Рефераты по химии

Химиялық кинетика

01 Ноября 2012, реферат

Химиялық реакциялардың жылдамдығын білудің теориялық және практикалық маңызы зор. Теориялық маңызы - зат құрылысы мен атомдар арасындағы байланысының энергетикалық сипаттамасының реакцияласу қабілетіне әсерін анықтап, осыған орай процестің жүру механизімін ашып береді. Практикалық пайдасы – химия өнеркәсібінде өндірілетін заттардың мөлшерін арттырудың жолдарын алдын ала болжап, оған қажетті қондырғыларды, аппаратураларды таңдап алуға мүмкіндік туғызады.

Химиялық реакциялар

29 Декабря 2011, реферат

Химиялық реакциялар — заттардың өзара әрекеттесуі нәтижесінде олардың химиялық құрамы мен құрылысы өзгеріп, басқа заттарға айналуы. Химиялық реакциялар масса сақталу заңы мен эквивалент заңына негізделген. Химиялық реакциялардың ядролық реакциялардан айырмашылығы — реакция кезінде әрекеттесетін заттар құрамындағы химиялық элементтер мен олардың атомдарының жалпы санының өзгермейтіндігінде. Химиялық реакциялар химиялық теңдеулер арқылы өрнектеледі. Химиялық процесте тура реакциямен қатар бастапқы заттар қайта түзілетін кері реакция жүреді. Қайтымды реакцияда тура реакция мен кері реакцияның жылдамдықтары теңескенде жүйеде химиялық тепе-теңдік орнайды, бірақ кері процесс баяу жүретіндіктен көптеген химиялық реакциялар қайтымсыз, яғни аяғына дейін жүреді.

Химиялық элемент мәселесі

09 Марта 2012, реферат

Ғылымдағы химиялық элемент мәселесі адам баласының та-биғаттың алғашқы негізін - алғашқы элементті табуға деген умтылысынан пайда болды. Бүл мәселені шешу екі мың жылдай уақытты алды. Тек XVII ғасырда Р.Бойль химиялық элементтің бір күрделі дененің қүрамынан екінші бір дененің қүрамына өзгөріссіз өте алатын, заттың химиялық ыдырауы нәтижесінде байқалатын қарапайым зат екендігін ашты.

Химиялық элементтердің пеиодтық жүйесі

13 Марта 2012, лекция

Табиғатта кездесетін заттар жеке элементтерден құралады деген түсінік өте ерте заманда-ақ пайда болған. Грек философтары су, ауа, от және жер (топырақ) негізгі элементтер деп санаған.Аристотельдің элемент жайындағы ілімі Еуропада кең таралды.

Химиялық элементтердің периодтық жүйесі

03 Марта 2013, статья

ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ПЕРИОДТЫҚ ЖҮЙЕСІ, химиялық элементтердің жіктелуі – Д.И. Менделеев ашқан периодтық заңның кестелік (графиктік) бейнесі (қ. Менделеевтіңпериодтық заңы). Э. п. ж-н Д.И. Менделеев жасаған (1869 – 71). Менделеев элементтерді периодтық жүйеге орналастырғанда олардың атом. салмақтарының өсуіне, сонымен қатар олардың хим. қасиеттерінің өзгеруіндегі периодты заңдылыққа сүйенді. Ол кестедегі кейбір элементтерді (Co – Nі, Te – І) атом. салмақтарының өсу бағытына сай емес, хим. ұқсастығына қарай орналастырды, бірнеше элементтердің сол кезде қабылдаған атом салмақтарын 1,5 – 2 есе өзгертті (Іn, Cl, U, т.б.).

Химиялық қару

28 Февраля 2013, реферат

Химиялық кару - улағыш заттардың (УЗ) уландыру қасиеттеріне негізделген осы заманғы жаппай зақымдау құрал. Химиялық қару адамдарды, жануарларды, өсімдіктерді жою, жерді (суды), техниканы, материалдық құралдарды, азық-тұлік өнімдерін, су көздерін зақымдау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Хроматографический бумажный метод

04 Марта 2013, доклад

Бумажная хроматография — метод анализа состава исследуемого образца. Был открыт в 1944 году Констоном, Гордоном, Мартином и Сенджем, которые использовали его для анализа смесей аминокислот. Мартин и Сендж впоследствии были удостоены Нобелевской премии за открытие распределительной хроматографии. В последующие 10 лет этот метод получил огромное распространение, но с 1952 года бумажную хроматографию начал вытеснять новый метод тонкослойной хроматографии (являющийся по сути обобщением бумажной).

Хроматография

16 Июня 2012, курсовая работа

Хроматогра́фия (от др.-греч. χρῶμα — цвет) — динамический сорбционный метод разделения и анализа смесей веществ, а также изучения физико-химических свойств веществ. Основан на распределении веществ между двумя фазами — неподвижной (твердая фаза или жидкость, связанная на инертном носителе) и подвижной (газовая или жидкая фаза, элюент). Название метода связано с первыми экспериментами по хроматографии, в ходе которых разработчик метода Михаил Цвет разделял ярко окрашенные растительные пигменты.

Хроматометрия

06 Мая 2013, доклад

По основному реактиву эту группу методов иногда называют дихроматометрией. Как показывает величина стандартного окислительно-восстановительного потенциала, дихромат является менее сильным окислителем, чем перманганат, и его практическая применимость поэтому не столь широка.

Хромотография

17 Июля 2011, доклад

ХРОМАТОГРАФИЯ, метод разделения, анализа и физ.-хим. исследования в-в. Обычно основана на распределении исследуемого в-ва между двумя фазами - неподвижной и подвижной (элюент).

Целлюлоза

25 Апреля 2012, доклад

Целлюлоза немесе клетчатка – полисахарид, табиғи полимер, жалпы формуласы (С6Н10О5)n . Молекуласы – глюкозадан тұратын ұзын тізбек түрінде болады, n –нің мәні 40 мыңнан жоғары болады.
Табиғатта кездесуі және түзілуі. Целлюлоза өсімдік клеткасының негізгі құрам бөлігі, өсімдіктерінде синтезделеді. Целлюлоза клеткаларға беріктік қасиет береді. Ағаштардың 40-50%-і, мақта талшықтарының 90-95%-і және кендір талшықтары, таза мақта, сүзгі қағаздар таза целлюлозадан тұрады.

Цех по производству олигомеров

17 Марта 2012, курсовая работа

Рациональное использование древесины невозможно представить без применения синтетических смол и клеев. Деревообрабатывающая промышленность – один из основных изготовителей и потребителей синтетических смол. Значительное развитее всех отраслей деревообработки и увеличения ассортимента выпускаемой продукции предопределили создание клеев, отвечающих специфическим требованиям каждого производства.

Циклоалканы

23 Февраля 2013, шпаргалка

(Ц.алканы-CnH2n).Реакции присоединения.
Циклопропан + H2—50-70,PtCH3—CH2—CH3
Циклопентан + H2—350,PtCH3—CH2—CH2—CH2—CH3
Циклопропан + Br—tCH2—CH2—CH2(1,3-дибромпропан).

Циклонный процесс

11 Сентября 2013, доклад

Циклонный процесс получил свое от циклонов – аппаратов для разделения пылей. Позднее начали использовать работающие по тому же принципу аппараты для разделения суспензий – гидроциклоны. Применяют циклонный процесс и для отделения газа от капель жидкости.
Схемы циклона показана на рис.1. Циклон состоит из цилиндрического конуса 1 с коническим днищем 2. Запыленный газ вводится в корпус 1 через штуцер тангенциально со скоростью 20-30 м/с. Благодаря тангенциальному вводу он приобретает вращательное движение вокруг трубы для вывода очищенного газа, расположенной по оси аппарата. Частицы пыли под действием центробежной силы отбрасываются к стенкам корпуса.

Цифровые рН-метры

24 Марта 2013, курсовая работа

Принципиально новым направлением создания цифровых автоматических измерителей параметров кислотности является разработка приборов со встроенными микропроцессорами. Микропроцессоры, встроенные в приборы, выполняют все функции управления измерительным процессом, позволяют существенно улучшить метрологические, технические и экономические характеристики, расширить функциональные возможности при одновременном упрощении измерительной цепи и последующей коррекции результатов измерений путем проведения вычислительных операций.

Шпаргалка по "Физическая химия"

04 Февраля 2013, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (или зачета) по дисциплине "Химия"

Шпаргалка по "Аналитической химии"

17 Мая 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Аналитической химии".

Шпаргалка по "Неорганическая химия"

26 Декабря 2011, шпаргалка

Гидролиз солей. Произведение растворимости.
Коррозия металлов. Классификация коррозионных процессов.
Применение железа в технике. Электрорафинирование. Электроэкс-тракция. Гальванотехника. Электрохимическая обработка металла
Влияние факторов на коррозию. Количественная оценка коррозионных процессов.
Коррозия с водородной и кислородной деполяризацией.
Электрохимические методы защиты от коррозии

Шпаргалка по "Химии"

26 Января 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по предмету "Химия".

Шпаргалка по "Химии"

22 Июня 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы по предмету "Химия".

Шпаргалка по "Химии"

10 Марта 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для зачета по "Химии".

Шпаргалка по "Химии"

17 Февраля 2012, шпаргалка

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена по "Химии".

Шпаргалка по "Химии"

04 Ноября 2012, шпаргалка

(С6Н10О5)п - какие углеводы соответствуют данной формуле?В) гомополисахариды
*****************
2-бром-2-метилбутан с каким из реагентов вступает в реакцию Вюрца: С) металлический натрий
2-бром-2-метилбутан с каким из реагентов вступает в реакцию Вюрца:С) металлический натрий

Шпаргалка по "Химии"

20 Февраля 2013, шпаргалка

Кислотно-основная классификация катионов
I группа: Li+, NH4+, Na+, K+
групповой реагент – отсутствует.
Свойства соединений: хлориды, сульфаты и гидроксиды растворимы в воде.
II группа: Ag+, Hg22+, Pb2+
групповой реагент – HCl (с(HCl) = 2 моль/л).

Шпаргалка по "Химии"

09 Марта 2013, шпаргалка

№1 Основные положения квантовой механики
№2. Понятия: атомная орбиталь, квантовые числа
№3. Электронная структура атомов. Принцип наименьшей энергии (правило Клечковского), правило Гунда, принцип Паули(принцип запрета).

Шпаргалка по "Химия"

06 Апреля 2013, шпаргалка

Жиры – сложные эфиры глицерина и высших одноосновных карбоновых кислот (так называемых ЖИРНЫХ кислот).
Общее название таких соединений – триглицериды или триацилглицерины, где ацил – остаток карбоновой кислоты –
–С= О
ô

Шпаргалка по дисциплине "Биотехнологические основы"

23 Декабря 2011, шпаргалка

Работа содержит ответы на 55 вопросов по дисциплине "Биотехнологические основы".

Шымкент мұнай өңдеу зауытының тарихы

12 Июля 2011, реферат

1985 жылы тұрғызылған Шымкент мұнай өңдеу зауыты республикадағы ең жаңа зауыт болып табылады. Зауытта Қазақстанның үш мұнай өңдеу зауыты шығаратын мұнай өнімдерінің қазіргі көлемінің шамамен 30%-ы қайта өңделеді.

Ыбырай Алтынсарин

09 Марта 2013, реферат

Ыбрай Алтынсарин – выдающийся казахский просветитель, педагог, демократ родился в ноябре 1841 года в ауле Жанбурчи, что расположен на территории нынешней Костанайской области. Он происходил из зажиточной семьи. В возрасте трех лет потерял родителей и рос и воспитывался в доме своего деда – известного казахского бия Балгожи Жансурчина.

Эволюция рода лошадь

22 Ноября 2012, доклад

Восхищенно провожая глазами несущийся по степи табун, мы невольно спрашиваем себя: как появилось столь совершенное и гармоничное создание – лошадь?
Для того чтобы узнать, почему лошадь так хорошо приспособлена к жизни на открытых пространствах, нам нужно проследить историю ее эволюции на протяжении миллионов лет. В этом нам поможет наука – эволюционная палеонтология, основоположником которой был русский ученый прошлого века Владимир Онуфриевич Ковалевский. Его работы опровергали взгляды на неизменяемость видов и сыграли важную роль в развитии эволюционной теории.