Індивідуальна робота по інвестиційних проектах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Мая 2012 в 16:39, аттестационная работа

Описание

В данной работе изложен тест и задачи, а также перечислены правильные ответы на тест.

Работа состоит из  1 файл

ІНВЕСТ. ПРОЕКТИ.docx

— 38.86 Кб (Скачать документ)

ВІРНО/НЕВІРНО

 1. Розрізняють два види оцінки ефективності інвестицій: фінансову (комерційну) та економічну.
 2. Фінансова оцінка передбачає визначення фінансових результатів реалізації проекту для його безпосередніх учасників. Вона базується на очікуваній нормі дохідності, яка влаштовує всіх суб'єктів інвестування. При цьому інші наслідки впровадження проекту не враховуються.
 3. - це формула період окупності інвестицій у роках.
 4. Суспільна ефективність інвестиційного проекту — система показників, що характеризують доцільність реалізації проекту для бюджетів різних рівнів (визначається за використання бюджетних коштів для фінансування капіталовкладень за проектом).
 5. Бюджетна ефективність реалізації інвестиційних проектів оцінюється у всіх випадках, коли держава через регіональні органи виконавчої влади інвестує проект (якщо вона не вкладає його в реалізацію грошових коштів і не є гарантом приватних інвестицій, що залучаються, у визначенні бюджетної ефективності немає потреби, оскільки вона явно позитивна за рахунок податкових надходжень) або надає гарантії за приватними інвестиціями.
 6. Зауважимо, що для визначення суспільної, комерційної та бюджетної ефективності реалізації інвестиційного проекту, застосовується єдина система оцінних показників, серед яких основними є чиста теперішня вартість, термін окупності
 7. . Як відомо, під ефективністю розуміють співвідношення результатів і затрат на їх досягнення. В інвестиційній діяльності економічна ефективність визначається шляхом порівняння результатів, одержаних у процесі експлуатації об'єктів інвестування, і сукупних затрат на здійснення інвестицій.
 8. У вітчизняній економіці дотепер традиційно використовують два показники для оцінювання ефективності капітальних вкладень: коефіцієнт ефективності (Е) та обернений до нього показник — період окупності (П0)
 9. Дисконтна ставка — це абсолютна сума ефекту від здійснення інвестицій.
 10. Грошовий потік охоплює чистий прибуток і амортизацію за весь період експлуатації.
 11. Чим нижчий темп інфляції, тим вищою має бути ставка процента, яка могла б компенсувати інвестору втрачений дохід.
 12. Загальна процентна ставка має враховувати ступінь ризику інвестицій і компенсувати можливі втрати від нього у вигляді "премії від інфляції"
 13. Індекс дохідності не може бути меншим за одиницю (такий проект неефективний і його слід відхилити).
 14. Показники чистого приведеного доходу та індексу дохідності перебувають в прямій залежності.
 15. Показник періоду окупності найпоширеніший з існуючих показників оцінювання ефективності інвестицій. Він дає відповідь на запитання, за який період вкладені кошти повернуться до інвестора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести

 1. Скільки  видів оцінки ефективності розрізняють:
  1. Три
  1. Два
  2. П’ять

 

 1. - це формула визначення:
  1. середньорічних грошових надходжень
  1. річної норми ефективності
  2. періоду окупності інвестицій у роках
 1. Інвестиційний проекту охоплює фази:
  1. Передінвестиційні дослідження та інвестиційна фазу
  2. Інвестиційну фазу
  3. Передінвестиційні дослідження, інвестиційну фазу та експлуатаційну фазу
 1. Комерційна ефективність інвестиційного проекту  - це:
  1. система показників, що враховують соціально-економічні наслідки здійснення проекту для суспільства загалом, включаючи зовнішні ефекти й суспільні блага.
  2. система показників, що характеризують доцільність реалізації проекту для підприємства-ініціатора проекту й/або зовнішнього приватного інвестора
  3. система показників, що характеризують доцільність реалізації проекту для бюджетів різних рівнів (визначається за використання бюджетних коштів для фінансування капіталовкладень за проектом).
 1. Джерелами здійснення інвестицій можуть бути насамперед власні кошти підприємства (залишковий прибуток, фонди економічного стимулювання, амортизаційний фонд тощо), а також такі ресурси:
  1. позичкові фінансові кошти та залучені фінансові ресурси
  2. бюджетні інвестиційні асигнування та безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, громадян
  3. всі перераховані вище відповіді
 1. Графік потоку джерел інвестування потрібно спрогнозувати на весь період фінансування інвестиційного проекту, причому на перший рік — із розбивкою:
  1. Щомісячною
  2. Щоквартальною
  3. Щоденною
 1. У вітчизняній економіці дотепер традиційно використовують два показники для оцінювання ефективності капітальних вкладень:
  1. коефіцієнт ефективності (Е) та обернений до нього показник — період окупності (П0)
  2. майбутня вартість грошового потоку  і процентна ставка
  3. Дисконтна ставка та чистий приведений дохід
 1. Дисконтна ставка — це:
  1. майбутня вартість грошового потоку
  2. це процентна ставка, застосування якої в процесі дисконтування дасть змогу привести майбутню вартість грошового потоку до теперішньої.
  3. сума грошового потоку, приведеного до теперішньої вартості
 1. Темп інфляції виявляється такою залежністю темпу інфляції та процентної ставки:
  1. Чим вищий темп інфляції, тим нижчою має бути ставка процента, яка могла б компенсувати інвестору втрачений дохід
  2. Чим нижчий темп інфляції, тим вищою має бути ставка процента, яка могла б компенсувати інвестору втрачений дохід
  3. Чим вищий темп інфляції, тим вищою має бути ставка процента, яка могла б компенсувати інвестору втрачений дохід
 1. Показники чистого приведеного доходу та індексу дохідності перебувають в залежності:
  1. Опосередкованій
  2. Оберненій
  3. Прямій
 1. Який показник дає відповідь на запитання, за який період вкладені кошти повернуться до інвестора:
  1. Індекс дохідності
  2. Період окупності
  3. темп інфляції
 1. Контроль за ефективністю використання інвестованого за межами України майна здійснює:
  1. Власник майна
  2. ЦБ
  3. Третя особа
 1. джерела фінансування інвестицій за межі України, необхідно зазначити, що резиденти України здійснюють інвестиції за кордон виключно за рахунок коштів:
  1. Держави
  2. ЦБ
  3. Власних

 

 

ВІДПОВІДІ:

ВІРНО/НЕВІРНО

1. невірно

2. вірно

3. вірно

4. невірно

5. вірно

6. невірно

7. вірно

8.  вірно

9. невірно

10. вірно

11. невірно

12. невірно

13. вірно

14. вірно

15. вірно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тести

1. а)

2.b)

3. c)

4. b)

5.  c)

6. а)

7. а)

8. d)

9. с)

10. с)

11. b)

12. а)

13. с)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАЧІ

Приклад № 1

У банк вчинили для розгляду бізнес-плани  двох інвестиційних проектів з наступними параметрами (таблиця 3). Розрахунок справжньої вартості грошових потоків приведений в таблиці 4. ЧТС по інвестиційних  проектах № 1 і № 2 складають:

Чтс1 = (34,808 - 28,0) = 6,808 млн грн.;

Чтс2 = (32,884 - 26,8) = 6,084 млн грн.

Отже, порівняння показників ЧТС по проектах підтверджує, що проект № 1 є ефективнішим, ніж проект № 2. ЧТС по ньому в 1,12 разу (6,808 : 6,084) вище, капітальні вкладення  для його реалізації на 1,2 млн грн. (28,0 -- 26,8) більше, ніж за проектом № 2. Разом з тим віддача (у формі майбутнього грошового потоку) за проектом №2 на 4 млн грн. (44 - 40) вище, ніж за проектом № 1.

Таблиця 3

Початкові дані по двох інвестиційних проектах (млн грн)

 

Показники

Інвестиційний проект № 1

Інвестиційний проект № 2

 

Об'єм засобів, що інвестуються, млн грн.

28,0

26,8

 

Період експлуатації проектів, років

3

4

 

Сума грошового потоку (дохід від  проектів), млн грн.

40,0

44,0

 
       

 

 

У тому числі рік:

     

перший

24,0

8,0

 

другий

12,0

12,0

 

третій

4,0

12,0

 

четвертий

-

12,0

 

Дисконтна ставка %

10

12

 

Середньорічний темп інфляції %

7

7

 
       

 

 

 

 

 

Розрахунок  справжньої вартості по двох інвестиційних  проектах (млн грн)

 

Роки

Інвестиційний проект № 1

Інвестиційний проект № 2

 
 

Майбутня вартість грошових потоків

Дисконтний множник при ставці 10%

Справжня

вартість (НС)

Майбутня вартість грошових потоків

Дисконтний множник при ставці 12%

Справжня

вартість (НС)

 

Перший

24

0,909

21,816

8

0,893

7,144

 

Другий

12

0,826

9,912

12

0,797

9,564

 

Третій

4

0,752

3,080

12

0,712

8,544

 

Четвертий

--

--

--

12

0,636

7,632

 

Всього

40

--

34,808

44

--

32,884

 
               

Примітка: коефіцієнт дисконтування () визначається по формулі:

де  Г - дисконтна ставка; t - число періодів років.

за  проектом №1 для першого року

для другого року

для третього року

Аналогічні  розрахунки проводяться за проектом №2.

Приклад № 2

Використаємо  дані по двох інвестиційних проектах і визначимо по ним індекс прибутковості. За проектом № I індекс прибутковості  ІД = (34,808 : 28) = 1,24.

За  проектом № 2 індекс прибутковості  ІД = (32,884 : 26,8) = 1,23.

Отже, по даному критерію ефективність проектів приблизно однакова.

Якщо  значення індексу прибутковості  менше одиниці або дорівнює їй, то проект не береться до розгляду, оскільки він не принесе інвесторові додаткового  прибутку, а банку не дає гарантії вкладених в нього позикових  засобів.

 

Приклад № 3

Використовуючи  дані по приведених раніше практиках, визначимо по ним період окупності  Т.

У цих  цілях встановлюється середньорічна  сума грошового потоку в справжній  вартості.

За  проектом № 1 вона дорівнює 11,603 млн. грн. (34,808: 3);

За  проектом №2 -- 8,2221 млн. грн. (32,884 : 4).

З урахуванням  середньорічної вартості грошового  потоку період окупності Т рівний:

За  проектом № 1 -- 2,4 року (28,0 :11,603);

За  проектом №2 -- 3,3 року (26,8 : 8,221).

Це  свідчить про серйозну перевагу проекту  № 1. При порівнянні даних проектів за показниками ЧТС і індексу  прибутковості ІД ці переваги були менш помітними.

Приклад № 4

Використовуючи  дані, приведені в таблиці. 2.3 і 2.4, визначимо ВНП по проектах. Наприклад, за проектом № 1 необхідно знайти розмір дисконтною, при якій справжня вартість грошового потоку 34,808 млн. грн.

Розмір  цієї ставки визначається по формулі:

де  ЧТС -- чиста поточна вартість; І -- об'єм засобів, що інвестуються в проект.

Приведені дані свідчать про пріоритетне значення для інвестора проекту № 1, оскільки ВНП по ньому більше, ніж за проектом 2, а також перевищує середньорічний темп інфляції (7%). На практиці інвестиційний  бюджет підприємства часто обмежений, тому перед його керівництвом коштує завдання встановити таку комбінацію проектів, яка в рамках наявних  грошових коштів дає найбільший приріст  чистої поточної вартості. Потім підбирається комбінація з урахуванням подільності (можливості часткової реалізації) або неподільності (можливості повного  здійснення проектів).

Початкові дані для відбору проектів представлені в таблиці. 2.5. З її показників виходить, що для ділимих проектів А, Би, В, і Г при інвестиційному бюджеті 12,6 млн. грн., портфель інвестицій полягатиме:

- з  повної реалізації проекту А  --2,475 млн. грн.;

- частковій  реалізації проекту Б -- 10,125 млн.  грн. (12,6-2,475).

Информация о работе Індивідуальна робота по інвестиційних проектах