Рефераты по инвестициям

Private Banking

18 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной реферативной работы является выяснение особенностей индивидуального банковского обслуживания. Я попытаюсь ответить на важнейшие вопросы: что такое Private Banking, кому он нужен и какие виды услуг он оказывает, какова расстановка сил на российском рынке Private Banking, чем он отличается от рынка западного и в каком направлении в будущем будет развиваться.

Seed Venture Capital Funds

05 Ноября 2011, доклад

В данном докладе проводится анализ Seed Venture Capital Funds в России.

Ілюзії спортивного бізнес-планування

14 Февраля 2013, доклад

Схоже, Євро-2012 так і не став магнітом із залучення в Україну іноземних інвестицій. Подолавши позначку в 500 днів до початку Євро-2012, можна з повною впевненістю говорити, що в реальному грошовому виразі його проведення буде збитковим для України проектом. Залишилося розібратися з тим, наскільки виправдані наші витрати і чи принесуть вони дивіденди хоча б у довгостроковій перспективі. А також - як не пустити "коту під хвіст" всі витрачені гроші, при тому, що такий ризик існує...

Інвестиції в людський капітал

31 Марта 2012, реферат

Категорія людського капіталу, хоча і є відносно новою у дослідженнях вітчизняних вчених та вчених країн пострадянського простору, все ж поступово отримує визнання та має всі підстави для розвитку на основі багатьох досліджень вчених, що приходили до висновку щодо ролі людського фактора в ефективному використанні виробничих ресурсів.

Інвестиції та їх роль в економіці

26 Мая 2013, курсовая работа

Мета роботи полягає у пошуку шляхів прискорення інвестування української економіки та вдосконалення інвестиційної діяльності.
Для досягнення даної мети було поставлено такі завдання:
1) Вивчити проблеми та особливості інвестиційного процесу в Україні;
2) Оцінити інвестиційну діяльність в Україні;
3) Проаналізувати міжнародний досвід залучення іноземних інвестицій;
4) Розробити шляхи підвищення ефективності залучення прямих іноземних інвестицій.

Інвестиції та заощадження в Україні

13 Июня 2011, курсовая работа

Інвестиціями є вкладення в певну підприємницьку діяльність, результатом якої є прибуток. Але дуже часто самому підприємцю не достатньо коштів для здійснення інвестиційних програм. Особливо це стосується нашої держави, де більшість підприємств є нерентабельними. Тому вони мають залучати ресурси з інших джерел. Такими джерелами є заощадження домогосподарств і держави, які разом складають національні заощадження.

Інвестиційні ризики

03 Ноября 2012, курсовая работа

Метою дослідження є дослідження інвестиційні ризики та можливі шляхи вдосконалення регулювання ризиків на ринках фінансових послуг з метою мінімізації збитків учасників цих ринків.
Для досягнення поставленої мети в роботі були визначені наступні основні завдання: 1) з’ясувати дійсний стан правового регулювання інвестиційних ризиків на ринках фінансових послуг; 2) здійснити всебічний аналіз інституту страхування інвестиційних ризиків на ринках фінансових послуг;

Інвестиційна привабливість підприємства державної форми власності

22 Февраля 2012, статья

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти інвестування знайшли відображення в наукових роботах вітчизняних та зарубіжних економістів: О. Амоша, Г. Г. Бірман, І. Бланк, В. Бочаров, Ю. Брігхем, В. Геєць, О. Коюда, В.Коюда,Л. Лігоненко, Г. Марковиць, О.Носова, А.Пересада, Н. Трясціна, Л. Чорна, У. Шарп, О. Ястремська та інші. Незважаючи на значні досягнення в теорії й практиці управління інвестиційною привабливістю суб‘єктів господарювання, є проблеми, які залишаються предметом дискусій і обговорень вчених-економістів.

Інвестиційний клімат Швеції

15 Февраля 2012, реферат

Загальні дані про країну
офіційна назва — Королівство Швеція
політична система — конституційна монархія
глава держави — король Карл XVI Густаф (з 1973).

Інвестиційний менеджмент

03 Октября 2011, реферат

Визначення сутності капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства. Мета і принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.

Інвестиційний проект

07 Декабря 2011, реферат

Консалтингова компанія SV Development пропонує широкий спектр послуг з проведення та супроводу угод будь-якої складності на ринку землі (великі ділянки під розвиток інвестиційних проектів).

Наші фахівці з продажу проектів допоможуть покупцям зробити правильний вибір ділянки, Проведуть комплексну оцінку та експертизу інвестиційних проектів (Due diligence), Забезпечать грамотний юридичний супровід угоди, Оперативно зберуть і підготують всі необхідні документи, проведуть державну реєстрацію переходу права власності.

Інвестиційний процес і інвестиційна стратегія

12 Февраля 2012, контрольная работа

Формування напрямків інвестиційної діяльності з урахуванням перспективи являє собою процес розробки інвестиційної стратегії.
Інвестиційна стратегія — система довгострокових цілей інвестиційної діяльності і набір найбільш ефективних шляхів їхнього досягнення.
Окремі аспекти процесу формування інвестиційного портфеля досліджено в роботах як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Інвестиційний ризик

21 Августа 2011, реферат

Сучасне економічне середовище характеризується швидкими темпами зміни, випереджальним розвитком інноваційних технологій та значними коливаннями фінансових процесів. Відповідно нестабільними стають внутрішні економічні процеси підприємства навіть при сталій технології та відносно сталих об’ємах виробництва. Невизначеність позначається на фінансовому стані підприємств, на фінансових результатах підприємств, на динаміці та структурі грошових потоків.

Інвестування в акції

23 Июня 2011, реферат

Сьогодні у складній та заплутаній системі економічних зв’язків усе частіше необхідно приймати зважені рішення щодо накопичення та інвестування. Для збереження і примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що об’єднуються під загальною назвою інвестування.

Індивідуальна робота по інвестиційних проектах

13 Мая 2012, аттестационная работа

В данной работе изложен тест и задачи, а также перечислены правильные ответы на тест.

Автономная Республика Крым

25 Апреля 2013, доклад

Автономная Республика Крым относится к наиболее инвестиционно привлекательным регионам Украины благодаря выгодному экономико-географическому положению полуострова, наличию природных ресурсов, значительного санаторно-курортного, промышленного и научного потенциала, развитой транспортной инфраструктуры и банковской системе, возможности легкого доступа на рынки Украины, стран СНГ, Европы и Азии.
Сегодня Крым входит в десятку регионов Украины, которые наиболее активно привлекают иностранные инвестиции.

Акции и вторичные бумаги на ее основе

10 Сентября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение акций и вторичных бумаг на ее основе.

Поставленная цель конкретизируется рядом задач:
1. рассмотреть понятие и сущность акций;
2. рассмотреть виды акций;
3. рассмотреть виды стоимостей акций;
4. рассмотреть вторичные бумаги на основе акции;
5. решить практическое задание.

Акционерный капитал и корпоративное управление

21 Января 2012, контрольная работа

Целью данной контрольной работы является раскрытия основных понятий и принципов корпоративного управления.
Объектом исследования являются теоретические аспекты корпоративного управления и акционерного капитала.

Акционирование как метод инвестирования

07 Декабря 2010, курсовая работа

В данной курсовой работе дается определение понятия «акция», рассматриваются различные виды акций в зависимости от классифицируемых признаков, раскрываются все преимущества и недостатки акционирования, как метода инвестирования, а также рассматриваются виды стоимости акций цели, подходы и методология их оценки.

Амортизационная политика

09 Января 2012, реферат

Целью курсового проекта является оценка финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Цель расчетной части заключается в оценке финансово-хозяйственной деятельности предприятия: в выяснении качественных сдвигов в имущественном положении предприятия, в определении затрат на производство и реализацию продукции, в оценке деловой активности, ликвидности, платежеспособности и рентабельности предприятия.

Аналіз ризику в інвестиційних проектах

13 Декабря 2011, курсовая работа

В даній курсовій роботі заданий інвестиційний проект за двома можливими варіантами фінансування його реалізації власні кошти та власні кошти і кредит. Основне завдання: оцінити фінансову ефективність даного інвестиційного проекту, за двома варіантами; вибрати вигідніший варіант (метоли оцінки - стандартний термін окупності, чиста приведена вартість (NPV), внутрішня ставка доходу (IRR), співвідношення вигоди витрати B/С)). А також провести аналіз чутливості за варіантом, що визначений за пріоритетний ( за змінні розглядаються чисті доходи, поточні витрати, інвестиції в оборотний капітал відсоткова ставка за кредитом, ставка оподаткування).

Анализ инвестиционной деятельности в Хабаровском крае в сфере торговли

15 Мая 2011, доклад

Обобщающей характеристикой социально-экономических организационных, правовых, политических и иных условий, определяющих привлекательность и целесообразность инвестирования в экономику региона, является его инвестиционный климат. Главными составляющими инвестиционного климата являются инвестиционный потенциал и инвестиционный риск, управление которыми формируют в конечном итоге инвестиционную привлекательность региона.

Анализ рисков инвестиционного проекта

12 Января 2011, реферат

Под проектными рисками понимается, как правило, предполагаемое ухудшение итоговых показателей эффективности проекта, возникающее под влиянием неопределенности. В количественном выражении риск обычно определяется как изменение численных показателей проекта: чистой приведенной стоимости (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и срока окупаемости (PB)2.

Анализ достижений и неудач России и Китая в формировании СЭЗ

13 Мая 2013, курсовая работа

Развертывание свободных экономических зон – задача не из легких. Их функционирование не только вызывает академические споры в журналах и на симпозиумах, но и становится предметом острых разногласий между политиками и бизнесменами, причем как в России, так и за рубежом.
Таким образом, актуальность темы дипломной работы обусловлена не только международно признанной эффективностью свободных экономических зон, но и необходимостью интеграции России в мировое сообещество прежде всего на основе использования свободных экономических зон.
Целью данной курсовой работы является анализ формирования и результатов свободных экономических зон в Китае и анализ возможности формирования свободных экономических зон в России.

Анализ и виды инвестиций

27 Марта 2012, контрольная работа

Уровень инвестиций оказывает существенное воздействие на объём национального дохода общества; от его динамики будет зависеть множество макропропорций в национальной экономике. Кейнсианская теория особо подчёркивает тот факт, что уровень инвестиций и уровень сбережений определяется во многом разными процессами и обстоятельствами.

Анализ и управление рисками в инвестиционной деятельности

11 Ноября 2011, курсовая работа

Цель курсовой работы:

Выделить теоретические основы управления инвестиционными рисками предприятия и провести оценку инвестиционных рисков предприятия в системе инвестиционных решений.

Задачи курсовой работы:
Рассмотреть понятие инвестиционный риск, виды инвестиционных рисков, цели управления инвестиционными рисками.
Рассмотреть роль риск-менеджмента в управлении инвестиционными рисками предприятия, определить его основные функции.
Провести анализ рисков представленного проекта, сделать вывод о его целесообразности.
Проанализировать инвестиционный риск при оценке привлекательности инвестиционного климата.

Анализ и управление рисками в инвестиционной деятельности

21 Декабря 2011, курсовая работа

Процесс инвестирования играет важную роль в экономике любой страны. Инвестирование в значительной степени определяет экономический рост государства, занятость населения и составляет существенный элемент базы, на которой основывается экономическое развитие общества. Поэтому проблема, связанная с эффективным осуществлением инвестирования, заслуживает серьезного внимания.
Инвестиционная деятельность представляет собой один из наиболее важных аспектов функционирования любой коммерческой организации. Причинами, обусловливающими необходимость инвестиций, являются обновление имеющейся материально-технической базы, наращивание объемов производства, освоение новых видов деятельности.

Анализ инвестиций

10 Января 2012, реферат

Целью данной работы является выявление преимуществ и недостатков нормативных положений, регулирующих состав затрат, подлежащих включению в себестоимость, рассмотрение методов включения затрат в себестоимость продукции способом сравнительного анализа, в результате которого можно выявить наметившиеся тенденции и обозначить круг нерешенных проблем.

Анализ инвестиций

10 Марта 2013, реферат

Целью данной работы является– доскональное и многостороннее изучение понятия «инвестиции», рассмотрение процесса инвестирования, понимание значения инвестиций в финансовой деятельности предприятия.
Работа имеет две главы: В первой главе характеризуется и рассматривается понятие инвестиций, виды характеризуются участники инвестиционных отношений, возможные объекты вложений. В конце главы рассматривается связь между инвестициями и накоплениями, формирование инвестиций.

Анализ инвестиционного потенциала Самарской области

27 Декабря 2011, курсовая работа

Цель работы - анализ инвестиционного потенциала Самарской области.
Для достижения поставленной цели необходимо решения ряда задач:
- характеристика теоретических основ инвестиционного потенциала хозяйствующего субъекта;
- анализ инвестиционного потенциала Самарской области.