Рефераты по финансам

.Центральный банк Российской Федерации

24 Октября 2011, реферат

.Центральный банк Российской Федерации (Банк России) —центральный банк России, разрабатывающий и реализующий совместно сПравительством России единую государственную кредитно-денежную политику и наделённый особыми полномочиями, в частности, правомэмиссии денежных знаков и регулирования деятельности коммерческих банков. Банк России представляет собой верхний уровень двухуровневойбанковской системы в Российской Федерации.

1. Сущность, классификация и принципы организации финансов хозяйствующих субъектов

17 Февраля 2013, доклад

Финансы хозяйствующих субъектов представляют собой экономические отношения, возникающие в процессе формирования, структуризации, использования их денежных фондов; являясь ведущим звеном всей финансовой системы общества, они формируют основной массив его финансовых ресурсов.
Финансы хозяйствующих субъектов имеют сущность и внешние формы проявления. Под сущностью понимается внутреннее содержание финансов, которое определяет их как особую стоимостную категорию - финансовую. Сущность и формы проявления финансов взаимосвязаны. Но степень их устойчивости неодинакова. Формы проявления финансов подвержены более частому, быстрому изменению, чем их сущность.

1С Бухгалтерия жүйесінде жүргізу

26 Декабря 2011, доклад

«1С Кәсіпорын» жүйесі (7.7 версия). 1С жүйесі қарапайым да күрделі бухгалтерлік есеп программасы болып саналады, ло әртүрлі меншік формасындағы және әртүрлі қызмет саласындағы кәсіпорындарда қолдануы мүмкін. Жүйесінің жұмысы мынадай негізгі үш компонентке негізделіп жасалған: «Оперативтік», «Бухгалтерлік есеп» және «Есептеу» компоненті.
Бухгалтерлік есеп компоненті кәсіпорынның шаруашылық қызметін қамтиды.Бұл шоттар жоспарын, операциялар мен проводкаларды және бухгалтерлік қорытынды есепті қамтамасыз етеді.Жинақтамалы шоттар бойынша көп өлшемді және деңгейді есеп жүргізуге мүмкіндік береді.Есептің қалған бөліктерінде, мысалы валюталық есеп, қосалқы шоттар және басқалары оның қосымша бөлігі болып табылады, кейде олар пайдаланбауы да мүмкін.Есеп ақшалай да, заттай да жүргізіледі.Көп өлшемді талдамалы есеп қорытындыларын әртүрлі бөліктерде алуға мүмкіндік береді.Құжаттарды жүргізу кезінде бухгалтер проводкаларды қолмен немесе автоматты түрде еңгізе алады.
«Жедел есеп» компоненті – белгілі бір уақытқа байланысты шаруашылық операцияларды басқаруға арналған.Бұл компоненттердің негізі қалдықтар немесе айналымдардың көп өлшемді есеп жүйесін құрайтын тіркелімдер болып есептеледі.Тіркелімдегі ресурстар қозғалысы Кіріс және Шығыс сияқты екі тәсілмен туындауы мүмкін, сонымен қатар бұл ереже тіркелімнің барлық ресурстары үшін орындалуы тиіс.Сонымен қалдықтар тіркелімі кірістелетін және шығысталатын ресурстар бойынша балансты белгілеп қана қоймай, оның «Жедел есеп» компонентінің негізгі тәсілі болып табылады.Барлық құжаттар кәсіпорынның шаруашылық қызметіндегі іс-әрекеттер тізбекті құрайды.Құжаттың басқа құжатқа қатысты жайғасымы күнімен, уақытымен, сонымен қатар тізбегінің бір күндегі бір уақытымен белгілеу қосымша шамасымен анықталады.Құжаттарды «кейінгі күнмен» өткізу және түзету ерекше факт болып есептелінеді және белгілі бір ережелер бойынша орындалады.»Жедел есеп» компонентінен оның кез келген күрделі есепті және кәсіпорынның экономикалық қызметінің әр бөлігі бойынша құрылымын ұйымдастыруға мүмкіндік беретінін көруге болады.»Есептеу» компоненті арнайы алгоритмдер бойынша кезеңдік есептемені орындайды.Бұл компонентінің негізі болып, кезендік есеп беру деректері және олардың алдыңғы тарихы сақталған қорытынды есеп журналы болып табылады.Қорытынды есеп журналына міндетті түрде есеп беру обьектісі немесе басқа да анықтамалар жатады.Бұл анықтамалық бойынша есеп жүргізілетін обьектілер түрі анықталады.Журналдағы жол бір күннен бір жылға дейінгі кез келген кезең үшін, анықтамалықтағы бір обьекті бойынша қорытынды есеп беруді бейнелейді.Ақпаратты еңгізудің қолайлылығы ескеріледі.Құжаттарды толтырғанда алдын-ала қойылған параметр арқылы немесе сәйкес анықтамалықтан тандау арқылы мәндерді еңгізу жүзеге асырылады.Бір анықтамалықтың өзі есеп берудің бірнеше түріне қатысуы мүмкін онда ол үшін бірнеше журнал құрылады.Конфигурациялау сатысында икемделген есептеме журналының саны шектеусіз және шешілуге қажетті есептер санымен анықталады.Әр журналға күрделі есеп алгоритмі сәйкес келеді.Нақты алгоритмді сипаттау үшін «есептеу түрі» ұғымы енгізілген.Компоненттегі есептеу түрінің саны да шектелмеген.Есептеу алгоритмі арнайы тіл көмегімен сипатталады.Есептеу түріне мысалы ретінде, «айлықты есептеу», «табыс салығын» немесе «өтелімді «амортизацияны)» айтуға болады.Есептеудің бірнеше түрлетін қандайда бір белгі арқылы біріктіру үшін «есептеу тобы» деген ұғым енгізілген.есептеу тобына мысалы, - «салық салынатын есептеулер», «орташа жалақыны есептеуге енетіндер» және басқалар жатады.

2006 жылғы ақша жүйесіндегі ерекшеліктері мен өзгерістер

18 Октября 2011, курсовая работа

Қазақстан Ұлттық банкінен басқа ешкім Қазақстан Ұлттық банкі шығарған банкноттар мен тиындарды жарамсыз деп жариялай алмайды.
Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесінің ақша бірілгін айырбастау құқығы бар. Ақша бірлігінің қолданылуы тәртібін, мерзімін және шарттарын белгілеу құқығы Қазақстан Республикасының Президентінде болады.

Cтоимость капитала предприятия

29 Ноября 2011, реферат

Стоимость капитала предприятия служит мерой прибыльности операционной деятельности и характеризует часть прибыли, которая должна быть уплачена за использование сформированного или привлеченного нового капитала для обеспечения выпуска и реализации продукции. Рассчитываются:

– стоимость функционирующего собственного капитала предприятия;
– стоимость заемного капитала в форме банковского кредита;
– стоимость заемного капитала, привлекается за счет эмиссии облигаций;
– средневзвешенная стоимость капитала;
– предельная эффективность капитала.

Export and Import Financing

30 Октября 2012, курсовая работа

its own particular issue is the financing of exports and imports. The fact is that the actual movement of money, related to income and expenditure, almost never occur at the same time, payments for goods and services usually occur a few months after placing the order on them and deliver goods or services.In the international business due to his involvement in a variety of factors, exposure to credit risk and the likelihood of its manifestation are increased. Because the time of delivery and communication between the parties increases, the time between placing orders and receipt of funds also significantly increased. Resolving the issues of increasing the credit period is also complicated by differences in legal systems and practices of the trade.

IAS 23 "Затраты по займам"

14 Февраля 2012, курсовая работа

Актуальность данной курсовой работы видится в том, что у предприятий всех форм собственности всё чаще, объективно возникает потребность привлечения заемных средств, для осуществления своей деятельности и извлечения прибыли. Наиболее распространенной формой привлечения средств является получение банковской ссуды, но кредитному договору.

New York Stock Exchange (NYSE)

26 Февраля 2013, доклад

является самой крупной фондовая биржей по капитализации согласно данным всемирной федерации бирж (WFE). Символ финансового могущества США и финансовой индустрии вообще. Торговая площадка Нью-йоркской фондовой биржи расположена по адресу Wall Street 11, на этой площадке происходит торговля акциями крупнейших национальных и зарубежных компаний
владелец: NYSE Euronext
ключевые фигуры: Дункан Нидерауер

Sba-анализ как метод оптимизации бизнеса

21 Февраля 2013, курсовая работа

Любая компания, осознавая и принимая преимущества, которые несут преобразования ее производственных мощностей по бережливой методике, должна также осознавать необходимость фундаментальных изменений процессов ее основных видов деятельности, обусловленных все той же философией бережливого производства.

Theoretical aspects and the basic provisions of the state financial policy

21 Февраля 2013, курсовая работа

The aim of the course work - to investigate the essence of the financial policy of the state.
In accordance with the stated goal put forward by the research:
1) investigate the nature of finance, financial relations and the financial system;
3) to determine the mechanism of functioning of the financial policy of the state, its types, forms and methods;
4) analyze the financial policy of Kazakhstan, its development and current trends;
5) draw conclusions.

«Роль финансов в процессе воспроизводства внутреннего валового продукта и национального дохода

17 Января 2012, курсовая работа

Роль финансов в процессе воспроизводства валового внутреннего продукта и национального дохода является на сегодняшний день основополагающей в российских финансах. Финансы являются одной из важнейших экономических категорий, отражающей экономические отношения в процессе создания, использования и воспроизводства национального дохода.
Областью возникновения и функционирования финансов является стадия воспроизводственного процесса, на которой происходит распределение стоимости общественного продукта по целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из которых должен получить свою долю в произведенном продукте.

Єврооблігації в Україні

16 Апреля 2012, реферат

Одним із найбільших сегментів світового фінансового ринку є ринок єврооблігацій, який має значну кількість переваг та вважається найперспективнішим джерелом фінансових ресурсів. Необхідність випуску єврооблігацій українськими емітентами зумовлена зростаючою потребою України та її суб’єктів в більш пільгових та доступних джерелах зовнішнього фінансування порівняно з джерелами національного фінансового ринку.

Інвестиційна діяльність суб’єктів підприємництва

24 Февраля 2013, курсовая работа

Метою курсової роботи є закріплення теоретичних знань, придбання навичок вирішення практичних завдань щодо організації інвестиційної діяльності суб’єктів підприємництва.
Завдання курсової роботи: показати знання як теоретичних засад інвестиційної діяльності, так і діючої законодавчої бази; глибоко проаналізувати процеси, які відбуваються в економіці, зробити обґрунтовані висновки.

Інвестиційна привабливість регіонів України

28 Февраля 2012, курсовая работа

Мета: Аналіз існуючих методик оцінки інвестиційної привабливості регіонів і визначення особливостей її регіональної диференціації.
Для досягнення мети курсової роботи необхідно вирішити наступні завдання:
• Вивчити всі наявні літературні джерела, що розглядають інвестиційну привабливість як економічну категорію;
• Визначити методики визначення інвестиційної привабливості та індикатори;

Інфляційні процеси в Україні 2008-2009 рр

14 Сентября 2011, реферат

Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток.

Історична ретроспектива розвитку податків

28 Марта 2012, реферат

Вперше науково обґрунтовану характеристику податків дали представники англійської класичної політекономії Адам Сміт та Давид Рікардо.
Досить вагомий внесок у розвиток природи податків зробив А. Вагнер. Він один із перших до суто фіскального призначення податків додає і регулятивну спрямованість цих платежів, заявивши, що податки стягуються державою частково для покриття державних видатків, частково — для змін у розподіленні суспільного продукту.

Історичний аспект становлення та розвитку фінансової науки

21 Марта 2012, контрольная работа

Слово фiнанси походить вiд середньовікового латинського терміну finatio, financia, який застосовувався в ХІІІ - ХІV ст. для позначення обов’язкової сплати грошей та строку сплати. У Германії в ХVІ - ХVІІ ст. слово фінанси мало недобрий, лихий зміст: здирства, вимагання, хабарництва, лихварства. В той же час у Франції (ХVІ ст.) слово фінанси використовувалося у тому значенні, яке закріпилося за ним до початку ХХ ст. у всіх європейських країнах, а саме як сукупності матеріальних засобів, необхідних для задоволення потреб держави та різноманітних суспільних груп. [3 c. 12]

Автокредит как вид банковского кредита

08 Марта 2011, курсовая работа

Цель работы: изучить теорию банковского кредитования и ее практическое применение на примере автокредитования.
В ходе выполнения работы автор поставил перед собой следующие задачи:
* изучить теорию банковского кредитования, уделив особое внимание видам и формам кредита,
* провести сравнительный анализ основных кредитных продуктов крупнейших российских банков,
* описать состояние рынка автокредитования современной России и динамику сегмента в среднесрочной перспективе,
* установить основные проблемы, тенденции и влияния на рынок автокредитования.

Автоматизація обліку витрат на ремонт основних засобів на матеріалах ТОВ «Качанове-Агро» Гадяцького району Полтавської оласті

17 Апреля 2012, курсовая работа

Метою написання курсової роботи на тему «Автоматизація обліку витрат на ремонт основних засобів» є ознайомлення з організацією роботи бухгалтерії, ефективністю застосування комп’ютеризованої системи обліку, з організацією обліку витрат на ремонт основних засобів в умовах застосування КСБО.
Завданнями курсової роботи є:
- з’ясування сутності ремонтів, економічні основи їх класифікації;
-визначення основних напрямків удосконалення обліку витрат на ремонт основних засобів;

Автоматизація обліку для завершеного виробництва

14 Сентября 2013, курсовая работа

Метою роботи є огляд теоретичного матеріалу щодо автоматизації обліку з урахуванням специфіки підприємств, визначення основних проблем автоматизації та досвіду застосування АСБО.
Завдання: розглянути класифікацію видів програмного забезпечення автоматизованої системи бухгалтерського обліку а також моделі інформаційних систем бухгалтерського обліку; механізми адаптивного розвитку процесів бухгалтерського обліку; проаналізувати сучасний стан розвитку технології бухгалтерського обліку; дослідити технологію впровадження корпоративних систем управління в практичну діяльність; висвітлити основні проблеми та перспективи АСБО.

Автоматизация операционного учета в банке

07 Мая 2013, курсовая работа

Актуальность темы связана в первую очередь с тем, что сегодня в условиях рыночных отношений и нестабильной внешней среды, наряду с активными процессами гармонизации и стандартизации учета в мире, отечественные банки все больше ощущают потребность в совершенствовании нормативного обеспечения данных вопросов как на уровне государства, так и на уровне отдельного банка.
Суть проблемы обусловлена, прежде всего, необходимостью адаптации учетных систем банка к изменениям информационных потребностей как внутренних, так и внешних пользователей информации. Потребность в выявлении, измерении, регистрации, накоплении, анализа и расширении объема и содержания такой информации постоянно возрастает.

Автоматизированные банковские системы

17 Октября 2011, курсовая работа

В последние годы банковская система нашей страны переживает бурное развитие. Несмотря на существующие недостатки законодательства, регулирующего деятельность банков, ситуация неуклонно меняется к лучшему. Прошли времена, когда можно было легко зарабатывать на спекулятивных операциях с валютой и мошенничестве. Сегодня все больше банков делает ставку на профессионализм своих сотрудников и новые технологии.

Автоматизированные системы ФХД

09 Декабря 2011, курсовая работа

На сегодняшний день создан ряд программных продуктов, предназначенных для выполнения комплексной оценки деятельности предприятия, выявления основных тенденций его развития, расчета базовых нормативов для планирования и прогнозирования, оценки кредитоспособности предприятия.
К таким программам относятся:, "Инек-Аналитик", программные продукты серии "Инталев" (например, "Инталев: Корпоративные финансы", "Инталев: Бюджетное управление", "Инталев: Бизнес-процессы"), "Финансовый анализ 3.0" "Инвестиционный анализ 1.6", "Microsoft Project", "Альт-финансы", "Business Plan", "Маrкеting Аnаlуtiс", "Соmmerce", "Аnаlуzer", "Рredictor", "Portfolio" и т.п.

Агрономическая характеристика территории Пензенского района

21 Февраля 2012, реферат

Необходимость в страховании, вообще, появилась давно. Это было связано с развитием торговых и экономических, гражданских и правовых отношений в мире. Как предприятия, так и частные лица всегда пытались сократить ущерб от различных внешних непредсказуемых явлений. Поэтому, с возникновением потребности в уменьшении влияния рисков, появлялись и специальные лица и учреждения, бравшие на себя ответственность по этим рискам за определённую плату.

Айналымнан тыс активтер

26 Июня 2011, курсовая работа

Баланстың «Материалдық емес активтер» бабын қалдық құнымен толтыру үшін 101–“Лицензиялық келісімдер“, 102–“Бағдарламалық қамтамасыз ету”, 103–“Патенттер“, 104-“Ұйымдастыру шығындары“, 105–“Гудвилл“, 106–“Басқалар“ және 112–“Материалдық емес активтердің амортизациясы–бағдарламалық қамтамасыз ету“, 115–“Материалдық емес активтердің амортизациясы–гудвилл“, 116–“Материалдық емес активтердің амортизациясы–басқалар“ деген жинақтамалы шоттардың ақпараттарын қолдану қажет .

Айналымнан тыс активтер

11 Октября 2011, доклад

Өндірістік бағыты бойынша - жарғылық қызметті жүзвге асырумен және нәтижесінде пайда алумен байланысты құралдарды жатқызуға болады. Сонымен қатар өндірістік бағыттағы негізгі құралдарға банктің дәрежесін жоғарылатуға арналған заттар (кар-тиналар, вазалар, сервиздер) жатады, себебі клиенттерді тартуда банк беделінің маңыздылығы сондай, банк қосымша пайда алуына ықпалын тигізеді. Алғашқы нақты түрін сақтай отырып, олар өздерінің кұнын жұмыстарды орындауға немесе есептелген амортизация (тозу) сомасында көрсетілген қызметтерге аударады.

Аккредитивная форма расчетов

13 Ноября 2011, контрольная работа

Банки могут производить расчеты в форме аккредитива, инкассо, банковского перевода и в других формах, применяемых в международной банковской практике.
В контрольной работе будет изучена аккредитивная форма расчетов.
Целью контрольной работы является изучение особенностей осуществления расчетов аккредитивом, его виды.

Активи підприємства їх класифікація та оцінка

19 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Активные и пассивные операции коммерческих банков

28 Февраля 2012, курсовая работа

Банки являются важным звеном в функционировании экономики страны и мировой экономики. Банковская система обеспечивает бесперебой­ность и высокую скорость процесса общественного воспроизводства, повы­шает эффективность всего производства.
Коммерческие банки – универсальное кредитное учреждение, созда­ваемое для привлечения и размещения денежных средств на условиях воз­вратности и платности, а также для осуществления многих других банков­ских операций.

Активные операции КБ

18 Марта 2012, реферат

Банковское дело в экономической системе, основанной на рыночных отношениях, является одним из важнейших секторов экономики страны. Во-первых, оказывая услуги юридическим и физическим лицам, банки вносят свой вклад в создание валового национального продукта; во-вторых, направляя денежные потоки, банки являются ключевым звеном финансовой инфраструктуры народного хозяйства; и в-третьих, чутко реагируя на изменения экономической конъюнктуры, вызываемые действиями государственных органов управления, банки являются проводниками стабилизационной экономической политики государства.