Рефераты по психологии

Бастауыш класс оқушыларының қарым-қатынас психологиялық тренингін ұйымдастырудың ерекшеліктері

10 Мая 2012, дипломная работа

Өзектілігі. Әлеуметтік-экономикалық дамудың қазіргі кезеңінде, оқу тәрбие жұмысының жаңару заманнында ағарту саласының мектеп жасына дейінгі жасына дейінгі тәрбиелеу, білім беру барысында шешуін күткен келелі мәселелер тұр. Атап айтқанда, ол балалардың жеке басына дамыту, психикалық дамуын, даралық ерекшеліктерін, ішкі потенциалын анықтап, жан-жақты зерттеу негізінде оқу-тәрбие жұмысын балалардың жақын арадаға даму аймағына бағыттау. Ал балалар тәрбиесіне, бастауыш сынып оқушыларының кездің ықпалы аса зор екені белгілі.
Мектеп жасындағы балалар тәрбиесі, оқуы және дамуы жайлы теория мен тәжірибе қарым-қатынас мәселесінде қиылысады. Ал балардың психикалық қасиеттерін, танымдық үрдістерін, және психикалық қалып-кейіптерін тұтас қамтитын, балалар психикасының дамуындағы басты көрсеткіш әрі фактор болатын, әмбебап ерекшелік – балалардың қарым-қатынас саласы.

Бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық ойлауының психологиялық негіздері

10 Октября 2012, доклад

Бастауыш мектепте, кіші мектеп оқушысында, осы кезеңде жетекші іс – әрекетінің негізгі элементтері, қажетті оқу дағдылары мен іскерліктері қалыптасады. Осы кезеңде ойлау формалары дамиды, олар ары қарай ғылыми білімдер жүйесін меңгеруді, ғылыми, теориялық ойлаудың дамуын қамтамасыз етеді. Мұндай оқуда күнделікті өмірде өз бетінше бағдарланудың алғы шарттары қалыптасады.

Басқару процессінің негізгі элементтері

22 Февраля 2013, реферат

Кез келген ата-ананың, мұғалімнің ең басты міндеті- баланы мәдениеттілікке, сыпайылыққа, әдептілікке баулу. Міне, осы міндеттерді басшылыққа ала отырып, бастауыш сынып оқушыларына рухани- адамгершілік тәрбие берудің негізгі қайнар көзі- «Бөбек» қорының Президенті Сара Назарбаеваның бастамасымен біздің мемлекетімізде білім беру процесіндегі «Өзін-өзі тану» пәні болып табылады. Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниенің қалыптасуына негіз салады.
«Баланы-жастан» демекші, кішкентай кезінен баланы тазалыққа, ұқыптылыққа, мейірімділікке, сабырлыққа, отансүйгіштікке тәрбиеленген бала ертеңгі таңда адамгершілі мол азамат болып шығуы сөзсіз.

Басқару психологиясының пәні және міндеттері туралы түсініктерді талдау

28 Февраля 2013, реферат

Адамзат қызметінінің көптеген саласында ғылым мен өнер бірінен-бірі оңашаланбай, керісінше бірін-бірі толықтырады. Басқару бір мезетте көне өнер болып та, жаңа ғылым болып та есептеледі.
Басқару ұйымның мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, үйлестірілген шаралардың жиынтығы деп саналады.
Кейде «басқару» түсінігінің синонимдері ретінде «менеджмент» және «жетекшілік» ұғымдары қолданылады, алайда олардың мазмұнында әлдебір айрықшылық бар.

Басқарудың ұйымдастыру құрылымы мен басқару нормасы

04 Ноября 2012, дипломная работа

ңбек ұйымдарының тыныс-тіршілігінің ең басты, әрі өзекті мәселелерінің бірі - басқару. Басқаруға әлеуметтану тұрғысынан қарасақ, онда мән-мағынасы жөнінен оның үш компонентерінің бір-бірінен ажырата бөліп көрсетуге болады. Олардың біріншісі - мақсатқа бағытталған басқару ықпалы, бұл басқарудың негізін, яғни өзегін құрайды.

Батьківський авторитет

09 Октября 2011, реферат

Виховання у сім'ї ґрунтується передусім на авторитеті батьків, оскільки для дитини перших років життя зміст їх авторитету, за словами А. Макаренка, полягає в тому, що він не вимагає ніяких доказів, приймається нею як безсумнівна гідність старшого, як його сила і цінність. Авторитет (лат. autoritas — влада) реалізує себе у впливі особи, життєвому досвіді, заснованому на знаннях, моральних чеснотах.

Бенедикт Спиноза и психологические аспекты его философии. Учение об аффектах

19 Декабря 2011, реферат

Цель написания реферата - получение основного представления об учениях Спинозы.
В соответствии с поставленной целью определились следующие основные задачи:
- дать общую характеристику аспектов его философии
- показать глубину его методологических и психологических прозрений;
- получить общие понятия об учении

Беседы проведены в Раджнишевском Международном Университете Мистицизма в Аудитории Гаутамы Будды

20 Декабря 2012, доклад

Ошо, также известный во всем мире под именем Бхагван Шри Раджниш, — просветленный Мастер нашего времени. Ошо означает "океанический, растворенный в океане". В этой книге он говорит о том, что внутри каждого человека уже живет Будда — необходимо лишь раскрыть Вселенную внутри себя. Ошо на примерах высказываний известных Мастеров Дзен показывает путь достижения состояния внутренней гармонии и счастья, вечности и бессмертия, свободы и просветления.

Бессознательное в структуре психики человека

07 Декабря 2011, курсовая работа

Существенное отличие человека от животных состоит в его способности рассуждать и мыслить абстрактно, размышлять о своем прошлом, критически оценивать его, и думать о будущем, разрабатывая и реализуя планы и программы. Все это связано со сферой человеческого сознания.

Проблема сознания и бессознательного давно и интенсивно разрабатывается как в нашей стране, так и за рубежом. И в настоящее время возникают различные точки зрения на сущность и структуру сознания, на происхождение бессознательного и его взаимодействие с сознанием.

Бессознательное и сознательное в человеке

25 Января 2013, контрольная работа

В центре юнговской концепции лежит "коллективное бессознательное". Оно, по словам Юнга, «идентично у всех людей и образует тем самым всеобщее основание душевной жизни каждого, будучи по природе сверхличным». По мнению Юнга, "коллективное бессознательное" передается по наследству и является базой, на которой вырастает человеческая психика.

Библиотерапия – “лечение книгой”

01 Декабря 2011, доклад

Есть множество различных произведений, в каждом из которых читатель может обрести либо душевную свободу, либо наоборот предаться унынию, тоске. Многие исследователи замечают, что чтение творений многих авторов, например Пушкина, Блока и др. позволяет вывести человека из подавленного состояния, это одна из форм помощи людям увидеть нечто новое, красивое. В каждом писателе заложено что-то свое, например у одних есть веселые вещи, а есть и глубокие, философские рассуждения, другие открывают новые ощущения и искорки жизни.

Бизнес в психологии

07 Декабря 2010, реферат

Движение российской экономики к рыночным отношениям с неизбежностью повторяет закономерные процессы, которые протекали и протекают в странах с уже развитой рыночной экономикой. Среди этих процессов - интеграция бизнеса и прикладных наук, особенно психологии.

Бизнес, как психологическое искусство

06 Декабря 2011, реферат

Психология и бизнес связаны друг с другом гораздо теснее, чем то может показаться человеку, не вникавшему в специфику бизнес–психологии. Фактически предпринимательство подразумевает владение искусством эффективного управления производительными силами и целенаправленного совершенствования производственных отношений. Ведь все новое, лучшее и добротное все–таки производят не машины, а именно конкретные люди, находящиеся друг с другом в определенных отношениях. Получается, что именно слаженная команда профессионалов оказывается важнейшим инструментом любого производства, а самым важным товаром, с которым приходится иметь дело предпринимателю, оказывается рабочая сила, имеющая различную цену в зависимости от ее качества и производительного потенциала.

Биография Николай Николаевич Ланге

29 Февраля 2012, биография

Николай Николаевич Ланге родился в Петербурге 12 (24) марта 1858 года в семье профессора Военно-юридической академии.
Окончив с золотой медалью гимназию, он в 1878 году поступил на историко-филологический факультет Петербургского университета, который он также завершил блестяще.

Биография В.Келлера

03 Ноября 2012, доклад

Вольфганг Кёллер (Wolfgang Kohler) родился 21 января 1887 года, в Ревале, Эстония. Образование получил в Берлинском ун-те. В 1909 он получил докторскую степень по философии. Затем он стал помощником в Психологическом Институте во Франкфурте, где встретился и работал с Максом Вертгеймером.

Биография Гарольда Гарфинкеля

14 Марта 2012, доклад

Гарольд Гарфинкель родился в Ньюйорке, Нью-Джерси 29 октября 1917 году в семье бизнесмена, занимавшегося продажей домашней утвари семьям иммигрантов.Отец очень хотел, чтобы сын продолжил его дело и настаивал на постоянном участии Гарольда в своей работе. Юный Гарфинкель действительно стал помогать отцу, но параллельно учился в экономическом колледже.

Биологическая теория личности

10 Мая 2012, контрольная работа

Ни одно из направлений теории личности не приобрело такую громкую известность за приделами психологической науки, как фрейдизм (классический психоанализ). Его основоположником был австрийский ученый Зигмунд Фрейд (1856-1939), считавший главным источником развития личности врожденные биологические факторы (инстинкты), порождающие энергию либидо (влечение, желание). Эта биологическая энергия направлена как на продолжение рода (сексуальное влечение), так и на разрушение (агрессия).

Биологические и социологические факторы дизонтогенеза

13 Февраля 2012, доклад

Биологические факторы дизонтогенеза - пороки развития мозга, связанные с поражением генетического материала, внутриутробными нарушениями, патологией родов, инфекциями, интоксикациями и травмами, реже опухолевыми образованиями раннего постнатального периода.

Биологический метод теоретического исследования.Биографический метод исследования как составляющая биологического метода

15 Мая 2012, реферат

Теперь перейдём непосредственно к биологическому методу. В основе этого метода лежит изучение личности с точки зрения ранее приобретённого опыта, генетических предпосылок и вариационного развития. Биологический метод включает в себя биографический метод, который является как историческим, так и генетическим методом. Именно о биографическом методе и пойдёт речь в данном реферате.

Биоритмология сна: нейрофизиологические и психологические аспекты.

18 Мая 2012, курсовая работа

Итак, объектом работы являются биологические основы сна. Предмет – закономерности протекания сна. Цель курсовой работы: изучение биологических и психологических аспектов сна. Для достижения цели потребуется решение следующих задач:
Поиск и отбор научной литературы по теме
Изучить биологические ритмы, как основу сна
Познакомиться с методами исследования сна и полученными в ходе таких исследований результатами
Исследовать психологические аспекты сна и особенности переработки информации во сне у человека

Бихевиоризм

17 Сентября 2011, доклад

Бихевиоризм – поведенческая психология или психология поведения.
Бихевиоризм определил облик американской психологии XX в. Его основатель Джон Уотсон (1878-1958гг) ввел понятие основной структурной единицы поведения – связи стимула и реакции. Сложное поведение, на уровне человека, представляет собой целые системы таких связей.

Бихевиоризм

17 Ноября 2011, реферат

Бихевиоризм, определивший облик американской психологии в XX столетии, радикально преобразовал всю систему представлений о психике. Его кредо выражала формула, согласно которой предметом психологии является поведение, а не сознание. (Отсюда и название — от англ. Behavior - поведение.) Поскольку тогда же было принято ставить знак равенства между психикой и сознанием (психическими считались процессы, которые начинаются и кончаются в сознании), возникла версия, будто, устраняя сознание, бихевиоризм тем самым ликвидирует психику. Его стали называть «психологией без психики».

Бихевиоризм в психологии

03 Июня 2011, реферат

Психология как наука возникла в ХIХ веке и почти сразу же начался её кризис, т.к. слишком нечетким являлся предмет исследования. Ведь сознание невозможно исследовать с помощью экспериментов. Интроспекция (метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов) была единственным на тот момент методом изучения в психологии.

Бихивеоризм

14 Мая 2011, реферат

Постулаты поведенческой психологии изначально были сформулированы как альтернатива неудачам в классической ассоциативной психологии. Ее интроспективный метод исследования психики не удовлетворял научным критериям, так как давал нестабильные и не повторяемые результаты.

Близнецовый метод в психогенетике

02 Января 2012, реферат

Психогенетика – сравнительно новая самостоятельная научная дисциплина. Основной задачей психогенетических исследований является изучение причины происхождения индивидуальных различий и выяснение роли наследственных и средовых факторов, лежащих в основе разительного несходства людей по самым разнообразным характеристикам (скорость реакции, память, успешность обучения, уровень интеллекта и т.д.).
Как и во всех остальных направлениях психологии, в психогенетике используются разнообразные экспериментальные методы изучения реакций и поведения, но в случае психогенетических исследований особенно остро стоит вопрос надежности полученных результатов. То есть существует потребность надежного разделения результатов воздействия генотипа и окружающей среды на реакции исследуемого объекта.
Основы метода близнецовых исследований
Как известно, у большинства млекопитающих в одном помете рождается более одного детеныша. Это связано с тем, что во время овуляции происходит созревание нескольких яйцеклеток одновременно. У некоторых видов животных и у человека при овуляции обычно созревает лишь одна яйцеклетка и, следовательно, рождается только один детеныш. Но бывают и исключения – одновременно созревают и оплодотворяются две и более яйцеклеток. В этом случае рождается два (или более) детенышей, а тат как они происходят из разных оплодотворенных яйцеклеток (зигот), то их называют дизиготными близнецами (ДЗ). Причем не всегда дизиготные близнецы имеют одного отца. Если женщина в период овуляции имела контакты с несколькими мужчинами то возможна ситуация в которой родившиеся ДЗ будут иметь разных отцов.

Бозбала мен бойжеткен

15 Февраля 2013, контрольная работа

Мақсаты: Ата қасиетімен,ана әлдиінен нәр алған ұлттық үрдісімізді оқушуылырдың бойына сіңіру.Ұл бала мен қыз баланың бір-біріне шынайы құрметпен,қастерлей білуге баулу, өзара сыйласымдылықты достық қарым-қатынасты тәрбиелеу, қалыптастыру. Кіріспе сөз: Біздің елімізде, алқымыздың отбасылық тәрбие дәстүрінде ежелден бері қалыптасқан тәлімді үлгілері оңды салттары аз емес.

Болашақтағы мектеп психологі, арманыңды іске асыр

24 Февраля 2013, реферат

Психология мамандығы дегенде маған әлем кеңістігі елестейді. Осы ғаламшарда тоғыз планета, жұлдыздар, аспан денелері күн жүйесінен жылу ала отырып, өз жолымен айналып жүреді. Осы менің «Күн» деп алып отырғаным әрине, ол - психолог. Ендеше, психолог - өз тарапынан көмек күтетін, ақыл – кеңес алатын, ішкі жан дүниесі ауыр бір жараға толып қалған, мұқтаж адамдарға қол ұшын беретін періште.

Болевые ощущения и адаптация к ним

13 Мая 2012, контрольная работа

Ощущение – процесс отражения отдельных свойств предметов объективного мира, как внешней среды, так и собственного организма, возникающий при непосредственном воздействии их на рецепторы (органы чувств). Это процесс первичной обработки информации, свойственный и животным, и человеку. Болевые ощущения — ощущения, характеризующие такие воздействия, которые могут вести к нарушению целостности организма, сопровождаемые отрицательной эмоциональной окраской и вегетативными сдвигами (учащение сердцебиения, расширение зрачков).

Борьба с производственной депрессией (профессиональной усталостью)

24 Марта 2012, доклад

Профессиональная усталость, или по-другому производственная депрессия является одной из наиболее серьезных проблем нашего общества. С её признаками знакомы большинство: снижение работоспособности, раздражение, натянутое общение с коллегами, а встать с утра, чтобы пойти на работу становится если не подвигом, то как минимум большим усилием.

Борьба со стрессом

26 Апреля 2012, реферат

Сегодня многие жалуются на наш нервный век - понятие «стресс» прочно вошло в житейский обиход. Отчего же столь многие из нас подвержены стрессу? Результаты исследований американских ученых, опубликованные в журнале «Family circle» («Семейный круг»), позволяют хотя бы отчасти ответить на этот вопрос. Наверняка, если бы такое исследование провести в крупных городах России, результаты были бы схожими.