Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Автор работы: 7******@gmail.com, 26 Ноября 2011 в 17:09, контрольная работа

Описание

Всеукраїнський Акціонерний Банк зареєстрований 2 липня 1992 року Національним Банком України у формі Відкритого Акціонерного Товариства. Засновниками Банку виступили недержавні організації, підприємства різноманітних форм власності та приватні особи. У лютому 2007 року ВАТ ВАБанк у рамках створення першої в Україні універсальної фінансової VAB Group перейменовано в ВАТ «ВіЕйБі Банк». Банк розташований за адресою: 04119, м. Київ, вул. Зоологічна, 5. На даний момент банк має банківську ліцензію №35 від 25.05.2010 р. та письмовий дозвіл НБУ на здійснення 22 видів банківських операцій, передбачених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Содержание

1. Загальна характеристика ПАТ «ВіЕйБі Банк» та його конкурентів…………...3
2. Побудова карт стратегічних груп конкурентів на ринку банківських послуг України…………………………………………………………………………..19
3. Аналітичні звіти з дослідження конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»……………………………………………………………………………..23
3.1. Метод Ансоффа……………………………………………………….23
3.2. Побудова матриці зваженої оцінки конкурентних переваг………..25
3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції підприємства…………………………………………………………..26
3.4. Метод, заснований на теорії ефективної конкуренції………………30
3.5. Метод аналізу ієрархій – Сааті……………………………………….37
3.6. Метод побудови профілів підприємств……………………………...39
3.7. Побудова радару конкурентоспроможності………………………...45
4. Висновки…………………………………………………………………………47
5. Список використаних джерел

Работа состоит из  1 файл

СР№4_Конкурентоспроможність.doc

— 1.11 Мб (Скачать документ)
 

     На  третьому етапі знаходимо значення K1, K2, K3.

 1. Показник стратегічних капіталовкладень: K1 = , де If – поточний рівень інвестицій; Іо – початковий рівень; Іп – оптимальний рівень.

Іf = 8 990 тис. грн.; Іо = 9 424 тис. грн.; Іп = 8900 тис. грн.

K1 = (8 990  – 9 424) / (8900  – 9 424) = 0,828

 1. Стратегічний норматив: К2 = , де Sf – фактори, які визначають особливості діючої стратегії; Sп – фактори успіху стратегії в майбутньому.

      Фактори (бали за шкалою 0 – 10):

 • собівартість надання банківських послуг (Sf1 = 7; Sп1 = 6);
 • кількість точок збуту (Sf2 = 9; Sп2 = 10);
 • кількість акціонерів (Sf3 = 4; Sп3 = 5)

Отже, К2 = (7 + 9 + 4) / (6 + 10 + 5) = 20 / 21 = 0,952.

 1. Норматив можливостей: К3 = , де Pf – поточний потенціал банку; Рп – оптимальний потенціал.

  Фактори:

 • загальне управління банком (Pf1 = 9; Pп1 = 10);
 • фінансове управління (Pf2 = 7; Pп2 = 8);
 • маркетинг (Pf3 = 6; Pп3 = 8);
 • надання послуг (Pf4 = 8; Pп4 = 10);
 • інноваційні продукти (Pf5 = 7; Pп5 = 10).

Отже, К3 = (9 + 7 + 6 + 8 + 7) / (10 + 8 + 8 + 10 + 10) = 37 / 46 = 0,804.

      Подамо  розраховані показники у вигляді  таблиці 3.2.

Таблиця 3.2.

Розрахунок  коефіцієнтів 

Коефіцієнт Формула Значення
Рівень  стратегічного капіталовкладень К1
0,828
Норматив  стратегічних можливостей К2
0,952
Норматив  можливостей К3
0,804

     Тепер розрахуємо комплексний статус банку:

     КСП = αК1 + βК2 + γК3

     КСП = 0,2*0,828+ 0,5*0,952 + 0,3*0,804= 0,1656+0,476+0,2412= 0,8828.

  Характеристика  значень КСП:

КСП < 0,5 – низький рівень; 0,5 < КСП < 0,8 – середній рівень; КСП > 0,8 –  високий рівень. Таким чином, ми дійшли до висновку, що ПАТ «ВіЕйБі Банк» має високий рівень конкурентоспроможності.

     Як  видно з розрахунків, конкурентоспроможність банку має досить високий показник, що свідчить про сильну позицію на ринку банківських послуг. Отож, ПАТ «ВіЕйБі Банк» відносно краще забезпечений необхідними ресурсами, що дає йому можливості займати лідируючі позиції.

     Отже, комплексний статус банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» має велике значення, що ще раз підтверджує лідируючу позицію банку на ринку та значну перевагу над конкурентами даної стратегічної групи. 

3.2. Оцінка конкурентоспроможності банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» за допомогою методу конкурентних переваг

     Конкурентна перевага — це ті унікальні відчутні і невідчутні активи, якими володіє фірма, ті галузі діяльності, які стратегічно важливі для даного бізнесу, які допомагають перемагати в конкурентній боротьбі. Конкурентні переваги існують тоді, коли ви можете одержати рентабельність вище середньої для фірм даної галузі або сегменту ринку.

     На  думку М. Портера, найскладніше визначити характеристики конкурентної переваги організації над іншими виробниками. Ці характеристики можуть бути різноманітними й стосуватися товару, форм виробництва або продажу, які є специфічними для організації чи товару. Зазначена перевага є, таким чином, відносною порівняно з пріоритетним конкурентом, який займає найкращу позицію на ринку або в його конкретному сегменті. Відносна перевага конкурента може бути внутрішньою та зовнішньою.

     Зовнішня  конкурентна перевага — це перевага у властивостях товару, яка створює "цінність для покупця" завдяки повнішому задоволенню його потреби. Ця перевага збільшує "ринкову силу" організації, тому вона може змусити ринок підняти ціну продажу вище, ніж пріоритетний конкурент, який не володіє такою перевагою (іноді її називають перевагою в ціні товару). Оцінкою такої сили можна вважати еластичність попиту за ціною.

     Внутрішня конкурентна перевага — це перевага організації у витратах виробництва, яка створює "цінність для виробника" внаслідок вищої його продуктивності. Внутрішня перевага забезпечує організації більшу стійкість до зниження ціни продажу, яка нав'язана ринком або конкурентами, та вищу рентабельність.

     Ці  два типи конкурентної переваги, які  мають різне походження, часто можуть бути несумісними.

     Індикатором потенційних переваг організації вважають частку ринку, яка їй належить. Значення частки ринку розраховують за такими формулами:

де  Чіk iв)— частка ринку і – ї організації, розрахована за кількістю (загальною вартістю) реалізованої продукції; Кі і Ці — відповідно кількість і ціна продукції, реалізованої і – ю організацією; Пі – обсяг продажу і – ї організації;  n — кількість організацій, які функціонують на цьому ринку.

     Так, частка ринку, яка приходиться на ПАТ «ВіЕйБі Банк» складає 2,345%.

     Розрахунок  частки ринку в натуральних вимірниках за умови, що продукція має високий рівень диференціації, а, отже, і широкий діапазон цін, слід доповнити визначенням ринкової частки у вартісному виразі. Це дає змогу визначити найпривабливіший для конкурентів ціновий сегмент ринку. Якщо співвідношення Чіків дорівнює 1, то організація працює в середньому ціновому сегменті; Чіків — більше 1, — в низькому, і якщо Чіків  — менше 1, —  у високому.

     Оцінка  рівня конкурентоспроможності підприємства за часткою ринку подана в табл. 3.3.

     Таблиця 3.3.

Оцінка  рівня конкурентоспроможності підприємства

Рівень  конкуренто-спроможності Критерії оцінки
Високий Частка ринку  конкретної організації перевищує  частку ринку пріоритетного конкурента
Середній Частка ринку  конкретної організації дорівнює частці ринку пріоритетного конкурента
Низький Частка ринку  конкретної організації значно нижча, ніж частка ринку пріоритетного  конкурента
 

    На  основі статистики,  можна стверджувати, що ПАТ «ВіЕйБі Банк» має високий рівень конкурентоспроможності у наданні банківських послуг в Україні.

 

      

      Побудуємо матрицю зваженої оцінки конкурентних переваг банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» порівняно з її основними конкурентами «ПУМБ», «Індекс – банк»  та «Укрсіббанк» (див. табл.3.4).

      Таблиця 3.4.

Фактори Вага «Укрсіббанк» ПАТ «ВіЕйБі Банк» «ПУМБ» «Індекс - банк»
Бальна  оцінка Зважена оцінка Бальна оцінка Зважена оцінка Бальна оцінка Зважена оцінка Бальна оцінка Зважена оцінка
1. Відсоткова ставка 0,08 9 0,72 8 0,64 7 0,56 6 0,48
2. Рівень послуг 0,1 9 0,9 9 0,9 8 0,8 7 0,7
3. Диверсифікація послуг 0,03 8 0,24 9 0,27 8 0,24 7 0,21
4. Кваліфікація персоналу 0,05 9 0,45 9 0,45 8 0,4 7 0,35
5. Сучасні технології 0,09 8 0,72 9 0,81 8 0,72 8 0,72
6. Ділова репутація 0,06 9 0,54 9 0,54 7 0,42 7 0,42
7. Досвід роботи 0,04 9 0,36 9 0,36 8 0,32 7 0,28
8. Система маркетингу 0,05 8 0,4 8 0,4 7 0,35 7 0,35
9. Стимулювання збуту 0,06 9 0,54 6 0,36 9 0,54 9 0,54
10. Збутова мережа 0,06 9 0,54 8 0,48 6 0,36 6 0,36
11. Знання ринку 0,05 9 0,45 8 0,4 8 0,4 8 0,4
12. Унікальність продукції 0,03 9 0,27 7 0,21 7 0,21 7 0,21
13. Прихильність клієнтів 0,04 7 0,28 8 0,32 6 0,24 6 0,24
14. Рентабельність 0,05 9 0,45 7 0,35 6 0,3 5 0,25
15. Рівень менеджменту 0,05 8 0,4 9 0,45 5 0,25 5 0,25
16. Фінансовий стан 0,05 6 0,3 7 0,35 7 0,35 6 0,3
17. Забезпечення ресурсами 0,02 8 0,16 8 0,16 6 0,12 6 0,12
18. Мотивація персоналу 0,02 9 0,18 8 0,16 7 0,14 7 0,14
19. Ефективність використання активів 0,05 7 0,35 6 0,3 5 0,25 4 0,2
20. Експортна діяльність 0,02 6 0,12 8 0,16 3 0,06 4 0,08
Сума 1 х 8,37 х 8,07   7,03 х 6,6
 

 

    Отже, найбільш впливовим конкурентом  для «ВіЕйБі Банку» є АКІБ «Укрсіббанк», який має найбільшу суму балів (8,37). Водночас банку ПАТ «ВіЕйБі Банк» поступається обидва банки: «ПУМБ», «Індекс – банк» за багатьма параметра.

     Найбільший  внесок у загальний результат  ПАТ «ВіЕйБі Банку» забезпечується за рахунок таких факторів, як рівень послуг та відсоткова ставка за наданими кредитами, ділова репутація компанії, система маркетингу, стимулювання збуту та рівень менеджменту банку.

      Порівнюючи потенціал ринку з обсягом продажу певного банку вдається визначити ринкові ніші, освоївши які, банк може збільшити сферу свого впливу. Але при цьому паралельно варто оцінити рівень протидії конкурентів у боротьбі за ринкові ніші. Така концентрація, що панує на ринку банківських послуг, приваблює нових учасників, що може відобразитися на прибутках вже існуючих банків. Тому варто використати оцінку конкурентоспроможності банку та послуг які ним надаються  за допомогою методу на основі визначення конкурентоспроможності продукції.  

 

3.3. Метод на основі визначення конкурентоспроможності продукції ПАТ «ВіЕйБі Банк»

Таблиця 3.5.

Показники Значущість  показника Банки-конкуренти
Укрсіббанк ПАТ «ВіЕйБі Банк» ПУМБ Індекс  – банк
Послуги приватним особам Послуги корпорат

клієнтам

Послуги для  банків Послуги приватним  особам Послуги корпорат клієнтам Послуги для  банків Послуги приватним  особам Послуги корпорат клієнтам Послуги для  банків Послуги приватним особам Послуги корпорат клієнтам Послуги для  банків
Ціни 0,09 8 7 7 8 7 7 7 6 6 6 5 6
Витрати 0,15 8 6 9 7 7 7 6 5 5 3 3 5
Прибутковість 0,21 9 8 7 8 6 7 7 6 4 5 4 5
Потреба в рекламі 0,17 7 9 8 7 8 8 7 5 5 3 5 5
Попит на послугу 0,31 7 8 7 7 7 8 5 6 6 7 4 5
Необхідність  персоналу 0,07 7 8 8 7 8 7 5 5 7 4 5 6
Сумарна оцінка 7,66 7,78 7,54 7,3 7,03 7,48 6,09 5,61 5,33 5 4,18 5,16

Информация о работе Аналіз конкурентоспроможності ПАТ «ВіЕйБі Банк»