Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Ноября 2011 в 18:59, курсовая работа

Описание

Курстық жұмыс мақсаты: студенттердiң “Өндiрiстi ұйымдастыру” пәндерi бойынша дәрiс және зертханалық-тәжiрибелiк сабақтарда алған бiлiмдерiн бекiту және техтрансфин жобада көрсетiлген кәсiпорын жұмы-сының экономикалық көрсеткiш есептерiн орындау әдiстерiн үйрену және тәжiрибе жинақтау. Жұмыс кiрiспеден басталады, мұнда автомобиль көлiгi алдында тұрған негiзгi мақсаттарға қысқаша түсiнiктеме берiледi.

Содержание

Кіріспе
1.Жылжымылы құрамның эксплуатациялық өндірістік бағдарламасының есептік көрсеткіштері
2. Жылжымалы құрамның жөндеудiң техникалық күтiмнiң жоспары
3. Материалды-техникалық жабдықтаудың жоспары
4. Еңбек пен еңбек ақы төлеу жоспары
4.1. Жүк көлік автокөліктерінің еңбек ақы төлеу қорымен адам санының есебі
4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі
4.3. АКК-да қызмет атқаратын басшылар, мамандар мен қызметкерлердің саны мен жалақы төлеу қорының есебі
4.4. Еңбек пен жалақы төлеудің өзіндік жоспары
5. Тасымалдаудың өзіндік құнының жоспарлық есебі
6. Өндірістік, кірістік және рентабельділік қорларының жоспары
7. Капиталдық салымның экономикалық үнемділік көрсеткіштері
Қорытынды
Әдебиеттер

Работа состоит из  1 файл

КР ОП.doc

— 614.00 Кб (Скачать документ)

ЗПQ = 1216*0,5 = 608 мың.тг

ЗПP = 10941*0,3 = 3282 мың.тг 

       ТК-2 қатысқан жүргізушілердін жалақысы:

ЗПТО-2в = Сч×ТТО-2, мың.тг

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

ЗПТО-2в=57,17*4780,5=273 мың.тг      ЗПТО-2в=57,17*1459=83 мың.тг 

       Классностьтың төлемін келесі туындыдан анықтаймыз: 

Дкл = 0,25×Тл1×Сч+0,1×Тл2×Сч, мың.тг

мұндағы Тл1, Тл2 – сәйкесінше I және II классты жүргізушілердін жолдағы жұмысынын еңбек сиымдылығы, а-сағ.

КамАЗ-5320   

Дкл = 0,25*165017*57,17+0,1*130276*57,17 = 3103 мың.тг

КамАЗ-5511                                                         

Дкл = 0,25*34346*57,17+0,1*34346*57,17 = 687 мың.тг 

Тл1 = Nв1×АЧр/Nв, а-сағ

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

Тл1 = 95*330033/190 = 165017 а-сағ        Тл1 = 20*80712/47 = 34346 а-сағ

Nв1=190*0,50=95 адам                              Nв1=47*0,50=20 адам   

Тл2 = Nв2×АЧр/Nв, а-сағ

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

Тл2 = 75*330033/190 = 130276 а-сағ       Тл2 = 20*80712/47 = 34346 а-сағ

Nв2=190*0,40=75 адам                              Nв2=47*0,40=20 адам 

 

       Тағы да басқа төлемдердін көлемі Дпр – (басшының міндетіне араласуы, жүк түсірушінің түнгі мезгілде жұмыс істеуі, топты мереке күндері басқару тағы басқа) жүк айналымымен көлемінің өсуіне қарай жалақыдан 15-20 % мөлшерінде қабылдауға болады.

Дпр = (ЗПQ+ЗПP)*0,2, мың.тг

КамАЗ-5320                                                        

 Дпр=(6160+11876)*0,2=3607 мың.тг

КамАЗ-5511                                                         

Дпр=(462+3063)*0,2=705 мың.тг 

       Өндірістік көрсеткіштері үшін сый ақының мөлшерін П жүк айналымымен көлемі үшін жалақыдан 20-25 % мөлшері ретінде қабылдау ұсынылады:

П = (ЗПQ+ЗПP)*0,25, мың.тг

КамАЗ-5320                                                         

П =3021*0,25=604 мың.тг

КамАЗ-5511                                                         

П =893*0,25=179 мың.тг 

       Негізгі еңбек ақының көлемі мынаған тең:

ЗПосн = ЗПQ+ЗПP+ЗПТО-2вклпр+П, мың.тг

КамАЗ-5320

ЗПосн=6160+11876+273+3103+3607+4509=29528 мың.тг         

КамАЗ-5511

ЗПосн=608+3282+83+683+705+881= 6246 мың.тг

       Жүргізушілер мен жөндеуші жұмыскерлерге қосымша жалақыны келесі туындыдан анықтаймыз:               ЗПдоп = ЗПосн×Р/100, мың.тг

мұндағы Р – жүргізушінің қосымша жалақы қоры.

Р= (Доододсг)*t*100/Фв, мың.тг.

Р=(12+12+2+1)*1*100/1821=10,5 мың.тг

КамАЗ-5320                                                         

ЗПдоп=29528*10,5/100=3100 мың.тг

КамАЗ-5511                                                                   

 ЗПдоп=6246*10,5/100=656 мың.тг

       Жүргізушілердің жалпы еңбек ақы қоры мынаған тең:

ФЗПв = ЗПосн.в+ЗПдоп.в, мың.тг

КамАЗ-5320

ФЗПв=29528+3100 =32628 мың.тг   

КамАЗ-5511                                                                  

 ФЗПв=6246 +656=6902 мың.тг

       Бір жүргізушінің орташа айлық еңбек ақысы мынаған тең:

ЗПмв = ФЗПв/12×Nв, тг

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511                                                         

ЗПмв = 32628 /12*190 = 14300 тг                 ЗПмв = 6902 /12*47 = 12237 тг 
 
 
 

5-кесте - Жүк көлік жүргізушілерінің саны мен еңбек ақысы есебінің көрсеткіштері

Көрсеткіштер Автокөлік маркасы Парк б/ша барлығы
КамАЗ-5320 КамАЗ-5511  
1 2 3 4
1.Жүргізушілердін тізбектегі жұмысының жалпы еңбек сиымдылығы, мың.а-сағ 330,033 80,712 410,7
2.Жүргізушілердің ТК-2 қатысуы еңбек сиымдылғы, а-сағ 4780,5 1459 6239,5
3.Жүргізушілердін қорытындылау дайындық жұмысының жылдық

еңбек сиымдылығы, а-сағ

9001 2690 11691
5- кесте жалғасы
1 2 3 4
4.Бір  жүргізушінің жылдық жұмысының уақыт қоры, сағ 1807
5.Жүргіз-ін жалпы саны, адам

оның ішінде 1 класс:

                      2 класс:

 
190
 
47
 
237
6.Тасымалдаудын  жылдық көлемі, мың.тг 880 1216 -
7.1 тонна  жүк үшін бағалауы, тг 7 0,5 -
8.Тасымалдаудың көлемін орындағаны үшін жүргізушілердін еңбек ақысы, мың.тг 6160 608 6768
9.Жылдық жүк айналым, мың.тг 39585 10941 50526
10.1 ТКМ  бағалануы, тг 0,3 0,3 0,3
11.Жүргізушілердін жүк айналымды орындағаны үшін еңбек ақысы, мың.тг 11876 3282 12158
12. Жүргізушінің  сағаттық тарифтік қойылымы 57,17 57,17 57,17
13.ТК-2 қатысқан жүргізушілердін еңбек ақысы, мың.тг 273 83 356
14.Класностқа қосымша төлем, мың.тг 3103 687 3790
15.Тағы басқа төлемдер, мың.тг 3607 705 4312
16.Жұмыстын көлемін орындағаны үшін сый ақы, мың.тг 4509 881 5390
17.Жалпы жалақының негізгі қоры, мың.тг 29528 6246 35774
18.Қосымша жалақы, мың.тг 3100 656 3756
19.Жүргізушілер жалақысының жалпы қоры, мың.тг 32628 6902 39530
20.Бір жүргізушінің орташа айлық ақысы, тг 14300 12237 13824
 

       4.2. Жөндеуші жұмыскерлердің санымен еңбек ақы төлеу қорының есебі 

       Жөндеуші жұмыскерлердің орындауымен орындалатын жылжымалы құрамның ТК мен АЖ жұмысының еңбек сиымдылығы:

    Тр.р = Т–ТТО-2в, а-сағ

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Тр.р = 93734–4780,5 = 88953,5 а-сағ                     Тр.р = 27762–1459 = 26303 а-сағ 

       Жөндеуші жұмыскерлердің қажетті саны:

Nр.р = Тр.р/(Фр.рК)

мұндағы Фр.р - бір жөндеуші жұмыскердің жылдық жұмыс уақыт қоры, сағат;

         К – жоспарланған жылда жөндеуші жұмыскердің еңбек өнімділігінің өсуін ескеретін коэффицинент (1,02÷1,04). 

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

Nр.р = 88953,5/(1849*1,04) = 46 адам          Nр.р = 26303/(1849*1,04) = 14 адам 

Фр.р = [Дк–(Двпоододсгб)]×t

Фр.р = [365–(52+8+12+12+3+1+2)]×8-52*2 = 1849 сағат 

       Тарифті көрсеткіштері бойынша жөндеуші жұмыскердің еңбек ақысы:

ЗПр.р.т = Счр×Тр.р, мың.тг

мұндағы Счр –жөндеуші жұмыскердің орт. тарифтік көрсеткіштері, (Счр=28,62 тг), тг. 

       Жұмыскердің орташа разрядтық дәрежесін 3-4 аралығында қабылдаймыз.

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

ЗПр.р.т=39,96*88953,5=3021 мың.тг         ЗПр.р.т=33,96*26303=893 мың.тг

       Жоспарлық тапсырмаларды орындағаны үшін жөндеуші жұмыскерлердің сый ақы өлшемін (П) еңбек ақы тарифтік көрсеткішімен 20-25 % мөлшерінде қабылдаймыз.

П = ЗПр.р.т×0,25, мың.тг

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

П = 3021*0,25 = 604 мың.тг                                     П = 893*0,25 = 179 мың.тг 

       Топты басқарғаны үшін, түнгі уақытта жұмыс істегені үшін қосымша ақының көлемін Д жалақы төлемінің тарифтік көрсеткішінен 2-5% мөлшерде қабылдаймыз:

Д = ЗПр.р.т×0,02 (0,05), мың.тг

КамАЗ-5320                                                  КамАЗ-5511

Д = 3021*0,03 = 91 мың.тг                        Д = 893*0,03 = 27 мың.тг 

       Жөндеуші жұмыскерлердің негізгі жалақысы:

ЗПосн.р.р = ЗПр.р.т+П+Д, мың.тг

КамАЗ-5320                                                         

ЗПосн.р.р=3021+604+91=3716 мың.тг 

КамАЗ-5511

ЗПосн.р.р=893+179+27=1099 мың.тг 

       Жөндеуші жұмыскерлердің жалпы жалақы қоры мынаған тең:

ФЗПр.р = ЗПосн.р.р+ЗПдоп.р.р, тг

мұндағы ЗПдоп.р.р – қосымша жалақыны, негізгі жалақыдан ЗПосн.р.р – 8 % көлемінде қабылдщаймыз, мың.тг.             ЗПдоп.р.р = 0,08×ЗПосн.р.р

КамАЗ-5320

ЗПдоп.р.р = 0,08*3716=297 мың.тг                

ФЗПр.р=3716+297=4013 мың.тг         

КамАЗ-5511

ЗПдоп.р.р = 0,08*1099=88 мың.тг

ФЗПр.р = 1099+88=1187 мың.тг

       Бір жөндеуші жұмыскердің орташа айлық жалақысы мынаған тең: 

ЗПр.р = ФЗПр.р/12×Nр.р, тг

КамАЗ-5320                                                          КамАЗ-5511

ЗПр.р = 4013/12*46 = 7300 тг            ЗПр.р = 1187 /12*14 = 7000 тг 

       Қосымша жұмыскерлердің санын % жөндеуші жұмыскерлердің санынан 20-25 % мөлшерінен анықтаймыз. Қосымша жұмыскерлердің жалақысын есептеген кезде дәрежесін 3 деп қабылдаймыз, ал сый ақымен қосымша төлемдердің мөлшерін тарифтік көрсеткішімен аламыз:

Информация о работе Автокөлік кәсіпорынының экономикалық есептемесі