Активи підприємства їх класифікація та оцінка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 18:49, курсовая работа

Описание

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Содержание

1.Теоретична частина
1.1 Нормативно-правове регулювання фінансового стану підприємства
1.2 Поняття ,структура та класифікація активів підприємства. Визначення та класифікація необоротних активів підприємства

1.3 Аналіз активів підприємства
1.4 Управління оборотними активами підприємства
Висновок
2.Аналітична частина
2.1 Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
2.2 Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.4 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
Висновок
Список використаних літературних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

АКТИВИ)).docx

— 142.81 Кб (Скачать документ)

Галузь____________________________

Вид економічної діяльності__________

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса____________________________

Баланс

на ____________ р.

 

Актив

Код рядка

На початок року

На кінець року

І. Необоротні активи:

Нематеріальні активи:

     

залишкова вартість

10

5100,48

7191,50

первісна вартість

11

5610,53

8119,44

Знос

12

510,05

927,94

Незавершене будівництво

20

20401,92

48716,64

Основні засоби

 

0

0

залишкова вартість

30

14961,41

28688,69

первісна вартість

31

23462,21

43303,68

Знос

32

8500,8

14614,99

Довгострокові біологічні активи:

     

справедлива (залишкова) вартість

35

0

0

первісна вартість

36

0

0

накопичена амортизація

37

0

0

Довгострокові фінансові  інвестиції

     

які обліковуються за методом  участі в капіталі інших підприємств

40

1870,18

2319,84

інші фінансові інвестиції

45

340,03

231,98

Довгострокова дебіторська  заборгованість

50

0

0

Відстрочені податкові активи

60

0

92,79

Інші необоротні активи

70

0

0

Усього за розділом І

80

42673,3

87241,44

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

     

виробничі запаси

100

6800,64

10439,28

тварини на вирощуванні та відгодівлі

110

0

0

незавершене виробництво

120

170,02

1391,90

готова продукція

130

340,03

1809,48

Товари

140

15642,11

23432,77

Векселі одержані

150

2550,24

3711,74

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

 

0

0

чиста реалізаційна вартість

160

5100,48

7423,52

первісна вартість

161

5780,54

8351,42

резерв сумнівних боргів

162

680,06

927,94

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

 

0

0

з бюджетом

170

102,01

0

за виданими авансами

180

612,06

278,38

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська  заборгованість

210

340,03

92,79

Поточні фінансові інвестиції

220

850,08

461,27

Грошові кошти та їх еквіваленти:

     

у національній валюті

230

1190,11

4639,68

в іноземній валюті

240

2040,19

92,79

Інші оборотні активи

250

170,02

0

Усього за розділом ІІ

260

35907,37

53771,21

ІІІ. Витрати майбутніх  періодів

270

850,08

1623,89

IV. Необоротні активи  та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

79431,55

142638,93


 

 

Пасив

Код рядка

На початок  року

На кінець року

І. Власний капітал

Статутний капітал

300

61205,76

88849,87

Пайовий капітал

310

0,00

0,00

Додатковий вкладений  капітал

320

3400,32

4639,68

Інший додатковий капітал

330

0,00

6835,80

Резервний капітал

340

850,08

1623,89

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

34,01

231,98

Неоплачений капітал

360

-510,05

-231,98

Вилучений капітал

370

-340,03

-231,98

Усього за розділом І

380

64640,09

101717,26

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення витрат персоналу

400

170,07

139,19

Інші забезпечення

410

34,01

0,00

Страхові резерви

415

0,00

0,00

Частка перестраховиків  у страхових резервах

416

0,00

0,00

Цільове фінансування

420

170,02

0,00

Усього за розділом ІІ

430

374,1

139,19

ІІІ. Довгострокові  зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440,00

3400,32

13532,4

Інші довгострокові фінансові  зобов'язання

450,00

0,00

0,00

Відстрочені податкові зобов'язання

460,00

0,00

1159,92

Інші довгострокові зобов'язання

470,00

340,03

0,00

Усього за розділом ІІІ

480,00

3740,35

14692,32

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити  банків

500

2040,19

12140,50

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

340,03

463,97

Векселі видані

520

1020,1

3015,79

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

4250,4

5242,84

Поточні зобов'язання за розрахунками:

 

0,00

0,00

з одержаних авансів

540

850,08

1005,26

з бюджетом

550

170,02

463,97

з позабюджетних платежів

560

51,00

92,79

зі страхування

570

119,01

69,60

з оплати праці

580

306,03

231,98

з учасниками

590

510,05

811,94

із внутрішніх розрахунків

600

0,00

0,00

Інші поточні зобов'язання

610

170,02

0,00

Усього за розділом ІV

620

9826,93

23538,34

V. Доходи майбутніх  періодів

630

850,08

2551,82

Баланс

640

79431,55

142638,93


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про фінансові  результати

Стаття

Код рядка

За звітний  період

За попередній період

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

10

16990,56

17902,08

Податок на додану вартість

15

2831,76

2983,68

Акцизний збір

20

991,12

1081,58

25

0

0

Інші вирахування з  доходу

30

424,76

410,26

Чистий дохід (виручка) від  реалізації продукції

35

12742,92

13426,56

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

40

8967,24

8391,6

Валовий:                                                                                       прибуток                                                                                      збиток

50

3775,68

5034,96

55

0

0

Інші операційні доходи

60

47,20

186,48

Адміністративні витрати

70

943,92

969,70

Витрати на збут

80

283,18

186,48

Інші операційні витрати

90

141,59

149,18

Фінансові результати від  операційної діяльності:                           прибуток                                                                                       збиток

100

2454,19

3916,08

105

0

0

Дохід від участі в капіталі

110

298,91

186,48

Інші фінансові доходи

120

267,44

149,18

Інші доходи

130

235,98

74,59

Фінансові витрати

140

283,18

186,48

Втрати від участі в  капіталі

150

47,20

0

Інші витрати

160

330,37

37,30

Фінансові результати від  звичайної діяльності до оподаткування: прибуток                                                                                                збиток

170

2595,78

4102,56

175

0

0

Податок на прибуток від  звичайної діяльності

180

778,73

1220,77

Фінансові результати від  звичайної діяльності:                                      прибуток                                                                                               збиток

190

1817,05

2871,79

195

0

0

Надзвичайні:                                                                                 прибуток                                                                                        збиток

200

235,98

111,89

205

0

186,48

Податки з надзвичайного  прибутку

210

70,79

0

Чистий:

прибуток                                                                                        збиток

220

1982,23

2797,2

225

0

0


 

 

 

 

 

 


Информация о работе Активи підприємства їх класифікація та оцінка