Рефераты по туризму

Вимоги рекреації до стану навколишнього середовища

08 Ноября 2011, реферат

Вимоги рекреації до стану навколишнього середовища різноманітні, оскільки на характер рекреаційного використання акваторій і берегових зон особливо впливає сукупність природних і антропогенних факторів. Географічне положення, параметри водних об'єктів, їх гідрологічний, гідрофізикохімічний і гідробіологічний режими, економічна і транспортна освоєність території, склад учасників водогосподарського комплексу на крупних і середніх водних об'єктах, об'єм скиду стічних вод, характер і масштаби забруднення оточуючого середовища, а також інші фактори визначають рекреаційну придатність і цінність акваторій в цілому або окремих ділянок.

Винно-гастрономический туризм в Италии

14 Июня 2011, реферат

Цель работы - изучение культурного потенциала, туристской освоенности и развития винно-гастрономического туризма Италии, анализ влияния винно-гастрономического туризма на развитие международного туризма в целом.

Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу

24 Мая 2011, реферат

В умовах ринкових відносин роль планування діяльності підприємств не тільки не знижується, а, навпаки, зростає. Планування туристичної діяльності дозволяє підприємцям погоджувати ресурси для формування турпродукту з можливостями його збуту, що вимагає знань споживчого попиту. Знати поточний та перспективний попит потенційних туристів на свій турпродукт і встигати вчасно пропонувати його конкретним споживачам - головне завдання підприємства і його менеджерів.

Виробничо-технічний потенціал туристичного підприємства

30 Октября 2011, реферат

Окрім рекреаційних ресурсів та туристичної інфраструктури, найбільш важливими елементами ресурсного забезпечення і головним фактором розвитку туризму є персонал, капітал і виробничі фонди, оборотні кошти, нематеріальні та інвестиційні ресурси.

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. До внутрішніх належать: технологія й організація виробництва туристичного продукту, характер послуг тощо. До зовнішніх - демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо. Характеристика зовнішніх факторів свідчить про кількісні та якісні параметри трудових ресурсів.
Трудові ресурси - це частина працездатного населення, що за своїми віковими, фізичними, освітніми даними відповідає діяльності туристичної сфери. Слід розрізняти трудові ресурси реальні (працівники, зайняті в туристичній індустрії) та потенційні (ті, що колись можуть бути залучені до роботи в туристичній сфері).

Виртуальные экскурсии

17 Декабря 2011, доклад

У каждого из нас свои интересы и пристрастия. Кто-то серьёзно увлекается современными цифровыми технологиями, кто-то по уши погружен в науку, искусство, бизнес, политику или профессионально занимается спортом, а кто-то, стремясь расширить свой кругозор, предпочитает в свободное от работы время ходить в музеи.

Вклад ведущих отельеров Америки

18 Ноября 2011, доклад

Цель данной работы:
- ознакомиться с историей становления и развития гостиничной и ресторанной индустрии Америки;
- выявить наиболее значимых отельеров Соединенных Штатов Америки, какую роль и вклад они внести в развитие гостиничной и ресторанной индустрии.

Включение объектов нематериальной культуры в туризм

18 Мая 2011, курсовая работа

Культура является одним из основных элементов туристского интереса. Потребность в изучении и развитии сферы культурного туризма базируется на понимании важной роли для человека культурно-познавательной деятельности, на признании необходимости создания условий для реализации культурных потребностей человека в познании истории, религии, традиций, особенностей образа и стиля жизни, в целом - культуры других народов. Более полное представление об этих сторонах человеческой жизни формируется в результате непосредственных контактов с носителями культуры, которые становятся возможными благодаря культурному туризму.

Власть в организации

25 Января 2012, контрольная работа

Грамотная власть в каждой организации необходима для эффективного осуществления функций планирования, организации, мотивации, контроля. Под эффективной системой управления понимается система, обладающая двумя свойствами:
максимальной эффективностью решений, принимаемых руководителем;
эффективностью выполнения этих решений подчинёнными;

Влияние интернета на развитие гостеприимства

04 Декабря 2012, контрольная работа

Управление современными организациями - это тема, которой в последнее время посвящено рекордное число исследований и публикаций. Действительно, в нашем динамичном, изменчивом и взаимозависимом мире ключевым фактором успешного бизнеса, вообще успешного ведения дел в любой области становится выбор модели управления имеющимися в распоряжении ресурсами - материальными, финансовыми, человеческими - для достижения поставленных целей.
Существует множество моделей управления, но не они являются предметом рассмотрения в данной работе. Я сосредоточу внимание на проблемах управления информацией в современной организации.

Влияние информационных технологий на развитие туризма

15 Декабря 2011, реферат

Любые управленческие информационные процессы включают в себя процедуры регистрации, сбора, передачи, хранения, обработки, выдачи информации и принятия управленческих решений. Информационные технологии представляют собой те средства и методы, с помощью которых реализуются эти процедуры в различных информационных системах.

Влияние на развитие организаций глобализации, информационных технологий, стандартов качества, инноваций

25 Марта 2012, курсовая работа

Цель исследования заключается в анализе сущности и характеристик организации, а также раскрытии влияния интеграционных процессов на туристическое предприятие.
Задачи исследования:
• определить значение организации как объекта управления;
• раскрыть сущность влияния современных тенденций на развитие организации;
• показать как интеграционные процессы влияют на туристическую организацию.

Влияние туризма на оживление экономики страны на примере Испании

17 Марта 2012, контрольная работа

Целью данной работы является – влияние туризма на оживление экономики страны на примере Испании.
Для достижение цели необходимо выполнить следующие задачи:
- на основе научно-исследовательского и практично-познавательного материала рассмотреть выявление основных факторов, оказывающих положительное влияние на лидирующие позиции Испании в мировом туризме;
- проанализировать условия развития туристской инфраструктуры и развития туризма в разных регионах страны.

Внедрение нововведений в туристскую деятельность

11 Февраля 2013, курсовая работа

Цель данной работы - изучить и проанализировать подходы к формированию туров.
Задачи поставленные мною в данной работе:
1) Проанализировать существующий понятийный аппарат, выбрать наиболее полные и чёткие определения терминов, существующие в российской литературе и законодательных документах;

Внедрение новых технологий как важнейшая тенденция развития индустрии гостеприимства. Системы бронирования гостиниц

05 Декабря 2011, курсовая работа

Цель работы – раскрыть сущность информационных технологий в индустрии гостеприимства, на примере систем бронирования, а также возможность их развития в Республике Беларусь.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
- показать основные направления внедрения новых технологий;
- рассмотреть понятие систем бронирования;
- изучить их развитие и недостатки в Республике Беларусь.

Внешняя среда в управлении

26 Февраля 2013, реферат

Определение факторов внешней среды и степени их воздействия на организацию не
играли значительной роли в российской социально-экономической и политической
истории. Это объясняется тем, что в течение семи десятилетий, предшествующих
происходящему рыночному переходу, предпринимательская деятельности была
запрещена законом и подавлялась коммунистической идеологией.

Внешняя торговля Бельгии

24 Октября 2011, доклад

Начиная с 1993 года, внешняя торговля Бельгии характеризовалась увеличением, как импорта, так и экспорта, а, следовательно, и положительным сальдо торгового баланса. Внешняя торговля Бельгии велась в основном внутри европейского региона. Так, например, соседнее с Бельгией герцогство Люксембург является идеальным торговым партнерам для страны. Ввиду близости границ двух стран, Бельгия и Люксембург соединены транспортными путям, которые не только облегчают торговлю между ними, но и способствуют развитию международных торговых связей.

Внутренние и внешние стандарты обслуживания потребителей

25 Ноября 2011, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение теоретической основы международного стандарта обслуживания и его элементов.
Для того чтобы раскрыть данную цель, необходимо решить некоторые задачи, такие, как:
изучить теоретические обоснования системы стандартов и понятие стандарта качественного обслуживания;
выявить сущность гостеприимства, как составляющей качественного обслуживания;
охарактеризовать организацию предоставления гостиничных услуг в предприятиях индустрии гостеприимства;
ознакомиться с требованиями к внешнему виду персонала;
проанализировать стандарты поведения и общения персонала с клиентами гостиниц;
определить основные правила ведения телефонных переговоров.

Внутренние и внешние стандарты обслуживания потребителей

09 Марта 2012, курсовая работа

Целью данной курсовой работы является изучение теоретической основы международного стандарта обслуживания и его элементов.
Для того чтобы раскрыть данную цель, необходимо решить некоторые задачи, такие, как:
изучить теоретические обоснования системы стандартов и понятие стандарта качественного обслуживания;

Внутренний туризм России

10 Апреля 2012, курсовая работа

Цель данной работы – выявить значимость внутреннего туризма в России.
Исходя, из поставленной цели вытекают следующие задачи:
1) Определить значения внутреннего туризма как важнейшего политического, экономического, социального и культурного фактора;
2) выявить наиболее эффективные методы развития внутреннего туризма в России;

Водный туризм в Республике Татарстан

05 Декабря 2011, контрольная работа

Сфера туризма на современном этапе развития мирового хозяйства является одной из наиболее динамично развивающихся сфер в международной торговле услугами. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям, в 2010 году доля туризма в мировом валовом внутреннем продукте составила 4,2%, а с учетом вклада сопутствующих отраслей – 11,3%.

Волонтёрское движение в туризме

21 Августа 2011, реферат

Слово волонтер произошло от французского volontaire, которое в свою очередь произошло от латинского voluntarius, и в дословном переводе означает «доброволец, желающий». В XVIII-XIX веках волонтерами назывались люди, добровольно поступившие на военную службу.

Вплив конкуренції на процес обґрунтування цін. Цінові фактори вибору конкурентної стратегії

18 Января 2011, реферат

На рівень цін підприємства, фірми впливають ціни конкурентів. Виробник

повинен знати ціни і якість товарів своїх конкурентів. Для цього

використовують різні способи: порівняння цін за допомогою прейскурантів,

закупівля устаткування і перевірка його якості, вивчення думки покупців

про якість товарів конкурентів та рівень цін на товари.


Якщо встановлено, що якість товару не поступається якості товару

конкурентів, встановлюють ціну, близьку до ціни товару конкурентів.

Вплив рекреаційної діяльності на екологічну ситуацію України

06 Февраля 2013, курсовая работа

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку суспільства, при загостренні економічних, соціальних та екологічних проблем, все актуальнішим є збереження здоров’я окремої людини та соціуму конкретної території, що породжує цілий спектр потреб, реалізацію яких забезпечує рекреаційна галузь господарства. Проблеми оптимізації рекреаційної діяльності, регіонального природокористування вивчалися О, Щербиною, Н. Юріною, М. Лемешевим та ін. Суттєвими і актуальними є напрацювання науковців О. Амоші, В. Мамутова, Т. Дементьєвої , які вивчали економічні, управлінські та правові аспекти організації відпочинку населення, роблячи акцент на формуванні рекреаційних потреб, правовому регулюванні рекреаційного природокористування, економічній оцінці рекреаційних ресурсів. Через свою значимість проблеми управління рекреаційною сферою досить широко представлені в роботах вітчизняних авторів З.В. Герасимчука, В.О.Василенка , П.В. Гудзя, В. І. Мацоли, О. С. Шаптали та ін. Концепцію сталого розвитку, яка задовольняє потреби сьогодні, не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні можливості розглядали провідні екологи Н. Ф. Реймерс, Н. Н. Моісеєв, А. Gore та ін.

Вплив туризму на світову економіку

21 Ноября 2011, реферат

Сучасна індустрія туризму - одна з найбільш швидко прогресуючих галузей світового господарства і розглядається і як самостійний вид економічної діяльності, і як міжгалузевий комплекс.

Всемирная туристская организация

02 Декабря 2011, реферат

Всемирная туристская организация (ВТО) — межправительственная организация, в которую в настоящее время входят более 105 действительных членов, несколько ассоциированных и свыше 150 присоединившихся членов (турфирмы, авиакомпании, международные организации и др.).

Всемирно известные курорты средиземноморского побережья Испании

27 Февраля 2012, реферат

Целью данной работы являются изучение туристского рынка средиземноморского побережья Испании.
Задача работы анализ основных факторов, оказывающих положительное влияние на лидирующие позиции Испании в мировом туризме.

Въездной туризм

26 Февраля 2013, контрольная работа

Классификация в туризме обозначает выявление его отдельных форм и видов в зависимости от основного показателя - критерия.
Как всякая другая классификация, классификация видов туризма помогает более досконально изучить развитие туризма, его видоизменения и основные тенденции.
Туризм - сложное и многоплановое понятие. Очень сложно выделить формы и виды туризма в их чистом виде, поэтому нет в мире единой классификации. Те, что существуют, имеют некоторые расхождения, но в целом между собой согласуются.

Въездной туризм

06 Марта 2013, курсовая работа

Актуальность исследования возможностей использования городских праздников в целях развития въездного туризма определена, прежде всего, ориентацией представителей современного российского, украинского и, в частности, крымского турбизнеса на вовлечение в туристское освоение новых видов ресурсов в целях повышения туристской привлекательности страны, регионов и отдельных городов. Задачи исследования:
1) охарактеризовать городской праздник как культурное явление;
2) выделить и осветить виды городских праздников, используемых в качестве ресурсов развития въездного туризма;
3) раскрыть прикладные аспекты использования городских праздников в целях развития въездного туризма.

Выбор форм и способов активного отдыха

02 Июня 2013, реферат

Среди большого разнообразия форм физической культуры и спорта одно из ведущих мест занимает активный отдых.
В нашем современном обществе люди занятые тяжелым умственным и физическим трудом подвержены большому количеству негативных факторов. Загрязнение экологии, стрессовые ситуации и напряженный ритм жизни – это лишь часть «прелестей» мегаполиса. В такой обстановке психологическая разгрузка и укрепление здоровья необходимая мера для каждого человека, который хочет жить полноценной жизнью, быть здоровым физически и устойчивым психологически. Наиболее естественный и эффективный способ в данной ситуации - это занятие каким-нибудь видом активного отдыха.

Выездной туризм в Германии

25 Декабря 2011, курсовая работа

В последние десятилетия туризм и рекреация вышли на позиции одной из ведущих отраслей мирового хозяйства и стали важной частью национальной экономики и источником благосостояния самых разных стран мира. Новые тенденции развития экономики Германии диктуют иное отношение к формированию регионального туристско-рекреационного продукта. На туристическом рынке России Германия не первый год занимает одну из лидирующих позиций как в статье выезда россиян, так и в статье въезда немецких туристов в Россию. Не стоит забывать и о прочных, исторически сложившихся экономических, культурных и политических связях между Россией и Германией. В этих условиях появилась необходимость в выполнении специального рекреационного исследования территории Германии.
Целью выполнения курсовой работы является закрепление и углубление полученных знаний по технологии выездного туризма на примере Германии