Активи підприємства їх класифікація та оцінка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 18:49, курсовая работа

Описание

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Содержание

1.Теоретична частина
1.1 Нормативно-правове регулювання фінансового стану підприємства
1.2 Поняття ,структура та класифікація активів підприємства. Визначення та класифікація необоротних активів підприємства

1.3 Аналіз активів підприємства
1.4 Управління оборотними активами підприємства
Висновок
2.Аналітична частина
2.1 Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
2.2 Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.4 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
Висновок
Список використаних літературних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

АКТИВИ)).docx

— 142.81 Кб (Скачать документ)

 

 

 

Таблиця 2.2.4.

Склад, структура  та динаміка дебіторської заборгованості

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна (+,-)

Темп 
росту (зниження)

тис. грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги

5780,54

84,58

8351,42

95,74

2570,88

11,16

44,47

Дебіторська заборгованість за  розрахунками:

714,07

10,45

278,38

3,19

-435,69

-7,26

38,98

З  бюджетом:

102,01

1,49

0

0

-

-1,49

-

За виданими авансами:

612,06

8,95

278,38

3,19

-333,68

-5,76

-54,52

Інша поточна дебіторська заборгованість

340,03

4,98

92,79

1,06

-247,24

-3,92

-72,71

Всього дебіторської заборгованості

6834,64

100

8722,59

100

1887,95

Х

27,62


 

Висновок: величина дебіторської  заборгованості за  звітний  період  зросла  на 1887,95 тис. грн..  і становить  8722,59 тис. грн. В  основному  це  відбулося  за  рахунок  зростання  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  на  11,16% (2570,88тис.грн.), що становить на  кінець  року  8351,42 тис. грн. , а  також  зниження  дебіторської  заборгованості  за  розрахунками  на  7,26%(435,69 тис. грн.), та  зниження  частки  іншої  дебіторської  заборгованості  на  3,92% (247,24 тис. грн.). Збільшення  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  означає, що  підприємство  збільшило  обсяг  продажу, але  частина  виторгу  ще  є  в  обігу. Слід  зауважити, що  питома  вага  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  в  загальній  сумі  дебіторської  заборгованості  досить  висока: на початок  року – 84,58%, а на кінець – 95,74%.

Таблиця 2.2.5.

Показники оборотності  дебіторської заборгованості

Показники

За звітний період

1. Виторг від реалізації продукції,  тис. грн.

16990,56

2. Середня величина дебіторської  заборгованості, тис. грн.

7778,62

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської  заборгованості

2,18

4. Період погашення дебіторської  заборгованості

164

5. Відношення середньої величини  дебіторської заборгованості до  виторгу від реалізації продукції

0,46


 

 

Коефіцієнт  оборотності дебіторської заборгованості = Виторг від реалізації / Середні залишки дебіторської заборгованості

К об = 16990,56/7778,62=2,18

Період  погашення дебіторської заборгованості = (Середній залишок дебіторської заборгованості * Кількість днів у аналізованому періоді) / Виторг від реалізації

Т = (7778,62*360) / 16990,56= 164днів.

Відношення середньої  величини дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції = 7778,62/ 16990,56= 0,46

Висновок: на даному підприємстві за звітний період  загальна картина стану розрахунків з дебіторами є такою: тривалість періоду погашення дебіторської заборгованості становить 164 днів, а коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – 2,18  рази. Відношення середньої величини дебіторської заборгованості до виторгу від реалізації продукції за звітний рік становило 0,46. Загалом це свідчить про нормальний фінансовий стан підприємства.

 

 •  

 •  

 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВИСНОВОК

  Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів, тобто оборотний капітал підприємства.

  Збільшення виробничих запасів - на 3638,64 тис. грн. - із 6800,64 тис. грн. до 10439,28тис. грн., або на 0,47%. Це свідчить про  створення зайвих виробничих запасів, які не можуть бути перероблені на діючих виробничих потужностях, то це негативно вплине на фінансовий результат, призведе до сповільнення оборотних коштів, погіршення фінансового стану.

  Відбулося збільшення готової  продукції на суму 1469,45тис. грн. – із 340,03 тис. грн. на початок року до 1809,48 тис. грн. на кінець року. тис. грн., що може свідчити про певні проблеми у виробничі сфері і занадто довгий час перебування цих товарів на складах.

  Аналіз стану та ефективності використання оборотних коштів має  здійснюватися постійно і бути необхідною складовою фінансового аналізу  під час такого аналізу треба  виходити зі суті та структури оборотних  коштів

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 2.3. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
 • Провести аналіз на основі обчислення наступних показників:

  • Коефіцієнт абсолютної ліквідності
  • Проміжний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт поточної ліквідності)
  • Загальний коефіцієнт ліквідності
  • Коефіцієнт відновлення платоспроможності
  • Коефіцієнт втрати платоспроможності

   

   

  Таблиця 2.3.1

  Показники платоспроможності  підприємства

  Показники

  На початок звітного періоду

  На кінець звітного періоду

  Зміна за звітний період

  ТДЗ

  Відхилення від ТДЗ

  на початок року

  на кінець року

  1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

  0,33

  0,20

  -0,13

  0,2-0,3

  +0,03

  ДЗ

  2. Коефіцієнт поточної ліквідності

  0,56

  0,31

  -0,25

  0,7-0,8

  -0,14

  -0,39

  3. Загальний коефіцієнт ліквідності 

  3,65

  2,28

  -1,37

  2-3

  +0,65

  ДЗ

  4. Коефіцієнт відновлення платоспроможності

  0,10

  5. Коефіцієнт втрати платоспроможності

  0,07


   

  Коефіцієнт  абсолютної ліквідності

  К а. л. = найбільш ліквідна частина  оборотного капіталу / поточні зобов'язання

  К а. л. (початок року) = (1190,11+2040,19)/9826,93=0,33

  К а. л. (кінець року) = (4639,68+92,79)/23538,34=0,20

  Зміна = -0,13

   

   

  Коефіцієнт  поточної ліквідності

  К п. л. = (грошові кошти + поточні  фінансові інвестиції + кошти вкладені у дебіторську заборгованість, строк  сплати якої не настав + готова продукція) / /поточні зобов'язання

  К п. л. (початок  року) =

  (1190,11+2040,19+850,08+340,03+612,06+102,01+340,03)/9826,93=0,56

  К п. л. (кінець року)

  (4639,68+92,79+461,27+92,79+278,38+1809,48)/23538,34=0,31

  Зміна = -0,25

  Коефіцієнт  загальної ліквідності 

  К з. л. = оборотний капітал / поточні зобов'язання

  К з. л. (початок року) = 35907,37/9826,93=3,65

  К з. л. (кінець року) = 53771,21/23538,34=2,28

  Зміна = -1,37

  Коефіцієнт  відновлення платоспроможності

  Квп = (Коефіцієнт поточної ліквідності  на кінець року + (Період відновлення  платоспроможності / Тривалість звітного періоду) * (Коефіцієнт поточної ліквідності  на кінець року - Коефіцієнт поточної ліквідності  на початок року))/2

  Квп = (0,31+(6/12)*(0,31-0,56))/2=0,10

  Коефіцієнт  втрати платоспроможності

  Квп = (Коефіцієнт поточної ліквідності  на кінець року + (Період відновлення  платоспроможності / Тривалість звітного періоду) * (Коефіцієнт поточної ліквідності  на кінець року - Коефіцієнт поточної ліквідності  на початок року))/2

  Квп = (0,31+(3/12)*(0,31-0,56))/2=0,07

  Висновок: на початок року коефіцієнт абсолютної ліквідності є вищий за нормативне значення, він становить 0,33, а на кінець року - у межах норми – 0,20. Тобто на початок року підприємство могло негайно погасити 33% короткострокових зобов’язань, а на кінець року - 20%. Коефіцієнт поточної ліквідності на початок (0,56) є нижчим за норму, але на кінець звітного періоду (0,31) є дещо нижчим за норму. Це означає, що мобілізувавши кошти в розрахунках з дебіторами, підприємство не зможе погасити всю суму короткострокових зобов’язань. За звітний період значення коефіцієнта загальної ліквідності зменшилось на 1,37%, але все одно є в  межах норми. А це означає, що підприємство мобілізувавши всі оборотні активи, в змозі погасити всі поточні зобов’язання, що заслуговує на позитивну оцінку і свідчить про достатній рівень платоспроможності підприємства. Оскільки, коефіцієнт відновлення платоспроможності є  дуже низьким і становить 0,10, то підприємству загрожує втрата платоспроможності,  що свідчить про низький рівень стійкості підприємства.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ВИСНОВОК

  Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками платоспроможності, які в більш загальному варіанті характеризують, чи може воно вчасно і в повному обсязі здійснити розрахунки з короткостроковими зобов'язаннями перед контрагентами.   Короткострокова   заборгованість   підприємства   погашається різноманітними способами. Забезпеченням такої заборгованості можуть бути будь-які активи підприємства, у тому числі й необоротні.

  Коефіцієнт втрати платоспроможності є низьким і становить 0,07. Це означає, що підприємству загрожує втрата платоспроможності. Протягом звітного періоду усі коефіцієнти ліквідності знизились (коефіцієнт абсолютної ліквідності – на 0,13, коефіцієнт поточної ліквідності – на 0,31 та загальний коефіцієнт ліквідності знизився на 1,37 ) - це негативна тенденція. Усі коефіцієнти, крім коефіцієнта поточної ліквідності, є вищими від теоретично допустимого значення, це показує, що підприємство вчасно зможе розрахуватись з усіма своїми зобов’язаннями.

  Економістам та аналітикам підприємства потрібно досить ретельно слідкувати за рівнем платоспроможності.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2.4. Аналіз прибутку  та рентабельності підприємства

  А) Провести оцінку динаміки фінансових результатів підприємства

  Таблиця 2.4.1.

  Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства

  Показники

  За попередній 
  період, тис.грн

  За звітний 
  період, тис.грн

  Абсолютне відхилення (+,-)

  Відносне 
  відхилення

  (+,-), %

  Валовий прибуток

  5034,96

  3775,68

  -1259,28

  -25,01

  Фінансові результати від операційної 
  діяльності

  3916,08

  2454,19

  -1461,89

  -37,33

  Фінансові результати від звичайної 
  діяльності

  2871,79

  1817,05

  -1054,74

  -36,73

  Чистий прибуток

  2797,2

  1982,23

  -814,97

  -29,14


  Висновок: валовий прибуток знизився на 1259,28 тис. грн. з 5034,96 тис. грн. до 3775,68 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення фінансових результатів від операційної діяльності на 37,33% або на 1461,89 тис. грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 36,73% або на 1054,74 тис. грн. з 2871,79 тис. грн. до 1817,05 тис. грн. Це свідчить про незадовільний фінансовий стан підприємства, тому що чистий прибуток становить 1982,23 тис. грн., тобто зменшився на  29,14%  порівняно з попереднім роком.

  Информация о работе Активи підприємства їх класифікація та оцінка