Рефераты по статистике

Статистическое наблюдение и формы его организации. Программа статистического наблюдения

17 Февраля 2012, контрольная работа

Для исследования социально-экономических явлений и процессов общественной жизни следует прежде всего собрать о них необходимые сведения - статистические данные. Под статистическими данными (информацией) понимают совокупность количественных характеристик социально-экономических явлений и процессов, полученных в результате статистического наблюдения, их обработки или соответствующих расчетов.

Статистическое наблюдение как основа для характеристики явлений и процессов

08 Декабря 2011, курсовая работа

Статистическая отчетность - особая форма организации сбора данных, присущая только государственной статистике. Она проводится в соответствии с федеральной программой статистических работ. Государственная статистика включает все виды статистических наблюдений (регулярные и периодические отчеты, единовременные учеты, различного рода переписи, выборочные, анкетные, социологические, монографические обследования и т. д.), формы и программы которых утверждены Государственным комитетом РФ по статистике или по согласованию с ним органами государственной статистики республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной области и автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

Статистическое наблюдение. Сводка и группировка результатов. Статистические таблицы

13 Декабря 2011, контрольная работа

Работа содержит 8 задач с решениями по "Статистике"

Статистичні методи вивчення взаємозв’язків

06 Декабря 2011, курсовая работа

Цукрові буряки відзначаються порівняно високою потенційною врожайністю. За рахунок збільшення врожайності цукрових буряків можна значно скоротити посівні площі під культурою, вдосконалити розміщення буряківництва і оптимізувати сировинні зони цукрових заводів, більш раціонально використовувати матеріальні засоби галузі, транспорт і трудові ресурси, щоб забезпечити великий народногосподарський ефект.
Метою даної курсової роботи є статистичне вивчення виробництва цукрових буряків (фабричних), а саме дослідження взаємозв’язку між урожайністю цукрових буряків, середньорічною оплатою праці одного працівника зайнятого в с-г та питомою вагою цукрових буряків у вартості реалізованої продукції рослинництва.

Статистичні ряди розподілу

03 Мая 2012, реферат

Наслідки зведення і групування статистичних даних можна представити у вигляді статистичних рядів розподілу. Статистичний ряд розподілу – це упорядковане розміщення одиниць досліджуваної сукупності на групи за групувальною ознакою. Вони характеризують склад (структуру) досліджуваного явища, дають змогу встановити однорідність сукупності, а також закономірності її розвитку. Ряди розподілу можуть бути атрибутивними і варіаційними. Атрибутивні ряди розподілу – це такі, які побудовані за якісною ознакою; варіаційні – за кількісною ознакою. Кожний ряд розподілу складається із двох елементів: перший – це перелік груп, другий – їх чисельність у ряду розподілу.

Статистичні спостереження

21 Июня 2012, реферат

Статистичне спостереження є першим етапом статистичного дослідження. Він є дуже важливим, бо від отриманих результатів буде залежати подальший хід дослідження. Інформація, отримана шляхом статистичного спостереження повинна:
1) бути достовірною;
2) носити масовий характер (значення повинні носити узагальнюючий характер на якомусь великому масиві, адже статистика – це спостереження саме за масовими явищами і процесами);
3) бути порівняльною (вираженою в таких одиницях виміру, які роблять можливим її порівняння з аналогічною інформацією).

Статистичне вивчення амортизації і зносу основних засобів

15 Марта 2012, реферат

Однією з найважливіших сфер економічних відносин в державі є процес відтворення виробничого апарату. На шляху побудови ринкових відносин у нашій державі, поряд з формуванням ринку капіталу, цілеспрямованого регулювання потребує процес відтворення основних фондів, тобто, в нашому розумінні, явище амортизації, оскільки вони великою мірою визначають ефективність суспільного виробництва, темпи впровадження науково – технічного прогресу, зростання національного доходу і добробуту населення.

Статистичне вивчення виробництва зернових культур

07 Ноября 2012, курсовая работа

Сьогодні у світі є три головні ресурси, які визначають перспективи розвитку країн на майбутнє: питна вода, зерно та нафта. Зерновий сектор істотно впливає на добробут сільського населення і розвиток сільських територій та є фундаментом для більшості галузей агропромислового сектору України.
В аграрній політиці України зерно, особливо пшениця, займає центральне місце. Зерно є стратегічним продуктом і барометром стану сільського господарства.

Статистичне вивчення виробництва цукрових буряків (фабричних)

24 Марта 2012, курсовая работа

Метою даної курсової роботи є статистичне вивчення виробництва цукрових буряків (фабричних), а саме дослідження взаємозв’язку між урожайністю цукрових буряків, середньорічною оплатою праці одного працівника зайнятого в с-г та питомою вагою цукрових буряків у вартості реалізованої продукції рослинництва.

Статистичне вивчення зв'язку між соціально-економічними явищами

14 Сентября 2013, контрольная работа

Одним з найбільш загальних законів об’єктивного світу є закон зв’язку і залежності між явищами суспільного життя. Ці явища найбільш складні, оскільки вони формуються під дією багаточисельних, різноманітних і взаємозв’язаних чинників.
Усі явища суспільного життя існують не ізольовано, вони органічно зв’язані між собою, залежать одні від одних і знаходяться в постійному русі і розвитку.
Розкриваючи взаємозв’язки і взаємозалежності між явищами можна пізнати їх суть і закони розвитку. Тому вивчення взаємозв’язків є основним завданням всякого статистичного аналізу.

Статистичне дослідження експорту товарів України до Молдови

15 Ноября 2011, курсовая работа

Актуальність обраної для дослідження теми також полягає в тому, що зовнішньоекономічна діяльність є основою економічного розвитку країни. І зів збільшенням її обсягів, економічний стан країни також буде покращуватися.
Метою даної курсової роботи є проаналізувати обсяги експорту товарів України до Молдови і виявити резерви для збільшення обсягів експорту.

СТАТИСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАСИВУ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ

10 Марта 2013, курсовая работа

Відіграючи спочатку лише практичну роль, статистика поступово сформувалася як наука, що досліджує кількісний бік масових суспільно-економічних явищ та процесів у взаємозв'язках і взаємозумовленості. Найважливіші її завдання — це збирання, систематизація та аналіз інформації, виявлення і оцінювання закономірностей формування, розвитку, взаємодії складних соціально-економічних явищ.

Статистичне спостереження як метод інформаційного забезпечення

13 Сентября 2011, научная работа

Статистичне спостереження здійснюється шляхом реєстрації (запису) відповідних ознак явищ та процесів, тобто притаманним їм властивостей, рис, особливостей. Цим статистичне спостереження відрізняється від інших форм спостереження у повсякденному житті, заснованих на чуттєвому сприйнятті: наприклад, спостереження покупця за якістю товару.

Статистичний аналіз і прогнозування урожайності цукрових буряків в господарствах Андрушівського району Житомирської області

17 Октября 2013, курсовая работа

В даному курсовому проекті ми проведемо статистичний аналіз і прогнозування урожайності цієї культури в господарствах Андрушівського району Житомирської області. Задачі статистики урожаю та урожайності полягають в тому , щоб: 1) охарактеризувати рівня урожаю та урожайності по категоріям та типовим групах господарств, зонам, районам, адміністративним підрозділам і по господарству в цілому; вивчити відмінності в цих рівнях в динаміці по території в порівнянні з планом (проектом); 2) вивчити фактори відмінностей в рівнях урожаю і урожайності, виявити степінь їх впливу на урожай та урожайність, проаналізувати невикористані резерви збільшення виробництва продукції.

Статистка денежного обращения

21 Февраля 2013, курсовая работа

Целью курсовой работы является изучение статистики денежного обращения России, сделать статистический анализ структуры и динамики денежного обращения России и США( сравнить), выявить перспективы и проблемы развития денежного обращения нашей страны. Методической основой курсовой работы являются достижения экономической науки, представленные в работах отечественных авторов, а также нормативно-правовые акты, регулирующие организацию денежного обращения в нашей стране, утверждённые Центральным Банком Российской Федерации.
Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
изучить теоретические основы организации денежного обращения;
проанализировать существующую организацию денежного обращения в России, выявив существующие проблемы;
обозначить тенденции развития организации денежного обращения в нашей стране.

Статитика основных и оборотных средств

04 Мая 2012, лекция

Основные средства – это средства предприятия многократно участвующие в производственном цикле, при этом не меняющие свою вещественно-натуральную форму и частями переносящие стоимость на себестоимость готовой продукции в виде амортизации.

Статическая оценка результатов проведения пенсионной реформы в России

14 Февраля 2012, курсовая работа

Пенсионная реформа 2010 года - очередной этап перехода отечественной пенсионной системы на страховые принципы. Основные критерии результата достижения пенсионной реформы это:
- достижение долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы;
- гарантия сохранности пенсионных прав;
- государственная поддержка уровня жизни всех категория пенсионеров. В данной работе рассмотрим причины возникновения пенсионной реформы, как на сегодняшний день распределяется пенсия и каких результатов достигла пенсионная реформа на 2011 год.

Статические ряды динамики

28 Ноября 2011, курсовая работа

Тема данной курсовой работы актуальна, поскольку полная и достоверная статистическая информация является необходимым основанием, на котором базируется процесс управления экономикой. Вся информация, имеющая народнохозяйственную значимость, в конечном счете, обрабатывается и анализируется с помощью статистики.

Стилистический разбор текста

23 Декабря 2011, контрольная работа

Урывак з аповесці У. Караткевіча “Дзікае паляванне караля Стаха”.
Я ехаў з губернскага горада М. у самы глухi куток губернi на наёмным вазку, i мая экспедыцыя падыходзiла да канца. Заставалася яшчэ якiя тыднi два начаваць у адрынах або проста ў вазку пад зорамi, пiць з крынiц ваду, ад якой шчымiць лоб, слухаць працяглыя, як беларускае гора, песнi баб на прызбах. А гора ў той час хапала: падыходзiлi да канца праклятыя васьмiдзесятыя гады.

Стратегический менеджмент

13 Декабря 2011, курсовая работа

Основным организующим началом современного этапа развития производительных сил, интенсификации и интернационализации финансово-экономических и производственных связей выступают транснациональные корпорации. ТНК превратились в наиболее активных участников мирового финансового рынка, являются главными экспортерами и импортерами товаров и услуг в мире, а также большими клиентами на мировом валютном рынке.

Стратегический план Екатеринбурга

24 Ноября 2011, статья

Целевой вектор: Сохранение физического и духовного здоровья горожан, развитие их профессиональных, интеллектуальных и личностных качеств, повышение образовательного и культурного уровня, обеспечение социальной защищенности, совершенствование и развитие социальной среды

Стратегия поведения фирмы по отношению к обществу

25 Марта 2012, доклад

До недавних пор подход управляющих к взаимоотношениям фирмы и общества основывался на трёх фундаментальных положениях. Первое, сформированное в США «автомобильным» Вильсоном, бывшим президентом «Дженерал Моторс», гласило: «Что хорошо для «Дженерал Моторс», то хорошо для страны»; имелось в виду, что фирма является добросовестным и ответственным слугой своих покупателей.

Страхование как экономическая категория

05 Декабря 2011, контрольная работа

Идея страхования неразрывно связана с его универсальным значением как средства, способного устранить или, во всяком случае, сделать менее ощутимым (минимизировать) неблагоприятный результат воздействия на те или иные хозяйственные сферы отдельных обстоятельств, ни само существование, ни непредвиденное или непредотвратимое проявление которых исключить невозможно.

Структура семей и домохозяйств

21 Сентября 2011, реферат

Особый интерес представляет изучение отношений семьи общества в современной России. В связи с переходом к рынку происходят значительные изменения как в экономике и социальной сфере, так и во внутрисемейных отношениях, и это отражается в значительной степени на функциях семьи. Меняются функции семьи по организации быта.

Структурные величины в статистике

17 Февраля 2013, реферат

Модой в статистике называется величины признака (варианта), которая чаще всего встречается в даннойсовокупности.
Медианой в статистике называется варианта, которая находится в середине вариационного ряда. Медиана делит ряд пополам. Обозначают медиану символом .
Определение моды и медианы в дискретном ряду, где значения признака заданы определенными числами, не представляет большой трудности.
В рассмотренном примере наиболее часто встречаются семьи, имеющие 4 члена семьи, т.е. =4 (семья имеющая 4 члена семьи).

Структурные средние величины в статистическом изучении социально-экономических показателей

29 Апреля 2012, курсовая работа

Средним называется обобщающий показатель статистической совокупности, характеризующий наиболее типичный уровень явления. Он выражает величину признака, отнесённую к единице совокупности.
Особенности средних показателей заключаются в том, что они, во-первых, отражают то общее, что присуще всем единицам совокупности; во-вторых, в них взаимопогашаются те отклонения значений признака, которые возникают под воздействием случайных факторов. Это означает, что средний показатель отражает типичный уровень признака, формирующийся под воздействием основных доминирующих неслучайных факторов.

Сттистика здравоохранения

14 Ноября 2010, реферат

Статистика здравоохранения изучает количественные характеристики развития системы здравоохранения. В процессе статистического наблюдения используются следующие основные понятия.
Количество больничных организаций. В число врачебных организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь населению, включаются все медицинские учреждения, которые ведут амбулаторный прием (поликлиники, амбулатории, диспансеры, поликлинические отделения больничных учреждений, врачебные здравпункты и др.).

Сущность и цели статистики

19 Октября 2014, лекция

Термин «статистика» происходит от латинского слова «status» (положение, состояние дел). В научный оборот его ввел немецкий ученый, профессор Геттингенского университета Готфрид Ахенваль (1719–1772). Первоначально этот термин употреблялся как «государствоведение» и был далек от современного толкования понятия «статистика».

Сущность и значение Показателей. Описание статистических методов, используемых в работе

18 Марта 2012, курсовая работа

Цель курсового проекта – освоить статистические методы обработки информации для дальнейшего применения в решении управленческих задач.
Владение методами статистики дает возможность превращать разрозненные данные в систему знаний, основываясь на которых можно принимать эффективные управленческие решения, что в свою очередь позволит оценить экономическую обстановку на предприятии, регионе, стране в целом, степень влияния различных факторов на результат деятельности предприятия.

Сущность и значение средних величин в социально-экономических исследованиях

18 Февраля 2011, реферат

Статистическое исследование независимо от его масштабов и целей всегда завершается расчетом или анализом различных по виду и форме выражения статистических показателей.

Статистический показатель представляет собой количественную характеристику социально-экономических явлений и процессов в условиях качественной определенности. Качественная определённость показателя заключается в том, что он непосредственно связан с внутренним содержанием изучаемого явления или процесса, его сущностью.