Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

          Sм – автокөліктің ТК мен Ж материалдарына шығындалатын шығысы, мың.тг.

SТОиТР = (5200+536)*1,225+5687+5973 = 18466 мың.тг                                                            

         ңАвтотранспорттың амортизациясың шығындалатын шығыс мына теңдік бойынша анықталады:

S¢аа = Lобщ×n¢а×Cа/1000, мың.тг

мұндағы Са – автокөліктін құны, мың.тг;

         n¢а – 1000 км жүрістегі амортизациялық % нормасы. 

S¢аа=7170,7*0,2*1800/1000*100=25,8145 мың.тг

S¢аа=2188,2*0,2*1850/1000*100=8,096 мың.тг

                                               
 
 
 
 
 

9-кесте - Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспары

Накладты  шығыс тармақтарының атаулары Парк  б/ша барлығы, мың.тг Тасымалдаудың өзіндік құнының калькуляциясы, тг.
10ткм  шығыны 1км жүріс

 шығыны

   1сағ 

 жұмыс шығыны

1 2 3 4 5
1.Әлеуметтік салықтардың аударылуы-мен есептегендегі жүргізушілердің жалақысы 47988 9,5 5,13 0,12
2.Автокөліктік жанар-май 40916 8,1 4,37 0,1
3.Жағатын және тағы да басқа жөндейтін материалдар 8238 1,63 0,88 0,02
4.Автокөлік донғалақтарының желінуі мен жөндеуі 14400 2,85 1,54 0,035
5.Автокөліктің АЖ мен ТК 18466 3,65 1,97 0,045
6.Автотранспорттың амортизациясы 33910,8 10,07 5,44 0,124
7.Накладты  шығыс 20222 4 2,16 0,049
Барлық шығыс: 184140,8 39,8 21,49 0,493
 

       Накладтық шығыстардың көлемін анықтау үшін арнаулы смета құрылады.

       Бұл үшін накладтық шығыстардың бөлек баптарын есептеген кезде қажетті бақылаушы соммасын анықтайды.

SкнSSi, мың.тг

Sкн=0,177*163918,8=28940 мың.тг

  10- кесте - Накладты шығыстардын сметасы

Тармақтардың атаулары

Накладтық шығыстардың сомма бақылау пайызы Сомма, мың.тг
1 2 3
1.Басқарма-шаруашылық шығыстар
1.Қызметкерлердің еңбек ақысына әлеуметтік салықтардың аударуымен есептегендегі шығысы - 6194,58
10- кесте жалғасы
1 2 3
2.Командировкаға бөлінетін шығыс 0,1 28,94
3.Қызметтегі жеңіл автокөлікті баптауға қажетті шығыс 0,5 144,7
4.Конторлық және телеграфтық пошта шығыстары 0,3 86,82
5.Ғимараттармен инвентарды баптауға бөлінетін шығыстар 1,0 289,4
2.Жалпы  өндірістік шығыстар
1.Қосымша жұмыскерлердің әлеуметтік салықтарды аударғандағы қосымша және негізгі жалақы - 1498,2
2.Өндірістік орындарды және аймақтарды баптауға бөлінетін шығыстар 8,0 2315,2
3.Техника  қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауға бөлінетін шығыс 2,0 578,8
4.Негізгі  қорлардың ағымдық жөндеуі (жылжымалы құрамнан басқа) - 970,5
5.Инвентардың желінуі мен жөндеуі - 252,45
6.Қосымша материалдар 0,7 202,58
7.Техникалық мақсаттағы электр қуаты мен жанар-май 2,0 578,8
8.Сумен  қамтамасыздандыру 2,0 578,8
9.Шаруашылықта күтім жасайтын көліктердің баптауына бөлінетін шығыс 3,5 1012,9
10.Клиенттен төленбеген жүргізушілердің командировкасына бөлінетін шығыс 0,6 173,64
11.Өндірістік құжаттардың қағазына бөлінетін шығыс 1,0 289,4
12.Мамандардың дәрежесін жоғарлатуына бөлінетін шығыс 1,0 289,4
13.Ойлап  табуға және жетілдіруге бөлінетін шығыс 1,0 289,4
10- кесте жалғасы
1 2 3
14.Өрт қауіпсіздігіне қарсы шараға бөлінетін шығыс 0,2 57,88
15.Қондырғылардың, ғимараттардың және тағы басқа негізгі күштердің амортизациясы (жылжымалы құрамнан басқа) - 4129,5
16.Салықтар, жинақтар және тағы басқа міндетті шығыстар мен аударулар 0,7 202,58
17.Тағы да жалпы өндірістік шығыстар 0,2 57,88
Барлығы:   20222

    Накладты  шығыстардың сметалық кестесіндегі кейбір баптарды анықтауға келесі теңдіктерді қолданамыз, яғни

  I - 1             ФЗПсп * 1,225, мың.тг.

                               5056,8*1,225=6194,58 мың.тг.

   

  II - 1            ФЗПвр * 1,225, мың.тг.

                          1223*1,225=1498,2 мың.тг 

  II - 4           Сст * 2 %, мың.тг.

                            97051,5*0,02=1941,03 мың.тг 

  II - 5           (Nв+Nр.р.)*nин, мың.тг.

                                            (237+60)*850/1000=150,45 мың.тг 

       Негізгі өндірістік қорлардың құндық есебін келесі түрде шығарамыз:

Сстр = Асс×Пстр×Кк

мұндағы Асс – автокөліктердің орташа тізімдік саны, бірлік;

         Пстр – бір автокөлікке құрылыстың нормасы, мың.тг;

         Кк – құрылыс нормасын түзеуші коэффицинет.

Кк = Кт× Кп× Кх× Ке× Кэ

КамАЗ-5320                                 КамАЗ-5511

Кк = 1,25*0,9*1,15*1,05*0,95=1,29           Кк = 1,5*0,9*1,15*1,05*0,95=1,55  

КамАЗ-5320                                   КамАЗ-5511

Сстр = 100*553*1,29=71337 мың.тг           Сстр = 30*553*1,55=25714,5 мың.тг  

       Жүк автокөліктің құның келесі теңдік бойынша анықтаймыз:

  Сп.с.а/ * Асс, мың.тг

мұндағы Са/ - автокөліктің құны, мың.тг.

КамАЗ-5320                                            КамАЗ-5511

Сп.с. =1800*100=180000 мың.тг               Сп.с. =1850*30=555000 мың.тг 

∑ Сп.с. = 235500 мың.тг 

11- кесте Негізгі өндірістік қорлардың құндық есебінің көрсеткіштері

Тармақтардың атаулары Құны, мың.тг
Маркалар   
Барлығы
КамАЗ-5320 КамАЗ-5511                                                    
  1. Жылжымалы құрам
  2. Құрылыстың жалпы құны, оның ішінде:
а) ғимараттың құны

б) құрылыстың құны

в) қондырғылардың құны

г) қымбат инвентарь құны

180000 
 
55500 
 
235500 

97051,5

63083,5

11646,2

19410,3

2911,5

Барлығы:     332551,5
 
 
 

12 - кесте -Негізгі қорлардың амортизациясының есебі

Көрсеткіштердің атаулары Ғимарат Құрылыс Қондырғы Инвентарь Барлығы, мың.тг
1.Құрылыс құны-ның қоры, мың.тг 63083,5 11646,2 19410,3 2911,5 97051,5
2.Жалпы  құрылыс қорының бөлінуі, % 65 12 20 3 100
3.Т.ж.толықтырылумен амортизациясы:

а) норма %

б) амор-ның құны

 
 
2,5

1577,1

 
 
4

465,8

 
 
10

1941

 
 
5

145,6

 
 
-

4129,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары

       Құйылу кірістері келесі теңдеумен анықталады:

Дв1 = Lобщ * Цч *1,35, мың.тг

Дв2 = АЧр * Цч *1,2, мың.тг

мұндағы 1,2 – рентабельділік нормасы.

Дв1 = 7170,7*19,64*1,35 = 190124 мың.тг

Дв2 =80712*470*1,2=45521,5 мың.тг

Дв= Дв1+ Дв2=190124+45521,5=235645,5 мың.тг

       Таза  кірісті анықтаймыз:

П = Дв–Sобщ, мың.тг

мұндағы Sобщ – жалпы шығыстар, тыс.тг.

П = 235645,5 – 184140,8= 51504,7 мың.тг

       Тасымалдаудың рентабельділігін анықтаймыз:

R = П×100%/Sобщ

R = 51504,7 *100%/ 184140,8=28%                                                                    

       Өндірістік қорлар:

Фпроснобор, мың.тг

мұндағы Фосн – негізгі өндірістік қорлар;

         Фобор – айналым қорлар.

Фоснстрп.с, мың.тг 

Фосн=97051,5+235500=332551,5 мың.тг

       Айналым қорлар:

       Алты  тармақтың нормалық шығысын жылжымалы құрамның құнынан 0,04 % мөлшерінде қабылдаймыз.

       Тармақтардың жеке-бөлек жылдық шығыстары келесі жолмен анықталады:

  а) арнаулы киім:

Ссо = n¢co(Np.p+Nв.р)+ n¢¢coNв, мың.тг

мұндағы Ссо –арнаулы киімге жылдық шығыстар, мың.тг;

         n¢co, n¢¢co – жөндеушімен қосымша жұмыскерлердің және жүргізушілердің үлкейтілген киімдік нормасы, тг;

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі