Активи підприємства їх класифікація та оцінка

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Февраля 2013 в 18:49, курсовая работа

Описание

Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин та інтеграція України у світове економічне співтовариство потребують нових підходів до управління економікою як на макрорівні, так і на рівні окремих підприємств. Зміст фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства передбачає розв’язання широкого кола найрізноманітніших задач, які охоплюють всю фінансово-господарську діяльність підприємства.

Содержание

1.Теоретична частина
1.1 Нормативно-правове регулювання фінансового стану підприємства
1.2 Поняття ,структура та класифікація активів підприємства. Визначення та класифікація необоротних активів підприємства

1.3 Аналіз активів підприємства
1.4 Управління оборотними активами підприємства
Висновок
2.Аналітична частина
2.1 Аналіз майна та фінансової стійкості підприємства
2.2 Аналіз ефективності використання основного та оборотних капіталів підприємства
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
2.4 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства
Висновок
Список використаних літературних джерел
Додатки

Работа состоит из  1 файл

АКТИВИ)).docx

— 142.81 Кб (Скачать документ)

 

Коефіцієнт автономії

КА = Власні джерела коштів підприємства/Загальна сума коштів підприємства

КА (поч. року)= 64640,09/79431,55= 0,81

КА (кін. року)= 101717,26/142638,93=0,71

 

Коефіцієнт маневрування (мобільності)

КМ = Власний оборотний капітал/Власний капітал

КМ (поч. року)=(64640,09-42673,3)/64640,09=0,34

КМ (кін. року)= (101717,26-87241,44)/101717,26=0,14

Коефіцієнт фінансової стійкості

Кфс = (Власний капітал + Довгострокові позикові кошти - Використання позикових коштів)/Валюта балансу

Кфс (поч. року) = (64640,09+3740,35-374,1)/79431,55 =0,86

Кфс (кін. року) = (101717,26+14692,32-139,19)/142638,93 =0,82

Коефіцієнт фінансової залежності

Кфз = Позиковий капітал/Загальний  капітал

Кфз (поч. року)= (79431,55-64640,09)/79431,55 =0,19

Кфз (кін. року)= (142638,93-101717,26)/142638,93 =0,29

Плече фінансового  важеля (коефіцієнт фінансового ризику)

Кфр = Позиковий капітал/Власний  капітал

Кфр (поч. року) = (79431,55-64640,09)/64640,09 =0,23

Кфр (кін. року) = (142638,93-101717,26)/101717,26 =0,40

 

Висновок: коефіцієнт незалежності характеризує ступінь фінансового ризику підприємства, він  у нас зменшився на 0,10 % (з 0,81% до 0,71%), що є негативним чинником фінансового стану підприємства. Коефіцієнт фінансової стійкості за звітний період знизився на 0,04% (з 0,86% до 0,82%), що свідчить про фінансову нестабільність підприємства. Коефіцієнт фінансової залежності зріс на 0,10%, що свідчить про збільшення даної залежності підприємства. А також зріс коефіцієнт фінансового ризику на 0,17% (з 0,23% до 0,40%).

Коефіцієнт маневрування власного капіталу показує частку власного капіталу, що використовується для  фінансування поточної діяльності підприємства. За звітний період показник знизився на 0,20 (з 0,34 до 0,14), що свідчить про деяке зниження можливостей вільно маневрувати власними коштами.

Такі коефіцієнти, як коефіцієнт незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, коефіцієнт фінансової залежності знаходяться в межах  норми, що позитивно свідчить про  діяльність підприємства і його здатність  розрахуватися із своїми боргами.

Дані коефіцієнти свідчить про зменшення ринкової стійкості  і незалежності підприємства від  зовнішніх інвесторів.

 

 

 

 

 

ВИСНОВОК

Протягом звітного періоду частка сфери виробництва у загальній структурі майна підприємства знизилась на 0,42% і становить на кінець звітного періоду 9,43%,  це сталося за рахунок зниження частки виробничих запасів і незавершеного виробництва,  що свідчить про збільшення ефективності виробництва.

Частка довгострокових фінансових інвестицій та інших необоротних  активів в основному капіталі за звітний період зменшилась і становить на кінець року 2,93%. Все це свідчить про те, що на підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів.

Забезпечення і підтримання  фінансової стійкості підприємств  в умовах конкурентного ринку  набуває винятково важливого  значення.  Показники фінансової стійкості характеризують ступінь  захищеності залученого капіталу.

Такі коефіцієнти, як коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт фінансової стійкості, плече  фінансового важеля знаходяться  в межах норми, що позитивно свідчить про діяльність підприємства і його здатність розрахуватися із своїми боргами.

Отже, без ефективного  проведення фінансового аналізу, за умовами ринкової економіки, підприємство приречене на банкрутство.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Аналіз ефективності  використання основного та оборотних  капіталів підприємства.

А) Оцінити обсяг, структуру та динаміку оборотного капіталу.

Таблиця 2.2.1

Склад, структура  та динаміка оборотного капіталу підприємства

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна (+,-)

Темп  
росту (зниження)

тис.грн.

%

тис. грн.

%

тис. грн.

%

Оборотний капітал

35907,37

100

53771,21

100

17863,84

Х

49,74

в т. ч.

             

виробничі запаси

6800,64

18,94

10439,28

19,41

3638,64

0,47

53,50

незавершене виробництво

170,02

0,47

1391,90

2,59

1221,88

2,12

718,66

товари

15642,11

43,56

23432,77

43,58

7790,66

0,02

498,09

готова продукція

340,03

0,95

1809,48

3,37

1469,45

2,42

432,15

грошові кошти

3230,3

9,0

4732,47

8,80

1502,17

-0,2

46,50

короткострокові фінансові вкладення

850,08

2,37

461,27

0,86

-388,81

-1,51

-45,74

векселі одержані

2550,24

7,10

3711,74

6,90

1161,5

-0,2

45,54

дебіторська заборгованість та інші оборотні активи

21354,65

59,47

30949,08

57,56

9594,43

-1,91

44,92


 

Висновок: загальна сума поточних активів за рік збільшилась на 17863,84 тис. грн. - із 35907,37тис. грн. до 53771,21тис. грн. або на 49,74%. Таке зростання відбулося за рахунок збільшення виробничих запасів - на 3638,64 тис. грн. - із 6800,64 тис. грн. до 10439,28тис. грн., або на 0,47%. Вартість готової продукції збільшилась на 1469,45тис. грн. – із 340,03 тис. грн. на початок року до 1809,48 тис. грн. на кінець року. Вартість незавершеного виробництва збільшилась на 1221,88тис. грн. - із 170,02тис. грн. до 1391,90тис. грн., або на 2,12%. Грошові кошти збільшились на 1502,17тис. грн. - з 3230,3тис. грн. до 4732,47тис. грн. Вартість товарів збільшилась на 7790,66тис. грн. - із 15642,11 тис. грн. до 23432,77тис. грн., або на 0,02% та вартість одержаних векселів збільшилась на суму 1161,5тис.грн. Зниження відбулось по короткострокових фінансових вкладеннях на 388,81тис. грн. - з 850,08грн. до 461,27тис. грн., або на 1,51% . Щодо структури розміщення оборотних коштів, то у звітному році частка виробничих запасів зросла на 0,47% (з 18,94% на початок року до 19,41%на кінець року). Зростання питомої ваги виробничих запасів у структурі активів може свідчити як про зростання виробничого потенціалу підприємства, так і про прагнення за рахунок вкладень у виробничі запаси захистити кошти від знецінення під впливом інфляції або ж про нераціональність обраної господарської стратегії, унаслідок чого значну частину поточних активів іммобілізовано в запасах. Зросла також частка незавершеного виробництва - на 2,12% (з 0,47% на початок року до 2,59% на кінець року), частка товарів  - на 0,02% (з 43,56% на початок року до 43,58% на кінець року), готової продукції на 2,42% (із 0,95% на початок року до 3,37% на кінець року), а частка дебіторської заборгованості знизилась на 1,91% (з 59,47% на початок року до 57,56% на кінець року), частка короткострокових фінансових вкладень - на 1,51% (з 2,37% на початок року до 0,86% на кінець року), частка грошових коштів - на 0,2% (з 9% на початок року до 8,8% на кінець року). Зменшення частки дебіторської заборгованості є позитивним зрушенням в структурі оборотного капіталу підприємства, що свідчить про належний рівень ефективного управління та використання оборотних коштів на даному підприємстві, проте зменшення частки грошових коштів у структурі активів заслуговує негативної оцінки.

Б) Провести аналіз оборотності капіталу в цілому та окремих його елементів.

Обчислити такі показники:

  • коефіцієнт оборотності  та період обороту всього капіталу;
  • коефіцієнт оборотності  та період обороту власного капіталу;
  • коефіцієнт оборотності  та період обороту позикового капіталу;
  • коефіцієнт оборотності  та період обороту кредиторської заборгованості.

Коефіцієнт  оборотності капіталу = Виторг від реалізації продукції / Середня величина капіталу.

Період  обороту капіталу = (Середня величина капіталу * Кількість днів в аналізованому періоді) / Виторг від реалізації продукції.

Нехай кількість  днів в аналізованому періоді  становить 360.

Таблиця 2.2.2

Показники оборотності  капіталу

Показники коефіцієнтів оборотності

За зв. період

Показники тривалості обороту

За зв. період (дні)

1. Всього капіталу

0,11

1. Всього капіталу

3136,85

2. Власного капіталу

0,15

2. Власного капіталу

2349,88

3. Позикового капіталу

0,46

3. Позикового капіталу

468,96

4. Кредиторської заборгованості

1,8

4. Кредиторської заборгованості

202,63

               

 

Коефіцієнт оборотності  всього капіталу =(12742,92/((79431,55+142638,93)/2))=0,11

Період обороту всього капіталу = (111035,24*360)/12742,92=3136,85 дні.

Коефіцієнт оборотності  власного капіталу = (12742,92/((64640,09+101717,26)/2))=0,15

Період обороту власного капіталу = (83178,68*360)/12742,92=2349,88 дні.

Коефіцієнт оборотності  позикового капіталу = (12742,92/((14791,46+40921,67)/2))=0,46

Період обороту позикового капіталу =(27856,57*360)/12742,92=786,98 дні.

Коефіцієнт оборотності  кредиторської заборгованості =(12742,92/((7918,38+6426,61)/2))=1,8

Період обороту кредиторської  заборгованості = (7172,49*360)/12742,92=202,63 дні.

Висновок: коефіцієнт оборотності вимірює продуктивність активів, це кількість оборотів, які здійснив оборотний капітал за певний час, а тривалість обороту – кількість днів, за яких оборотний капітал здійснює один оборот, проходячи всі фази. Отже, на підставі цих показників ми не можемо зробити точного аналізу та охарактеризувати стан оборотності капіталу, тому що потрібно порівнювати показники із середніми по галузі та з аналогічними показниками за минулий період.

В) Провести аналіз оборотності обігових коштів підприємства та обчислити вивільнення (залучення) обігових коштів у зв’язку зі зміною їх оборотності проти попереднього періоду.

Таблиця 2.2.3

Оборотність обігових коштів підприємства

Показники

За попередній період

(тис. грн.)

За звітний  період

(тис. грн.)

Відхилення

(тис. грн.)

1. Дохід від реалізації  продукції, тис.грн.

17902,08

16990,56

-911,52

2. Середні залишки всіх  обігових коштів, тис.грн.

35907,37

53771,21

+17863,84

3.Період обороту обігових  коштів, днів

722

1139

417

4. Коефіцієнт оборотності  обігових коштів,%

0,50

0,32

-0,18

5. Коефіцієнт закріплення  обігових коштів,%

2,01

3,16

1,15

6.Сума вивільнення (-) чи  залучення (+) обігових коштів, тис.грн.

19680,73


 

Період  обороту обігових коштів  = Середньорічна вартість оборотного капіталу*Тривалість періоду/ Виручка від реалізації.

Т об. коштів (попередній період) = 35907,37*360 / 17902,08= 722дні.

Т об. коштів (звітний період) = 53771,21*360/ 16990,56= 1139дні. 

Коефіцієнт  оборотності = Виручка від реалізації / Середньорічна вартість оборотного капіталу.

К об. (попередній період) = 17902,08/ 35907,37= 0,50

К об. (звітний період) = 16990,56/53771,21= 0,32

Коефіцієнт  закріплення = Середньорічна вартість оборотного капіталу /Виручка від реалізації.

К закріплення (попередній період) = 35907,37/ 17902,08= 2,01

К закріплення (звітний період) =  53771,21/ 16990,56= 23,16

Сума  вивільнення = (Тривалість обороту за звітний період - Тривалість обороту за минулий період)*Виручка від реалізації/тривалість аналізованого періоду.

К вивільнення =(1139-722) * 16990,56/360 = 19680,73

Висновок: період обороту обігових коштів збільшився на 417дні, оскільки збільшилась сума залишків всіх обігових коштів на 17863,84тис. грн. Коефіцієнт закріплення обігових коштів на кінець звітного періоду становить 3,16а це на 1,15 більше, ніж за попередній період. Усе це призвело до зменшення коефіцієнта оборотності оборотних коштів на 0,18 .

Г) Провести аналіз дебіторської заборгованості за звітний  період. Обчислити та проаналізувати дебіторську заборгованість, період погашення дебіторської заборгованості, частка дебіторської заборгованості в загальному обсязі поточних активів, відношення середньої величини дебіторської заборгованості до доходу від реалізації, частки сумнівної дебіторської заборгованості в загальному обсязі заборгованості.

Информация о работе Активи підприємства їх класифікація та оцінка