Рефераты по делопроизводству

10 принципов правильной бизнес визитки

19 Февраля 2013, лекция

Правильная визитка - простейший, но в то же время необычайно эффективный бизнес-инструмент. Сравнительно малое количество информации, представленной на визитке, предусматривает особый, скурпулезный подход к ее разработке и изготовлению.

Zurich в России в XIX веке

03 Декабря 2011, доклад

Zurich впервые вышел на российский рынок еще до революции, в 1883 году. В первые же годы работы здесь Компания стремительно растет. Основным видом страхования Zurich в России было страхование физических лиц от несчастного случая. В том числе, активно продавались страховые полисы, защищавшие работников предприятий от несчастного случая на производстве (к 1886 г. четвертая часть премий в России и Финляндии, входившей в Российскую империю, была получена именно за счет этого вида страхования).

«Аналітико-синтетична переробка документно інформації: сутність, значення, види»

15 Февраля 2013, курсовая работа

Аналітико-синтетичні засоби переробки інформації завжди були і залишаються актуальними. Впродовж усього періоду розвитку науки і культури йде процес накопичення інформації та знань, які фіксуються в до¬кументах. Кількість документів постійно збільшується. У сфері інформації діють закони прискорення розвитку науки, внаслі¬док чого постійно зростає потужність документно-інформаційного потоку, відбувається концентрація та розпорошення публі¬кацій у періодичних виданнях, старіння інформації. Усе це при¬зводить до серйозних труднощів у роботі з документами й ін¬формацією, яку вони містять. У той же час значення інформа¬ції в житті людей постійно зростає. Визначною рисою сучасної епохи є інформатизація всіх галузей людської діяльності. Ін¬формаційні ресурси розглядаються як багатство, що не поступа¬ється за своїм значенням і потенційним ефектом природним ресурсам. Обсяг інформації різноманітного характеру в наш час настільки великий, що в деяких випадках простіше і де¬шевше заново провести дослідження, зробити винахід або навіть відкриття, ніж знайти відомості про нього в документах.

Інформатизація діяльності інформаційних установ

17 Февраля 2013, лекция

1. Електронний документний фонд як модель управління інформаційними ресурсами.
2. Веб-сайти як складова інформатизації інформаційних установ. Пошукові технології інформаційного обслуговування.
3. Захист інформації в інформаційних установах.

Інформаціїні Ресурси Національної Бібліотеки ім. Вернадського

08 Марта 2013, курсовая работа

Національна бібліотека є важливим елементом культурного надбання народу, головним науково – інформаційним центром держави. ЇЇ фонди відображають рівень суспільного та культурного розвитку народу у різні історичні періоди, дослідження та досягнення у різних галузях науки. Тому Національна бібліотека України ім. В.Вернадського (надалі НБУВ) є центром культурного життя нашого народу, який постійно розвивається, доповнюється та здійснює багатоаспектну діяльність у всіх галузях яка пов’язана із задоволення інформаційних потреб суспільства, сприяння духовному зростанню кожної особистості.

Іс қағаздарын жүргізу тарихы және міндеттері

28 Февраля 2013, реферат

Құжаттардың пайда болуына байланысты олармен жұмыс істеуді реттеу қажеттігі туындады, оны қазіргі кезде іс қағаздарын жүргізу деп атайды. 1720 жылы құжаттармен жұмыс істеудің тәртібін анықтайтын «Бас регламент» шығарылған. Санкт-Петербургте 1857 жылы шыққан Н. Воронцовтың «Делопроизводство или теоретическое и практическое руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и одноличному письмоводству» деген кітабында:
"Делопроизводство есть наука, излагающая правила составления деловых бумаг, актов и самих дел в присутственных местах по данным законами формам и по установившимся образцам деловых бумаг" делінген.

Історія печатки як засобу документування

23 Марта 2012, курсовая работа

Мета курсової роботи полягає у дослідженні печатки, що використовувалась як засіб документування у VIII-XVII ст.; була невід’ємним реквізитом достовірного документа і показувала статус її власника.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати низку завдань:
- дослідити історію виникнення печатки;
- прослідкувати тенденцію змін та удосконалення засобу накладення печатки на документ;

Автоматизация документооборота и делопроизводства с использованием технологии АСКИД

19 Декабря 2011, реферат

В условиях рыночной экономики и роста конкурентной борьбы ошибки в деятельности любой экономической системы (предприятия, фирмы или корпорации) могут существенно сказаться на финансовых результатах ее деятельности и даже привести к банкротству. Это вызывает необходимость повышения эффективности управления за счет принятия оптимальных стратегических и оперативных управленческих решений и совершенствования технологии управления. Под управлением понимают процесс задания цели функционирования объекта и выработки воздействий на этот объект в направлении достижения поставленной цели. Цель функционирования предприятия реализуется с помощью ряда деловых процессов, состоящих из отдельных компонент, взаимодействие которых задается определенным регламентом их исполнения. Объектами управления могут быть: материальные, денежные, трудовые или информационные ресурсы, используемые при выполнении деловых процессов; сами деловые процессы, выполняемые на предприятии для достижения поставленной цели; подразделения предприятия, где протекают деловые процессы, или все предприятие в целом.

Автоматизация делопроизводства в государственном управлении

09 Марта 2012, контрольная работа

Терминологический стандарт определяет «делопроизводство» как отрасль деятельности, обеспечивающую документирование и организацию работы с официальными документами. Термин «делопроизводство», по ГОСТ Р 51141-98, синонимичен термину «документационное обеспечение управления», который вошел в научный оборот более 10 лет назад[7].
Прежде всего, документационное обеспечение управления (ДОУ) предполагает создание имеющих юридическую силу документов, или документирование, то есть запись информации на бумаге или ином носителе по правилам, установленным правовыми нормативными актами или выработанным традицией

Автоматизация кадрового делопроизводства

27 Января 2013, курсовая работа

Актуальность, цели и задачи настоящей работы будут определены следующими положениями. Организация и работа с документами охватывает все процессы, относящиеся к записи (фиксации) на различных носителях и оформлению по установленным правилам информации, необходимой для осуществления управленческих действий. Документирование осуществляется на естественном языке (рукописные, машинописные документы, в том числе телеграммы, телефонограммы, машинограммы), а также на искусственных языках с использованием новых носителей (перфокарты, перфоленты, магнитные ленты, карты, дискеты и др.). Я в своей работе рассмотрю применение компьютерной техники, то есть автоматизацию ведения делопроизводства.

Автоматизация работы архива предприятия

14 Сентября 2012, практическая работа

Цель данной контрольной работы – автоматизация архива предприятия в таком программном продукте, как Microsoft Access.

Автоматизация регистрации документов

01 Октября 2011, реферат

Система документооборота является технологической основой деятельности компании по принятию и исполнению решений. Поэтому всякое повышение эффективности работы с документами непосредственно сказывается на эффективности выполнения организацией своих функций, будь то улучшение обслуживания граждан государственным либо муниципальным учреждением или повышение конкурентоспособности коммерческого предприятия.

Автоматизация регистрации документов

25 Марта 2012, контрольная работа

Компьютеризация делопроизводственных процессов позволяет отказаться от ручных форм учета и перейти на современную форму регистрации документов с помощью ПЭВМ. Тем более, что постоянно возрастает объем регистрируемых документов на любых предприятиях, внедряются системы автоматизации в смежных областях, и в связи с этим целесообразно использовать новые технологии для автоматизации регистрации документов.
В данной работе мы подробнее рассмотрим формы автоматизации регистрации документов, также примеры практического применения систем автоматизации делопроизводства и документооборота на современном этапе.

Автоматизированная система управления информацией (ЕСМ)

25 Декабря 2012, реферат

Родоначальником сегодняшнего рынка ЕСМ (Enterprise Content Management) можно считать сформировавшийся в середине 90-х гг. XX. в сегмент систем управления документами. После появился Интернет, а вместе с ним и обширная новая сфера — управление веб-содержимым. Тогда же началось сближение с существовавшими отдельно решениями для поддержки электронной почты и коллективной работы. Интернет инициировал увеличение роли задач поиска и анализа неструктурированных данных.

Автоматизированные системы управления документами

06 Ноября 2011, реферат

Приступая к обсуждению задач автоматизации документооборота необходимо отметить, что данное словосочетание не имеет достаточно формализованного определения и может нести множество смыслов и толкований. Под "автоматизацией документооборота" понимают и внедрение приложения, автоматизирующего канцелярию, и внедрение электронного архива документов, создания системы управления и контроля согласования, утверждения и исполнения договоров, распорядительных документов, приказов и распоряжений, разнообразные картотеки документов и приложения автоматизирующих маршрутизацию документов и управления бизнес-процессами по их обработке, а также многое другое.

Автоматизированный учет документов

12 Марта 2012, курсовая работа

Одна из важнейших функций систем документационного обеспечения - функция учета документов. Учет документов обеспечивается их регистрацией-записью учетных данных о документе по установленной форме, фиксирующей факт создания документа, его отправки или получения. Наряду с функцией учета документов регистрация позволяет осуществлять контроль исполнения документов, вести поиск документов по запросам подразделений и работников учреждения.

Адам және экономика, адамның экономикалық іс-әрекеті

23 Января 2012, курсовая работа

Бүгін таңда Қазақстан өз дамуының қоғам ауқаттылығының өсуі адам капиталын құрайтын жеке қабілеттілік пен мүмкіндікке тәуелді болатын жаңа кезеңіне өтіп жатыр. Бұл кезең еліміздің әлеуметтік-экономикалық қүрылымдары тез өзгеріп, нарықтық іс-әрекеттердің институционаландыруымен, ескі кәсіби білім беру жүйесін өзгертетін жаңа әлеуметтік қатынастардың қалыптасуымен ерекшеленеді. Яғни адамның біліміне, білігіне, мүмкіншілігіне, әлеуетіне, сипатына жаңа талап-тілектер қоюымен қалыптасып отыр.

Аксессуары на рабочем месте секретаря

06 Марта 2013, реферат

Слово «секретарь» происходит от средневекового «secretarius» и первоначально означало доверенное лицо. В России должность секретаря появляется в XVIII веке, сначала как должность личного секретаря императора (в Толковом словаре В.Даля определяем: «статс-секретарь», доверенный письмовод государя»). В первой четверти XVIII века секретарь становится должностным лицом учреждения, и в законодательных актах того времени очерчены сфера его деятельности и служебные обязанности (27 февраля 1720 года был подписан Генеральный регламент Петра I).

АКТ приема-передачи прав и обязанностей

25 Января 2013, лекция

Персональные данные, содержащиеся в настоящем заявлении, получены непосредственно от субъекта персональных данных или его уполномоченного представителя (нужное подчеркнуть). Подписанием настоящего АКТА субъект персональных данных выражает свое согласие на то, что срок или условие прекращения обработки персональных данных - ликвидация юридического лица.

Акционерные общества

21 Марта 2012, контрольная работа

В России интенсивно идет процесс формирования рыночных отношений. Конкретным подтверждением этому служит внедрение в хозяйственную практику рынка ценных бумаг. Его создание и развитие, дает возможность мобильно перераспределять денежные средства индивидуальных инвесторов для структурных преобразований в экономике

Алғашқы қазақ газеттері

25 Ноября 2011, реферат

XIXғасырдың II жартысы қазақ халқының экономикалық, саяси-әкімшілік және мәдени дамуындағы елеулі прогрестік роль атқарған белгілі кезең болғаны мәлім. Бұл кезең Қазақстан терреториясын толықтай Россия мемлекетінің қол астына кіруінің аяқталуымен тікелей байланысты еді.

Аналіз і синтез документа

09 Марта 2013, реферат

Аналіз і синтез (грец. розкладання і з'єднання) - в найзагальнішому значенні процеси уявного або фактичного розкладання цілого на складові частини і возз'єднання цілого з частин. Аналіз і синтез відіграють важливу роль в пізнавальному процесі і здійснюються на всіх його щаблях. У розумових операціях аналіз і синтез виступають як логічні прийоми мислення, що відбуваються за допомогою абстрактних понять і тісно пов'язані з рядом розумових операцій: абстракцією, узагальненням і т. д. Логічний аналіз полягає в уявному розчленовуванні досліджуваного об'єкта на складові частини і є методом отримання нових знань.

Анализ ведения и хранения трудовых книжек

12 Февраля 2013, курсовая работа

Целью работы является анализ порядка ведения и хранения трудовых книжек в кадровой службе организации.
Исходя из данной цели решаются следующие задачи:
- характеризовать основы деятельности кадровой службы;
- изучить основы деятельности кадровой службы;
- исследовать основные требования к работе с приказами по личному составу;
- рассмотреть ведение трудовых книжек;
- проанализировать формирование и хранение дел в кадровой службе.

Анализ инструкции по делопроизводству

18 Марта 2012, курсовая работа

Документ - один из главных инструментов управления, от правильного и качественного исполнения которого зависит уровень и эффективность деятельности организации.
Современное делопроизводство базируется на основе большого количества нормативно регламентируемых правилах и методик документирования деятельности органов власти, организаций государственной и негосударственной форм собственности, взаимоотношений юридических и физических лиц.
Бесконечный рост потока создаваемой документации, независимо от интенсивного и повсеместного введения

Анализ ИОУ предприятием

10 Апреля 2012, контрольная работа

Последнее десятилетие характеризуется не только радикальным изменением социально-экономической среды, в котором функционируют российские предприятия и организации всех форм собственности, но и устойчивой тенденцией развития информатизации процессов управления.
Необходимость действовать в условиях рыночной экономики, все обостряющейся конкуренции товаропроизводителей обуславливает повышенные требования к профессиональным качествам специалистов, ответственности руководителей за результаты и последствия принимаемых решений.

Анализ кадрового делопроизводства конкретной организации

11 Апреля 2012, дипломная работа

Целью исследования является анализ кадрового делопроизводства конкретной организации (ГУ – УПФР по Спасскому району Нижегородской области) и его оптимизация.
В соответствии с целью были определены задачи дипломной работы:
1. Исследовать историю, современные задачи, функции и структуру организации.
2. Рассмотреть организационно-распорядительные и информационно-справочные документы.
3. Проанализировать документацию в рамках трудовых отношений в Управлении, включая организационно-распорядительную, информационно-справочную, отдельные виды кадровых документов, касающиеся различного рода направлений кадровой деятельности организации (прием на работу, переводы, предоставление отпуска, поощрение, взыскание, командировка, увольнение).
4. Провести анализ организации работы с кадровой документацией на всех её этапах, включающих в себя контроль исполнения документов, систематизацию кадровых документов длительного и постоянного сроков хранения, формирование дел, хранение документов по личному составу, проведение экспертизы ценности документов, подготовку документов к архивному хранению.
5. Внести предложения по оптимизации кадрового делопроизводства Управления.

Анализ нормативно методической базы делопроизводства Российской Федерации

20 Февраля 2013, доклад

В области архивного дела информатизация представляет собой процесс усовершенствования технологий обработки архивных документов путем внедрения в архивное дело теоретических и прикладных разработок информатики, а также использование в работе архивов компьютерной техники и программного обеспечения.

Анализ системы управления электронным документооборотом в органах государственной власти

10 Февраля 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ системы управления электронным документооборотом в органах государственной власти . В связи с этим в работе поставлены следующие задачи:

дать общую характеристику документооборота и системы управления документацией;
проанализировать организацию электронного управления документооборотом в органах государственной власти;
проанализировать перспективные направления совершенствования систем управления документооборотом и их нормативно-правового обеспечения.

Анализ современного состава Архивного фонда Российской Федерации, его структуры и классификации

19 Февраля 2013, курсовая работа

Задачей данной курсовой работы является:
— анализ организации архивного фонда Российской Федерации;
— анализ современных принципов и критериев, использующихся для классификации архивных документов и дел.
Осуществление вышеперечисленных целей предполагает выполнение ряда задач:
— прояснение понятия архива в современной нормативной документации;
— выявление основных источников формирования Архивного фонда Российской Федерации;
— выявление научного определения понятия Архивного фонда Российской Федерации;
— выявление и анализ состава Архивного фонда Российской Федерации;
— выявление и анализ основных принципов осуществления классификации архивных документов в пределах Архивного фонда Российской Федерации;

Анализ составления и оформления распорядительных документов

11 Октября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы:

Анализ составления и оформления распорядительных документов в

ООО «Уралтехстрой»

Задачи для выполнения поставленной цели:

1.Собрать и отобрать информацию по исследуемой цели
2.Обобщить собранную информацию
3.Проанализировать составление и оформление распорядительных документов ООО «Уралтехстрой»
4.Выявить нарушения недостатки, замечания в составлении и оформлении распорядительных документов
5.Разработать мероприятие, рекомендации по усовершенствованию документирования распорядительных документов.