Активи підприємства їх класифікація та оцінка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 18:49, курсовая работа

Описание

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Содержание

1.Теоретична частина
1.1 Нормативно-правове регулювання фінансового стану підприємства
1.2 Поняття ,структура та класифікація активів підприємства. Визначення та класифікація необоротних активів підприємства

1.3 Аналіз активів підприємства
1.4 Управління оборотними активами підприємства
Висновок
2.Аналітична частина
2.1 Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
2.2 Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.4 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
Висновок
Список використаних літературних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

АКТИВИ)).docx

— 142.81 Кб (Скачать документ)

правах власності і  використовуються для здійснення статутної  діяльності. Саме розуміння активів як джерела отримання грошових потоків і є основою політики управління активами будь-якого підприємства.

 Активи — це ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих

подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому.

Основними джерелами формування фінансових активів підприємств  є власні  та залучені кошти. До власних належать: статутний фонд, амортизаційні

відрахування, валовий дохід  та прибуток. До залучених — отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.

Аналіз фінансових активів  підприємства являє собою процес, побудований

на вивченні даних про  його фінансовий стан і результатах  його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином, головною метою економічного аналізу є зниження неминучої невідомості, пов’язаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Активи підприємства та їх структура вивчаються як з точки  зору їх участі в виробництві, так і з точки зору оцінки їх ліквідності. Безпосередньо з'ясовується участь у виробничому циклі основних фондів, нематеріальних активів, запасів і затрат, грошових коштів. При цьому уточнюються найбільш ліквідні активи підприємства: грошові кошти на рахунках, а також короткострокові цінні папери та найменш ліквідні активи – основні фонди, що знаходяться на балансі підприємства та інші поза оборотні активи.

До структури активів  підприємства належать три складові:

  • необоротні активи;
  • оборотні активи;
  • витрати майбутніх періодів.

Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, що належать установі і забезпечують її функціонування і термін корисної експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року.

Оборотні активи – це активи, що обслуговують господарський  процес і забезпечують його неперервність.  Оборотними активами підприємства є  сировина, матеріали, паливо, тара, малоцінні  та швидкозношувані предмети, готова продукція, ліквідні цінні папери, грошові  кошти. Такі активи, як дебіторська  заборгованість, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів, є  досить специфічними оборотними активами, які певною мірою відображують недосконалість, незавершеність та неперервність виробничого  процесу.

Витрати майбутніх періодів – це витрати, оплачені у звітному періоді, які відносять до наступних облікових періодів.

Отже, без ефективного  проведення фінансового аналізу, за умовами ринкової економіки, підприємство приречене на банкрутство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Аналітична частина

Розрахунки в аналітичній  частині проводяться на основі даних  додатку Б, додатку В, додатку  Д та додатку Е.

2.1. Аналіз фінансової  стійкості підприємства

А) Оцінити обсяг, структуру і динаміку майна підприємства

                                                                     Таблиця 2.1.1

Склад, структура  та динаміка майна підприємства

Капітал (майно)

На початок року

На кінець року

Зміна (+,-)

Темп 
росту (зниж.) %

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Всього

79431,55

100

142638,93

100

63207,38

Х

79,57

в т. ч.:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

основний капітал

42673,3

53,72

87241,44

61,16

44568,14

7,44

104,44

оборотний капітал

36757,45

46,26

55395,1

38,84

18637,65

-7,42

50,70

в т. ч.:

             

у сфері виробництва

7820,74

9,85

13455,07

9,43

5634,33

-0,42

72,04

у сфері обігу

9520,89

11,99

14426,74

10,11

4905,85

-1,88

 

 

Темп  приросту реальних активів = ((ОЗ1 + ДФІ1 + З11) / (ОЗ0 + ДФІ0 + З0+0) – 1)*100, де ОЗ – основні засоби без урахування зношеності; ДФІ – довгострокові фінансові інвестиції; З – запаси і затрати; Г – грошові кошти, розрахунки та інші активи без урахування використання позикових коштів; індекс 0 – початок звітного періоду; індекс 1 – кінець звітного періоду.

Темп  приросту реальних активів = ((ОЗ1+ДФІ111) / (ОЗ0+ДФІ000)) * 100-100 = ((2319,84+231,98 (10439,28+1391,90 + 1809,48+23432,77) + (4639,68+92,79))/( 1870,18+ 340,03(6800,64+ 170,02+340,03+15642,11) + (11,90+2040,19))*100-100  = 86(%)

Коефіцієнт  мобільності (Км) = Оборотні активи / Необоротні активи

Км (початок року) =36757,45/79431,55*100% = 46,28(%)

Км (кінець року) = 55395,1/142638,93*100% = 38,84(%)

Зміна = 38,84% – 46,28% = -7,44%

Висновок:  вартість  майна підприємства  за звітний рік збільшилась на

63207,38тис. грн., або на 79,57%,  з 79431,55тис. грн. на початок року до 142638,93тис. грн. на кінець року, у тому числі нерухоме майно збільшилось на 44568,14тис. грн.,   або    на 104,44%.     Приріст    поточних   активів    склав 18637,65 тис. грн., або 50,70%. Тобто за звітний період у нерухоме майно було вкладено у 2,39 рази (44568,14/ 18637,65) більше коштів, ніж у поточні активи.

Коефіцієнт мобільності  коштів (відношення суми мобільних  активів до загальної вартості активів) на кінець року становить 38,84%, що на 7,44% менше, ніж на початку року.

Темп приросту мобільних коштів приблизно в 2,05 рази (104,44%/50,70%) нижчий, ніж іммобілізованих, що визначає тенденцію до сповільнення оборотності оборотних коштів.

 Щодо структури майна  підприємства, то частка основного  капіталу за звітний період  зросла на 7,44% і на кінець звітного  періоду склала 61,16%, а оборотного  капіталу частка знизилась на 7,44% і на кінець звітного періоду  склала 38,84%. Частка оборотного капіталу  у сфері обігу скоротилась  на 1,88% і становить 10,11%; питома вага коштів, що перебувають у сфері виробництва зменшилась на 0,42 % і становить на кінець звітного періоду 9,43%. Це може бути викликано незначним збільшенням виробничих запасів, МШП і незавершеного виробництва, а також збільшенням готової продукції на складі та відвантаженої покупцям. Збільшення питомої ваги основного капіталу в загальній його вартості може вказувати на суттєві зміни в характері виробництва, заморожування капіталу в основних засобах або його втрати у зв’язку із моральною або фізичною зношеністю, що підвищує ризик неліквідності.

 У зв’язку з цим  відбулися зміни в органічній  будові капіталу. На початок року  відношення основного капіталу  до оборотного становило 1,16  (42673,3/36757,45), а на кінець звітного періоду – 1,57 (87241,44/55395,1), що свідчить про сповільнення оборотності капіталу.

Інтенсивність приросту реальних активів за рік становить 86%, що свідчить про хорошу  фінансову  стійкість підприємства.

 

 

Б) Оцінити обсяг, структуру і динаміку основного  капіталу підприємства.

 

Таблиця 2.1.2

Склад, структура  та динаміка основного капіталу підприємства

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна (+,-)

Темп  
росту (зниження)

тис.грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Основні засоби:

             

початкова вартість

23462,21

Х

43303,68

Х

19841,47

Х

84,57

знос

8500,8

Х

14614,99

Х

6114,19

Х

71,92

залишкова вартість

1496,41

35,06

28688,69

32,88

13727,28

-2,18

91,75

Нематеріальні активи:

             

початкова вартість

5610,53

Х

8119,44

Х

2508,91

Х

44,72

знос

510,05

Х

927,94

Х

417,89

Х

81,93

залишкова вартість

5100,48

11,95

7191,50

8,24

2091,02

-3,71

41,0

Незавершине будівництво

2040,92

47,81

48716,64

55,84

28314,72

8,03

138,78

Довгострокові фінансові вкладення, інші необоротні активи

2210,21

5,18

2551,82

2,93

341,61

-2,25

15,46

Всього

42673,3

100

87241,44

100

44568,14

-

104,44


 

Висновок: вартість основного капіталу на кінець року збільшилась на 44568,14 тис. грн. і становить 87241,44 тис. грн. 91,75% приросту основного капіталу одержано за рахунок основних засобів, які становлять 32,88% у загальній вартості основного капіталу. Частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних активів в основному капіталі за звітний період зменшилась і становить на кінець року 2,93%. Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

В) Скласти висновки про фінансову стійкість підприємства за такими показниками:

а) коефіцієнт автономії (незалежності);

б) коефіцієнт фінансової стійкості;

в) коефіцієнт фінансової залежності;

г) плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику);

д) коефіцієнт маневрування власного капіталу.

Таблиця 2.1.3

Коефіцієнти оцінки фінансової стійкості підприємства

Показники

На поч. року

На кін. року

Зміна

за рік

(+/-)

ТДЗ

Відхилення

від ТДЗ (+/-)

на поч.

року

на кін.

року

Коефіцієнт  автономії (незалежності)

0,81

0,71

-0, 10

≥0,5

+0,31

+0,21

Коефіцієнт маневрування (мобільності)

0,34

0,14

-0,20

≥0,5

-0,16

-0,36

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,86

0,82

-0,04

≥0,5

+0,36

+0,31

Коефіцієнт фінансової залежності

0,19

0,29

+0,10

≤0,4

-0,21

-0,11

Плече фінансового важеля (коефіцієнт фінансового ризику)

0,23

0,40

+0,17

0,3-0,5

-0,07

+0,1

Информация о работе Активи підприємства їх класифікація та оцінка