Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)

                                             

 

     Рис.3.3. Радар конкурентів

     Площу фігури можна розрахувати, додавши  площі всіх восьми трикутників. Площу  трикутника можна обчислити трьома способами:

 1. S = ½ a * h, де h – висота трикутника, а – сторона;
 2. S = , де р – півпериметр трикутника, a b, c – його сторони;
 3. S = ½ * b * c* sin < A, де b, c – сторони трикутника, < A – кут між ними.

     Розрахунок  за третім способом потребує менше часу, тому ми обираємо його. Всі кути, які нам потрібні для розрахунку дорівнюють 45 градусів, a sin 45 = √2/2 = 0,649. Масштаб на рисунку – кожному значенню відповідає 1 см.

  1. Площа  фігури ПАТ «ВіЕйБі Банк»:

     S1 = ½ * 9 * 7 * √2/2 = 20,44

     S2 = ½ * 7* 9 * √2/2 = 20,44

     S3 = ½ * 9 * 8 * √2/2 = 23,36

     S4 = ½ * 8 * 7 * √2/2 = 18,17

     S5 = ½ * 7 * 10 * √2/2 = 22,72

     S6 = ½ * 10 * 10 * √2/2 = 32,45

     S7 = ½ * 10 * 9 * √2/2 = 29,21

     S8 = ½ * 9 * 9 * √2/2 = 26,28

     S = 193,075

     2. Площа фігури АКІБ «Укрсіббанк»: S = 192,76

     3. Площа фігури «ПУМБ»: S = 126,88

     4. Площа фігури «Індекс – банк»: S = 69,117

     Отже, можна зробити висновок, що «ВіЕйБі Банк» має найбільшу площу фігури, тому в нього найкраще конкурентне становище. Але АКІБ «Укрсіббанк» має меншу площу лише на 0,315 , тому будемо вважати, що ці два банки мають приблизно однакову конкурентоспроможність і є найближчими конкурентами у галузі надання банківських послуг.

         Після побудови профілю  у полярній системі координат  можна зробити наступні висновки: ПАТ «ВіЕйБі Банк» має многокутник з найбільшою площею, отже він є найбільш конкурентноздатним і має найбільші конкурентні переваги. «Укрсіббанк» також є високо конкурентоспроможним, хоча і поступається лідеру «ВіЕйБі Банку». Цей банк має великий потенціал для збільшення своїх можливостей в банківському бізнесі. «ПУМБ» та «Індекс – банк» поступаються своїми позиціями конкурентам, хоча в той же час займають доволі значну частку ринку.

 

Висновки

    Отже, на основі проведеного аналізу конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк» можна сформулювати наступні висновки та складені  рекомендації.

    При дослідженні зовнішнього середовища компанії виявлено найбільш впливові та ймовірні можливості та загрози. До зовнішніх можливостей перш за все  слід віднести загальне економічне зростання в країні та відповідно підвищення рівня доходів населення. Зважаючи на встановлену обернену закономірність пропорційності зростання відсоткової ставки та обсягів наданих кредитів, а отже відносна частка ринку банківських послуг, покращення економічної ситуації в Україні може бути для «ВіЕйБі Банку» тим фактором, який гарантуватиме стабільне зростання обсягів наданих послуг, а відтак і доходів. Зараз для банку в ситуації фінансової кризи попит є головним лімітуючим фактором. Також позитивний вплив зовнішнього середовища може реалізуватись через створення сприятливого законодавчого забезпечення діяльності на ринку банківських послуг. Стабільність «правил гри», покращення інвестиційного клімату можуть бути суттєвим поштовхом для розвитку банку.

    ПАТ «ВіЕйБі Банк» активно розвивається, поширюючи свої послуги на нові терени діяльності та ринки. Переважно саме тут і виникають ризики зовнішнього середовища. Для мінімізації можливих наслідків реалізації загроз «ВіЕйБі Банку» слід проводити постійний моніторинг попиту, зберігаючи гнучкість, можливість швидкої переорієнтації напрямів діяльності банку, корисним було б також створення певного відділу, який би концентрував увагу на проблемах і перспективах у банківській діяльності. Сильні сторони  банку: позитивне відношення контактної аудиторії, безперебійна робота банку, використання нових технологій, зростання оборотних коштів мають втілюватись на практиці. Нестача додаткових джерел інвестування має покриватись зростанням рентабельності, що дало б змогу акумулювати кошти для розвитку, та активним розвитком відносин з наявними фінансовими партнерами та пошуком нових.

    Аналіз  на основі методу конкурентних переваг дає підстави стверджувати, що найбільш впливовим конкурентом для ПАТ «ВіЕйБі Банк» є АКІБ «Укрсіббанк», який має найбільшу суму балів (8,37). Водночас «ВіЕйБі Банку» поступається обидва банки: «ПУМБ», «Індекс – банк» за багатьма параметра.

    Основними факторами конкурентної боротьби для  ПАТ «ВіЕйБі Банк» можуть стати подальше освоєння нових ринків на основі розширення інвестиційних можливостей; постійне проведення аналізу тенденцій в сфері банківських послуг; активізація маркетингових та рекламних зусиль, наявність значних знижок; досвід, якість і оперативність виконання своїх завдань вищим менеджментом «ВіЕйБі Банку» є також суттєвим фактором розвитку конкурентних переваг.

      Переваги  базуються на сильних сторонах банку, забезпечуючи, при врахуванні слабких сторін, загроз і можливостей, формування довгострокових стратегічних перспектив його розвитку. Ними можуть стати утримання лідируючих позицій на ринку при підтриманні незмінно високої якості наданих послуг. Стратегічна програма дій на більш короткий період може містити проведення активних маркетингових кампаній, рекламу і просування власного бренду, вивчення попиту на нові перспективні напрямки, інвестування у власний розвиток шляхом підвищення рентабельності та укладання договорів з іншими українськими та іноземними банками, розвиток системи персоналу через співробітництво з вітчизняними вузами. 
 

 
 

 

Список  використаних джерел 

 1. Ансофф  И. Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989.
 2. Винокуров В. А. Организация стратегического управления на предприятии. — М.: Центр экономики и маркетинга, 1996.
 3. Виханский О. С. Стратегическое управление. — М. Изд-во Моск. ун-та, 1995.
 4. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент. М., Аспект — пресс, 2002.
 5. Карлоф Б. Деловая стратегия. — М.: Экономика, 1991.
 6. Люкшинов А. Стратегический менеджмент. Учебное пособие. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
 7. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. Стратегический менеджмент: Курс лекций. – М.: ИНФРА-М, 2001.
 8. В.Д.Нємцов, Л.Є.Довгань. Стратегічний менеджмент. Навч пос. – К.: ДП «Експрес – Поліграф», 2001.
 9. Г.В.Осовська. Основи менеджменту. – К.: КНЕУ, 2003.
 10. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. – М.: изд-во «Дело», 2001
 11. www.vab.ua. – офіційний сайт ПАТ «ВіЕйБі Банк»
 12. www. aub.com.ua – офіційний сайт Асоціації українських банків

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»