Рефераты по инновациям

Due diligence

29 Марта 2012, реферат

Термину Due Diligence (Дью Дилидженс) редко уделяется должное внимание в деловых изданиях. Тем не менее, это понятие часто применяется в деловых кругах, иногда без точного понимания его смысла. Существует несколько толкований этого термина: «должная старательность», «тщательное наблюдение», «проверка должной добросовестности», «всестороннее исследование достоверности предоставляемой информации», «всестороннее исследование деятельности компании, ее финансового состояния и положения на рынке».

Iнноваційна діяльність

09 Марта 2012, реферат

Реалізація інноваційної діяльності на кожному рівні (державному, галузево¬му, регіональному, окремих підприємств) інноваційної діяльності підприємств в умовах ринкової економіки, передусім, пов'язана з пошуком джерел і форм інвес¬тування, які повинні забезпечити баланс між інноваційними витратами та фінансо¬вими можливостями. Стратегія економічного і соціального розвитку України (2004-2015 рр.) серед основних пріоритетних напрямів розвитку виділяє «здійс¬нення активної структурної та інвестиційної політики, забезпечення переходу на інноваційний шлях розвитку як головної передумови реалізації стратегії економіч¬ного зростання».

"Роснано" инвестирование

22 Февраля 2012, курсовая работа

Открытое акционерное общество «РОСНАНО» создано в марте 2011 года путем реорганизации государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий».
ОАО «РОСНАНО» реализует государственную политику по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. 100% акций ОАО «РОСНАНО» находится в собственности государства. Председателем правления ОАО «РОСНАНО» назначен Анатолий Чубайс.

Інноваційні проекти

12 Февраля 2013, контрольная работа

Метою даної роботи є обґрунтування й розробка науково-практичних рекомендацій з удосконалювання управління інноваційними проектами на підприємствах.
Для досягнення зазначеної мети вирішено такі завдання:
- розглянути суть та особливості інноваційних проектів;
- ознайомитись з класифікацією можливих видів ризиків під час планування та реалізації інвестиційних проектів.

Інноваційна діяльність підприємства, її напрямки і зміст. Ефективність інновацій

19 Сентября 2011, курсовая работа

У цей складний для України період відродження ринкових відносин, коли вкрай важливими завданнями є збереження промислового комплексу, його структурна перебудова і забезпечення подальшого науково-технічного розвитку, проблема підвищення ефективності інноваційної діяльності вітчизняних підприємств набуває принципового значення, оскільки її вирішення дасть змогу перейти до створення і використання технологій більш високого рівня, а отже, прискорити економічне зростання національної економіки.

Інноваційна активність промислових підприємств Чернівецької області

16 Октября 2011, статья

Анліз останіх наукових досліджень та огляд літературних джерел дає змогу стверджувати, що останнім часом з’являються чимало публікацій, присв’ячених інноваціям та інноваційній діяльності, оскільки їх значення як для окремого підпримства, так і для держави загалом є беззаперечним. Адже виробництво конкурентноспроможної продукції в сучасних умовах можливо лише на інноваційній основі, створення якої, в свою чергу, потребує забезпечення надходження сталих інвестиційних потоків.

Інноваційна діяльність

09 Мая 2012, реферат

Інноваційний процес (ІП) - це процес отримання та комерціалізації винаходу, нових технологій, видів продукції чи послуг, рішень виробничого, фінансового характеру та інших результатів інтелектуальної діяльності. Він пов’язаний із створенням, освоюванням і розповсюдженням інновацій, це послідовність подій, в ході яких інновація визріває від ідеї до конкретного продукту, технології, структури або послуги і розповсюджується в господарській діяльності при практичному використанні. Розглянемо тимчасові етапи життєвого циклу цієї ідеї. Ці етапи називаються фазами інноваційного процесу.

інноваційна діяльність на МКП "Миколаївводоканал"

02 Апреля 2012, отчет по практике

До завдань, які я виконувала належать:ретельне вивчення діяльності організації в цілому, ознайомлення з цілями, предметом і видами діяльності МКП «Миколаївводоканал», придбання досвіду самостійної роботи зі звітністю та документацією; ознайомитися з основними споживачами продукції, дослідити сильні та слабкі сторони підприємства.

Інноваційна стратегія підприємства

28 Февраля 2013, контрольная работа

Розвиток будь-якого підприємства неможливий без вироблення ним стратегічних напрямків своєї діяльності, які ґрунтуються на нововведеннях, тобто мають інноваційний характер. Стратегія розвитку підприємства базується на використанні науково-технічних досягнень у сфері організації, техніки і технології, ця стратегія націлена на спроможність підприємства використовувати комплексні інновації.
На початковому етапі формування інноваційної стратегії підприємству слід визначити її тип. Існують кілька типів стратегій, і різні економісти визначають їх по-різному. Одні з них визначають три типи стратегії. Це — наступальна (активна), імітаційна і комбінована стратегії, а за класифікацією X.Фрідмана, існує шість типів інноваційної стратегії підприємства: наступальна, захисна, імітаційна, залежна, традиційна, «за нагодою» (дод. 1).

інноваційний потенціал

30 Января 2013, курсовая работа

Об’єктом роботи є організаційна складова інноваційного потенціалу.
Предметом дослідження є стан і основні напрямки підвищення ефективності формування і використання організаційної складової інноваційного потенціалу.
Метою роботи є дослідження сутності, складу, структури інноваційного потенціалу, виділення проблем вдосконалення організаційної структури інноваційної діяльності в Україні.

Інформатизація

05 Февраля 2013, реферат

Інформатизація – цілеспрямований, організований процес збирання, обробки, систематизації, нагромадження, зберігання, пошуку та надання (продажу) інформації економічним суб'єктам з метою задоволення їх інформаційних потреб. З часу розгортання НТР (середини 50-х XX ст.) інформатизація перетворюється на важливий фактор соціально-економічного прогресу, передусім трудової діяльності сучасного працівника.

Історія становленні інформаційного менеджменту

17 Февраля 2013, доклад

Аналіз процесів створення звітів для уряду показав, що необхідно вирішити цілу низку проблем, пов’язаних з організацією та управлінням процесами виробництва, збереження, пошуку, обробки та розповсюдження різних видів інформації, оскільки витрати на ці процеси були занадто великими. Наприклад, річні витрати однієї з нафтових компаній на паперових носіях склала 17 млн. дол.

Автоматизация методической печи. Разработка АСР температуры

16 Марта 2012, курсовая работа

Цель работы – разработка проектной документации для создания автоматической системы регулирования (АСР) температуры томильной зоны методической печи на базе микропроцессорной техники.

Автоматизация пассажира и грузоперевозок

29 Января 2013, реферат

Развитие получили транспортные справочно-информационные системы. Такие системы ориентированы на клиентов транспортных компаний и позволяют им в режиме реального времени получать информацию о расписании, маршрутах, стоимости услуг, наличии свободных мест и т.д. Существуют и информационно-справочные системы, предназначенные для организации обмена информацией между участниками рынка грузоперевозок: грузовладельцами, перевозчиками, экспедиторами и т.п. В таких системах ежедневно размещается информация о грузах и свободных (попутных) машинах. Информация сразу становится доступной всем пользователям. Подобрав подходящий груз (или машину), пользователь системы связывается напрямую с фирмой, предоставившей информацию, и договаривается о перевозке.

Автоматизация технологических процессов на кондитерских предприятиях

01 Марта 2013, курсовая работа

Анализ процессов приготовления сахарных кондитерских изделий показал, что производства, так же как и производство мучных кондитерских изделий, имеют в основном последовательную структуру. Во многом совпадают и важнейшие задачи автоматического управления на основных стадиях ТП, таких как подготовка компонентов заданного состава и в нужном количестве, обеспечение заданных технологических режимов за счет автоматического регулирования основных параметров процесса и т. д.

Автоматизированная информационная система учета пациентов отделений в психо-неврологическом диспансере

01 Декабря 2011, дипломная работа

В данной работе делается попытка спроектировать автоматизированную информационную систему учета пациентов отделений в ПНД. Разработанная система повысит оперативность получения информации о пациентах, результатах его лечения. Хранение этой информации в памяти ЭВМ придаст ей принципиально новое качество динамичности. Система должна находится в состоянии непрерывного обновления, отражая все изменения результатов лечения пациентов. Устройства автоматической печати должны позволить в случае необходимости быстро представить любую выборку из этой информации в форме представления на бумаге.

Авторские схемы классификации инноваций (Завлин П.Н., Цветков А.Н., Уткин Э.А., Пригожин А.И.). Направления прогнозирования наиболее вероятны

27 Ноября 2011, контрольная работа

Каждое предприятие должно развиваться и совершенствовать свою продукцию (работы, услуги). В противном случае оно не будет обладать конкурентным преимуществом, что приведет к потере рынков сбыта. По этой причине предприятие постоянно находится в поиске новых идей. Нововведения, или инновации, распространяются на новые продукты, способы их производства, новшества в организационной и финансовой сфере

Американская система финансирования инноваций

27 Апреля 2012, курсовая работа

В настоящее время основным источником средств, используемых для финансирования инновационной деятельности, являются:
- бюджетные ассигнования, выделяемые на федеральном и региональном уровнях;
- средства специальных внебюджетных фонов финансирования НИОКР, которые создаются предприятиями и региональными органами управления;
- финансовые ресурсы различных типов коммерческих структур (ФБГ, инвестиционных компаний, коммерческих банков и др.);
- кредитные ресурсы специально уполномоченных правительством инвестиционных банков;
- конверсионные кредиты для инновационных проектов, реализуемые в ВПК;
- иностранные инвестиции;
- средства отечественных и зарубежных научных и инновационных фондов;
- частные накопления физических лиц.

Аналіз іртелектуальної власності Lenovo Group Limited

04 Марта 2013, реферат

Lenovo Group Limited – світовий лідер в області IT технологій
комп’ютерів, яка входить до списку Fortune Global 500 (за даними 2007 року). Продуктова лінійка Lenovo поєднує бренд Think — в минулому бренд IBM, що представлений на комерційному сегменті ринку, а також бренд Idea, який було розроблено спеціально для споживчого ринку. Сучасна компанія Lenovo, створена у результаті придбання компанією Lenovo Group підрозділу персональних комп’ютерів IBM у 2005 році, являється світовим лідером, яким має свої підрозділи у більш ніж 60-ти країнах, а також надає своїм бізнес-партнерам та споживачам інноваційну продукцію у більш ніж 160 країнах світу.

Анализ влияния факторов на критический объем производства

12 Декабря 2011, реферат

Кредит — это экономические отношения, охватывающие движение стоимости на условиях возврата. Такие отношения имеют место, когда в качестве привлеченных ресурсов временно используются средства физических и юридических лиц, включая банки, а также, когда банки предоставляют деньги своим клиентам. Ссуда — это способ организации кредитных отношений, который сопровождается оформлением соответствующих документов с отражением на соответствующих счетах банковского баланса.

Анализ Инвестиционного Проекта

12 Февраля 2013, курсовая работа

Тема настоящей работы – инновационный проект создания нового предприятия – фитнес-центра (спортивного комплекса). Тема является действительно актуальной. Разговоры о чрезвычайной актуальности инвестиций в реальный сектор экономики для развития нашей страны уже давно стали общей и актуальной темой. Динамика и устойчивость развития, а также связанные с ним риски определяются способностью предприятия адаптироваться к изменениям внешней среды и получать при этом положительные финансовые результаты. Целью развития производства является обновление продукции и технологий и обеспечение конкурентоспособности фирмы на рынке

Анализ инновационной деятельности предприятия

03 Октября 2012, курсовая работа

В связи с этим целью курсовой работы является – изучение показателей финансовой устойчивости предприятия, методику их оценки и анализа.
Предмет исследования - методика анализа финансовой устойчивости предприятия.
Объект исследования – ЧПТУП «ПожМастер».
Для осуществления поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) определить понятие, значение и задачи анализа финансовой устойчивости предприятия;
2) изучить методику расчета абсолютных и относительных показателей финансовой устойчивости предприятия;
3) рассмотреть методику анализа платежеспособности и ликвидности
4) провести анализ финансовой устойчивости ЧПТУП «ПожМастер» по следующим направлениям:

Анализ института инновационной инфраструктуры Свердловской области. Состояние и перспективы

08 Ноября 2011, реферат

Актуальностью темы является то, что инновационная инфраструктура является связующим звеном между результатами научных исследований и рынком, государством и предпринимательским сектором экономики, поэтому важно разобраться в данном понятии более глубоко и разобраться в современной инновационной инфраструктуре Свердловской области.
Цель и задачи работы. Целью данной работы является рассмотрение инновационной инфраструктуры Свердловской области.
Для достижения этой цели необходимо решить ряд задач:
- рассмотреть основные понятия, состав и задачи инновационной инфраструктуры;
- ознакомиться с инновационной инфраструктурой Свердловской области;
- ознакомиться с инновационной деятельностью Свердловской области;
- рассмотреть состояние инновационной инфраструктуры Свердловской области;
- рассмотреть перспективы инновационной инфраструктуры Свердловской области.

Анализ конкурентоспособности инновационнго предприятия

03 Мая 2012, контрольная работа

Целью данной работы является рассмотрение конкурентоспособности инноваций предприятия. Для достижения этой цели будут рассмотрены теоретические аспекты вопроса такие, как факторы конкурентоспособности инноваций, методика определения конкурентоспособности и особенности определения конкурентоспособности товара в современных условиях.

Анализ осуществления внебюджетной поддержки инновационного центра «Сколково»

11 Декабря 2011, курсовая работа

Целью курсовой работа является изучение и анализ основных способов и механизмов внебюджетной поддержки инновационной деятельности в России. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Определить, какие виды внебюджетной поддержки инноваций существуют и выделить наиболее важные из них;
Изучить механизмы реализации наиболее важных видов внебюджетной поддержки инновационной деятельности;
Рассмотреть реализацию мер внебюджетной поддержки инноваций на конкретном примере инновационного проекта.

Ағылшын тілін оқытуда инновациялық технологияларды пайдалану

13 Сентября 2013, доклад

Адамның үнемі ізденіске, жаңалыққа ұмтылуы ол физиологиялық құбылыс, ал заманауи технологиялардың қоғамымыздың түрлі салаларында орын алып, дамуы бүгінгі күннің талабы. Инновациялық технологиялар қалай және қайдан пайда болады? Ол өркениетті елдердің бірін бірі тануы, байланысы, білім саласы бойынша тәжірибе алмасуынан болады. Қазіргі білім беру мазмұны жаңарып, жаңа көзқарастар пайда болып, оқытудың технологиясы, яғни инновациялық оқыту технологиялары өмірге келді.

Банковские инновации

18 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсовой работы – проанализировать состояние и перспективы развития банковских инноваций в России.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
определить сущность понятия «банковская инновация»;

Бизнес план создания службы пансионата

23 Февраля 2013, курсовая работа

Башкортостан славится своими богатыми природными лечебными ресурсами, известными еще с 16 века. На лечение кумысом на территорию Башкортостана приезжали многие известные люди России – А.П.Чехов, Т. Аксаков. Первые санатории и кумысолечебницы открылись в 19 веке благодаря известным лечебным качествам Башкирского кумыса. Общий дебит разнообразных минеральных вод по республике составляет более 60 тысяч кубометров в сутки. Общие запасы лечебных грязей оцениваются более 300 миллионов кубометров.

Бизнес-план

08 Июня 2011, курсовая работа

Целью данного курсового проектирования является разработка бизнес-плана производственного характера на основе анализа внешней среды и внутренней ситуации в компании.
При разработке бизнес – плана должны найти решение следующие задачи:
1. Определить прогнозируемую долю рынка, объемы продаж и объемы выпуска нового изделия.
2. Определить затраты, необходимые для производства и реализации
3. Рассчитать необходимые дополнительные капитальные вложения.
4. Сделать вывод о прибыльности проекта на основе расчета точки безубыточности и запаса прочности.
5. Дать финансовое обоснование бизнес-плана:
o разработать план доходов и расходов на первый год с помесячной разбивкой и на последующие годы,
o рассчитать план денежных поступлений и выплат на первый год с помесячной разбивкой и на последующие годы,
o составить балансовый план на конец первого и последующих лет,
6. Определить экономическую эффективность проекта по следующим показателям:
o чистый дисконтированный доход,
o индекс доходности,
o внутренняя норма доходности,
o срок окупаемости (период возврата) инвестиций на основе построения финансового профиля проекта.

Бизнес-план инновации.Магнитная щетка для окна

24 Ноября 2012, курсовая работа

Целью моей курсовой работы является разработка бизнес-плана для инновации.
Задачи, которые стоят передо мной в данной работе:
Изучение теоретической части бизнес - планирования;
Изучение основ инновационного процесса;
Составление бизнес- плана для инновационного проекта.