Рефераты по делопроизводству

Завдання інформаційно-аналітичних служб підприємств

16 Февраля 2011, реферат

Аналітична робота є необхідною для оцінки інформації і підготовки прийняття рішень. Це процес виявлення причинно-наслідкових залежностей і просторово-часових зв’язків у будь-яких об’єктах.

Завдання та основні напрями діяльності служб діловодства

22 Ноября 2011, контрольная работа

В умовах стрімкого прогресу, ринкових відносин і конкурентної економіки своєчасне й правильне рішення стратегічних і тактичних завдань визначає життєздатність фірми, організації, підприємства, їх колективів.
Інформація фіксується в документах, які надають їй організаційну форму й переміщають у часі й просторі. Документи й документна інформація лежать в основі управлінських рішень й є їх матеріальним втіленням, забезпечують юридичною чинністю. Робота з документами повинна мати настільки відпрацьований порядок, щоб працівники не відволікалися від головних виробничих цілей підприємства. Документована інформація становить основу керування, його ефективність у значній мірі базуються на виробництві й споживанні інформації.

Загальні положення про договір

09 Марта 2013, контрольная работа

Одним із основних та найбільш розгалужених інститутів зобов'язального права є договірне право, під яким слід розуміти сукупність цивільно-правових норм, які регулюють суспільні відносини шляхом досягнення відповідних домовленостей (компромісів) між юридично рівними особами. Основоположною категорією в договірному праві є договір — домовленість двох або більше сторін, що спрямована на встановлення, зміну та припинення цивільних прав та обов'язків (ч. 1 ст. 626 ЦК).

Заключение договоров

01 Июня 2011, курсовая работа

В настоящее время договор составляется преимущественно в письменной форме путем составления одного документа. При подписании договора необходимо убедиться, что представитель контрагента имеет юридическое право и полномочия на подписание документа. Поэтому необходимо проверить полномочия представителя.

Заключение трудового договора

28 Сентября 2011, реферат

По общему правилу процедура приема работника на работу состоит из двух этапов:

- заключение трудового договора;

- оформление прима на работу.

Исключением из общих правил является заключение трудового договора в результате:

1) избрание на должность;

2) избрание по конкурсу на замещение соответствующей должности;

3) назначение на должность или утверждение в должности;

4) направление на работу уполномоченным в соответствии с федеральным законом органами в счет установленной квоты;

5) судебного решения о заключении трудового договора.

Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений

17 Ноября 2010, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является рассмотрение процесса регламентации общегосударственными законодательными и нормативными актами кадровой документации. При написании курсовой работы были использованы такие источника, как Трудовой Кодекс Российской Федерации, который регулирует трудовые правоотношения предприятия с работником. На основании статей кодекса на предприятии должен быть установлен единый порядок оформления приема, увольнения и перевода работников. Инструкция о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях подробно рассматривает, регламентирует правила оформления и ведения основного документа о трудовой деятельности работника – трудовой книжки. Незаменимым справочником при выполнении целого ряда работ, с подробным их содержанием является “Типовые нормы времени на работы по комплектованию и учету кадров”.

Законодательная и нормативная регламентация делопроизводства (XV- нач. XX в.)

24 Марта 2012, курсовая работа

Цель работы состоит в изучении законодательной и нормативной регламентации делопроизводства в XV – н. XX в.
Из данной цели вытекают следующие задачи:
- Проанализировать судебники 1497 и 1550 гг.
- Рассмотреть Соборное уложение 1649г.

Законодательная и нормативная регламентация документирования организационно-распределительной деятельности

01 Марта 2013, курсовая работа

Целью работы является исследование законодательной и нормативной регламентации документирования организационно-распорядительной деятельности.
Для достижения цели необходимо решить ряд важных задач:
- исследовать понятие организационно-распорядительная документация;
- исследовать историю законодательной нормативной регламентации доку-
ментирования организационно-распорядительной деятельности;
- проанализировать законодательную и нормативную регламентацию документирования организационно-распорядительной деятельности в современном делопроизводстве.

Законодательная и нормативная регламентация документирования трудовых правоотношений

15 Марта 2012, курсовая работа

В условиях рыночных отношений, с созданием большого числа различных фирм, предприятий, организаций остро встала проблема правильного документирования трудовых правоотношений, организации работы и сохранения кадровой документации, что отражает актуальность темы

Законы о документах на Украине

15 Ноября 2011, курсовая работа

На Украине узаконен электронный документооборот

Засоби документування інформації

27 Июня 2011, курсовая работа

Метою дослідження є огляд та аналіз літератури, присвяченої питанню засобів документування інформації.
Завданням дослідження є:
- проаналізувати понятійний апарат дослідження;

- вказати різновиди первісних засобів документування інформації;

- зробити класифікацію сучасних засобів документування інформації;

- проаналіз доцільності використання засобів документування інформації у сучасному документаційному процесі.

Звіт з практики в Сколівському районному суді Львівської області

28 Января 2013, отчет по практике

Мета практики:
засвоєння та поглиблення теоретичних знань у сфері цивільного, сімейного, трудового, господарського права, а також ознайомлення структурою діяльністю суду, вивчення нормативного матеріалу, що регламентує цю діяльність, ознайомлення з документацією, яка ведеться в суді.

Знаки и знаковые системы в документировании

20 Октября 2012, курсовая работа

Текстовое документирование является одним из самых древних способов фиксации информации. Оно возникло тогда, когда появилась необходимость передавать информацию через пространство и время. В результате текстового документирования возникает текстовой документ. Это документ, содержащий звуковую информацию, зафиксированную любым типом письма или любой системой звукозаписи.

Значение докладной записки

01 Ноября 2011, статья

Докладная записка – документ, адресованный руководителю организации, содержащий обстоятельное изложение какого-либо вопроса с выводами и предложениями составителя.
Докладная записка относится к справочно – информационной группе. Документы данной группы не входит в УС ОРД, не имеют унифицированной формы (сводки, заключения, отзыв, представление, характеристика) и оформляются согласно сложившейся управленческой практики.

Зональные архивы в Республике Беларусь

28 Января 2013, курсовая работа

Актуальность темы курсовой работы. Архивист в настоящее время – первый, кто имеет дело с информацией, созданной в прошлом. Он обязан её отобрать и сохранить. Но архив – это не склад, а научное учреждение, выполняющее задачу формирования долговременной социальной памяти общества.
Государственные органы, органы местного самоуправления, организации и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, обязаны обеспечивать сохранность архивных документов, в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных законами, иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь, а также перечнями документов.

Из квалификационного справочника о профессии Документовед

21 Апреля 2012, доклад

Должностные обязанности. Разрабатывает и внедряет технологические процессы работы с документами и документной информацией на основе использования организационной и вычислительной техники (учет, контроль исполнения, оперативное хранение, справочная работа). Принимает участие в планировании, организации и совершенствовании деятельности службы документационного обеспечения управления, осуществляет контроль за состоянием делопроизводства. Подготавливает предложения по обеспечению эргономических условий труда, рационализации рабочих мест работников службы документацион

Интерактивный метод общения

02 Февраля 2013, контрольная работа

Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга. Субъектами общения являются живые существа, люди. В принципе общение характерно для любых живых существ, но лишь на уровне человека процесс общения становиться осознанным, связанным вербальными и невербальными актами. Человек, передающий информацию, называется коммуникатором, получающий ее – реципиентом. Содержание общения – информация, которая в межиндивидуальных контактах передается от одного живого существа другому. Это могут быть сведения о внутреннем (эмоциональном и т.д.) состоянии субъекта, об обстановке во внешней среде.

Информатизация архивного дела

11 Апреля 2012, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение применения информационных технологий в архивном деле.
Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
1. определить объект и цели информатизации архивного дела;
2. пояснить значение электронного документооборота и его особенностей применения в архиве;
3. рассмотреть основные базы данных в архивном деле;

Информационная безопасность и архивы

18 Апреля 2011, курсовая работа

Цель данной курсовой работы – определить основные угрозы безопасности информации, выделить основные проблемы информационной безопасности архивов.
В связи с этим были сформулированы следующие задачи:
1. Определить понятия «информации», «информационной безопасности»;
2. Провести анализ угроз для правильного проектирования схем информационной безопасности;
3. Установить основные проблемы информационной безопасности архивов и определить перспективы совершенствования системы информационной безопасности архивных учреждений.

Информационно-справочная работа по документам

14 Апреля 2013, доклад

Одна из главных целей регистрации — создание банка данных о документах учреждения. На его основе служба делопроизводства обязана в несколько минут ответить на вопросы двух типов:
• у кого, где, в какой стадии работы находится любой документ;
• в каких документах можно найти информацию по конкретному вопросу.
Для ответа на такие вопросы информационно-поисковая система должна охватывать весь массив документов учреждения.

Информационно-справочные документы

13 Марта 2012, контрольная работа

Руководители предприятия несут персональную ответственность за состав, сохранность и правильное оформление документов. Беспорядок в хранении документов может обернуться риском потери ценной информации. Неправильно оформленные документы или их отсутствие может послужить причиной нареканий и штрафных санкций при различных проверках предприятия, проводимых аудиторами, налоговой инспекцией, ревизорами других органов.
Цель данной контрольной работы – рассмотреть понятие документа, виды информационно-справочной документации.

Информационно-справочные документы

19 Сентября 2012, контрольная работа

Информационно-справочная работа по документам организации – одна из важнейших задач управленческой деятельности.

Информационное обеспечение деятельности секретаря-референта

17 Октября 2010, реферат

Распределение информационных потоков в организации

Информационное обеспечение управления на примере Орловского областного Совета народных депутатов

13 Февраля 2012, реферат

Цель курсовой работы — рассмотрение основных направлений информационного обеспечения управления, определение его целей и задач, а также способов, методов и средств его осуществления.
В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:
- рассмотреть понятия "менеджмент", "маркетинг", "управление" как составляющие суть процесса управления;
- выявить структуру управленческого процесса, изучить задачи информационного обеспечения управления;

Информационное свертывание

16 Марта 2012, реферат

Дихотомию «информация — метаинформация» впер¬вые в сферу информатики ввел Ю. А. Шрейдер. Согласно Шрейде¬ру, к информации относятся элементы текста, в которых отражается ос¬новное содержание текста и приводятся оригинальные точки зрения на это содержание, к метаинформации — предложения, содержащие све¬дения о теме и организации данного текста, обеспечивающие доступ к собственно информации, являющиеся ключом к ее пониманию.

Информационные потоки и документооборот на предприятии

21 Декабря 2010, курсовая работа

Цель курсовой работы - исследовать способы построения эффективного документооборота на предприятии и пути совершенствования системы информационных потоков на примере ООО «Электра-Н».
Объект исследования - информационные потоки и документооборот ООО «Электра-Н» специализирущееся в области электронных систем безопасности и жизнеобеспечения в городе В. Новгороде.
Предмет исследования - эффективность документооборота и совершенствование системы информационных потоков предприятия ООО «Электра-Н».

Информационные ресурсы общества

03 Мая 2012, реферат

Для развития любого человеческого общества необходимы материальные, инструментальные, энергетические и информационные ресурсы. Настоящее время - это период, характеризующийся небывалым ростом объема информационных потоков. Это относится как к экономике, так и к социальной сфере. Информация – является решающим фактором, определяющим развитие технологии и ресурсов в целом. Рыночные отношения предъявляют повышенные требования к своевременности, достоверности, полноте информации, без которой немыслима эффективная маркетинговая, финансово-кредитная, инвестиционная деятельность.

Информация - как объект и предмет труда

04 Апреля 2012, доклад

Существование современного общества немыслимо без ее основного ресурса – информации. Она является одним из основных стратегических ресурсов, без которого невозможна деловая, управленческая, вообще любая социально значимая деятельность. С помощью информации потребитель-пользователь получает возможности удовлетворять потребности в новых сведениях и знаниях, которые могут являться основой, в том числе и для извлечения прибыли.
Сегодня термин “информация” имеет различные определения.

Исковое заявление

02 Января 2012, контрольная работа

Иск - это требование юридически заинтересованного лица (истца), обращенное к суду первой инстанции, о защите охраняемого законом интереса, установленным законом способом на основании указанных фактов, с которыми оно связывает неправомерные действия ответчика.

Исковое заявление — это документ, в котором излагается обоснованная просьба в народный суд или арбитраж о решении спорного дела, которое не могло быть разрешено на добровольных началах.

Иск предъявляется в тех случаях, когда попытка заинтересованной стороны решить спор на добровольных началах была безуспешной, т.е. когда на претензию заинтересованной стороны контрагент ответил отказом или совсем не ответил.

Исполнительное делопроизводство

17 Февраля 2013, доклад

Исполнительное делопроизводство возникло в результате административных реформ Александра I. В начале XIX в. система государственных учреждений России была подвергнута серьезной корректировке. Высшими государственными учреждениями стали: Правительствующий Сенат, Комитет Министров, Государственный совет, позже во второй половине XIX в. создан Совет Министров. Коллегии были заменены новыми центральными учреждениями — министерствами. Местные учреждения осуществляли свою деятельность в соответствии с законом 1775 г. и почти не претерпели изменений.