалық қамтаманың объектілерінің тек нақты фактілері кіретін мәліметтер базасынан олардың айырмашылығы - ББ-ға концептуалды, түсініктеме мәліметтері кіреді. Олар табиғи тілде жазылады да, одан басқа объектілер сыныбы туралы мәліметтер де кіреді (олардың байланыстары, қасиеттері).

Білім беру жүйесі

29 Ноября 2011, реферат

Білім беру жүйесі - сабақтастығы бар білім беру бағдарламалары мен әр түрлі деңгей мен бағыттағы мемлекеттік білім беру стандарттары жүйесінің, оларды әртүрлі ұйымдастыру құқықтық формадағы, типтегі және түрдегі білім беру мекемелерінде іске асырушы тармақтардың, сонымен бірге білім беруді басқару органдары жүйесінің жиыны.

Білім беру жүйесі

28 Февраля 2013, реферат

Қазақтың кең-байтақ өлкесінде білім ісінің пайда болып, даму тарихы да өзінің ілкі бастауларын сонау ерте замандардан алады. Қазақстан жерінде, әсіресе, оның отырықшы аудандарында орта ғасырдың ерте дәуірінде - ақ (VII-VIII ғ.ғ) көптеген мектептер (мұсылманша бастауыш оқу орны) мен медреселер, діни білім беретін ортадан жоғары оқу орындары жұмыс істей бастағаны тарихтан белгілі.

Білім беру технологиялары

21 Ноября 2012, курсовая работа

Білім - әлеуметтік тәжірибенің бірінші элементі болса, оның екінші элементі - әлеуметтік тәжірибедегі іс-әрекет тәсілдерін оқушыға үйрету, білімді қолдануға дағдыландыру, дәлірек айтсақ адамзат жасаған іскерлік пен дағдыларды меңгерту.Білім мазмұны балаларға "Нені оқыту керек?" — деген сұраққа жауап береді. Бала тағдыры көбіне оның білімінің саны мен сапасына байланысты. Білім беру мазмұнының теориялық мәселелерін және оны іріктеу жолдарын В.В.Краевский, И.Я.Лернер, В.С.Леднев, М.Н. Скаткин, т.б. зерттеді.И.Я.Лернердің анықтамасы бойынша "білімнің мазмұны дегеніміз - оқушыға берілетін білім, іскерлік және дағды жүйесі, шығармашылық іс-әрекет, әмоциялық қарым-қатынас тәжірибесі".
Ең бастысы, білімнің мазмұны жеке тұлғаны жан-жақты үйлесімді дамыту керек. Білім құрылымы төрт бөліктен тұрады. Білім жалпы білімнің мазмұнындағы негізгі элемент, болмысты тану, табиғат, қоғам және ой заңдарын ашу нәтижесі, әлеуметтік-тарихи тәжірибе процесінде адамдардың жыйнаған тәжірибесі.Бағдарламаның бөліктері: 1) пәнді оқудағы мақсат, оқушылардың білім, біліктілік және дағдыларына қойылатын негізгі талаптар, оқыту нысандары және әдістері туралы жазылған түсінік хат; 2) зерделенетін материалдың тақырыбы, оның мазмұны; 3) жекелеген сұрақтарды оқуға керекті шамамен берілген уақыт; 4) мазмұнның негізгі бөліктерінің тізімі; 5) пәнаралық байланысты жүзеге асыруға берілген нұсқаулар; 6) оқу жабдықтарының және көрнекі құралдардың тізімі; 7) ұсынылатын әдебиеттер.
Білім көзіне орай топтастырудың жəне бір реті - бұл көрнекілік əдістер. Көрнекі əдістерді пайдалану барысында ақпараттық материалды игеру оқу процесінде көрнекі құралдар сүлбе (схема), кесте, сурет, модельдер, приборлар, техникалық құралдарды тікелей қолдануға тəуелді. Бұлардың бəрі оқушының сезім тетіктеріне ықпал жасауға негізделіп, сөздік жəне практикалық əдістермен бірге пайдаланылады.

Білім беруде педагогтың құзырлығы мен тұлғалық сапалары

26 Января 2013, дипломная работа

ХIХ ғасырдың екінші жартысында Г. Н. Потанин жазып алған Уәлихановтардың отбасына қатысты әңгімеде былай делінеді: «Уәли ханның екі қыстауы болған, бірі - Көкшетаудың шығыс жағындағы хан көлінде, екіншісі - Сырымбетте. Абылайдың бәйбішесі Сайманнан өрген ұрпақтар қазір де сонда (яғни, Бурабай жағасында) тұрады. Айғанымның (Уәли ханның кіші әйелі) балалары Сырымбетте»*3.

Бала психологиясы

27 Февраля 2013, доклад

Бұл кезең түрлі жастағы дағдарыстан бұрын зерттелген. Бірақ оның пайда болу себебі мен мәніне жете зейін аударылмаған. Осы орада сәбидің қаз-қаз басып жүруі туралы жоғары даму заңдлықтарының жеке кезеңдеріндегі сапалы өзгерістер жайын да сөз қозғап отырмыз. Сәби бірден тәй-тәй басып жүріп кете алмайды, дегенмен, бірен-сараң болса да ондай балалар бар. Бірден жүрш кететін сәбиді мұқият зертгеу нәтижелері оның бойында әлі де анықтала қоймаған жасырын ерекшеліктері бола-болатындығын көрсетеді. Алайда құпия сыр сәби жүре бастағаннан жоғалатынын байқаймыз.

Балабақшада мәдени бос уақытты ұйымдастыру

11 Марта 2012, курсовая работа

Қазіргі кезде бала өміріндегі маңызды қажеттілік мәдени бос уақыт,психологиялық және эмоционалдық сфераларындағы қиын жағдайларға қарсы тұра білу жолдарын іздестіру болып табылады.Балалық өмір шығармашылық әлемнің жан жақтылығы мен оның байлығын көрумен өту керек, себебі дәл мектепке дейінгі балалық шақта балалардың эстетикалық сезімге,көркем мәдениетке,мідени іс әрекетке деген қажеттіліктер қаланады.

Балалар ойыны және оның ерікті дамытудағы мәні курстық жұмыс

19 Февраля 2013, курсовая работа

Бұл курстық жұмыстың мақсаты: Балалар еркінің дамуындағы ойынның
Зерттеудің міндеті: 1. Балалар ойыны және ерікке байланысты
Курстық жұмыс құрылымы: Курстық жұмыс кіріспеден, ІІ тараудан,
І тарау. Баланың психикалық дамудағы ойынның рай.
Ойын әретінде баланың психикалық қасиеттері мен жеке басының
Ойын әрекеті психикалық процестер ырықтылығының қалыптасуына әсер етеді.
Ойын жағдайлары мен ондағы іс-әрекеттер мектепке дейінгі шақтағы
Сонымен қатар ойын әсіресе баланың сюжетті рольді ойынындағы
Ойна тілдің дамуына өте зор ықпал етеді.

Балаларды мектепте оқуға әзірлеуде сөйлеу тілін дамытудың жұмыстары

10 Марта 2012, курсовая работа

Қазақ тілінің сөйлеу ауқымы өз дәрежесінде өсіп, кеңейіп келеді. Тілдік қатынас адамның ойлау, пайымдау, сөйлеу, тыңдау, түсіну, айту, пікірлесу т.б. әрекетіне тікелей қатысты құбылыс.
Олай болса, сөйлеу тілін дамыту барысында тілдік қатынастың аса маңызды түрі - ауызша сөйлеп үйреніп жатады, ол сөздерді байланыстырып айту арқасыңда жүзеге асады. Балаларды мектепте оқуға әзірлеуде сөйлеу тілін дамыту – баланың сөздік қорын дамыту, ойлаған ойын өз еркінше басқа адамға жеткізе алу, оның сөзін түсіне білу, қысқаша айтқанда еркін сөйлей білуге үйрену. Осыдан келіп сөйлеу тілін дамыту жұмысының кең аялы екенін көреміз.

Балаларды қоршаған ортамен таныстыру

27 Февраля 2013, реферат

Мектепке дейінгі мекемелерде баланың тілін дамытуға байланысты жүргізілетін жұмыстардың өзіндік жүесі бар. Тіл дамыту жұмыстары оқу, тәрбие және ұйымдастыру іс-шаралары жұмыстары барысында жүзеге асады. Ғылым мен мәдениеттің қазіргі заманғы дамыған дәрежесі жас мамандардың өз пәнін терең игерген жан-жақты дамығанын міндеттейді. Осыған орай тәрбиеші педагогтарға мәнерлеп оқуды өздерінің кәсіби міндеті деп игеру жүктеледі. Міне, осы жайлардың бәрі балабақшадағы білімдерді дайындауда мәнерлеп оқу бірнеше бөлімдерге бөлінеді:

Балалық кезеңдегі қабілет нышандарының байқалуы және оны жетілдіру жолдары

12 Апреля 2013, курсовая работа

Қазақстан Республикасы мемлекеттілігінің және демократиялық, нарықтық экономикасы бар құқықтық қоғамды құрудың күрделі үрдісін басынан кешіруде. Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа жолдауында елдің 2030 жылға дейінгі стратегиялық басымдылықтары анықталған. Онда айтылғандай, алдағы ғасырға экономикалық және әлеуметтік өрлеудегі басты фактор «адамдардың өздері, олардың еріктері, күш- қуаты, табандылығы және білімдері» болып табылады.
Курстық жұмысымыздың өзектілігі: Қабілет – бір іс-әрекет орындаудағы тұлғаның жеке дара қасиеті. Сонымен бірге іс-әрекетті берілген уақыт ішінде жүзеге асыру мүмкіндік беретін сапалар, мүмкіндік, білік, тәжірибе, шеберлік, талант т.б.

Баланың өмірінде ойынның маңызы

31 Октября 2013, доклад

«Балаға ең керегі ойын.Ең мағыналы мектебі, бар қызығы мол ойын.Ойында бала көргенін,білгенін екшелейді,үйренгенін нығайтып бекітеді.Тек ойын кезінде ған бала еркін сөйлейді.Не айту керек дегенге мән беріп жатпайды,өзінің көкейіндегісін ғана айтады.Бала ойында сызбалар мен арнайы үлгілер болмайды.

Балаңыз неге сөйлемейді

19 Февраля 2013, лекция

Ең алдымен баланың ортасы, яғни ата-анасымен, үйдің үлкендерімен, құрдастарымен байланысы әсер етеді. Байқап жүргеніміздей қайсыбір ата-аналар баланың жетілуіне өздерінің тікелей әсері барлығын жете түсінбейді, эмоциялық қарым- қатынасқа түспейді. Баланы еркелету,бірге ойнау, жас ерекшелігіне байланысты ойыншықтар алып беру сияқты бала үшін маңызды қажеттіліктерді ескермейді.

Бастауыш мектеп оқушыларына сөз тіркесі туралы ұғым беру арқылы сөйлеу тілі мен ойын дамыту

13 Февраля 2013, дипломная работа

Диплом жұмысының міндеттері:
Бастауыш мектеп оқушыларына тілдік ұғымдарды түсіндірудің
оңтайлы жолдарын анықтау;
Шәкірттердің сөз тіркесін дұрыс қолдану дағдыларын
қалыптастыру;
3.Бастауыш мектеп оқушыларының сөйлеу тілін дамыту жолдарын
айқындау.

Бастауыш мектеп оқушыларының жаңа технологияны қолданып оқыту арқылы тілін дамыту

21 Ноября 2011, дипломная работа

Диплом жұмысының көкейкестілігі.Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс қалыптасқан азамат етіп тəрбиелеуде бастауыш мектептің алатын орны ерекше. Мектеп қазіргі қоғамның дамуымен, əлеуметтік практикамен тығыз байланысты. Мектеп өмірі балаға жаңа əлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің қалыптасуына негіз салады.

Бастауыш мектептің математика сабағында дидактикалық ойындарды қолдану маңызы

22 Марта 2012, курсовая работа

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Адамның жан дүниесінің дамып жетілуі, әлеуметтік өмірге бейімделіп тіршілік етуі әр түрлі іс-әрекеттермен шұғылдану барысында қалыптасады. Сондай іс-әрекеттің бір саласы—ойын әрекеті.
Баланың психикалық даму үрдісінде ойын әрекетінің тағылымдық және тәрбиелік маңызы осы заманғы тәлім-тәрбие психологиясында өзекті мәселе болып саналады. Ойын әрекетінде баланың денесі мен ақыл-ойы дамып, өзін қоршаған ортаның заттарымен құбылыстарын танып біледі.

Бастауыш сынып оқушыларын бейнелеу өнері арқылы эстетикалық тәрбиеге баулу

19 Апреля 2012, курсовая работа

Бастауыш сынып оқушыларын бейнелеу өнері арқылы эстетикалық тәрбиеге баулу
Қазіргі таңда бастауыш мектепте оқыту барысындағы мәселелердің бірі-оқушылардың эстетикалық талғамын дамыту, сол арқылы олардың бойында адамгершілік, мейірбандық, имандылық қасиеттерін қалыптастыру. Әр баланың көркемдік ойлау қабілітін дамыта отырып, шығармашылық, қиал сезімін дамыту. Ал, осы мәселелер мектеп қабырғасында әлі де болса өз мәнінде шешілмей келеді. Соның салдарынан оқушылардың сабаққа ынтасының төмендеуі, енжарлық етек алуда.

Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру

11 Ноября 2011, дипломная работа

Осы Курстық жұмыста мен «Бастауыш сынып оқушыларына экологиялық тәрбие беру» тақырыбын тереңірек талдап, толығырақ зерттеп көрсетемін.
Ең алдымен жалпы «табиғатқа» қысқаша тоқталып өтетін болсам - адам баласы өмірінің материалдық және рухани тіршілігінің бір-ақ табиғи тірегі бар. Ол табиғат.
Табиғатсыз адам жоқ, онсыз адам жайлы сөз етуге болмайды. Ал табиғат адам өмірінің барлық қажетін толық өтей алу үшін, ол міндетті түрде ештеңемен ластанып, уланбаған болуы тиіс. Мұны біз табиғат тазалығы дейміз. Табиғаттың тазалығын сақтайтын да, оны ластап улайтын да адам. Адам өзінің де, табиғаттың да қаласа досы, санасы іс-әрекет жасаса жауы бола алады. Табиғаттың мол қазынасын парықсыз шашып, төгетін- адам, адам құрайтын қоғам.

Бастауыш сынып оқушыларының шыәармашылық қабілеттерін арттыру жолдары

17 Февраля 2013, реферат

Ол үшін жалықпай жаңа инновациялық технологияларды өз жұмысымызда пайдаланып, сонымен қатар оқушыларды мадақтап, ынталандырып отырған орынды. Баланың қиялын дамыта отырып, ойын дамытамыз. Ойы дамыған шәкіртіміздің танымдық қызығушылығы арта отырып, шығармашылық әрекеті жоғары деңгейге көтеріледі.

Бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық қабілетін дамытудың жолдары

13 Мая 2012, курсовая работа

Курстық жұмыста эстетикалық тәрбиенің түрлері, бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін қалыптастыру, дамыту жолдары көрсетілген. Ұсынылып отырған эстетикалық тәрбиені дамытудың жолдары практика жүзінде дәлелденген. Бастауыш сынып оқушыларына эстетикалық тәрбие берудің мақсаты - өнердегі, табиғаттағы және бүкіл қоршаған өмірдегі әсемдік құралдары арқылы балаларды жанын сұлуландыратын жақсы қасиеттерге бет бұрғызу, жаман қасиеттерден жирендіру. Бұл мақсатты іске асыру үшін бастауыш сынып оқушыларын эстетикалық тұрғыдан тәрбиелеуге көркем шығармаларды пайдалану жөніндегі теориялық жағынан негізделген ғылыми-әдістемелік ұсыныстар мен дидактикалық кешендер құруды қолға алу керек.

Бастауыш сыныпта бейнелеу өнері сабағы арқылы оқушылардың танымдық қызығушылықтарының қалыптастырудың әдістемесі

21 Ноября 2011, курсовая работа

Тақырыптың көкейкестілігі: Дәл қазіргі кезге білімнің кең көлемді қоры жиылған бастауыш сынып оқушыларының танымдық іс-әрекетін қалыптастыру мәселесіне тоқталып өтетін болсақ: оқытудың әр түрлі әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, терең білімді, ізденімпаз, барлық іс-әрекеттерінде шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлға тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. Демек, мектептегі оқу үрдісі оқушылардың танымдық белсенділігін арттырып, шығармашылық әрекетін дамытуына жол ашуы қажет.

Беглость, как фактор формирования полноценного навыка чтения во 2 классе

15 Июля 2011, курсовая работа

Цель исследования: беглость, как фактор формирования полноценного навыка чтения во втором классе.
Для овладения важными для педагогической деятельности умениями и навыками развитой речи необходимо опираться на теорию развития речи.
Дети должны учиться образцовой речи на образцовых примерах. Но и речь учителя должна быть правильной, выразительной, эмоциональной и четкой, что требует от будущего учителя младших классов овладения всем комплексом знаний по стилистике и культуре речи.

Безнадзорность

03 Апреля 2012, курсовая работа

Социальные потрясения во всем мире и в России, в частности, сопровождаются повсеместным ростом девиантного поведения в молодежной среде. На сегодняшний день остается актуальной проблема безнадзорности, как одна из форм проявления девиации. Судьба безнадзорника трагична, его развитие деформировано. В реальной жизни причинами безнадзорности являются социально-экономические, социально – психологические и психологические условия.