Рефераты по финансовому праву

Поняття та види порушення податкового законодавства

26 Ноября 2011, контрольная работа

Інтенсивний розвиток ринкових механізмів вимагає пере¬творення всіх елементів системи оподаткування. З'являються нові податки, механізми їх обчислення і сплати, конкретизу¬ються повноваження органів влади різноманітних рівней і ком¬петенції. З'являється податкова поліція, принципово змінюється набір і зміст функцій, що виконують контрольно-ревізійні уп¬равління. Подібні зміни пов'язані з необхідністю підсилення контролюючих механізмів у галузі оподаткування, що виклика¬не бурхливим зростанням і якісним перетворенням податкових важелів.

Порядок відкриття та використання рахунків суб’єктами підприємництва

21 Декабря 2011, реферат

1. Вибір обслуговуючого банку і типу рахунка.
2. Подання та оформлення усіх необхідних документів.
3. Повідомлення податкової служби про відкриття рахунка.

Права и обязанности налоговых органов в области финансового контроля

14 Января 2012, курсовая работа

Основной целью данной курсовой работы является изучение сущности финансового контроля, осуществляемого налоговыми органами, с учетом последних изменений в российском законодательстве.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить задачи:
- изучить цели и задачи финансового контроля
- рассмотреть формы и методы финансового контроля, осуществляемого налоговыми органами;
- изучить права и обязанности налоговых органов;
- исследовать особенности проведения налоговых проверок;

Правові основи валютного контролю

27 Ноября 2011, реферат

На мою думку метою валютного контролю є забезпечення додержання Валютного законодавства під час здійснення валютних операцій. Для досягнення мети валютного контролю органи валютного контролю в межах своєї компетенції визначають відповідність здійснюваних валютних операцій чинному законодавству і наявність необхідних для них ліцензій та дозволів; перевіряють виконання резидентами зобов’язань в іноземній валюті перед державою, а також зобов’язань про продаж іноземної валюти на внутрішньому ринку України; обґрунтованість платежів в іноземній валюті; перевіряють повноту й об’єктивність обліку та звітності з валютних операцій, а також з операцій нерезидентів у валюті України.

Правові основи страхування

04 Апреля 2013, лекция

1. Поняття, роль, значення та функції страхування.
2. Основні галузі (форми) та види страхування.
3. Поняття та зміст загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Правова охорона торгової марки

18 Февраля 2013, реферат

Характеризуючи, організаційну структуру(підрозділи) виділяються: тракторо-рільнича бригада, пасіка, овочівницька бригада, зернотік, пекарня, млин, молочно - товарна ферма, ремонтні майстерні, водолазна станція. Д

Правовая характеристика денежной системы РФ

12 Ноября 2012, контрольная работа

Цель работы – анализ денежной системы РФ. Для ее реализации поставлены следующие задачи:
исследовать понятие и структуру денежной системы России
проанализировать специфику правового регулирования отдельных ее элементов.

Правовая характеристика налоговой системы РФ

09 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотрение и анализ налоговой системы РФ, выявление ее недостатков и проблем, разработка предложений по ее совершенствованию.
Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:
описать действующую в Российской Федерации налоговую систему и законодательную базу ее построения;
выявить недостатки налоговой системы, создать предложения по её совершенствованию;
изучить налоговые доходы федерального бюджета РФ, проанализировать их структуру и динамику;

Правове регулювання процесу фінансового контролю

02 Февраля 2013, курсовая работа

Мета і завдання полягає у тому, щоб на основі узагальнення правозастосовної діяльності органів фінансового контролю, врахування досягнень юридичної та економічної наук, аналізу вітчизняного і зарубіжного законодавства розкрити
правові проблеми процесу фінансового контролю як самостійної правової форми діяльності органів фінансового контролю.
Відповідно до поставленої мети були визначені основні завдання:
з’ясувати поняття, сутність та ознаки процесу фінансового контролю;
проаналізувати еволюцію поглядів на процес фінансового контролю;
визначити поняття та стадії процесу фінансового контролю;
охарактеризувати зміст та порядок здійснення контрольних дій на кожній стадії процесу фінансового контролю;
визначити основні гарантії зміцнення законності при здійсненні фінансового контролю;
розкрити значення контрольно-процесуальної форми у зміцненні законності у сфері фінансового контролю;
розробити рекомендації щодо вдосконалення нормативно-правових актів, які стосуються порядку проведення контрольних дій.

Правовий статус державних органів, які здійснюють фінансовий контроль в Україні

13 Февраля 2013, курсовая работа

Мета курсової роботи. Оскільки фінансовий контроль – одна з найважливіших функцій державного правління, то для забезпечення
належного його виконання задіяно досить багато органів державної влади. Тому метою курсової роботи є детальна характеристика правового статусу таких органів та аналіз проблем та перспектив їх діяльності.
Завдання:
-охарактеризувати діяльність Верховної Ради України,щодо здійснення фінансового контролю;
-визначити правовий статус Президента України та органів виконавчої влади загальної компетенції у сфері фінансового контролю;
-розглянути повноваження інших органів загальної компетенції щодо здійснення фінансового контролю;
-визначити контрольні повноваження Рахункової палати у сфері здійснення фінансової діяльності;
-охарактеризувати діяльність Міністерства фінансів України та Державного казначейства України у сфері фінансового контролю;
-розкрити основний зміст правового статусу органів державної контрольно-ревізійної служби України;
-розглянути основні аспекти здійснення фінансового контролю органами Державної податкової служби та Державної пробірної служби України.

Правовое положение кредитных организаций

14 Сентября 2013, курсовая работа

Целью написания данной работы является освещения гражданско-правового положения кредитных организаций в России.
Для достижения цели данной работы следует решить следующие задачи:
- Описать историю образования кредитных организаций в России и за рубежом;
- Привести подробное описание порядка регистрации и общего положения кредитных организаций;
- Изучить актуальные проблемы, приложить пути их решения.

Правовое положение Центрального Банка Российской Федерации

08 Ноября 2012, реферат

Центральный Банк Российской Федерации играет большую роль в жизнедеятельности и функционировании государства и общества, обеспечивая нормальное функционирование, благоприятные условия развития и устойчивость экономики страны, в пределах полномочий, предоставленных ему Конституцией РФ и федеральными законами. На ранних стадиях развития кредитной системы отсутствовало четкое разграничение между центральными и коммерческими банками. Коммерческие банки широко использовали выпуск банкнот как один из источников мобилизации капитала. По мере развития кредитной системы происходил процесс централизации банкнотной эмиссии в немногих крупных коммерческих банках, в результате чего монопольное право выпуска банкнот закрепилось за одним банком, пользовавшийся всеобщим доверием коммерческих банков, чьи банкноты могли успешно выполнять функцию всеобщего кредитного орудия обращения. Первоначально такой банк назывался эмиссионным или национальным, а в дальнейшем - центральным банком, что соответствовало его главенствующему положению, центральный банк служит осью, центром кредитной системы.

Правовое полохение хозяйствующих обществ

22 Февраля 2012, контрольная работа

Хозяйственными товариществами и обществами признаются коммерческие организации с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным фондом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом или обществом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собственности (статья 63 ГК РБ).

Правовое регулирование аудиторского контроля

01 Апреля 2012, реферат

Возрастающее значение института частной собственности, расширение сфер деятельности экономических субъектов и усложнение условий хозяйствования создали в Российской Федерации потребность в организации новых, присущих исключительно рыночным отношениям способов упорядочения финансовой деятельности, наиболее перспективным из которых в настоящее время является аудиторский (иногда его называют – финансовый) контроль.

Правовое регулирование безналичных расчетов на территории РФ

02 Марта 2013, дипломная работа

Цель дипломной работы – изучение порядка осуществления коммерческими банками безналичных расчетов и их правовое регулирование.
Для достижения этой цели поставлены и последовательно решены следующие задачи:
изучить российское законодательство, регулирующее организацию безналичных расчетов банков;
ознакомиться с основными направлениями работы по осуществлению безналичных расчетов юридических лиц;
ознакомиться на практике с проведением платежей по счетам юридических лиц и другим операциям по обслуживанию клиентов;
выявить положительные и отрицательные параметры в работе отдела РКО банка;
выявить ряд проблем, тенденции развития и совершенствования безналичных расчетов на территории России.

Правовое регулирование бюджетного процесса в Российской Федерации

10 Декабря 2010, контрольная работа

Цель работы: изучить механизм формирования бюджетного процесса; его регулирования; ответственность за нарушение бюджетного законодательства.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в современных условиях многократного повышения значения механизма обеспечения функционирования бюджетной сферы, обострения бюджетных горизонтальных (между субъектами Федерации) и вертикальных (между центром и регионами, субъектами Федерации и муниципальными образованиями) противоречий, катастрофического снижения бюджетной дисциплины проблема эффективности бюджетного строительства и бесперебойного функционирования бюджетной системы приобретает особую актуальность, но в рамках финансовой науки не исследовалась.

Правовое регулирование валютного контроля

13 Января 2011, курсовая работа

В настоящей работе я решила рассмотреть правовые основы валютного контроля, в том числе основные понятия, систему контролирующих органов и методы осуществления валютного контроля.

Правовое регулирование государственных доходов

14 Апреля 2012, реферат

Государственные доходы являются неотъемлемой частью экономики страны. Поэтому необходимо четкое регулирование поступлений доходов, которое закреплено в нормативно-правовой базе.

Источники бюджетных доходов, формы мобилизации денежных средств бюджет зависят от системы и методов хозяйствования, а также от решаемых обществом экономических задач. До 1990 г. доходы государственного бюджета СССР базировались на денежных накоплениях государственных предприятий. Они составляли более 90% общей суммы дохода бюджета и в основном слагались из двух платежей - налога с оборота и платежей из прибыли. Введенные в 1980-х гг. нормативные платежи из прибыли в виде платы за производственные фонды, трудовые ресурсы и др. уже не смогли изменить систему платежей, и она продолжала ориентироваться на конкретные результаты деятельности отдельных предприятий. Отсутствие объективных критериев, в соответствии с которыми обоснованно определялась бы доля участия каждого субъекта хозяйствования в формировании бюджетного фонда страны, приводило к подрыву финансовой самостоятельности предприятий, пренебрежению их экономическими интересами.

Правовое регулирование денежного обращения в Российской Федерации

16 Мая 2012, курсовая работа

Финансовое право Российской Федерации – наука и отрасль в современных условиях становления рыночной экономики, замены прежнего механизма управления экономическими процессами новыми методами хозяйствования – выдвигается в число ведущих отраслей отечественного права, играя все более значительную роль в реализации экономической, социальной, национальной политики государства.

Правовое регулирование денежного обращения в РФ

28 Ноября 2011, контрольная работа

Деньги – один из основных феноменов экономической жизни – выступают в качестве реальной связи хозяйствующих субъектов государства. Нет ничего удивительного в том, что теории денежного обращения посвящали свои труды выдающиеся мыслители прошлого времени и нынешней эпохи. Хорошо функционирующая денежная система способствует максимальному использованию материальных и трудовых ресурсов. И наоборот, разбалансированная денежная система нарушает кругооборот доходов и расходов, парализует жизненную силу общес

Правовое регулирование налоговых отношений в РФ

22 Октября 2012, контрольная работа

Цель исследования заключается в анализе налоговых правоотношений, выявлении их особенностей и специфики состава по сравнению с иными финансовыми правоотношениями, определении их места и роли в процессе реализации налоговой политики государства в целях повышения эффективности налогообложения. Данные цели определили задачи исследования:
- изучить налоговое законодательство;
- изучить основные институты налогового права
- определить правовой статус и функции налоговых органов РФ

Правовое регулирование налогообложения в России

12 Апреля 2012, курсовая работа

В современной науке отдельные периоды истории налогообложения и налогового права рассматриваются в работах М. Буланже, АВ. Брызгалина, И.С. Зуйкова, Л.В. Зуйковой, АД. Мельника, В.А Парыгиной, С.Г. Пепеляева, А.А Тедеева, В.А Tимошенко, ЮЛ. Титова, А.В. Толкушкина, И.В. Торопицына Н.И. Химичевой, Д.Г. Черника и др. Наконец, одним из первых системных исследований отечественной истории налогов и налогообложения стала опубликованная в 2001 г. работа АВ. Toлкушкина «История налогов в России».

Правовое регулирование обязательного государственного страхования за счет средств бюджета в Российской Федерации

11 Февраля 2013, курсовая работа

Страхование как система защиты имущественных интересов граждан, организаций и государства является необходимым элементом социально-экономической системы общества.
Страхование является самостоятельным звеном финансовой системы России. Оно выступает в двух обособленных формах: в форме социального страхования (специального страхования) и собственно страхования, связанного с непредвиденными событиями.

Правовое регулирование порядка определения и распределения прибыли государственными и муниципальными унитарными предприятиями

18 Декабря 2011, реферат

В работе ставится цель рассмотреть теоретические аспекты планирования, формирования и использования прибыли на государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
Актуальность данной темы состоит в сегодняшнем неправильном, на мой взгляд, порядке распределения прибыли на государственных предприятиях после её корректировки и уплаты налогов.

Правовое регулирование установления и взимания налогов на территории РФ

27 Марта 2012, курсовая работа

В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку период налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного регулирования экономики. От того, насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функционирование всего народного хозяйства. Именно налоговая система на сегодняшний день оказалась, пожалуй, главным предметом дискуссий о путях и методах реформирования, равно как и острой критики.

Правовое регулирование финансового контроля в РФ

03 Мая 2012, курс лекций

Финансовый контроль – одна из завершающих стадий управления финансами. Необходимость финансового контроля вытекает из сущности финансов как денежных отношений. Эти отношения затрагивают интересы государства, работников предприятия, контрагентов предприятия.
Финансовый контроль является формой реализации контрольной функции финансов.

Правовое регулирование экономики в Российской Федерации

04 Января 2012, реферат

Цель работы – изучить правовое регулирование экономики.
В соответствии с целью курсовой работы необходимо решить следующие задачи:
- рассмотреть понятие правого регулирования экономики;
- охарактеризовать экономическую роль правового государства;
- раскрыть основы правового регулирования экономики в Российской Федерации;
- изучить правовое регулирование различных сфер экономики в Российской Федерации

Правовое регулирование, создание и функционирование коммерческих банков

11 Января 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является исследование правового регулирования, создания и функционирования коммерческих банков.
Для реализации поставленной цели нам необходимо решить ряд задач:
• Изучить появление банков на территории России;
• Дать определение коммерческому банку;
• Рассмотреть порядок создания коммерческих банков;
• Определить законы, регулирующие порядок создания и лицензирования коммерческих банков;

Правовой статус Центрального Банка России

17 Марта 2011, курсовая работа

Цель работы - изучение правового статуса Центрального Банка Российской Федерации и проводимой им денежно-кредитной политики.

Задачами данной работы являются:

1. Определить сущность Центрального банка России и его роль в развитии банковской системы.

2. Выявить и охарактеризовать основные функции Банка России

3.Определтить правовые особенности банковского контроля и надзора.

Правовой статус Центрального банка РФ

28 Января 2013, контрольная работа

Банк - обладает колоссальной финансовой мощью, и значительным денежным капиталом. Банк привлекает денежные средства, размещает их на условиях возвратности и платности, а так же размещает денежные вклады, привлекает и предоставляет кредиты и совершают другие, не противоречащие закону и предусмотренные их уставом операции, начиная от ведения счетов и заканчивая оказанием консультационных услуг.