Рефераты по сельскому хозяйству

Эффективная система удобрений

21 Марта 2012, курсовая работа

Система удобрений – это план применения органических и минеральных удобрений в хозяйстве, севообороте и под отдельные культуры, предусматривающий научно обоснованное, экономически наиболее эффективное и экологически безопасное их распределение, сочетание, дозирование, место, срок и способ внесения под отдельные сельскохозяйственные культуры. При этом учитываются биологические особенности растений, почвенно-экологические и организационно-хозяйственные условия, наличие и возможность приобретения промышленных удобрений.

Эффективное использование машинно-тракторных агрегатов: Расчет состава и определение режимов работы машинно-тракторного агрегата

10 Марта 2012, контрольная работа

Задание № 24. Установить рациональный состав агрегата для заданных условий эксплуатации:
название сельскохозяйственных работ, выполняемых комплексным агрегатом: культивация на глубину 7 см;
марка трактора: Т-150К;
марка с/х машин: КПС-4;
удельное сопротивление машины, при V0= 5 км/ч: Ко=2,0 кН/м;
темп нарастания удельного сопротивления ∆с= 2,4 %;
технологически допустимые скорости движения агрегата : 7-12 км/ч;
уклон местности i = 1,0%;
допустимый коэффициент использования номинальной силы тяги трактора ηди = 0,93.

Эффективность использования земли и мероприятия, способствующие полному использованию сельскохозяйственных земель

24 Апреля 2011, курсовая работа

Целью данной работы является рассмотреть земельные ресурсы ОАО ПСХ «Энергетик» и формирование земельного рынка.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Рассмотреть специфику земли как фактора производства.
2. Выявить особенности земли как фактора сельскохозяйственного производства.
3. Определить экономическую и стоимостную оценку земельных участков.
4. Рассмотреть мероприятия, способствующие эффективному использованию земли.

Эффективность поизводства и реализации картофеля

07 Сентября 2012, курсовая работа

Основной целью курсовой работы является: изучение теоретических основ повышения экономической эффективности производства и реализации картофеля и разработка основных мероприятий.
Объектом исследования является Совхоз «Городище» Ступинского района, Московской области.
Для достижения поставленной цели определим следующие задачи:
изучить теоретические основы повышения эффективности производства картофеля;
провести оценку современного состояния экономической эффективности производства картофеля на предприятии;
разработка основных мероприятий по организации производства картофеля.

Эффективность производства зерна в СССПК «Спектр»

06 Ноября 2011, курсовая работа

Цель данной работы – изучить экономическую сущность эффективности производства, показатели и методы применяемые для ее оценки.
Задачи работы:
– изучить теоретический аспект эффективности производства;
– провести анализ эффективности производства предприятия СССПК «Спектр»;
– разработать рекомендации по повышению эффективности производства.

Яровая пшеница

15 Декабря 2011, реферат

Яровая пшеница — ведущая зерновая продовольственная культура. При орошении ее урожайность повышается в два, а чаще в три-четыре раза по сравнению с богарными посевами. Чем засушливее год, тем выше превосходство орошаемой пшеницы.

Ячмень

06 Июня 2011, творческая работа

Ячме́нь обыкнове́нный (лат. Hordéum vulgáre) — вид ячменя, именно он обычно возделывается в сельском хозяйстве, одно из древнейших культурных растений в истории человечества (10 тысяч лет назад).

Қазақстанның ауылшаруашылығы кешенінің даму бағыттары

27 Сентября 2011, курсовая работа

Ел экономикасының қуаттылығы оның қазба байлықтары мен минералдық ресурстар базасының көлеміне емес, алысты аңғаратын экономикалық реформалар стратегиясының бәсекелестікке қабілетті жоғарғы технологиялық тауар мен сапалы қызмет жасауға жағдай туғызуға негізделген жөн.

Қымыз

01 Марта 2013, реферат

Қымыз – қазақ халқының ұлттық тағамдарының ішіндегі ең құрметті дастарқан дәмінің бірі. Ол тек қана бие сүтімен ашытылады. әдетте сауылатын биелер: сақа бие, құлын бие, қыран бие деп үшке бөледі. Сақа бие – бірнеше рет құлындаған, бұрыннан сауылып келген бие. Құлын бие – құнажын немесе дөнен жасында алғаш құлындаған бие. Қысырақ бие – деп өткен жылы кейбір себептермен қысыр қалған, құлын орнына тайы еміп жүрген биелерді айтады. Биыл құлындаған мен тайы еміп жүргендіктен ондай биелер, күтімі жарасса, сауылы береді. Жыл мезгілдеріне, шөп шығымына, малдың күтіміне, күйіне қарай сауылатын биелерді мал иесі мен жылқышы іріктеп алады. Онда биелердің ауру-сырқаудан амандығы, құлындардың ширақтығы, денсаулығы еске алынады. Жадау биелер немесе қара құлақ болып марқаймаған құлындар белгілі мезгілге дейін байланбайды.

Ұн өндіру

19 Февраля 2013, реферат

Адамзат өсімдік өнімдерін, тіпті жабайы өсімдік дәндерін азық ретінде пайдаланғаннан бастап, оны сақтаумен айналысып келеді. Өсімдік дәндері, әсіресе, мәдени дақыл дәндері жылдың бір мезгілінде ғана өнім беретіндіктен және сол өнімді жыл бойы тұрақты түрде бір қалыпты тұтыну қажет болғандықтан өнімді сақтау мерзімін арттыруға, оның сапасын жетілдіруге бағытталған жұмыстар жүргізілген. Азықтық бұл түрін сақтау үшін әртүрлі жер асты қоймалары, ағаштан, тастан жасалған жер бетіндегі қоймалар пайдаланылады. Оларға мүмкіндігінше қолайлы жағдай жасау арқылы сақтау мерзімін арттырып отырады. Ол туралы мәліметтер қазба жұмыстарын жүргізу барысында көптеп табылған.