Рефераты по авиации и космонавтике

Пелет Юрия Алексеевича Гагарина в космос

16 Октября 2012, доклад

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в роддоме Гжатска Западной области РСФСР (ныне Гагаринский район Смоленской области), неподалёку от города Гжатск (ныне Гагарин). Русский. По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902—1973), — плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903—1984), — работала на молочнотоварной ферме. Его дедушка рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев жил в Санкт-Петербурге, в Автове, на Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века.

Первый полет человека на воздушном шаре

09 Августа 2011, реферат

В 1752 году произошло событие, казалось бы, никак не связанное с воздухоплаванием. Американским физиком Франклином были обнаружены электрические свойства тел взаимопритягиваться и отталкиваться друг от друга. Братья Этьен и Жозеф Монгольфье, увлекавшиеся вопросами динамического воздухоплавания, а также пытавшиеся экспериментировать с оболочками, наполняемыми водородом, знакомые с этим открытием, пришли к выводу, что причиной подъема облаков является их электризация.

Переваги розширення НАТО

10 Марта 2013, контрольная работа

В даний час у світі існує безліч міжнародних організацій, які вирішують питання по всіх напрямках сфери життя людства; як економічної так і політичної. Найбільш гостро на сьогоднішній день стоять проблеми війни і миру, роззброєння та ліквідації воєнних конфліктів. Турбота держав про свою безпеку призвела до створення військово-політичних організацій. Однією, з яких з'явилася організація Північноатлантичного договору (НАТО). НАТО було створено 4 квітня 1949р. Країни НАТО вирішили об'єднати свої зусилля для колективної оборони, збереження миру та безпеки. Основною метою НАТО є забезпечення свободи та безпеки всіх членів політичними та військовими засобами відповідно до принципів ООН. Організація НАТО покликана забезпечити міцний мир у Європі і зберегти стратегічну рівновагу у всій Європі.

Перехід від тоталітаризму до демократії

25 Марта 2012, реферат

Дана робота присвячена проблемі переходу від тоталітаризму до демократії. Відзначимо, що в ХХ столітті, особливо після закінчення другої світової війни, політична історія багатьох країн пов'язана з переходом до демократичних режимів від різних форм тоталітаризму і авторитаризму (Греції, Іспанії, Бразилії, Аргентини і ін.). Здавалося б, тема вже далеко не нова, їй присвячена безліч наукових праць. Це, наприклад, роботи Ф. Хайека “ Дорога до рабства ” (1944 р.), Х. Арендт “ Витоки тоталітаризму ”(1951 р.) , К. Фридрихса і З.

План финансового оздоровления

25 Декабря 2011, курсовая работа

В современных условиях ведения бизнеса становится очевидным, что предприятия и компании для выживания и сохранения долгосрочной конкурентоспособности должны постоянно корректировать свою деятельность с учетом требований окружающей действительности. Новые условия ведения бизнеса предполагают постоянную готовность к переменам.
Внешняя среда организации меняется все быстрее и все более непредсказуемо. Но при этом каждое изменение несет не только угрозы, но и новые дополнительные возможности для достижения будущего бизнес-успеха. Организация должна о

Планирование эксперимента и обработка результатов наблюдений

18 Февраля 2013, лекция

Настоящее пособие содержит общие рекомендации по изучению дисциплины "Планирование эксперимента и обработка результатов наблюдений" для студентов III курса специальности 160901 и направления 552000 дневного обучения МГТУ ГА: цели и задачи дисциплины, описание структуры курса, программу дисциплины с методическими указаниями по изучению ее разделов, список рекомендуемой литературы, контрольные вопросы, а также указания к выполнению лабораторных работ и домашних заданий.

Плутократия

25 Апреля 2011, доклад

Плутократия (др.-греч. πλοῦτος — богатство, κράτος — правление) — форма правления, когда решения правительства определяются мнением не всего народа, а влиятельного класса богатых людей, при этом существует глубокое социальное неравенство и низкая социальная мобильность.

Подъемно-транспортные механизмы

21 Марта 2013, курсовая работа

БелГУТ, Беларусь, Гомель 2012, 4 курс 1 семестр, 58 стр., Преподаватель - Масловская Е.М.
Дисциплина - Подъемно-транспортные механизмы

Політична думка Стародавнього світу

31 Октября 2011, контрольная работа

Сучасна політична наука спирається на фундамент політичної думки попередніх епох. З глибокої давнини до періоду виникнення ранньокласових суспільств і держав беруть початок перші спроби усвідомлення сутності політичних явищ. Історично першою формою пояснення нової соціальної реальності стало релігійно-міфологічне тлумачення природи владних відносин і соціальної ієрархії.

Політичне життя

18 Февраля 2013, лекция

Політична організація суспільства - є сукупність конкретних організацій і установ (держава з ЇЇ установами, політичні партії, суспільно-політичні організації та ін.) в результаті взаємовідносин яких в данному суспільстві здійснюється влада визначеного класу, або класів.
Основними елементами структури політичного суспільства є:

Політологія як наука

03 Мая 2012, курсовая работа

Політична наука займає одне з головних місць у сучасному суспільствознавстві. Її високе значення обумовлено великим впливом політики на життя суспільства. Протягом всієї історії людської цивілізації політика, держава, влада були найважливішими складовими суспільної взаємодії, багато в чому впливали на повсякденне життя людини. Політологія є загальною інтегративною наукою про політику в усіх її проявах. Вона включає до себе в якості складових частин політичну соціалізацію, політичну філософію, теорію держави та права, політичну географію та всі інші політичні дисципліни. Предмет політології складають: політичні інститути і, перш за все, держава, партії, групи інтересів; політична свідомість та політична культура; суб’єкти політики: особистість, соціальні групи, еліти, лідери та ін.; внутрішньодержавні та міжнародні відносини, політичний процес.

Политика в жизни общества

17 Марта 2012, реферат

В научный оборот термин "политика" ввел древнегреческий философ Аристотель (384 - 322 до н.э.). По его определению политика - это цивилизованная форма общности, которая служи­ла достижению "общего блага" и "счастливой жизни". Такой формой Аристотель считал античный полис (город-госу­дарство).

Политика и власть

16 Марта 2012, реферат

Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики. Определение понятия власти, её сущности и характера имеет важнейшее значение для понимания природы политики и государства, позволяет выделить политику и политические отношения из всей суммы общественных отношений.
Разгадка феномена власти, приращение всякого нового знания о природе власти и механизмах властвования является едва ли не самой главной задачей политологии. То, что древнегреческое “архе”,

Политика и ее роль в развитии общества

22 Ноября 2010, реферат

Политика и ее роль в развитии общества
«Политика» в переводе с греческого означает «государственные дела», «искусство управления государством». Зачем нужно такое искусство? В любом неоднородном обществе, где существуют разнообразные противоречивые интересы наций, социальных слоев, классов и т. д., возникает потребность в регулировании отношении между ними, а значит, в деятельности государства. Ведь государство, как правило, выполняло и выполняет ряд общественно значимых функции, и прежде всего таких, как поддержание общественного порядка и стабильности в обществе; использование имеющихся возможностей для экономического развития; защита безопасности страны. Эти функции государство выполняет благодаря специально разрабатываемым мерам, политической линии, включающей цели, задачи, средства и пути достижения поставленных целей.

Политика как общественнное явление

27 Февраля 2013, контрольная работа

Если в политическом управлении небольшими городами-государствами непосредственно участвовали все граждане, то в гигантских нациях-государствах, пришедших на смену полисам, согласование разнородных интересов различных групп осуществлялось правящей элитой и опиралось на искусство достижения и умелого использования государственной власти. Не случайно уже в 1515 году итальянский общественный деятель, политический мыслитель, ученый Николо Макиавелли (1469 -1527) определял политику как «совокупность средств, которые необходимы для того, чтобы прийти к власти и полезно использовать ее...» И

Политика как социальное явление

01 Декабря 2010, контрольная работа

Современный этап в жизни России является истори¬чески поворотным во всех отношениях. В связи с этим в число важнейших задач выдвигается задача научно обо¬снованного управления политической сферой жизни.

Политика реформирования

07 Декабря 2011, реферат

В геноме человека насчитывается от 20 до 25 тыс. генов, функция которых во многом еще непонятна, поэтому ученые разрабатывают методы выделения отдельных генов в «автоматическом» режиме. Шаг в этом направлении сделан сотрудниками отдела геномных исследований университета штата Вашингтон в Сиэтле, участвующими в осуществлении проекта «1000 геномов».

Политика, политические партиии, политическая борьба

13 Января 2012, реферат

Политика - сфера деятельности, связанная с отношениями между соц-
иальнами группами, ядром которой является проблема завоевания ,уде-
ржания и использования государственной власти.
Любая проблема приобретает политический характер, если ее решение
связано с классовыми интересами, проблемой власти.

Политико – правовые взгляды российских правоведов XIX века. Муромцев С.А

24 Февраля 2013, курсовая работа

Цель курсовой работы : выявление значения социологической трактовки права С.А. Муромцева.
Задачи курсовой работы :
- ознакомиться с биографией, основными работами и концепциями правопонимания С.А. Муромцева;
- исследование основных подходов Муромцева к правопониманию в контексте его теории права;
- собрать материал о политико-правовых взглядах Муровцева С.А.;
- проанализировать собранный материал;
- сформулировать выводы.

Политико-правовое учение Ницше

22 Ноября 2011, реферат

Творчество этого неординарного немецкого мыслителя, который принадлежит IX-му
веку, но идейно предвосхищает проблематику и философские споры XX-го века,
представляет собой сложный комплекс идей, выраженных не в виде научных
сочинений, а в мифопоэтической, художественной форме, что создает немалые
трудности как для изложения, так и для интерпретации. Изучить Ницше - совсем
не то, что изучить, например, того же Омара Хайама. Ницше крайне сложен и
противоречив.

Политико-правовые воззрения Владимира Мономаха и Даниила Заточника

30 Ноября 2011, реферат

Существует много определений государства, так как вокруг определения этого понятия продолжаются научные споры. По нашему мнению, государство - это политическая организация, которая контролирует деятельность граждан в обществе. Государство - это сложная развивающаяся система, которая состоит из нескольких организаций - правительства, местных органов власти, бюрократии, армии, правоохранительных органов (полиция, суд, прокуратура, пенитенциарная система).

Политическат элита

28 Февраля 2012, курсовая работа

В Российской Федерации на протяжении уже нескольких лет продолжается реформирование всех сфер жизни общества. Коренные изменения происходят в области экономики, политики, права. Главной целью всех проводимых реформ является построение в России правового государства. Правовое государство в своей деятельности стремиться к тому, чтобы расширять и стабилизировать круг правомерных общественных отношений посредством повышения качества правового регулирования, вытеснения из жизни общества поведения, не согласующегося с правом.

Политическая власть и политические режимы

19 Октября 2011, реферат

В последние годы в учение о формах правления вводятся новые понятия, которые должны дополнить, а впоследствии и заменить господствующую до сих пор классическую триаду: демократия, авторитаризм и тоталитаризм. Если раньше политические системы, которые трудно было назвать демократиями, относили к авторитарному либо тоталитарному типу, то сегодня все чаще говорится о "делегированных" демократиях, "дефективных" демократиях или "гибридных" системах и, соответственно, режимах. Такое важное, имеющее серьезные последствия изменение понятий вызвано трансформацией политических систем, начавшейся в последнее десятилетие ХХ в. Иногда наше время даже называют "эрой трансформации". Создается впечатление, что некоторые политологи хотят объявить "час икс" для учений о политических режимах: то, что считалось важным в научных спорах до 1989 г., не должно быть таковым и далее, так как стало далеким прошлым. Мир коренным образом изменился, и теперь самое главное для исследователя - регистрировать и анализировать эти изменения.

Политическая система общества

17 Декабря 2011, контрольная работа

Известно, что человеческое общество находится в процессе постоянных изменений, которые осуществляются под влиянием различных факторов. По мере его развития усложняются социальные взаимосвязи людей, появляются новые потребности и соответственно виды деятельности, удовлетворяющие их. Кроме этого изменяются природные, энергетические, международные условия существования современных государств. Поэтому вопрос о том, как общество приспосабливается к требованиям постоянно изменяющейся внутренней и внешней среды, представлялся всегда актуальным не только в теоретическом, но и практическом смыслах: ответ на него позволяет выявить механизмы адаптации, которые составляю основу жизнеспособности и стабильности любого общества.

Политическая деятельность

23 Января 2012, реферат

Каждое государство ведёт свою внутреннюю и внешнюю политику. Политика - сфера деятельности, связанная с отношениями между социальными группами, ядром которой является проблема завоевания, удержания и использования государственной власти. Любая проблема приобретает политический характер, если ее решение связано с классовыми интересами, проблемой власти. Политика обладает большой степенью самостоятельности и оказывает сильное влияние на экономику и другие сферы общества. Общество - целостная система, состоящая из взаимосвязанных, взаимообусловленных подсистем. Это материально производственные системы духовной, идеологической, правовой политической системы. Они хар

Политическая деятельность как важнейший элемент политики

26 Февраля 2013, реферат

Общество как целостная система является социальным организмом, который выполняет разнообразные функции. Эти функции реализуются через многообразную общественную жизнедеятельность социумов, т.е. через систему отношений между обществом, нациями, народами, социальными группами и индивидами. Одной из таких общественных форм жизнедеятельности людей и является их политическая деятельность. В наиболее общем определении политическая деятельность - это совокупность действий как отдельных индивидов, так и крупных общественных групп (классов, наций, партий, общественных организаций и т.п.), направленных на реализацию собственных политических интересов, прежде борьбы, завоевания, использования и удержания власти.

Политическая жизнь и власть

23 Января 2012, реферат

Понятие власти является одним из центральных в политологии. Оно дает ключ к пониманию политических институтов, политических движений и самой политики. Определение власти, понятие, ее сущность и характера имеет важнейшее значение для понимания природы политики и государства, позволяет выделить политику и политические отношения из всей суммы общественных отношений.

Политическая концепция Ленина

21 Марта 2012, курсовая работа

Оценивая политические взгляды исторических личностей, нельзя не учитывать опыт давних лет, хотя бы потому, что они оставили большой отпечаток в истории.
Нельзя и отрицать того, что среди всех коммунистических вождей, Ленин занимает одно из ведущих мест, в связи с этим, изучение и анализ теоретических учений Ленина представляет особый интерес т.к. он являлся идеологом революции, а его политические взгляды вошли в историю советского государства.

Политическая культура

29 Января 2013, контрольная работа

Политическая культура представляет собой органичную часть политической жизни общества. Важность изучения этого феномена обусловлена значением самой политики, которая является необходимостью современного человека, играет роль указателя и ограничителя его многообразных действий во всех сферах жизни. В современном мире политическая культура выражает степень политической цивилизованности общества.

Политическая культура России

28 Ноября 2011, реферат

В современном мире наблюдается большое разнообразие национальных типов политических культур. В целях их исследования и классификации необходимо иметь адекватный инструмент, то есть некую идеальную модель (или модели) политической культуры. Из чего же она должна состоять? Принимая во внимание основные положения структурно-функционального подхода к анализу политических систем Г. Алмонд и С. Верба в качестве основных объектов ориентации выделили политическую систему в целом, ее «вход» и «выход» (то есть требования и поддержку, а также реакцию на принимаемые решения и их реализацию), индивида как политического актора. По их мнению, каждой модели политической культуры (каждому «идеальному типу») соответствует своя комбинация ориентации на эти объекты.