Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)

    *Джерело:  За даними «ВіЕйБі Банку»

    З таблиці 1.1 видно, що протягом аналізованого періоду доходи перевищують витрати і отримується прибуток. Сума активів банку за два роки збільшилась на 31 % або на 1 850 554 тис. грн. Також спостерігається досить значне зростання власного капіталу. Негативною є тенденція зменшення чистого прибутку на 22 773 тис. грн. Здебільшого це може бути пов’язано зі зростанням витрат на обслуговування фінансової діяльності, а також із негативною ситуацією, що склалася на фінансовому ринку протягом останнього року. Сума кредитів, що надаються банком клієнтам, зростає, що говорить про збільшення необхідності в позиковому капіталі на ринку, а також про ефективну кредитну політику банку, яка спрямована на додаткове залучення коштів від клієнтів та отримання прибутків від надання цих коштів у кредит. Таким чином, можна зробити висновок, що загалом фінансова діяльність ПАТ «ВіЕйБі Банк» є ефективною і в перспективі спостерігається удосконалення послуг, що надаються клієнтам.

    Тепер детальніше проаналізуємо деякі  фінансові показники діяльності «ВіЕйБі Банк».

    

    Рис. 1.3. Структура власного капіталу станом на 31.12.2009 року, (тис. грн.)

    Розмір  власного капіталу ПАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 31.12. 2009 року складав 903 429 тис. грн., що на 194 936 тис. грн. більше, ніж аналогічний показник 2008 року. До складу власного капіталу увійшли статутний капітал у розмірі 86% від загального обсягу власного капіталу Банку; резервні та інші фонди Банку – 8% та нерозподілений прибуток. Його частка у власному капіталі Банку становить 6%.

    

    Рис. 1.4. Динаміка власного капіталу ПАТ «ВіЕйБі Банк», 2005-2009 рр.

    На  основі даних рис. 1.4 можна зробити висновок, що розмір власного капіталу на протязі аналізованого періоду постійно зростав, що є позитивною тенденцією і свідчить про надійність банку та його фінансовий потенціал, але щороку таке зростання відбувається все повільнішими темпами. Така тенденція може негативно вплинути на репутацію Банка, адже власний капітал використовується для своєрідного захисту інтересів вкладників і кредиторів та покриття збитків від банківських операцій. Найвищий темп зростання спостерігався в 2007 році. Тоді розмір власного капіталу Банку порівняно з аналогічним показником 2006 року зріс у 3,4 рази; у 2008 році порівняно з 2007 – у 1,3 рази; і у 2009 році порівняно з 2008 – у 1,27 рази.

    Доходи  Банку, без врахування міжфілійних  розрахунків, у 2009 році склали 1 211 877 тис. грн., і збільшились, у порівнянні з минулим роком, на 68,4%.

    

   Рис. 1.5.Структура доходів ПАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 31.12.2009 року,(тис.грн.)

    Збільшення  доходів у порівнянні з минулим  роком, відбулося за рахунок росту:

 • відсоткових доходів – на 314 680,1 тис. грн., або на 59,8%,
 • комісійних – на 95 629,8 тис. грн., або на 81,6%,
 • торговельних – на 58 108,2 тис. грн., або на 185,2%,
 • інших доходів – на 23 671,0 тис. грн., або на 53,0%.

    На  приріст відсоткових доходів  вплинуло, в основному, збільшення доходів  від кредитування юридичних осіб (темп росту 143,9%), фізичних осіб (темп росту 216,9%) та від операцій з цінними  паперами (темп росту 161,2%).

    Чистий  процентний дохід банку, в порівнянні з минулим роком, збільшився на 144 741,8 тис. грн., або на 85,2% та склав 314 546,9 тис. грн.

    У структурі доходів банку 69,4% займають процентні, у тому числі:

    -   від кредитування юридичних осіб – 63,1%,

    -   від кредитування фізичних осіб  – 29,3%,

    -   від операцій з цінними паперами  – 4,0%,

    -   за коштами, розміщеними в інших  банках – 3,7%.

    Частка  комісійних доходів у структурі  доходів банку – 17,6 % (див. Рис. 1.5).

    Витрати Банку станом на 31.12. 2009 рік склали 1 208 307 тис. грн.

    

   Рис. 1.6.Структура витрат ПАТ«ВіЕйБі Банк» станом на 31.12.2009 року,(тис.грн.)

    Зростання витрат за звітний період, у порівнянні з 2007-м роком, склало 492 075,1 тис. грн. за рахунок росту:

 • відсоткових витрат – на 169 938,4 тис. грн., або на 47,6%,
 • відрахувань у резерви – на 150 425, 5тис. грн., абона 274,2%,
 • загальних адміністративних витрат – на 110 763,8 тис. грн., або на 48%,
 • інших операційних витрат – на 33 556,0 тис. грн., або на 60,6%,
 • комісійних витрат – на 14 625,4 тис. грн., або на 80,8%.

    На  зростання відсоткових витрат головним чином вплинули витрати, пов’язані  із залученням коштів на депозитні  рахунки юридичних і фізичних осіб (темп росту 144,8%), ресурсів від  банків та міжнародних фінансових організацій (темп росту 138,1%).

    У структурі витрат банку найбільшу  частку займають відсоткові витрати 43,6%, у тому числі (див. рис. 1.6):

    -    за ресурсами фізичних осіб  – 42,2%,

    -    за ресурсами юридичних осіб  – 23,6%,

    -    за коштами, залученими від  банків, - 22,4%,

    -    за коштами міжнародних фінансових  організацій – 5,7%,

    -    за цінними паперами – 4,4%,

    -    за субординованим боргом –  1,7%.

    Інші  операційні витрати склали 88 907,5 тис. грн. та сформовані, в основному, за рахунок витрат на оперативний лізинг.

    Загальні адміністративні витрати банку за звітний період – 338 545, 5 тис. грн., з них:

 • на утримання персоналу – 191 934,7 тис. грн.,
 • на утримання основних засобів і нематеріальних активів – 67 680,4 тис. грн.,
 • експлуатаційні та господарські – 23 214,5 тис. грн.,
 • на телекомунікації – 15 788,6 тис. грн.,
 • на маркетинг і рекламу – 21 438,7 тис. грн.

    В період з 2005 по 2009 рік спостерігалось постійне зростання обсягу активів «ВіЕйБі Банку», що є позитивною тенденцію та свідчить про нарощування банком своїх фінансових можливостей. Найвищий темп зростання обсягу активів спостерігався в 2006 році, тоді, порівняно з 2005 роком, обсяг активів зріс у 1,76 рази. В 2007 році порівняно з 2006 обсяг активів зріс в 1,7 рази. В 2008 році порівняно з 2007 – в 1,06 рази. У 2009 році відбулося зростання обсягу активів у 1,23 рази, що на 6,4% перевищить обсяг активів 2008 року.

    

    Рис. 1.7. Динаміка обсягу активів ПАТ «ВіЕйБі Банк», 2005-2009 рр.

    У загальному обсязі чистих активів Банку станом на 31.12.2009 року частка кредитів та заборгованості юридичних осіб – 54,5%, кредитів та заборгованості фізичних осіб-підприємців – 0,76%, кредитів та заборгованості фізичних осіб – 25,9%, коштів в інших банках – 7,0%, вкладень в цінні папери – 1,6%.

    У загальному обсязі чистих пасивів Банку станом на 31.12. 2009 року частка коштів юридичних осіб склала 20,4%, фізичних осіб -28,7%, кошти банків – 27,1%, цінних паперів власного боргу – 0,9%.

    Таким чином, найбільшу частку в чистих активах Банку складають кредити  юридичних осіб 54,5%, а в чистих пасивах – кошти фізичних осіб 28,7%.

    Структура активів ВАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 31 грудня 2009 року наведена в таблиці 1.2.

    За  даними таблиці 1.2 можна зробити висновок, що найбільшу питому вагу в загальному обсязі активів мають кредити та заборгованість клієнтів. Частка цієї складової становить 77% від загальної вартості активів Банку. Друге по вагомості місце займає така складова активів Банку як грошові кошти та їх еквіваленти – 8,7%. Кошти в інших банках – це 7%, основні засоби та нематеріальні активи – 4,2 %  усіх активів ПАТ «ВіЕйБі Банк».

    Таблиця 1.2

   Структура активів ПАТ «ВіЕйБі Банк» станом на 31 грудня 2009 року

Найменування  статті Станом на 31.12.2009 року (тис. грн.)
1 Грошові кошти  та їх еквіваленти 672 492
2 Кошти в інших  банках 542 757
3 Цінні папери в  портфелі банку на продаж 123 416
4 Кредити та заборгованість клієнтів 5 980 829
5 Інвестиції  в асоційовані й дочірні компанії 21 513
6 Основні засоби та нематеріальні активи 327 899
7 Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 1 182
8 Відстрочений  податковий актив 1 096
9 Інші фінансові  активи 31 521
10 Інші активи 45 864
11 Усього активів 7 748 569

    *Джерело:  За даними «ВіЕйБі Банку»

    Однією  з умов ефективної діяльності комерційних  банків є забезпечення високого рівня надійності та мінімального ризику здійснюваних операцій, в основі чого лежить ліквідність банківської установи, її здатність безперебійно виконувати свої зобов`язання перед клієнтами.

    Комерційний банк вважається ліквідним, якщо суми його наявних коштів і інших ліквідних активів, а також можливості швидко мобілізувати кошти з інших джерел достатні для своєчасного погашення боргових і фінансових зобов'язань. Крім того, ліквідний резерв необхідний для задоволення практично будь-яких непередбачених фінансових потреб: укладення кредитних або інвестиційних угод; на компенсування сезонних і непередбачених коливань попиту на кредити, поповнення коштів при несподіваному вилученні внесків і т.п.

    Норми ліквідності банку звичайно всановлюються  як відношення різних статей активів балансу до всієї суми чи до визначених статей пасивів, або навпаки, пасивів до активів. Ліквідність банку лежить в основі його платоспроможності.

    Серед нормативів ліквідності розраховуються такі:

 • норматив миттєвої ліквідності;
 • норматив поточної ліквідності;
 • норматив короткострокової ліквідності.

      Таблиця 1.3.

      Показники ліквідності ПАТ «ВіЕйБі Банк», %

 
Показники
Роки Відхилення, +; -
2007 2008 2009 2008 до 2007 2009 до 2007
Норматив  миттєвої ліквідності (Н4) 115,99 111,77 99,56 - 4,22 - 16,43
Норматив  поточної ліквідності (Н5) 98,16 86,33 82,57 - 11,83 - 15,59
Норматив  короткострокової ліквідності (Н5) 55,78 53,07 47,93 - 2,71 - 7,85

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»