Қашаған күржіманұлы

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Ноября 2012 в 18:24, реферат

Описание

Оқу - әдістемелік кешені “Педагогикалыќ информатика” пәні бойынша 050111- Инфформатика мамандығының студенттеріне осы курс бойынша оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.
Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген;
ОБСӨЖ –оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы.
СӨЖ – студенттердің өзіндік жұмысы.

Содержание

Алѓы сµз..…….…………………………………………..........................
Жалпы мәліметтер……………………………….………....................
Курстың мақсаты мен міндеті……………………
Курстың пререквизиттері, постреквизиттері………………..........
Жұмыс оқу жоспарынан көшірме………............................................
Оқу сабақтарының құрылымы……………………………...................
Студентке арналған ережелер ………………………...............
Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып
бойынша бөліну кестесі…………...............................................................
Лекция сабақтарының мазмұны..............................................
Семинар сабақтарының жоспары..................................................
СӨЖ-жоспары.................................................................................
ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары...................................................
Студенттердің білімін бақылау түрлері:.......................................
а) бақылау сұрақтары
б) жазбаша бақылау жұмысы
в) тест сұрақтары
Студенттердің академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі......
Пән бойынша оқу процесінің картасы…………….....................

Работа состоит из  1 файл

Asabaeva.PedInf.doc

— 767.50 Кб (Скачать документ)

 

Қазақстан Республикасы

Білім және ғылым  министрлігі

 

«Сырдария»  университеті


 

 

 

 

Физика және Математика факультеті

 

«Информатика» кафедрасы

 

“Педагогикалыќ  информатика”

пәні бойынша 

 

 

050111- Информатика   мамандығының студенттері үшін

Оқу -әдістемелік кешен

(Силлабус)

 

 

Оқу түрі: күндізгі

Курс: 3, семестр: 5

Лекция: 15  сағ.

Лабораториялық  сабақтар: 15 сағ

СӨЖ: 30 сағ

ОБСӨЖ: 30 сағ

Барлық сағат  саны: 90 сағ

Қорытынды бақылау:  емтихан 

 

Аралық бақылау  саны (кредит бойынша): 2

Барлық балл саны: 100 (кредитке)

 

 

                                              

 

 

 

 

Жетісай-2007 ж

 

 

 

 

“Педагогикалыќ  информатика”

 пәні бойынша 

050111- Информатика  

 мамандығының  студенттері үшін әзірленген.

 

 

Оқу-әдістемелік кешен типтік бағдарлама негізінде құрастырылған.

Типтік бағдарламаның  индексі:

 

Оқу-әдістемелік  кешен кафедра мәжілісінде талқыланған

 

№  Хаттама________                                 «________» 200 ж 

Кафедра меңгерушісі ______________

 

Факультеттің  әдістемелік кеңесінде мақұлданған

 

№  Хаттама________                                 «________» 200 ж

Әдістемелік кеңесінің  төрағасы:_______________________

 

Университеттің  Ғылыми кеңесінде мақұлданған

 

№ Хаттама ________                                     «______» 200      ж

 

 

050102 – мамандығын дайындайтын кафедра

меңгерушісімен  келісілген _____________________________

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мазмұны

 1. Алѓы сµз..…….…………………………………………..........................
 2. Жалпы мәліметтер……………………………….………....................
 3. Курстың мақсаты мен міндеті……………………
 4. Курстың пререквизиттері, постреквизиттері………………..........
 5. Жұмыс оқу жоспарынан көшірме………............................................
 6. Оқу сабақтарының құрылымы……………………………...................
 7. Студентке арналған ережелер ………………………...............
 8. Оқу сағаттарының кредитке сәйкес тақырып

      бойынша бөліну кестесі…………...............................................................

 1. Лекция сабақтарының мазмұны..............................................
 2. Семинар сабақтарының жоспары..................................................
 3. СӨЖ-жоспары.................................................................................
 4. ОБСӨЖ-сабақтарының жоспары...................................................
 5. Студенттердің білімін бақылау түрлері:.......................................

 а) бақылау  сұрақтары

 б) жазбаша  бақылау жұмысы

   в) тест сұрақтары

 1. Студенттердің  академиялық білімін рейтингтік бақылау жүйесі......
 2. Пән  бойынша оқу процесінің картасы…………….....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алѓы  сµз

 

Оқу - әдістемелік кешені “Педагогикалыќ информатика”  пәні бойынша 050111- Инфформатика   мамандығының студенттеріне осы курс бойынша  оқытушының жұмыстан неғұрлым тиімді ұйымдастыруға арналған барлық қажетті  оқу - әдістемелік материалдарды құрайды. Білім беруде кредиттік технологияны пайдаланып, барлық құжаттарды бір кешенге біріктіре отырып, пәнді меңгеру процесінде студенттің білімін, машықтануын және біліктілігін жоғары деңгейге көтеру мақсаты көзделініп отыр.

Жұмыстық бағдарламада оқу жұмысының түрлері бойынша сағаттар көрсетілген;

ОБСӨЖ –оқытушының басшылығымен студенттің өзіндік жұмысы.

СӨЖ – студенттердің өзіндік  жұмысы.

Оқыту бағдарламасы (Syllabus), семестрдің басында әрбір студентке беріліп, студенттің білімін тереңдетуге, пәнге деген ықыласының артуына шығармашылық және зерттеушілік қабылеттері ашылып, одан әрі дамуына себебін тигізеді деп күтілуде.

Дәрістің қысқаша жазбасы студентке  қайсы бір тақырыпты қарастыруда  неге назар аудару керектігіне бағыт  береді, санасына негізгі ұғымдар мен терминдерді енгізеді. Пәнді толықтай меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттің барлығымен дерлік жұмыс өткізіп және өзіндік жұмысының барлық көлемін орындауы қажет. Тапсырмалар мен жағдайлардың жиынтығы студенттерге аудиториялардан тыс өзіндік жұмысты, үй тапсырмасын орындауға арналған.

Тестік тапсырмалар студентке  кредиттерді тапсыруда пән бойынша  өз білімдерін тексеруге және рейтингтік бақылауды тапсыруға, сынақ/емтиханды  алуға арналған.

     

Құрастырған:  оқытушы Асабаева Ж.А.

2. Жалпы  мәліметтер.

1.1Жалпы мәліметтер

 1. Лектор: Асабаева Ж.А.

“Информатика” кафедрасы, №  корпус, 25 кабинет

Телефон: 252

Кафедрада болу уақыты: 830-1700 дейін

 

1.2.Курсты  өткізу уақыты және орны

 

 

 

Аты-жөні

Курсты өткізу уақыты, орны

Байланыстырушы  мәлімет

Аудиториялық  сабақтар

ОБСӨЖ

Телефон

1

Асабаева Ж.А.

Лекция 

Уақыты_______

Ауд. № 

 

Уақыты_______

Ауд. №

Тел:__________

Каб:__________

Корпус:_______

2

Асабаева Ж.А.

Практика 

Уақыты_______

Ауд. № 

 

Уақыты_______

Ауд. № 

Тел:__________

Каб:__________

Корпус:_______


 

 

 

 

2.1. Курстың пререквизиттер: (курс оќып ‰йрену ‰шін студент нені білдіру керек)

Жоѓарѓы оќу  орындарыныњ баѓдарламасына сєйкес ќажет кµлемдегі білім алу  ‰шін студент єдебиеттермен, оќу  ќ±ралдармен, сµздіктермен, компютермен ж±мыс жасай білу ќажет.

 

2.2.Постреквизиттер: ( курсты мењгерген студент нені біліп іске асыра алу ќажет)

“Педагогикалыќ информатика”  курсын мењгерген студенттерде білім беруді  аќпараттандырудыњ негізгі факторлары. Педагогикалыќ информатиканыњ єдістері. Аќпараттыќ мєдениет мазм±ныныњ негізгі компоненттері. Єлеуметтік информатиканы маќсаттаары мен міндеттері ќалыптасады.

 

3. Пәннің мақсаты:  Педагогикалыќ информатика, оныњ зањдылыќтары. Оќулыќтаѓы аќпараттыќ технология ќ±ралдары. Аќпараттандыру негіздері. Оќу маќсатындаѓы комппютерлік программалар. Инфрматиканыњ фундаментальді негіздері. Білім берудегі мультимедиа технологиясы. ЖАТ негізіндегі оќыту ќ±ралдарыныњ ж‰йесі. Єлеуметтік информатика.  Информатика жєне диалектика. Телекоммуникация. Дистанциялыќ білім  беру.                                                                 

 

4. Пәннің міндеті:

Пәнді оқытудың міндеттері.

Педагогикалыќ информатиканыњ теориялыќ негіздерімен таныстыру.

Аќпараттандыру  процессініњ даму баѓыты жєне єдістерімен  ‰йрету.Болашаќ педагогтарды информациялыќ мєдениеттілікке оќыту.

 • - қазіргі әлемнің ғылыми бейнесі туралы болжамды қалыптастыру;
 • табиғаттағы кез келген ақпараттық процестерді зерттеу туралы ұғымды қалыптастыру;
 • ақпараттық процестерді зерттеуден алынған нәтижелер негізінде ақпаратты өңдеу жаңа технологиялары мен ақпараттық технологияларды жасау туралы білімді қалыптастыру;
 • қоғамдық өмірдің барлық сфераларында компьютерлік техникалары мен технологияларды тиімді пайдалануды қамтамасыз ету және оны құру, енгізудің ғылыми, инженерлік проблемаларын шеше білу іскерлігін қалыптастыру;
 • ақпаратпен  жұмыс істеудің жалпы ғылыми және жалпы мәдениеттілік дағдыларын дамыту;
 • кәсіптік қызметіне дайындау

 

5. ЖҰМЫС ОҚУ ЖОСПАРЫНАН  КӨШІРМЕ

 

Кредит

Оқу  жүктемесінің  жалпы  көлемі

Апта саны

Жалпы сағат

саны

Соның  ішінде

Барл.

ауд.

Лек

Прак.

Лаб

СӨЖ.

 

ОБС¤Ж

Курс-қ

жұмыс

Қорытынды

бақылау.

2 кредит

15

90

30

15

 

15

30

30

-

Емтихан


 1. ОҚУ САБАҚТАРЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ:

Лекция студентке тақырыпты игеруде неге назар аударуына бағыт береді

Пәнді толық меңгеру үшін студент ұсынылған әдебиеттердің барлығымен жұмыс істеуі қажет.

Семинар сабақтарында – студент талдау, салыстыру,  тұжырымдау,

            проблемаларды анықтай білу және  шешу жолдарын белсенді ой  әрекет

           талап  әдіс – тәсілдерді меңгеруі керек

СӨЖ студенттің өзіндік жұмысы. Студент үйге берілген тапсырмаларды

           орындайды,  өз бетімен меңгереді

 

ОБСӨЖ оқытушының бақылауындағы студенттің өзіндік жұмысы. Материалды

                 сабақ үстінде оқытушының көмегімен  оқып меңгеру. Оқытушы

      тақырыпқа сәйкес  студенттің білім деңгейін тексереді,  бақылайды.

 

 1. СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН ЕРЕЖЕЛЕР (Rules);
 2. Сабаққа кешікпеу керек.
 3. Сабақ кезінде әңгімелеспеу, газет оқымау, сағыз шайнамау, ұялы телефонды өшіріп қою керек.
 4. Сабаққа іскер киіммен келу керек.
 5. Сабақтан қалмау, науқастыққа байланысты сабақтан қалған жағдайда деканатқа анықтама әкелу керек.
 6. Жіберілген сабақтар күнделікті оқытушының кестесіне сәйкес өтелінеді.
 7. Тапсырмаларды орындамаған жағдайда қорытынды баға төмендетіледі.

 

 

 

 

 

 

8. Оқу сағаттарының  кредитке сәйкес тақырып бойынша

 бөліну кестесі.

№1 кредит

 

Тақырыбы 

Саѓат саны

лекция

Лаборатория

С¤Ж

ОБС¤Ж

1

Лекция 1

Педагогикалыќ информатика

1

1

2

2

2

Лекция 2

Пәнді оќытудыњ міндеттері мен мазм±н

 

1

1

2

2

3

Лекция3

Аќпараттандыру  негіздері

1

1

2

2

4

Лекция 4

Ќоѓамды аќпараттандыру жєне оныњ жалпы білім беру ж‰йесіндегі  алатын орны мен ролі.

 

1

1

2

2

5

Лекция  5 

Оќу маќсатындаѓы компютерлік программалар

 

1

1

2

2

6

Лекция  6.

Информатиканыњ  фундаментальді негіздері

 

1

1

2

2

7

Лекция 7

Єлеуметтік  информатика

1. Єлеуметтік  информатиканыњ маќсаттары мен  міндеттері.

1

1

2

2

8

Лекция 8

Қазақстанда білім  беруді ақпараттандыру.

 

1

1

2

2

9

Лекция 9

Мектепке дейінгі балалардыњ тєрбиесі мен білімін жоспарлау жєне басќару бойынша вертуальді  интерактивті курс

 

1

1

2

2

10

Лекция 10  

Обьектіге бағытталған  программалау технологиясы

 

1

1

2

2

11

Лекция  11 Объектіге бағытталған программалау технологиясы

 

1

1

2

2

12

Лекция 12

Інтернет

 

1

1

2

2

13

Лекция 13

Телекоммуникация

 

1

1

2

2

14

Лекция 14

 Болашаќ педагогтарды  дайындаудаѓы жања аќпараттыќ  технологияныњ пайдалануы.

 

1

 

1

2

2

15

Лекция 15

Оқушылардың білімін  диагностикалық зерттеу арқылы дамыту

 

1

1

2

2

Информация о работе Қашаған күржіманұлы