Рефераты по физике

Жарық поляризациясы

19 Сентября 2011, реферат

Интерференция және дифракция жарықтың толқындық қасиеттерін анық көрсеткенмен де жарық толқындары қума әлде көлденең толқындар ма деген сұраққа жауап бере алмайды. Шынында, оларға тән эффектілер екі толқын түрінде де байқала береді. Максвелдің жарық электромагниттік теориясынан жарық көлденеңдігі шығады.

Жарық поляризациясы

24 Апреля 2012, реферат

Фарадейдің жаңалығы. 1831 жылы Фарадей электродинамиканың ең іргелі жаңалықтарының бірі—электромагниттік индукция заңын ашты. Оның мәнісі: тұйық өткізгіш контурда осы контур қамтитын магнит ағыны өзгерген кезде (яғни В вектордың ағыны), электр тогы пайда болады — оны индукциялық тоқ деп атап кетті.
Индукциялық тоқтың пайда болуы магнит ағымы өзгерген кезде контурда индукцияның Sx э қ.к- пайда болады дегенді білдіреді. Ең тамашасы Еі— ф магнит ағынының қандай себептен өзгеретіндігіне еш тәуелсіз болады және тек оның өзгеріс жылдамдығымен ғана, яғни df/dt шамасымен ғана анықталады. Сонымен қатар, dФ/dt туындысының таңбасының өзгеруі s-x шамасының таңбасының немесе бағытының өзгерісіне әкеледі.
Фарадей индукциялық тоқты түрліше екі тәсілмен тудыруға болатындығын тағайынтеді.

Желдеткіш

11 Сентября 2013, доклад

Желдеткіш (латынша: ventіlatіo — желдету) — өндіріс орындарын желдетуде, аэроқоспаларды құбырмен тасымалдауда, т.б. ауаны немесе басқа газдарды қозғалысқа түсіріп орнын ауыстыру үшін олардың артық қысымын (әдетте, 0,15 Мпа-ға дейін) тудыратын қондырғы. Олар үймереттерді және шахталарды желдетуге, қазан және пеш агрегаттарына ауа жіберуге не олардан түтін мен зиянды газдарды сорып тысқа шығаруға, материалдарды кептіруге, машина бөлшектері мен механизмдерін салқындатуға, сусымалы және талшықты материалдарды пневматикалық жолмен тасымалдауға, бірқатар технологиялық процестерді атқаруға, машина радиаторлары мен конденсаторын салқындатуға, т.б. қолданылады

Жұмсақ және қатты магнитті материалдар. Техникада қолдануы

20 Ноября 2012, реферат

Магниттік материалдар — магниттік қасиетіне сәйкес техникада қолданылуы әр түрлі болатын заттар (негізінен ферро- және ферримагнетиктер). Магниттік материалдардың негізгі көрсеткіштері: В магниттік қанығу индукциясы (немесе қанығу магниттелуі ), коэрцитивтік күші, m магнит өтімділігі, В_r қалдық магниттік индукциясы, р үлестік электр кедергісі. Коэрцитивтік күшінің шамасына байланысты магниттік материалдарды шартты түрде жұмсақ магниттік және қатты магниттік материалдар деп бөледі.

Жұмсақ және қатты магнитті материалдар

09 Февраля 2013, реферат

Кинематика – механикалық қозғалысты ашық себептерін қарастырмай сипаттайтын бөлім. Кинематикада берілген дененің өлшемі және пішіні есепке алынбайтын болса, оны материялық нүкте деп қарастыруға болады.Мысалы:Күннің айналасында планеталардың қозғалыс заңдылықтарын зерттеу барысында оларды материялық нүкте деп қарастыруға болады.Материялық нүктенің қозғалыс күйі санақ денесі деп аталатын кез келген таңдап алынған денемен салыстырылып қарастырылады.

Задача по "Физике"

23 Декабря 2011, задача

Работа содержит задачу по "Физике" и ее решение

Задача теплопереноса радиоактивного раствора в глубокозалегающих пластах

13 Сентября 2011, реферат

Целью работы является изучение методов расчёта полей температур радиоактивных примесей при закачке растворов, содержащих радиоактивный загрязнитель, в глубоко залегающие проницаемые пласты.
Основные задачи исследования:
* анализ вклада основных физических процессов, обуславливающих динамику распространения температурных полей, постановка соответствующей математической задачи;
* получение аналитических решений задач для коэффициентов разложения первого порядка.

Задачи по "Физическим и химическим процессам"

03 Марта 2013, задача

Задача 1. Плотность нефти при температуре 20°С равна 845 кг/м3. Вычислить плотность той же нефти при температуре 5°С (x = 0,000831).
Дано:
r20=845 кг/м³
x = 0,000831

Задачи по "Физике"

10 Января 2012, задача

Теплоход проходит путь между двумя пунктами вниз по реке за 8 час., против течения за 10 час. скорость теплохода 18 км/ч. Найти скорость реки, расстояние между пунктами и среднюю путевую скорость.

Задачи по "Электротехника"

28 Октября 2013, задача

Цепь постоянного тока содержит резисторы, соединенные смешанно. Схема цепи с указанием резисторов приведена на рис.1. Всюду индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует это напряжение. Например, через резистор R3 проходит ток I3 и на нем действует напряжение U3.

Задачи по физике

20 Января 2011, контрольная работа

8 задач

Закон Архимеда и Паскаля

08 Ноября 2010, доклад

Доклад с элементами изображения и схемами.

Закон Кулона

01 Июля 2010, реферат

Явление электростатического притяжения еще до нашей эры было известно древнегреческим ученым. Они знали, например, что если потереть янтарь кошачьей шерстью, а стекло шелком, то между ними возникают силы притяжения. Кроме того, им было известно, что при помощи таких предметов можно заставить воздействовать друг на друга и другие предметы: например, если прикоснуться наэлектризованным янтарем к пробковой крошке, она будет отталкиваться от других пробковых крошек, к которым прикасались янтарем, и притягиваться к крошкам, к которым прикасались стеклом. Сегодня мы знаем, что подобное притяжение и отталкивание является проявлением статического электричества.

Закон Кулона

08 Ноября 2011, реферат

В 1785 г. французский физик Шарль Кулон экспериментально установил основной закон электростатики – закон взаимодействия двух неподвижных точечных заряженных тел или частиц.
Закон взаимодействия неподвижных электрических зарядов – закон Кулона – основной (фундаментальный) физический закон и может быть установлен только опытным путем. Ни из каких других законов природы он не вытекает.

Закон Ньютона

13 Марта 2012, реферат

Рождение энергетики произошло несколько миллионов лет тому назад, когда люди научились использовать огонь. Огонь давал им тепло и свет, был источником вдохновения и оптимизма, оружием против врагов и диких зверей, лечебным средством, помощником в земледелии, консервантом продуктов, технологическим средством и т.д.

Прекрасный миф о Прометее, даровавшем людям огонь, появился в Древней Греции значительно позже того, как во многих частях света были освоены методы довольно изощренного обращения с огнем, его получением и тушением, сохранением огня и рациональным использованием топлива.

Закон отражения света

05 Января 2012, доклад

Отраженный и падающий лучи лежат в плоскости, содержащей перпендикуляр к отражающей поверхности в точке падения, и угол падения равен углу отражения.

Представьте, что вы направили тонкий луч света на отражающую поверхность, — например, посветили лазерной указкой на зеркало или полированную металлическую поверхность. Луч отразится от такой поверхности и будет распространяться дальше в определенном направлении. Угол между перпендикуляром к поверхности (нормалью) и исходным лучом называется углом падения, а угол между нормалью и отраженн

Закон сохранения энергии

03 Марта 2013, доклад

работа, содержащая 19 слайдов, в которых отражены основные понятия по данной теме

Закон тяготения Ньютона

14 Декабря 2011, доклад

Согласно закону всемирного тяготения Ньютона, все тела во Вселенной, обладающие массой, притягиваются друг к другу с силой, называемой гравитационной. Эта сила прямо пропорциональна произведению масс тел и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними:

F = G*m1*m2/r² где G - гравитационная постоянная

Законы Ньютона

21 Марта 2012, доклад

Законы Ньютона – в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть, – представляют собой либо конец начала, либо начало конца классической механики. В любом случае это поворотный момент в истории физической науки – блестящая компиляция всех накопленных к тому историческому моменту знаний о движении физических тел в рамках физической теории, которую теперь принято именовать классической механикой. Можно сказать, что с законов движения Ньютона пошел отсчет истории современной физики и вообще естественных наук.

Законы Ньютона

10 Мая 2013, реферат

Законы Ньютона – в зависимости от того, под каким углом на них посмотреть, – представляют собой либо конец начала, либо начало конца классической механики. В любом случае это поворотный момент в истории физической науки – блестящая компиляция всех накопленных к тому историческому моменту знаний о движении физических тел в рамках физической теории, которую теперь принято именовать классической механикой. Можно сказать, что с законов движения Ньютона пошел отсчет истории современной физики и вообще естественных наук.

Законы сил в механике

12 Декабря 2010, статья

Два фундаментальных вида взаимодействия - слабое и сильное - проявляются в мире элементарных частиц и в атомных ядрах. Они действуют на малых расстояниях (слабое - порядка 10-18 м, сильное - 10-15 м) и в случае ньютоновой механики от них можно отвлечься. Два других фундаментальных вида взаимодействия, лежащие в основе всех механических явлений, - гравитационное и электромагнитное. Приведем законы этих сил в самом простом виде, когда взаимодействующие массы (заряды) покоятся или движутся с малой (нерелятивистской) скоростью.
Сила гравитационного притяжения, действующая между двумя материальными точками, в соответствии с законом всемирного тяготения пропорциональна произведению масс точек и обратно пропорциональна квадрату расстояния r между ними и направлена вдоль прямой, соединяющей эти точки, от одного тела к другому:

Законы термодинамики и термодинамические параметры систем

16 Мая 2011, реферат

Под понятием вещество в современной физической науке принято подразумевать элементы периодической системы, либо их соединения, поскольку и первое, и второе имеют постоянный химический состав при наличии внешних условий воздействия на них. Любое вещество может находиться в жидком, твердом или газообразном состоянии. Совокупность данных элементов и их соединений во всех присущих им агрегатных состояниях образуют материю.

Заряд электрона. Методы определения величины заряды

21 Февраля 2013, реферат

Первое открытие, во многом определившее и судьбы современного человечества, относится к открытию электрона. До той поры атом считался неделимым и различие в химических свойствах различных элементов не имело своего объяснения. Еще до открытия Томсона был выполнен ряд интересных экспериментов, в которых другие исследователи изучали электрический ток в стеклянных трубках, наполненных газом при низких давлениях.

Застосування методу динамічного програмування до детермінованих задач

11 Декабря 2011, контрольная работа

Якщо деяка управлінська система S знаходиться у початковому стані і з плином часу її стан змінюється таким чином, що система переходить у кінцевий стан, який описується критерієм W, то необхідно так організувати процес, щоб даний критерій досягнув оптимального значення.

Застосування плазми в науці і техніці

22 Ноября 2012, реферат

Електрична дуга - найбільш підходяще середовище для таких реакцій, які не можуть протікати в звичайних умовах по термодинамічних причин. Можна запалити плазму в кисні і використовувати високу реакційну здатність виходить при цьому озону. В азотній плазмі можна отримати такі екзотичні сполуки, як тетрафторид азоту N 2 F 4 або нітрид титану TiN. Воднева плазма проявляє відновлює дію, тому її можна застосовувати для розтину залізних руд. Тривалість реакцій у високотемпературній плазмі вкрай мала. Метан, наприклад, при 4 800 - 5 300 K за 1 / 10000 c на 75 - 80% перетворюється в ацітелен. Головною перевагою методів плазмохімії є те, що склад вихідної сировини може коливатися в широких межах. Реакції можуть протікати і в холодній плазмі при температурах нижче 400 K. Цікавим прикладом може послужити азотування в тліючому розряді, що застосовується для поверхневого зміцнення сталі.

Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд

19 Февраля 2012, контрольная работа

У даних Нормах наведені вимоги до виконання та вживання заходів щодо захисту людей і тварин від дотику до струмоведучих частин, якщо пошкодження в електроустановках низької напруги будинків і споруд відсутні (захист від прямого дотику), а також у випадках дотику до відкритих провідних частин при наявності пошкодження в цих електроустановках (захист у разі непрямого дотику). Крім того, наведені вимоги до заходів захисту людей і електрообладнання у зазначених електроустановках при замиканні на землю на стороні високої напруги живильної трансформаторної підстанції, а також до вибору і монтажу елементів заземлювальних пристроїв і захисних провідників, виконання яких забезпечує ефективність захисту від ураження електричним струмом.

Защита трансформатора

24 Апреля 2013, курсовая работа

Для защиты от повреждений на выводах трансформатора, а также от внутренних повреждений предусматривается продольная дифференциальная защита без выдержки времени или максимальная токовая отсечка без выдержки времени.
Продольная дифференциальная защита выполняется в виде:
1. дифференциальной токовой отсечки;
2. дифференциальной токовой защиты с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока;
3. дифференциальной токовой защиты с промежуточными насыщающимися трансформаторами тока и с тормозной характеристикой;

Защитные покрытия. Металлические и неметаллические покрытия

22 Февраля 2013, контрольная работа

Покрытие в материаловедении - это нанесённый на объект относительно тонкий поверхностный слой из другого материала. Целью нанесения покрытия является улучшение поверхностных свойств основного материала, обычно называемого материалом подложки. Улучшают, среди прочих, такие свойства, как внешний вид,адгезию, смачиваемость, стойкость к коррозии, износостойкость, стойкость к высоким температурам, электропроводность. Покрытия могут наноситься в жидкой, газообразной или твердой фазах, но в результате они составляют одно целое с основным материалом.

Звук и его распространение

21 Ноября 2010, реферат

Звук – это распространяющиеся в упругих средах – газах, жидкостях и твёрдых телах – механические колебания, воспринимаемые органами слуха.
Теперь немного поразмышляем. Если, например, в горах упал камень, а рядом не было никого, кто мог бы слышать звук его падения, существовал звук или нет? На вопрос можно ответить и положительно и отрицательно в равной степени, так как слово «звук» имеет двоякое значение. Поэтому нужно условиться, что же считать звуком – физическое явление в виде распространения звуковых колебаний в воздухе или ощущения слушателя.

Звуковые волны

24 Января 2012, реферат

Применительно к звуковым колебаниям в число задач физической акустики входит и выяснение физических явлений, обусловливающих те или иные качества звука, различаемые на слух.