Інвестиційний менеджмент

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Октября 2011 в 00:17, реферат

Описание

Визначення сутності капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства. Мета і принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.

Содержание

1 Питання.

Визначення сутності капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства. Мета і принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.

2 Тести

3 Задачі 1, 2

4 Перелік посилань

Работа состоит из  1 файл

инвестиционный менедж.doc

— 372.50 Кб (Скачать документ)

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

З дисципліни «Інвестиційний менеджмент» 
 
 

Студентки ______________________________ Н.М. Астапенко 

Спеціальність

Форма навчання       - заочна

Курс 
 
 

Донецьк, 2009

Зміст 
 

1 Питання.

Визначення  сутності  капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу  підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний  цикл капіталу підприємства. Мета  і  принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу.

2 Тести

3 Задачі 1, 2

4 Перелік посилань 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Питання 

1.Визначення  сутності  капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Характер руху капіталу  підприємства у процесі його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства. Мета  і принципи формування капіталу підприємства. Визначення загальної потреби в капіталі. Фактори, що впливають на обсяг капіталу. 

Визначення  сутності капіталу підприємства. Класифікація капіталу.

 

З позицій  фінансового менеджменту капітал  підприємства характеризує загальну вартість коштів у грошовій, матеріальній і  нематеріальній формах, інвестованих у формування його активів. Розглядаючи  економічну сутність капіталу підприємства, випливає в першу чергу відзначити такі його характеристики:

1. Капітал  підприємства є основним чинником  виробництва.

2. Капітал  характеризує фінансові ресурси  підприємства, що приносять доход.

3. Капітал  є головним джерелом формування добробуту його власників.

4. Капітал  підприємства є головним вимірником  його ринкової вартості.

5. Динаміка  капіталу підприємства є найважливішим  барометром рівня ефективності  його господарської діяльності.

Розглянемо  більш докладно окремі види капіталу підприємства відповідно до приведеною їх систематизацією по основних класифікаційних ознаках.

1. По  приналежності підприємству виділяють  власний і позиковий види його  капіталу. Власний капітал характеризує  загальну вартість коштів підприємства, що належать йому на правах власності і використовуваних їм для формування визначеної частини його активів.

2. По  цілям використання в складі  підприємства можуть бути виділені  наступні види капіталу: продуктивний, позичковий і спекулятивний. Продуктивний капітал характеризує кошти підприємства, інвестовані в його операційні активи для здійснення виробничо-збутової його діяльності. Позичковий капітал являє собою ту його частину, що використовується в процесі інвестування в грошові інструменти (короткострокові і довготермінові депозитні вклади в комерційних банках), а також у боргові фондові інструменти .Спекулятивний капітал характеризує ту його частину, що використовується в процесі здійснення спекулятивних (заснованих на різниці в цінах) фінансових операцій (придбання деривативів у спекулятивних цілях і т.п.).

3. По  формах інвестування розрізняють  капітал у грошовій, матеріальній  і нематеріальній формах, використовуваний  для формування статутного фонду  підприємства. Інвестування капіталу  в цих формах дозволено законодавством при створенні нових підприємств, збільшенні обсягу їхніх статутних фондів.

4. По  об'єкту інвестування виділяють основний і оборотний види капіталу підприємства. Основний капітал характеризує ту частину використовуваного підприємством капіталу, що інвестований в усі види його позаоборотних активів (а не тільки в основні засоби, як це часто трактується в літературі). Оборотний капітал характеризує ту його частину, що інвестована підприємством у його оборотні активи.

5. За  формою перебування в процесі  кругообігу, тобто в залежності від стадій загального циклу цього кругообігу, розрізняють капітал підприємства в грошових, виробничих і товарної його формах.

6. По  формах власності виявляють приватний  і державний капітал, інвестований  у підприємство в процесі формування його статутного фонду.

7. По  організаційно-правових формах діяльності  виділяють наступні види капіталу: акціонерний капітал (капітал  підприємств, створених у формі  акціонерних товариств); пайовий  капітал (капітал партнерських  підприємств — товариств з обмеженою відповідальністю, командитних товариств і т.п.) і індивідуальний капітал (капітал індивідуальних підприємств — сімейних і т.п.).

8. По  характері використання в господарському  процесі в практиці фінансового  менеджменту виділяють працюючі і непрацюючий види капіталу.

9. По  характеру використання власниками виділяють споживний і накопичуваний (реінвестований) види капіталу.

10. По  джерелах залучення розрізняють  національний (вітчизняний) і іноземний  капітал, інвестований у підприємство. Такий поділ капіталу підприємств використовується в процесі відповідної їхньої класифікації.[1] 

Характер  руху капіталу  підприємства у процесі  його кругообігу. Вартісний цикл капіталу підприємства.

У процесі виробничого  використання функціонування капіталу підприємства характеризується постійним кругообігом. У процесі кругообігу капітал підприємства проходить три стадії (мал. 1).

Мал. 1. Характер руху капіталу підприємства у процесі  його кругообігу 

На першій стадії капітал у грошовій формі  інвестується в операційні активи (оборотні та позаоборотні), перетворюючись у виробничу форму.

На другій стадії виробничий капітал у процесі  виробництва продукції перетворюється в товарну форму, включаючи і  форму виробничих послуг.

На третій стадії товарний капітал, у міру реалізації виробничих товарів і послуг, перетворюється в грошовий капітал.

Середня тривалість обороту капіталу підприємства характеризується терміном його обороту  в днях (місяцях, роках).[3]

Одночасно зі змінами форм рух капіталу характеризується постійною зміною його сумарної вартості, яка носить назву “вартісний цикл”. Рух вартісного циклу капіталу підприємства здійснюється за спіраллю (мал. 2).

 

Рис. 2. Характер руху вартісного циклу капіталу підприємства за спіраллю 

Як видно  з малюнка, у процесі руху вартісного циклу капітал підприємства може за рахунок рентабельного його використання в окремі періоди нарощувати свою сумарну вартість (періоди ІІ, ІІІ, V) або за рахунок збиткової господарської діяльності частково втрачати її (період ІV).[5]

Розглянуті класифікація та особливості функціонування капіталу підприємства дозволяють більш цілеспрямовано керувати ефективністю його використання.

Мета  і принципи формування капіталу підприємства

 Основною  метою формування капіталу підприємства  є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання.

Таким чином, з урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства базується  на основі таких принципів:

· врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;

· забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу активів підприємства, що формуються;

· забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування;

· забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних джерел;

· забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господарської діяльності.

 Забезпечення  оптимальності структури капіталу  з позицій ефективного функціонування

Структура капіталу – це співвідношення власних і позикових фінансових засобів, які використовує підприємство у процесі господарської діяльності.

Формування  структури капіталу пов’язане з  урахуванням особливостей частин: власного і позикового капіталу

Власний капітал характеризується такими особливостями:

1.Простотою залучення, оскільки рішення, пов’язані зі збільшенням власного капіталу приймаються власниками і менеджерами даного підприємства.

2.  Більш високою можливістю отримання прибутку в усіх сферах діяльності, оскільки при його використанні не потребується сплата позикового процента в усіх його формах.

3. Забезпеченням фінансової стійкості розвитку підприємства, його платоспроможністю в довгостроковому періоді, а також зниженням ризику банкрутства.

Підприємство, яке використовує тільки власний капітал, має найвищу фінансову стійкість. Його коефіцієнт автономії дорівнює одиниці, але обмежує темпи свого розвитку, тому що не може забезпечити формування необхідного додаткового обсягу активів у періоди сприятливої кон’юнктури ринку і не використовує фінансові можливості приросту прибутку на вкладений капітал

Позиковий капітал має такі позитивні особливості: - Достатньо широкі можливості залучення, особливо за рахунок високого кредитного рейтингу підприємства, при наявності застави чи гарантії поручителя.

- Забезпечення росту фінансового потенціалу підприємства при необхідності суттєвого розширення його активів і підвищення темпів росту обсягу його господарської діяльності.

- Більш низькою вартістю порівняно із власним капіталом за рахунок забезпечення ефекту “податкового щита ” (вилучення витрат щодо його обслуговування бази оподаткування, що обкладається при сплаті податку на прибуток).

- Можливість генерувати приріст фінансової рентабельності. [4] 

Визначення загальної потреби в капіталі

Загальна  потреба в капіталі підприємства базується на його потребі в оборотних  і позаоборотних активах. Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для створення нового підприємства, включає дві групи майбутніх  витрат: ·        передстартові витрати; ·        стартовий капітал.

   Передстартові витрати призначені для створення  нового підприємства – це відносно невеликі суми фінансових засобів, які  необхідні для розробки бізнес-плану  і фінансування, що пов’язане із цим дослідженням. Дані витрати носять разовий характер, хоч і потребують відповідних затрат капіталу, в складі загальної потреби в ньому займають незначну частину.

   Стартовий капітал призначений для безпосереднього  формування активів нового підприємства. Наступне нарощування капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов’язане з формуванням додаткових фінансових ресурсів. Для визначення загальної потреби в капіталі з метою створення нового підприємства використовують, як правило, два основних методи:

·        прямий метод розрахунку; ·        непрямий метод розрахунку.

Прямий  метод розрахунку загальної потреби  в капіталі базується на визначенні необхідної суми активів, які дозволяють новому підприємству розпочати господарську діяльність. Даний метод розрахунку виходить з алгоритму: загальна сума активів дорівнює загальній сумі капіталу, що інвестується. Розрахунок потреби в активах для підприємства, що створюється, здійснюється в трьох варіантах:

·        мінімально необхідна сума активів; ·        необхідна сума активів, що забезпечує достатні розміри страхових запасів з окремих його видів;

Информация о работе Інвестиційний менеджмент