Рефераты по финансам

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

20 Октября 2011, курсовая работа

Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Аналіз фінансового стану ВАТ „ПГЗК”

28 Февраля 2013, курсовая работа

Мета даної курсової роботи – розкрити теоретичні і методологічні основи аналізу фінансового стану акціонерних товариств на прикладі ВАТ „ПГЗК”, та виявити резерви покращення фінансового стану.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
визначити галузеві особливості організації фінансів підприємств гірничо-металургійного комплексу;
розглянути методику аналізу фінансів акціонерних товариств;
дати характеристику ВАТ „ПГЗК” і основних фінансово-економічних показників

Аналіз фінансового стану ВАТ«Альфа»

17 Июня 2011, контрольная работа

Фінансовий стан підприємства залежить від результатів його виробничої, комерційної та фінансово-господарської діяльності. Тому на нього впливають усі ці види діяльності підприємства. Передовсім на фінансовому стані підприємства позитивно позначаються безперебійний випуск і реалізація високоякісної продукції.

Аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ТОВ "Комфорт"

10 Апреля 2013, курсовая работа

Фінансовий стан є результатом взаємодії усіх елементів фінансових відносин, що виникають у підприємства в процесі його господарської діяльності, і характеризується як розміщенням і використанням активів, так і джерелами їх формування.

Аналіз фінансового стану підприємства "Комфорт"

23 Марта 2011, курсовая работа

Мета і завдання дослідження.Метою даної роботи є вивчення теоретичних основ і економічної сутності фінансового стану підприємства, дослідження сучасних методів проведення даного аналізу на підприємствах України, а також розробка шляхів покращення фінансового стану підприємства.

Аналізація фінансів підприємств

24 Ноября 2011, реферат

 Необхідною  умовою прибуткової діяльності будь-якого  підприємства є правильна і раціональна  організація його фінансів. Для того, щоб успішно функціонувати на ринку кожне підприємство зобов’язане формувати, розподіляти і використовувати фонди грошових коштів, обґрунтовано залучати зовнішні джерела фінансування.
    Фінанси впливають на кількісні і якісні параметри будь-якого економічного явища чи процесу на підприємстві, а також на кінцеві результати його діяльності. Кваліфіковане управління фінансами сприяє швидкій адаптації підприємств до роботи у конкурентному ринковому середовищі, трансформації їх діяльності відповідно до змін чинного законодавства.

Анализ баланса ОАО «Волмаг»

09 Января 2012, контрольная работа

В структуре баланса оборотные активы на конец периода составляют 58,33%. Оборотные активы на конец периода уменьшились на 7659 т.р. (3,83%). Это говорит об увеличении готовой продукции на 86570 (130,97%) и уменьшением ДЗ на 92050 т.р. (93,74%).Уменьшение ДЗ свидетельствует о рациональной кредитной политике.

Анализ доходов бюджета Российской Федерации

13 Февраля 2012, курсовая работа

Неблагоприятными являются характеристики всех основных индикаторов общехозяйственной конъюнктуры: продолжается падение промышленного производства, сокращается масса прибыли, растет число убыточных предприятий, сверхвысокий уровень ставки банковского процента блокирует инвестиционную активность производителей. Одним из наиболее тревожных проявлений деградации производственной сферы российской экономики является положение аграрного сектора.

Анализ осуществления финансового контроля на страховом рынке

14 Февраля 2012, курсовая работа

Объектом исследования курсовой работы является финансовый контроль на страховом рынке. Основная цель курсовой работы состоит в рассмотрение финансового контроля на страховом рынке, организации финансового контроля на страховом рынке Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- раскрыть теоретические аспекты финансового контроля на страховом рынке, ее сущность, цели, а также основные методы регулирования;
- проанализировать основные особенности развития страхового рынка в РФ, выявить ее особенности и основные проблемы;
- рассмотреть перспективные направления развития финансового контроля на страховом рынке.

Анализ современных тенденций кредитования российской экономики

18 Августа 2011, курсовая работа

целью данной курсовой работы является изучение банковского кредита, его форм и видов.

Для достижения поставленной цели решались такие задачи:

- зучение понятие банковского кредита, его специфика и отличительные особенности.
- изучение принципов кредитования, законодательной базы регулирования кредитных отношений.

- рассмотрение форм и видов банковского кредита, видов процентных ставок, а так же методов кредитования.

- изучение требований к процессу выдачи кредитов, а так же способы возмещения (погашения) кредита и процентов за него.

- рассмотрение методов определения кредитоспособности ссудозаемщиков.

- исследование роли кредита для развития российской экономики в современных рыночных условиях

- исследование основных проблем современной кредитной системы России

- изучение перспектив развития кредитования российской экономики

Анализ финансовой устойчивости и пути повышения финансовой устойчивости торговой организации

13 Ноября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы – изучение анализа финансовой устойчивости и анализ типа, коэффициентов финансовой устойчивости и платежеспособности ЧСУП «Легострой».
Задачами курсовой работы являются:
теоретические аспекты финансовой устойчивости торговой организации;
рассчитать технико-экономические показатели деятельности ЧСУП «Легострой»
анализировать показатели финансовой устойчивости ЧСУП «Легострой»;
разработать пути повышения финансовой устойчивости ЧСУП «Легострой».

Анализ эффективности использования оборотных активов организации

05 Января 2012, реферат

Существенным источником внутреннего инвестирования в организации является увеличение скорости оборота средств, вложенных в активы. В основе управления оборотным капиталом лежит определение оптимального объема и структуры текущих активов, источников их покрытия и соотношения между ними, об* 818j93fi 077;спечивающих стабильную и эффективную деятельность организации, а также создание возможностей для самофинансирования развития. Данная задача может быть решена путем проведения регулярного анализа структуры и оборота активов организации.
С ускорением их оборота связаны такие моменты как снижение до минимального необходимого

Анализ эффективности использования оборотных средств

11 Ноября 2011, доклад

Финансовое положение предприятия, его платежеспособность и ликвидность находятся в непосредственной зависимости от того, насколько быстро средства, вложенные в активы, превращаются в реальные деньги. Рост неплатежей затрудняет ритмичную деятельность предприятия и ведет к увеличению дебиторской задолженности.

Анализ бюджета московской области

07 Декабря 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является выявление недостатков бюджетной политики муниципального образования, а также выработка предложений по её усовершенствованию.
Задачи работы: оценить и определить эффективность оказанных населению муниципального образования работ и услуг за счет средств местного бюджета;
Проанализировать бюджет муниципального образования, и сделать выводы об эффективности деятельности муниципального округа.

Анализ бюджета Перми

21 Февраля 2013, контрольная работа

Проанализируем доходы и расходы бюджета Пермского края и бюджета г. Перми в 2012-2014 годах на основании действующего законодательства.

Анализ валютных операций коммерческих банков

29 Декабря 2011, отчет по практике

Цель производственной практики заключается в совершенствовании профессиональной подготовки в рамках выбранной специальности, формирования базовых профессиональных навыков и профессионального мышления, а также ознакомиться с профессиональными приемами и навыками работы в экономических и управленческих отделах, службах и подразделениях предприятия, используя при этом теоретические знания, полученные за время учебы в университете.

Анализ выхода на рынок компании ОАО «Оборонснабсбыт»

18 Ноября 2011, курсовая работа

Цель работы: исследование возможностей выхода на фондовый рынок предприятия, анализ уже имеющегося опыта, а также рассмотрение возможных вариантов решения накопившихся проблем предприятий при взаимодействии с участниками фондового рынка.

Анализ государственного регулирования инвестиций в РФ на примере приоритетного национального проекта «Жильё»

10 Апреля 2012, курсовая работа

Целью данной работы является изучение научно-теоретической основы государственного регулирования инвестиций в РФ для анализа приоритетного национального проекта «Жильё».
В рамках поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
 Сформулировать понятие инвестиций;
 Определить формы и методы государственного регулирования инвестиций в РФ;
 Проанализировать оптимизацию направлений инвестирования;
 Провести оценку эффективности проекта «Жильё»;
 Проанализировать структуру и объём инвестиций в национальный проект «Жильё».

Анализ государственных внебюджетных фондов России

02 Октября 2011, курсовая работа

Главная цель курсовой работы заключается в том, чтобы раскрыть понятие государственных внебюджетных фондов, а также рассмотреть основные виды социальных фондов. Цель практической части работы – анализ современного состояния Пенсионного фонда РФ.
Поставленные в работе цели предопределили необходимость решения следующих основных задач:
- дать общую характеристику государственным внебюджетным фондам;
- рассмотреть основные виды государственных социальных внебюджетных фондов;
- рассмотреть бюджеты государственных внебюджетных фондов;
- провести анализ состояния Пенсионного фонда Российской Федерации за последние 3 года;
- выявить проблемы Государственных внебюджетных фондов, предложить пути преобразования этих проблем.

Анализ государственных доходов и расходов Республики Казахстан за 2010-2011 годы

28 Марта 2012, доклад

Исполнение бюджета 2010 года осуществлялось по заданным Главой государства основным направлениям развития Казахстана до 2020 года.
Бюджетная политика была нацелена не только на реализацию антикризисных мер, но и на обеспечение макроэкономической стабильности и устойчивости государственных финансов.
Для реализации мероприятий, вытекающих из Послания Главы государства по повышению уровня жизни граждан страны, недопущению роста безработицы, индустриально-инновационному развитию, поддержке малого и среднего бизнеса, развитию агропромышленного комплекса в 2010 году предпринят комплекс мер по увеличению доходной части бюджета.

Анализ движения денежных потоков

13 Мая 2012, дипломная работа

Цель дипломной работы – определение сущности и значение управления денежных потоков, методики их анализа, поиск направлений оптимизации денежных потоков.
Цель работы достигается путем решения следующих задач:
-изучение теоретических основ денежных потоков;
-анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы движения денежных потоков.
- анализ эффективности движения денежных потоков;
- определение методов оптимизации денежных потоков.

Анализ дебиторской задолженности

26 Ноября 2012, курсовая работа

Различают насколько разновидностей факторинга, например факторинг с регрессом, когда в случае невозврата дебиторами долгов в установленный срок фактор - фирма востребует у предприятия ранее предоставленную авансовую сумму. В факторинге без регресса предприятие получает финансирование независимо от последующих платежей дебиторов. В частности, АСБ «Беларусбанк» предоставляет услуги факторинга с правом регресса. Обоснование целесообразность факторинга должна строиться на тех же принципах, что и привлечение кредитов, но с учетом особенностей факторинга.

Анализ денежных систем зарубежных стран

12 Сентября 2013, курсовая работа

Денежная система – устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. Она сформировалась в XVI-XVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического производства, а также централизованного государства и национального рынка. По мере развития товарно-денежных отношений и капиталистического производства денежная система претерпела существенные изменения.

Анализ денежных систем зарубежных стран

18 Февраля 2012, курсовая работа

Денежная система – устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически и закрепленное национальным законодательством. Она сформировалась в XVI-XVII вв. с возникновением и утверждением капиталистического производства, а также централизованного государства и национального рынка. По мере развития товарно-денежных отношений и капиталистического производства денежная система претерпела существенные изменения. В зависимости от вида денег (деньги как товар, выполняющий роль всеобщего эквивалента, или деньги как знак стоимости) различают системы двух типов: денежная система России и зарубежная.

Анализ депозитных операций на банковском рынке России» (на материалах ОАО Сбербанка РФ дополнительного офиса орловского отделения 8595/005)

13 Мая 2013, реферат

Актуальность данной темы состоит в том, что большая часть ресурсов банковского учреждения как коммерческой организации формируется не за счёт собственных, а за счёт привлеченных средств. Одной из главных функций банковской системы является аккумуляция временно свободных денежных средств фирм, государств, домохозяйств и распределение их посредством кредита в те сферы хозяйства, где в них возникает необходимость в данный момент

Анализ деятельности коммерческих банков в части активных операций

31 Августа 2011, курсовая работа

Цель работы рассмотреть активные операции коммерческих банков. Исходя из цели работы, были поставлены следующие задачи:

определить сущность активных операций коммерческих банков;
выяснить структуру активов активных операций банков и кратко охарактеризовать основные из них;
изучить основные аспекты анализа активных операций коммерческих банков России;
отразить зарубежный опыт деятельности коммерческих банков в области активных операций и перспективы использования его в России.

Анализ деятельности кредитных организаций банковской системы РФ

05 Декабря 2011, доклад

В 2010 году продолжилась консолидация банковского сектора. Количество действующих кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, сократилось (в том числе за счет процедур реорганизации) на 46 (или на 4,3%) и на 1.01.2011 составило 1012. При этом общее количество зарегистрированных кредитных организаций сократилось на 2,7% (с 1178 до 1146). В результате присоединения к 13 банкам прекратили свое существование 19 банков, что в 1,6 раза больше по сравнению с 2009 годом (в 2009 году в результате присоединений прекратили свою деятельность 12 банков).

Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ на примере Управления Пенсионного фонда в Руднянском районе

21 Ноября 2011, реферат

Глава 2 Анализ деятельности Пенсионного фонда РФ на примере
Управления Пенсионного фонда в Руднянском районе
Волгоградской области
2.1. Общее положение, задачи деятельности
2.2. Итоги реализации социальных программ на территории Руднянского района 2009-2011 гг
2.3. Анализ деятельности Управления ПФ в Руднянском районе за 2011 год и перспективы развития
Заключение

Анализ деятельности предприятия

21 Января 2013, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является анализ деятельности ООО «УАЗ СУАЛ»» и разработка мероприятий по улучшению его работы.
Исходя из поставленной цели можно выделить следующие задачи:
дать общую характеристику ООО «УАЗ СУАЛ»;
...
платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность, вероятность банкротства предприятия);
предложить мероприятия по улучшению деятельности организации.

Анализ доходности федерального бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

10 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность выбранной темы состоит в том, что в условиях рыночных отношений налоговая система является одним из важнейших экономических регуляторов, основой финансового механизма государственного регулирования экономики. Именно налоговая система в настоящее время является главным предметом дискуссий о путях и методах ее реформирования.
Практическая значимость данной работы обусловлена тем, что дальнейшее развитие государства напрямую зависит от доходов федерального бюджета и тенденциями его формирования. С помощью государственного бюджета государственные власти получают финансовые ресурсы для содержания государственного аппарата, армии, осуществления социальных мероприятий и реализации экономических задач.