Рефераты по авиации и космонавтике

Самолеты отечественных КБ ставшие легендой: Ил-12, Ил-14, Ил-18.

24 Ноября 2011, реферат

Я выбрал именно эту тему потому что хотел побольше узнать про такие легендарные самолеты ОКБ Ильюшина, как Ил-12, Ил-14, Ил-18. Я считаю что историю таких самолетов должны знать все курсанты и пилоты ГА, так как эти самолеты были одними из первых судов гражданской авиации сконструированных Ильюшиным.

Саясаттану

18 Февраля 2013, лекция

Саяси ғылым қазіргі кездегі мәнін ХІХ ғ. екінші жартысында иеленеді, ол жеке білім саласы ретінде бөлініп шықты. Лондон университетінде ХІХ ғ аяғында Лондонның экономика және саясат ғылымдарының мектебі ашылды. 1857 жылы Колумбия университетінде Америка тарихында алғаш саяси ғылымдар кафедрасы ашылды. Ал Батыста саясаттану ІІ дүниежүзілік соғыстан кейін дами бастады. Бұған көбіне 1948 ж

Саясаттану ғылымы туралы жалпы түсінік

10 Марта 2013, реферат

Бұл семестірлік жұмысымның мазмұны саяси білімдердің даму тарихындағы ежелгі заманнан бергі бүгінгі күнге дейінгі сан алуан саяси ойшылдардың, ғалымдардың тұжырымдамаларына және қазіргі заман еншісіндегі жиналған мағлұматтарға негізделген. Бұл жұмыста күрделі саяси теориялық мәселе бойынша көлемді және түсінікті түрде анықтамалар, белгілер келтірген. Әрбір саяси процесстің зерттелуі Қазақстанның саяси өмірімен тығыз байланыстырылып көрсетілген.

Саяси жүйе

17 Апреля 2012, реферат

Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде барлық адам тең өмір сүрді. Басқарушылар мен бағынушылар деген мүлдем жоқ, себебі адамдардың өзі табиғат алдында әлсіз еді. Сондықтан тобырымен жүрді. Бірігіп аң аулады, тек тайпа-тайпа болып жүрудің арқасында ғана өздерінің қауіпсіздігін, күн көрісін қамтамасыз ете алды. Тапқан табыстары бәріне ортақ болды, артық өнім болған жоқ. Мұндай жағдайда еңбек құралдары, еңбек өнімдері ұжымға ғана тиісті еді. Мұндай ру-тайпаларды ақсақалдар басқарды. Ақсақалдар ұжым мәселелерін ортаға салып, реттеп, шешіп отырды.

Саяси мәдениет

25 Ноября 2011, доклад

«Саяси мәдениет» деген түсінікті «рухани мәдениет» және «ұлттық

мәдениет» ұғымдарынан айыра білу қажет. Әрбір қоғамдағы рухани

мәдениеттің даму деңгейі ең алдымен білімнің жетілуімен байланысты. Рухани

мәдениет, әрине, халықтың, ұлттың тарихы, дәстүрлері, әдет-ғұрыптарымен

тікелей байланысты және соларға негізделеді.

Ұлттық мәдениет - саяси проблемалардың немесе саясаттың әсерінсіз

қалыптасатын тарихи процесс саласы.

Саяси процесс туралы ұғым

15 Ноября 2011, реферат

Саяси процесс ұғымы кең және тар мағынасында қолданылады. Кең мағынасында ол коғамның саяси жүйесінің уакыт пен кеңістікте дамып, жұмыс істеуін білдіреді. Тар мағынасында түпкілікті нақты нәтижеге жеткен белгілі бір көлемдегі процесті көрсетеді. Мысалы, қайсыбір партия не қозғалыстың қалыптасуы, сайлаудын өткізілуі, басқарудың жаңа құрылымының дүниеге келуі және т. с. с.

Саяси қозғалыс

26 Декабря 2011, реферат

Саяси қозғалыс деп өкімет билігі үшін күрес арқылы қазіргі жағдайды өзгертуге немесе үкіметке ықпал жасай отырып, оны нығайтуға тырысқан қоғамдық күштерді айтады. Саяси қозғалыстың ерекшелігі ол үкімет үшін немесе үкіметті жүзеге асыру тәсіліне ықпал ету үшін күреседі.
Саяси қозғалыстардың пайда болуына төмендегідей саяси жағдайлар себеп болады.
Жеке адам өз ойын, көзқарасын өкімет орындарына тікелей жеткізе алмайды. Сондықтан өзі си

Своеобразие и особенности феномена гражданское общество

28 Ноября 2011, реферат

Особо важная роль в изучении гражданского общества принадлежит политологии. Именно политология изучает характер и формы взаимодействия гражданского общества с политическими и общественными институтами - государством в целом, федеральными и местными органами власти. Опираясь на достижения других наук, политология исследует причины и условия возникновения гражданского общества, его структуру, направления эволюции. Другими словами, политология воссоздает целостную картину гражданского общества.

Система рекрутирования политической элиты

06 Июня 2012, реферат

В регулировании политических процессов, в определении стратегии, целей и приоритетов политики важная роль принадлежит специфическому субъекту политики - политической элите. Она концентрирует в своих руках власть путём монополизации права на принятие политических решений.
В качестве объекта властвования политической элиты выступают рядовые граждане общества, политические группы и партии, общественно-политические движения и организации. Их готовность к подчинению зависит от собственных качеств политической элиты, её легитимности, а также от тех средств воздействия, которые она применяет в конкретных политических ситуациях.

Системы импульсного, пускового и топливного газа на компрессорных станциях

12 Февраля 2012, реферат

Импульсным называется газ, отбираемый из технологических трубопроводов обвязки КС для использования в пневмогидравлических системах приводов запорной арматуры: пневмоприводных кранов технологического, топливного и пускового газов, для подачи газа к контрольно-измерительным и регулирующим приборам. В пневмогидравлической системе привода крана производится преобразование потенциальной энергии сжатого газа в механическую работу по перемещению запорного шарового узла.

Сми в политическом процесск

16 Декабря 2011, доклад

Средства массовой информации (СМИ) - один из важнейших институтов современного общества, оказывающий влияние почти на все сферы его деятельности, включая политику, здравоохранение, образование, религию и т.д. Массовая культура в различных ее вариантах формируется, распространяется и сохраняется с помощью СМИ. Огромна их роль в формировании, функционировании и эволюции общественного сознания в целом. Более того, восприятие и интерпретация важнейших явлений и событий, происходящих в стране и мире, также осуществляются через СМИ. Эти обстоятельства приобретают особую актуальность и значение на фоне все большего проникновения СМИ в политическую сферу. В настоящее время СМИ превращаются в один из важнейших инструментов реализации политического процесса.

СМИ как инструмент влияния в политическом процессе

25 Ноября 2011, реферат

Неотъемлемой составной частью политики являются массовые коммуникации. Политика в большей мере, чем другие виды общественной деятельности, нуждается в специальных средствах информационного обмена, в установлении и поддержании постоянных связей между ее субъектами. Если, например, экономика в принципе может функционировать на основе рыночного саморегулирования при ограниченных, преимущественно непосредственных формах взаимодействия людей, то политика невозможна без опосредованных форм общения и специальных средств связи между различными носителями власти, а также между государством и гражданами.
В постиндустриальном обществе власть знаний и информации становится решающей в управлении обществом, оттесняя на второй план влияние денег и государственного принуждения. Непосредственными носителями и, особенно, распространителями знаний и другой политически значимой информации являются СМИ. СМИ представляют собой учреждения, созданные для открытой, публичной передачи с помощью специального технического инструментария различных сведений любым лицам.
Отличительными чертами СМИ являются:
публичность, т.е. неограниченный и надперсональный круг потребителей;

наличие специальных технических приборов, аппаратуры для передачи информации;

Совершенствование демографической политики в Забайкальском крае

10 Ноября 2012, дипломная работа

Цель: исследовать особенности репродуктивного поведения населения Забайкальского края в условиях изменяющейся экономики с применением различного рода методик и предложить меры по совершенствованию региональной демографической политики в отношении рождаемости.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
 Дать понятие демографической политике;
 Описать демографическую ситуацию в Российской Федерации, а также в Забайкальском крае и проанализировать проводимую демографическую политику;
 Охарактеризовать влияние различных групп факторов на репродуктивное поведение населения Забайкальского края и уровень рождаемости.

Современная российская политическая культура: факторы формирования, отличительные признаки и тенденции развития

26 Октября 2013, курсовая работа

В данной курсовой работе мы описывали понятие политической культуры, особенности ее развития и формирования в рамках российской действительности. При рассмотрении и анализе данных явлений мы пришли к некоторым выводам:
1. Одним из важнейших компонентов российской политической культуры является русский политический генотип, сформированный на базе различных социальных, политических, экономических факторов (постоянная внешнеполитическая угроза, экономические катаклизмы, географическое положение и т.д.). Для русского политического генотипа свойственно:
Политическая жизнь порождает сильнейший персонализм, предпочтения населения основываются на поддержке «вождизма», авторитарный характер власти;
Надежда на «лучшее» будущее и отсутствие внимания к прошлому, его отрицание и «переписывание»
Преобладание государственной, а не национальной самоидентификации гражданина,

Современное состояние аэропортов и перспективы их развития

28 Марта 2013, реферат

Современное состояние аэропортовой сети гражданской авиации Российской Федерации. Перспективы развития сети гражданской авиации . Цель и задачи развития сети гражданской авиации Российской Федерации. Разработка классификации аэропортов и понятие национальной опорной аэропортовой сети Российской Федерации. Формирование национальной опорной сети аэропортов, включая создание на территории Российской Федерации инфраструктуры международных узловых аэропортов (хабов)

Современные политические процессы

15 Декабря 2011, контрольная работа

Политический процесс – это определенная последовательность действий и взаимодействий между политическими факторами, которая проистекает в определенное время и в определенном пространстве.
Политический процесс развертывается в каждой стране в рамках политической системы общества, а также в региональных и глобальных масштабах. В обществе он осуществляется на государственном уровни, в административно-территориальных районах, в городе и деревне. Кроме того, он действует внутри различных наций, классов, социально-демографических групп, политических партий и общественных движений.

Современные теори мотивации труда

15 Декабря 2011, курсовая работа

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управлении персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной их поведения. Ориентация работников на достижение целей организации по существу является главной задачей руководства персоналом. Вследствие изменения содержания труда в условиях научно-технического прогресса, широкой автоматизации и информатизации производства, в результате повышения уровня образования и социальных ожиданий сотрудников значение мотивации в управлении персоналом ещё более возросло, усложнилось содержание этого рода управленческой деятельности. Сегодня, для эффективной деятельности организации требуются ответственные и инициативные работники, высоко организованные и стремящиеся к трудовой самореализации личности. Обеспечить эти качества работника

Современный период истории Марокко

21 Сентября 2012, реферат

После трехлетнего периода массовых выступлений, в ряде местностей страны перешедших в повстанческое антифранцузское выступление, и политического кризиса, вызванного попытками смены короля, в марте 1956 года Франция признала независимость Марокко, а в апреле независимость получило и Испанское Марокко, хотя несколько городов осталось за испанцами. Марокко является членом ООН, МОТ, МВФ, ВОЗ, Лиги арабских стран. В Африканский союз Марокко не входит в знак протеста против принятия в его состав Западной Сахары, которую Марокко считает своей территорией. Марокко считается т

Содружество Независимых Государств

19 Марта 2012, курсовая работа

Содружество Независимых Государств является основной международно-правовой структурой, позволяющей большинству постсоветских государств согласовывать свои позиции и совместно решать общие вопросы. В настоящее время именно это региональное объединение выполняет регулирующие функции на постсоветском пространстве. Содружество стало образованием, которое служит развитию и укреплению отношений добрососедства, взаимопонимания, взаимовыгодного делового партнерства государств-участников. От того, как будут складываться экономические взаимоотношения между

Создание низко затратной авиакомпании (место регистрации предприятия Украина)

06 Октября 2013, курсовая работа

Целью данной работы является исследование процесса создания низко затратной авиакомпании с местом её регистрации в Украине.
Объектом данной работы является всестороннее исследование и изучение работы низко затратных авиакомпаний мира.
В работе над курсовой работой были использованы статистические данные европейских низко затратных авиакомпаний Ryanair и Easyjet, а также данные авиакомпаний Украины, которые выполняют регулярные рейсы, соединяющие Киев и Крымский полуостров.

Соотношение демократических и авторитарных тенденций в политическом развитии современной России

04 Декабря 2010, реферат

Особенностью современного развития России является возникновение режима, для которого интересы государства и общества не совпадают. Это означает, что общественная власть на этом этапе не имеет эффективной политической структуры. Такой режим политологи называют гибридным или переходным.

Соотношение идеологии и политики

21 Января 2012, реферат

Цель работы изучить соотношение политики и идеологии.
Задачи работы:
рассмотреть сущность и функции политической идеологии;
изучить современные политические идеологии.

Социал-демократия

04 Марта 2013, реферат

Социал-демократия – көптеген елдердiң жұмысшы және демократиялық қозғалысытарындағы үлкен әсерін тигізетін күш. Қазіргі кезде, дүние жүзінің 17 миллион халқы социал-демократиялық ұстанымдағы 80 партияда тіркелген. Бір ғасырлық тәжірибесі бар социал-демократизм идеологиясы, әлемнің түпкілікті өзгеруіне қарамастан әлеуметтік жағынан тиімді болып шықты. Осы уақыттағы басқа, көптеген саяси идеолагиялар қоғамдағы өз беделдерінен айырылып жатса, социал-демократизм идеологиясы өз ықпалын одан арман күшейткен. Бүгінгі күні социал-демократиялық идеология, орталықшы күштердің доктринасы болып табылады, бірақ бұл идеология марксизімнің ішіндегі солшыл идеология ретінде бастауын алған.

Социал-демократия: истоки и современность

24 Декабря 2011, реферат

Социал-демократия сыграла большую роль в формировании как современной общественно-политической системы, так и идейно-политической ситуации в современном мире в целом, и в Западной Европе в частности. Известные исследователи и политические деятели, не принадлежащие к самой социал-демократии, не без оснований называли XX век социал-демократическим веком. Теперь попытаемся выяснить, что есть социал-демократия, каковы её политические идеи, и какое место она занимает в общем спектре социально-политических течений в индустриально развитых странах современного мира.
Под социал-демократией, как правило, понимают теорию и практику всех партий, входящих в социалистический интернационал, и к ней относят те социальные и политические силы, которые составляют эти партии. Социал-демократию можно обозначить и как социально-политическое движение, и как идейно-политическое течение.

Социальная политика

16 Декабря 2011, доклад

Социальная политика - это разрабатываемый и реализуемый целевой комплекс принципиальных направлений и задач улучшения жизнедеятельности людей в данном социальном пространстве (страна, регион, город, предприятие).
В качестве субъектов социальной политики могут выступать:

Социальная политика, современные модели социальной политики за рубежом

23 Апреля 2012, реферат

Социальная политика играет огромную роль во внутренней политике любого государства, так как проблемы, возникающие в социальной сфере, напрямую связаны с развитием экономической и политической жизни страны, а следовательно, являются своеобразным индикатором развития общества.

Социально-экономический прогноз Калмыкии

29 Февраля 2012, реферат

Прогноз социально-экономического развития Республики Калмыкия на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов разработан на основе сценарных условий, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации одобренных Правительством Российской Федерации, с учетом задач и приоритетов определенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации, а также с учетом итогов социально-экономического развития Республики Калмыкия за январь-сентябрь 2009 года.

Социальное и социалистическое государство

14 Декабря 2011, реферат

Целью написания данного реферата является определение разницы между понятиями социальное и социалистическое государство, выделение их основных признаков, характеристик, функций. Несмотря на то, что морфологически данные понятия выглядят и звучат практически омонимично, на самом деле это два совершенно разных типа государства.

Социальные и политические идеи К. Калиновского

23 Декабря 2011, доклад

К сожалению, Константин Калиновский оставил очень небольшое по объему литературно-публицистическое наследие, не известно ни одного теоретического труда, в котором бы белорусский лидер восстания 1863-1864 гг. прямо высказал свои социально-политические взгляды. О них можно судить по семи номерам газеты «Мужицкая правда», трех «Письмах из-под виселицы», отзывах и приказах, его организационно-практической деятельности, а также по воспоминаниям современников.
Если характеризовать взгляды Калиновского кратко, то это, в первую очередь, освобождение и наделение землей крестьян, установление независимой демократической республики с равными правами для всех, восстановление «национальной» униатской религии.

Социология в Казахстане

04 Апреля 2012, реферат

Данная тема семестровой работы актуальна т.к. начало XXI века предъявляет невиданные ранее требования к социологической науке. Основная причина этого – глобальные изменения в общественном развитии; обострение экологических, демографических и других проблем; развитие индивидуально-личностного характера; рост социальной дифференциации регионов мира; общее изменение геополитической картины современного мира; последствия информационной технологии и др.
Целью данной семестровой работы является изучение особенностей актуальных проблем социологических исследований на современном этапе развития Казахстана.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
• Рассмотреть понятие «стратификация»: сущность, исторический контекст.
• Проанализировать экономику и социальную стратификацию, и характер взаимодействия.
• Выявить тенденции стратификации и расслоения казахстанского общества.
Объектом исследования являются актуальные проблемы социологических исследований.
Предмет исследования - социологические исследования.
Работа состоит из двух частей, введения, заключения и списка литературы.
Методом исследования в данной семестровой работе является анализ документов и информации, взятой из учебных пособий и всемирной паутины.
В настоящее время социология читается во всех высших учебных заведениях Республики Казахстан. Социологическое образование стало неотъемлемой частью подготовки специалистов любого профиля.
Опираясь на факты, конкретные данные, оно позволяет объективно анализировать социальную реальность, дает выход на самые актуальные проблемы современной жизни.