Активи підприємства їх класифікація та оцінка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 18:49, курсовая работа

Описание

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Содержание

1.Теоретична частина
1.1 Нормативно-правове регулювання фінансового стану підприємства
1.2 Поняття ,структура та класифікація активів підприємства. Визначення та класифікація необоротних активів підприємства

1.3 Аналіз активів підприємства
1.4 Управління оборотними активами підприємства
Висновок
2.Аналітична частина
2.1 Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
2.2 Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.4 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
Висновок
Список використаних літературних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

АКТИВИ)).docx

— 142.81 Кб (Скачать документ)

Б) Перевести оцінку основних показників рентабельності, а саме: рентабельності активів, оборотних  активів, власного капіталу, реалізації продукції.

1. Рентабельність активів = чистий прибуток / середню величину активів

Ра = 1982,23/111035,24=1,78%

2. Рентабельність оборотних активів = чистий прибуток / середню величину оборотних активів

Роа = 1982,23/44839,29=4,42%

3. Рентабельність власного капіталу = чистий прибуток / середню величину власного капіталу

Рвк =1982,23/83178,68=2,38%

4. Рентабельність реалізації продукції = прибуток від операційної діяльності / обсяг реалізованої продукції (виторг).

Ррп = 2454,19/16990,56=14,44%

                          Таблиця 2.4.2.

Показники рентабельності підприємства (%)

Показники

За звітний період

Рентабельність активів

1,78

Рентабельність оборотних активів

4,42

Рентабельність власного капіталу

2,38

Рентабельність реалізації продукції

14,44


 

Висновок: на підприємстві  за звітний період  рентабельність активів становить 1,78%, рентабельність оборотних активів – 4,42%, власного капіталу – 2,38%, а рентабельність реалізації продукції становить 14,44%.

В) Провести оцінку впливу зміни чинників на зміну рівнів рентабельності продукції.

Таблиця 2.4.3.

Основні показники  рентабельності підприємства

Показники

За попередній період

За звітний 
період

Відхилення (+,-)

1.Прибуток від звичайної діяльності  до оподаткування

4102,56

2595,78

-1506,78

2.Середньорічна вартість основних  виробничих фондів

62386,42

64957,37

2570,95

3.Середньорічна вартість оборотних  засобів

41486,33

44839,29

3352,96

4.Загальна рентабельність (%)

4,84

3,44

-1,4


 

  1. Вплив зміни прибутку від звичайної діяльності до оподаткування на загальну рентабельність підприємства:

[2595,78:(62386,42+41486,33)]*100%= 2,50%

2,50-4,84= -2,34%

2. Вплив зміни середньорічної  вартості основних виробничих  фондів на рентабельність підприємства:

[2595,78:(64957,37+41486,33)]*100%= 2,44%

2,44 – 2,50= - 0,06%

3. Вплив зміни середньорічної  вартості оборотного капіталу  на рівень рентабельності підприємства:

3,44-2,44= 1,00

Пофакторна перевірка: -2,34-0,06+1,00=-1,4

Висновок: у звітному році загальна рентабельність підприємства зменшилась на 1,4%. За рахунок зменшення прибутку на 1506,78тис. грн. загальна рентабельність знизилась на 2,34%, у наслідок збільшення вартості основних виробничих фондів на 2570,95тис. грн., рентабельність зменшилась на 0,06%, а також відбулося збільшення середньорічної вартості оборотного капіталу на 3352,96 тис. грн., що призвела до збільшення загальної рентабельності на 1,00%.

Г) Провести аналіз показників прибутковості підприємства:

  • Дохід/прибуток
  • Прибуток/витрати

 

 

 

 

Таблиця 2.4.4

Показники прибутковості  підприємства

Показники

Минулий 
     рік

(тис. грн.)

Звітний 
    рік

(тис. грн.)

Абсолют. 
відхилен

(тис. грн.)

Відносне 
відхилен- 
ня(+,-),%

Витрати на реалізацію продукції

8727,26

9392,01

664,72

7,62

Дохід від реалізації продукції

17902,08

16990,56

-911,52

-5,09

Прибуток від операційної діяльн.

3916,08

2454,19

-1461,89

-37,33

Дохід / Витрати

2,05

1,51

-1,37

-66,83

Прибуток/Витрати

0,45

0,26

-2,20

-488,89


Висновок: витрати       на    реалізацію    продукції   збільшились    на

664,72   тис. грн. або на 7,62%. Дохід від реалізації продукції зменшився на 911,52 тис. грн. або на 5,09 %, і становить 16990,56 тис.грн.. На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,51 грн. доходу, це на 0,54 грн. менше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,26 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді. Отже, такі фінансові результати можна вважати не задовільними для даного підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Аналіз фінансових результатів посідає провідне місце  в системі комплексного фінансового аналізу, оскільки за ними оцінюється ступінь досягнення кінцевої мети діяльності підприємств. Кінцевим позитивним результатом господарської діяльності підприємства є прибуток.

Негативним  в діяльності підприємства можна виділити зменшення чистого прибутку підприємства на 814,97 тис.грн. За звітний період основні показники рентабельності (рентабельність активів, рентабельність оборотних активів, рентабельність власного капіталу) є дуже низькими (рентабельність активів-1,78%, рентабельність оборотних активів – 4,42%, власного капіталу - 3,28%), що заслуговує негативної оцінки.

Прибуток —  найважливіша фінансова категорія, що відображає позитивний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характеризує ефективність виробництва і в кінцевому підсумку свідчить про рівень та якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. Тому фахівці фінансових служб підприємства зобов'язані правильно визначати, планувати, аналізувати і грамотно розподіляти прибуток для того, щоб забезпечити зростання рентабельності та конкурентоспроможності підприємства на ринку.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Після проведення аналізу  та виконання аналітичної частини  можна на фоні всіх висновків зробити  загальний.

Вартість майна підприємства за звітний період зросла на  63207,38 тис. грн., або на 79,57%.

Вартість основного капіталу на кінець року збільшилась на 44568,14 тис. грн. і становить 87241,44 тис. грн. 91,75% приросту основного капіталу одержано за рахунок основних засобів, які становлять 32,88% у загальній вартості основного капіталу.

Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Період обороту обігових коштів збільшився на 417дні, оскільки збільшилась сума залишків всіх обігових коштів на 17863,84тис. грн. Коефіцієнт закріплення обігових коштів на кінець звітного періоду становить 3,16а це на 1,15 більше, ніж за попередній період. Усе це призвело до зменшення коефіцієнта оборотності оборотних коштів на 0,18 .

Величина дебіторської  заборгованості за  звітний  період  зросла  на 1887,95 тис. грн..  і становить  8722,59 тис. грн. В  основному  це  відбулося  за  рахунок  зростання  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  на  11,16% (2570,88тис.грн.), що становить на  кінець  року  8351,42 тис. грн. , а  також  зниження  дебіторської  заборгованості  за  розрахунками  на  7,26%(435,69 тис. грн.), та  зниження  частки  іншої  дебіторської  заборгованості  на  3,92% (247,24 тис. грн.). Збільшення  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  означає, що  підприємство  збільшило  обсяг  продажу, але  частина  виторгу  ще  є  в  обігу. Слід  зауважити, що  питома  вага  дебіторської  заборгованості  за  товари, роботи, послуги  в  загальній  сумі  дебіторської  заборгованості  досить  висока: на початок  року – 84,58%, а на кінець – 95,74%.

Підприємство володіє  достатньою кількістю вільних ресурсів і зможе погасити поточні зобов’язання кредитами та розрахунками, тобто  є платоспроможним, про це свідчать коефіцієнти ліквідності, а саме абсолютної, проміжної та загальної ліквідності, які знаходяться в межах норми.

Валовий прибуток знизився на 1259,28 тис. грн. з 5034,96 тис. грн. до 3775,68 тис. грн. Це відбулося за рахунок зменшення фінансових результатів від операційної діяльності на 37,33% або на 1461,89 тис. грн., фінансових результатів від звичайної діяльності на 36,73% або на 1054,74 тис. грн. з 2871,79 тис. грн. до 1817,05 тис. грн. Це свідчить про незадовільний фінансовий стан підприємства, тому що чистий прибуток становить 1982,23 тис. грн., тобто зменшився на  29,14%  порівняно з попереднім роком.

Витрати       на    реалізацію    продукції   збільшились    на 664,72   тис. грн. або на 7,62%. Дохід від реалізації продукції зменшився на 911,52 тис. грн. або на 5,09 %, і становить 16990,56 тис.грн.. На 1 грн. витрат на реалізацію продукції припадає 1,51 грн. доходу, це на 0,54 грн. менше, ніж у попередньому періоді, а на 1 грн. витрат припадає 0,26 грн. прибутку від операційної діяльності, що на 0,19 грн. менше, ніж у попередньому періоді. Отже, такі фінансові результати можна вважати не задовільними для даного підприємства.

Отже, з загального висновку можна сказати, що на підприємстві є  позитивні та негативні моменти. Щоб працювати в ринкових умовах, підприємство має займати стійкі позиції на ринку, конкурувати з  іншими підприємствами, виконувати свої завдання, а найголовніше визначити  свою мету та йти до неї. Також велику роль для підприємства відіграють економічні, демографічні, політичні та природні фактори, за якими потрібно постійно слідкувати, а залучення партнерів  та клієнтів призведуть до покращення підприємства.

 

 

 

 

 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ЛІТЕРАТУРНИХ  ДЖЕРЕЛ

  1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996 –XIV.

2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом № 87 Міністерства фінансів України від 31.03.99.

3.Бандурка О.М., Коробов М.Я., Орлов П.І. Фінансова діяльність підприємств: підруч. для студ. вузів 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Либідь, 2002. - 383 c.

4. Бондаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції: практика та досвід. - 2008. -  №4. - С. 40-44

5.Гайдис Н. М. Фінансовий аналіз: Навчальний-методичний посібник. – Львів: ЛІБ НБУ, 2006. – 414 с.

6.Горлачук В.В. Економічний аналіз господарської діяльності підприємства: Навчальний посібник. - Миколаїв: ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. - 347 с.

7. Гуткевич С.О., Шаманська О.І. Управління економічними ресурсами підприємства // Актуальні проблеми економіки. - 2009. - №7. - С. 99-105

8. Голов С. Ф., Костюченко В. М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами: Практ. посібник. – К.: Лібра, 2004.

9. Ізмайлова К. В. Фінансовий аналіз: Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. – 152 с.

10.Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз: Підручник. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 392 с.

11.Коробов М. Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Т-во «Знання», 2000.

12.Лахтінова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. –К.: КНЕУ, 2001.

13. Поддєрьогін. А. М. Фінанси підприємств : Підручник. - Київ: КНЕУ, 2006. – 546 с.

14.Тютюнник В. Г.   Факторний  аналіз  прибутку  //  Справочник экономиста. – 2010. – № 10. – 35 с.

15.Хотомлянський О. Л. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства // Фінанси України. - 2007. - № 1. – 111 с.

16.http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2010_25/akopan.pdf

17.http://www.nordprom.org.ua/article/read/Theoretical_basis_of_analysis_of_financial_state_enterprises.html

18.http://www.rusnauka.com/11_EISN_2011/Economics/10_85046.doc.htm

19. http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/59416.doc.htm

 20. http://library.if.ua/book/89/6224.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

 

 

 

 

 

Підприємство_____________________

Територія_________________________

Форма власності___________________

Орган державного управління________

Информация о работе Активи підприємства їх класифікація та оцінка